Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2016

ΝΣΚ: Απόδειξη της άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας αποτελεί ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής

Εικόνα
– Απόδειξη της άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας– Προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής– Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Για την απόδειξη της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2, εδάφιο α’, περίπτωση (ii) του π.δ/τος 50/2001, αρκεί η προσκόμιση πτυχίου - προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού - ή διδακτορικού διπλώματος, που έχει απονεμηθεί από αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, χωρίς να απαιτείται να έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος, ή ισότιμος και αντίστοιχος αυτός τούτος ο προσκομιζόμενος τίτλος.


Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε ομόφωνα το Νομικό, Συμβούλιο του Κράτους, ύστερα από το ακόλουθο ερώτημα του υπουργείου Παιδείας:

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απάντηση-γνωμοδότηση που έλαβε το υπουργείο Παιδείας  από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, έχει ως εξής:


Πηγή: esos

Η πρόταση για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης

Η πρόταση για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης(της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής με πρόεδρο τον Κώστα Γαβρόγλου) Δημοσίευση:17/05/2016
Επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης (υφισταμένων και δυνητικών) σε θέματα διοίκησης,εισηγείται ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Κ. Γαβρόγλου  στην πρόταση 100 σελίδων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συνοπτική περιγραφή της πρότασης/έννοιας Η ανάληψη καθηκόντων σε θέση ευθύνης στην εκπαίδευση συνιστά υιοθέτηση ενός νέου εργασιακού ρόλου, με διαφορετικές προκλήσεις από αυτές του εκπαιδευτικού της τάξης. Προφανώς, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις νευραλγικών για την εκπαίδευση θέσεων εργασίας δημιουργεί ανάγκες εισαγωγικής ή και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε θέματα διοίκησης. Η επιστήμη της διοίκησης με τους βασικούς της πυλώνες και τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις του πεδίου, αποτελεί μέσο ενδυνάμωσης της/του εκπαιδε…

Βιβλίο Φυσικής Αγωγής μαθητή Α΄,Β΄,Γ΄ Γυμνασίου

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 4/10/2016 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣ: 1. Γραφείο Υπουργού Παιδείας 2. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3. Δ/νση Σπουδών  .Ε. του ΥΠΠΕΘ 4. Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ


ΘΕΜΑ: Βιβλίο Φυσικής Αγωγής μαθητή Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς διαπιστώσαμε ότι το βιβλίο της Φυσικής Αγωγής Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου δε διανεμήθηκε στα Γυμνάσια και έχει αφαιρεθεί από τον κατάλογο των διδακτικών βιβλίων του Γυμνασίου
(http://publications.cti.gr/2016-17/gymnasio-16-17).
Σας γνωστοποιούμε ότι το εν λόγω βιβλίο, εκτός από τα γνωστικά στοιχεία των κινητικών δεξιοτήτων αθλημάτων και χορών που διδάσκονται οι μαθητές/-τριες στις τρεις τάξεις του γυμνασίου, περιέχει και χρήσιμες γνώσεις για την ιστορία του αθλητισμού, για τον Ολυμπισμό, για την αξία της άσκησης στην υγεία, για τους τρόπους άσκησης και διατήρησης της φυσικής κατάστασης σε καλό επίπεδο, καθώς και για ειδικά θέματα που σχετίζονται με τη σωστή στάση και άσκηση του σώματος, την πρόληψη τραυματισμών, τις πρώτες βοήθειε…

Οδηγός για τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016

(Αρχική πηγή: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚEΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  -  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 τελική προώθηση: Νικηφόρος Κωνσταντίνου, ΔΣ ΟΛΜΕ )

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 3528/2007 από τον Ν.4210/2013, την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην εθνική νομοθεσία με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Ν. 4075/2012, σας παραθέτουμε τις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών αυτών.
Επισημαίνουμε ότι, όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε οργανικά είτε με απόσπαση. Στην περίπτωση απόσπασης, η Υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση.
Οι άδειες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου εξετάζ…