Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2018

Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες ) καθώς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων).

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
----- Ταχ.Δ/νση:Α.Παπανδρέου37 15180–Μαρούσι Πληροφορίες:Χ.Αγγελή Γ. Χασάπης Ν. Προύφα Τηλέφωνο:210-3443090,3442376,3442209 FAX:210-3442210 E-mail:physea@minedu.gov.gr

Μαρούσι,22/5/2018  Αρ. Πρωτ.84020/Δ5

ΠΡΟΣ:
1.Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.ΔιευθύνσειςΔημοσίωνκαιΙδιωτικώνΓενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ  (μέσω των Διευθύνσεων ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης) 3.ΟμάδεςΦυσικήςΑγωγής (μέσωτωνΔιευθύνσεων ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης) Κοιν.:
Ομοσπονδίες Ολυμπιακών Αθλημάτων  (οι οποίες συνδιοργάνωσανμετηΔιεύθυνσηΦυσικήςΑγωγής  ΠανελλήνιουςΑγώνεςμαθητώνκαιμαθητριών Λυκείων, σε Ατομικά αθλήματα.)

Θέμα:«ΔιαδικασίαΈκδοσηςΒεβαίωσης Νίκηςγιατην αναγνώρισηδιάκρισηςσεΔιεθνείς (ΠαγκόσμιουςΣχολικούςαγώνες) καθώς καισ

Μετάλλια από την Κολύμβηση στην 17η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ, 2-9 ΜΑΪΟΥ 2018, ΜΑΡΟΚΟ

Εικόνα
17η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ, 2-9 ΜΑΪΟΥ 2018, ΜΑΡΟΚΟ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ (σύνολο: 9) 1.Θώμογλου Σάββας 200 μ. πρόσθιο (4ο ΓΕΛ Βέροιας) 2.ΓεωργακόπουλοςΑνδρέας 400μ. ελεύθερο (Παπαχαραλάμπειο,Γ΄Αθήνας) 3.Παπαστάμος Απόστολος 400 μ. μικτή ατομική (2οΓΕ.Λ. Χανίων) με χρόνο 4.20.02  που αποτελείΝ.Π.Ρ. (*) & Νέο Ρεκόρ Αγώνων(**) 4.Μέτσιου Φωτεινή 400 μ. μικτή ατομική (ΠαπαχαραλάμπειοΓ΄Αθήνας) 5.

10 αλήθειες σχετικά με τη φυσική άσκηση από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.)
World Health Organization (WHO)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) World Health Organization (WHO)10 facts on physical activity
(ακολουθεί μετάφραση μέσω google)

About WHO:Who we are, what we doOur goal is to build a better, healthier future for people all over the world. Working through offices in more than 150 countries, WHO staff work side by side with governments and other partners to ensure the highest attainable level of health for all people.Together we strive to combat diseases – infectious diseases like influenza and HIV and noncommunicable ones like cancer and heart disease.We help mothers and children survive and thrive so they can look forward to a healthy old age. We ensure the safety of the air people breathe, the food they eat, the water they drink – and the medicines and vaccines they need.

10 facts on physical activity Reviewed February 2017

A lack of physical activity is a significant risk factor for noncommunicable diseases (NCDs) such as stroke, diabetes, and cancer. Less and less physical acti…

Επιστολή ΠΕΝΕΛΦΑ προς Υπ. Παιδείας (και απάντηση) με θέμα την "Υποβάθμιση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής"

Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.
Χαλάνδρι, 11-3-2018  Αριθμός πρωτ: 96 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 Έλλης 3,15232, Χαλάνδρι
ΤΗΛ.: 210 6755725
EMAIL: penelfa2@gmail.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.penelfa.gr
http://tripodis.gr/diakirixis.htrn

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Τριπόδης Νικόλαος 6972356658  Αντιπρόεδρος: Κατσαγκόλπς Αθανάσιος 6977232766  Γραμματέας: Βούξινου Ανδριανή 6932796434  Ειδικός Γραμματέας: Γρυπάρπς Ιωάννης 6944326657  Ταμίας: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 6946003069  Μέλος: Αγαλιανοό Ολυμπία 6944101505  Μέλος: Μαύρου Κυριακή 6977746346  Μέλος: Καράκος Νικόλαος 6977086907  Μέλος: Κουγιουμτζής Κωνσταντίνος 6932300610

ΠΡΟΣ:  Υπουργό Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Υποβάθμιση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής
Αξιότιμε κ. Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επειδή η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί μια ποιοτική επένδυση για το μέλλον των παιδιών μας, είναι κατανοητή και αναγκαία η παρέμβαση της Πολιτείας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη μίας δημιουργικής και αποτελεσματικής…

2018, Σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή της διδασκαλίας της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής,

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση και ορισμός μελών της άμισθης Επιτροπής για την εφαρμογή της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στις σχολικές μονάδες της χώρας»
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρ. 55 του Ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167/ Β’/30.09.1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα
Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ.18 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και
Θρησκευμάτων».
4. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 225/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. 1807631/Γ1/25-10-2017 (Φ.Ε.Κ. 536/τ. ΥΟΔΔ/27-10-2017 «Διορισμός …