Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2016

Οδηγός για τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016

(Αρχική πηγή: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚEΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  -  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 τελική προώθηση: Νικηφόρος Κωνσταντίνου, ΔΣ ΟΛΜΕ )

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013, την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν. 4075/2012, σας παραθέτουμε τις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών.
Επισημαίνουμε ότι, όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε οργανικά είτε με απόσπαση. Στην περίπτωση απόσπασης, η Υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση.
Οι άδειες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου εξετάζ…

135800/Δ2/23-08-2016 Υ.Α - Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο. (ΦΕΚ Β΄ 2732/31-08-2016)

 https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/epipedaagllika.pdf

135800/Δ2/23-08-2016 Υ.Α(ΦΕΚ Β΄ 2732/31-08-2016)


Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας  υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/ 1985 (Α ́167) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του  άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α ́ 188).

2. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 73/2015 (Α ́ 116)  «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,  Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί- ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που  κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).

4. Την με αριθμ. 29/21-07-2016 Πράξη του Δ.Σ. του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη διενέργεια στην Α ́ τάξη διαγνωστικής δοκιμασίας στην αγγλική γλώσσα εντός της πρώτη…

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ (Τ.Ε.)
- Διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κορινθίας, 2009 -

ΟΔΗΓΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τι είναι τα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.);

Τα Τ.Ε. είναι μια δομή της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) μέσα στα τυπικά σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που στόχο έχουν την εκπαιδευτική παρέμβαση με ατομικά ή ομαδικά Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) στους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εντός σχολικού ωραρίου. Ποιοι είναι οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

«Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες…