Προτάσεις ΠΕΣΣ για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου "Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης..."

Αθήνα, 29-04-2010
Aριθμός πρωτοκόλλου 42
Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων
Ξενοφώντος 15Α 105 57 Αθήνα
2103229120 & 2105448436


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
για το σχέδιο νόμου
"Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις"
ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΣΣ
Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων εδώ και χρόνια έχει εντοπίσει το σύνολο εκείνων των παραγόντων, οι οποίοι δρουν αρνητικά για τη βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και έχει κάνει τις προτάσεις της. Για δεκαετίες τώρα αναπτύσσεται εντός του εκπαιδευτικού συστήματος κουλτούρα αφόρητου, αναποτελεσματικού και δυσλειτουργικού «διοικητισμού» υπεύθυνη για σειρά στρεβλώσεων του συστήματος. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ σχηματοποίησε και τελικά κατέθεσε στη Βουλή σ.ν. με τον τίτλο " Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις". Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων παρουσιάζει τις απόψεις της για το υπό ψήφιση σ.ν. με το παρόν υπόμνημα.
• Οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας δηλώνουμε ότι η γενικότερη επιλογή «Πρώτα ο Μαθητής», μας βρίσκει σύμφωνους και θεωρούμε ότι αποτελεί θεμελιακή υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εκπληρωθεί.
• Η εξαγγελία για το «Νέο Σχολείο» είναι θετική, αφού από καιρό έχουμε επισημάνει την ανάγκη συνδυαστικών και διευρυμένου χαρακτήρα αλλαγών με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινότητας του ελληνικού σχολείου. Επειδή το περίγραμμα του «Νέου Σχολείου», του Ολοήμερου Σχολείου και της Αυτοαξιολόγησης, όπως οριοθετείται, παρουσιάζει ασάφειες, προτείνουμε την άμεση αποσαφήνιση του πλαισίου τους και την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω των Σχολικών Συμβούλων οι οποίοι είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι να τα υποστηρίξουν.
• Επισημαίνουμε ότι η ανορθολογική «διαχείριση» του εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία και χαρακτηρίζει το σύστημα μέχρι σήμερα, προήλθε και από τη σταθερή και μόνιμη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Η πρόσληψη μόνο μέσω ΑΣΕΠ, το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας και η διαδικασία μονιμοποίησης των δοκίμων εκπαιδευτικών συνιστούν θετικά βήματα. Η «νομοθέτηση» της παραμονής για μια τριετία των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στις θέσεις διορισμού ίσως δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα καλείται να λύσει. Θεωρούμε ότι η διετής υποχρεωτική παραμονή είναι δικαιότερη, πιο ευέλικτη και πιο ήπια.
• Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο πρέπει να προχωρήσει σε ένα σοβαρό σχέδιο αναδιοργάνωσης του συστήματος Οργάνωσης και Διοίκησης της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη της μερικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων, η ενίσχυση των υποδομών τους και η χωροταξική τους κατανομή.
• Ο θεσμός του μέντορα, είναι εύστοχος και χρήσιμος επιστημονικά και παιδαγωγικά. Προτείνουμε και υποστηρίζουμε το θεσμό, απαλλαγμένο από κάθε έννοια αξιολόγησης.
Τέλος, το νομοσχέδιο επιχειρεί για άλλη μια φορά από το 1983 και εντεύθεν να «ρυθμίσει» την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό δεν μας εκπλήσσει, αποτελεί την έβδομη κατά σειρά ρύθμιση του ζητήματος αυτού σε διάστημα είκοσι επτά ετών. Από τη μελέτη των επιμέρους κριτηρίων επιλογής επισημαίνουμε τα παρακάτω.
Συγκεκριμένα και όσον αφορά:
Α) στις προϋποθέσεις επιλογής Σχολικών Συμβούλων

• Στελέχη εκπαίδευσης πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί του δημοσίου.
Β) στα κριτήρια επιστημονικής και παιδαγωγικής συγκρότησης των υποψηφίων:

• Η κατοχή διδακτορικού τίτλου και μεταπτυχιακού διπλώματος, αποτιμάται ιδιαίτερα χαμηλά σε σχέση με το σύνολο των μορίων της κατηγορίας. Επίσης δεν μοριοδοτούνται το δεύτερο διδακτορικό και μεταπτυχιακό.
• Υπερεκτιμώνται τα πτυχία κατοχής δύο οποιονδήποτε ξένων γλωσσών και εξομοιώνονται με την κατοχή μεταπτυχιακού, ενώ η γνώση μίας ή δύο βασικών ξένων γλωσσών αποτελεί μεν προϋπόθεση για την πρόσβαση στην ξένη βιβλιογραφία και την επικοινωνία με τον κόσμο, αλλά δεν πιστοποιείται πάντα με την κατοχή τίτλου σπουδών (άτυπη μάθηση).
Προτείνουμε στην κατηγορία αυτή, την αναλογική μοριοδότηση όλων των τίτλων σπουδών και τον εξορθολογισμό μοριοδότησης των τίτλων γλωσσομάθειας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι τίτλοι γλωσσομάθειας, αθροιζόμενοι, να ξεπερνούν τους ουσιαστικούς τίτλους σπουδών (διδακτορικά, μεταπτυχιακά, πτυχία).
• Αποτιμάται ιδιαίτερα χαμηλά το συγγραφικό έργο, ενώ προκαλεί εντύπωση η απουσία μοριοδό-τησης των άρθρων, τα οποία δημοσιεύονται σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά αντίστοιχων συνεδρίων, δηλαδή των δύο κύριων εργαλείων ανάπτυξης της επιστήμης, τα οποία χαρακτηρίζουν διεθνώς την επιστημονική κοινότητα! Προτείνουμε να επανέλθουν οι προηγούμενες κατηγορίες αποτίμησης του συγγραφικού έργου.
• Μοριοδοτείται η διδασκαλία σε ΑΕΙ-ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ και ΣΕΛΕΤΕ ενώ αγνοείται επιδεικτικά η διδασκαλία σε κάθε μορφή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (ΠΕΚ) και ενηλίκων και μάλιστα από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Σχολές Γονέων). Αναρωτιόμαστε, αν αυτό αποτελεί διεύρυνση της βάσης επιλογής των στελεχών, όταν στις μορφές αυτές διδάσκει, πέρα από τους Σχολικούς Συμβούλους, και η συντριπτική πλειοψηφία ικανών και προσοντούχων εκπαιδευτικών.
Γ) Όσον αφορά στα κριτήρια υπηρεσιακής κατάστασης και διοικητικής εμπειρίας, εισαγωγικά θα παρατηρούσαμε ότι το σ.ν. αγνοεί με πολλούς τρόπους την προσφορά όσων μέχρι σήμερα έχουν διατελέσει Σχολικοί Σύμβουλοι. Για το λόγο αυτό προτείνουμε την αύξηση της μοριοδότησης της θητείας των Σχολικών Συμβούλων από 4 σε 8 μόρια.

• Χαρακτηριστικά, εξισώνει την εμπειρία στελεχών διαφορετικής τάξης (π.χ. Υποδιευθυντή σχολικής μονάδας με Σχολικό Σύμβουλο), τα οποία, πέρα από το ότι έχουν επιλεγεί με εντελώς διαφορετικές διαδικασίες και κριτήρια επιλογής, έχουν ασκήσει άλλης φύσης έργο. Παρ' όλα αυτά η θητεία τους μοριοδοτείται από κοινού και με ίδιο τρόπο. Ακόμα κι η ελάχιστη διαφορά δύο μορίων, η οποία προβλέπεται για τους Σχολικούς Συμβούλους με οκτώ και περισσότερα έτη θητείας στο θεσμό, ισοπεδώνεται εντέχνως, όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια, από άλλες προβλέψεις εντός του ίδιου πεδίου (διακριτή μοριοδότηση αιρετών).
• Εξαιρεί και μηδενίζει το σ.ν. τη διοικητική εμπειρία των Σχολικών Συμβούλων οι οποίοι τοποθετήθηκαν ως μέλη Υπηρεσιακών Συμβουλίων, Νομαρχιακών Επιτροπών Παιδείας, Υποδιευθυντές και Διευθυντές ΠΕΚ, Προϊστάμενοι Επιστημονικής- Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.
• Αντίθετα, μοριοδοτεί τους αιρετούς, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά καιρούς. Έτσι, για δύο εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν στο ίδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ο ένας μοριοδο-τείται για τη θητεία του σε αυτό και ο άλλος αγνοείται. Προτείνουμε τη μοριοδότηση όλων των υποψηφίων με τον ίδιο τρόπο.
Δ) όσον αφορά στην αποτίμηση της προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης του υποψηφίου (συνέντευξη)·

• Ενώ αποτελεί πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κόσμου τόσο η ρύθμιση του περιεχομένου της όσο και ο περιορισμός της βαρύτητας της στην όλη διαδικασία επιλογής, με την απουσία για άλλη μια φορά της σύνταξης αξιολογικής έκθεσης για τους υποψηφίους, την καθιστά αποφασιστικής σημασίας.
• Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του περιεχομένου της, αν και βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση και περιορίζουν την αμηχανία και καταφυγή προηγουμένων Συμβουλίων Επιλογής στις εγκυκλοπαιδικού τύπου ερωτήσεις, είναι γραφειοκρατικές και θα δημιουργήσουν εξαιρετικό πρόβλημα λειτουργίας στο Συμβούλιο Επιλογής.
• Επιπλέον, η προβλεπόμενη κατάθεση υπομνήματος από τον υποψήφιο προς επιλογή Σχολικό Σύμβουλο σχετικά με τον προγραμματισμό του έργου του, αναρωτιέται κανείς με ποιο τρόπο υλοποιεί τη στοχευση για τη διεύρυνση της βάσης επιλογής στελεχών, όταν οι υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι θα περιγράφουν μια πραγματικότητα, την οποία καλά γνωρίζουν με τα αδιέξοδα της, τους περιορισμούς και δυνατότητες της, ενώ οι για πρώτη φορά υποψήφιοι θα σχεδιάζουν επί χάρτου την πορεία σε έναν άγνωστο χώρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
• Τέλος, για πρώτη φορά μετά από την πρώτη επιλογή Σχολικών Συμβούλων στο Συμβούλιο Επιλογής δεν συμμετέχει Σχολικός Σύμβουλος. Προτείνουμε την παρουσία ενός Σχολικού Συμβούλου στα συμβούλια επιλογής.
Συνοπτικά και επιγραμματικά: οι Σχολικοί Σύμβουλοι και επιθυμούν να κριθούν και κρίνονται καθημερινά για το έργο τους. Ας κριθούν, επιτέλους, και τυπικά με βάση την ισχύουσα και μη ενεργή με ευθύνες σειράς πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας, ως προς τη σύνταξη αξιολογικών εκθέσεων, νομοθεσία.

Πηγή: http://www.pess.gr/docs/2010-04-30_EGG_PESS_28042010_KRITIKI_SXEDIOU_NOMOU%20epitr_morf_ypoth%20F2.pdf

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ