Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2015

Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ
Πόλη: 151 80 Μαρούσι
www.minedu.gov.gr
15.12.2015 Αρ. Πρωτ.: 205946/Δ1
ΠΡΟΣ:
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας  Προϊσταμένους Παιδ/κής και Εκπ/κής Καθοδήγησης Π.Ε.  (μέσω Περιφ. Δ/σεων)
Αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους  (μέσω Περιφ. Δ/σεων)
Δ/σεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.  (μέσω των Δ/σεων Π.Ε. και Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών»

Α. Για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων όλης της χώρας και έως την πλήρη κάλυψη των κενών, οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες μιας σχολικής μονάδας διατίθενται, με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ και σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, κατά προτεραιότητα για την κάλυψη διδακτικών κενών σε σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΠΕ & ΔΕ.

Β. Έως την πλήρη κάλυψη των κενών σε διδακτικό προσωπικό στο σύνολο των σχολικών μονάδων των οικείων Δ…