Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2018

Επιστολή ΠΕΝΕΛΦΑ προς Υπ. Παιδείας (και απάντηση) με θέμα την "Υποβάθμιση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής"

Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α.
Χαλάνδρι, 11-3-2018  Αριθμός πρωτ: 96 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 Έλλης 3,15232, Χαλάνδρι
ΤΗΛ.: 210 6755725
EMAIL: penelfa2@gmail.com
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.penelfa.gr
http://tripodis.gr/diakirixis.htrn

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Τριπόδης Νικόλαος 6972356658  Αντιπρόεδρος: Κατσαγκόλπς Αθανάσιος 6977232766  Γραμματέας: Βούξινου Ανδριανή 6932796434  Ειδικός Γραμματέας: Γρυπάρπς Ιωάννης 6944326657  Ταμίας: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος 6946003069  Μέλος: Αγαλιανοό Ολυμπία 6944101505  Μέλος: Μαύρου Κυριακή 6977746346  Μέλος: Καράκος Νικόλαος 6977086907  Μέλος: Κουγιουμτζής Κωνσταντίνος 6932300610

ΠΡΟΣ:  Υπουργό Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Υποβάθμιση της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής
Αξιότιμε κ. Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επειδή η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί μια ποιοτική επένδυση για το μέλλον των παιδιών μας, είναι κατανοητή και αναγκαία η παρέμβαση της Πολιτείας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη μίας δημιουργικής και αποτελεσματικής…

2018, Σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή της διδασκαλίας της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής,

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση και ορισμός μελών της άμισθης Επιτροπής για την εφαρμογή της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στις σχολικές μονάδες της χώρας»
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρ. 55 του Ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167/ Β’/30.09.1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα
Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ.18 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και
Θρησκευμάτων».
4. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 225/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. 1807631/Γ1/25-10-2017 (Φ.Ε.Κ. 536/τ. ΥΟΔΔ/27-10-2017 «Διορισμός …

Ομάδες Φυσικής Αγωγής και λειτουργία Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ

Γραπτή δήλωση Υπουργού για θέματα ΦΑ.
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 684/25-10-2017»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 684/25-10-2017, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κέλλας, σχετικά με τον θεσμό των Ομάδων Φυσικής Αγωγής και τη λειτουργία της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με την κατάργηση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής το 2011 δεν υφίσταται περιφερειακή δομή για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό. Αντ’ αυτής λειτουργούν άτυπες – «Ομάδες Φυσικής Αγωγής» (Ο.Φ.Α.), οι οποίες υπάγονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), ενώ ταυτόχρονα επιτελούν λειτουργικό έργο και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Το ΥΠΠΕΘ επεξεργάζεται ήδη πρόταση προκειμένου να υπάρξει θεσμοθέτηση των Ομάδων Φυσικής Αγωγής στις Δ.Δ.Ε. της χώρας. Όσον αφορά στην καθυστέρηση, η οποία παρατηρήθηκε στη στελέχωση των άτυπων Ομάδων Φυσικής Αγωγής κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οφειλόταν στην ανάγκη της στελέχωσης όλων των σχολικώ…

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
Άρθρο 13 Παρατηρητής αγώνα 1. Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητάς της, η διοργανώτρια έχει την υποχρέωση να ορίζει έναν εκπρόσωπο της (παρατηρητή αγώνα), από πίνακα που καταρτίζεται κατά την απόλυτη κρίση της. 2. Στις κατηγορίες επαγγελματικών πρωταθλημάτων, με ειδικό κανονισμό που εγκρίνεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. η οικεία επαγγελματική ένωση καθορίζει αναλυτικότερα: το έργο των παρατηρητών, τα προσόντα και κωλύματα τους, τον αριθμό των παρατηρητών για κάθε πρωτάθλημα και κάθε άλλο θέμα που αφορά τους παρατηρητές των αγώνων αρμοδιότητάς της. Για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και κύπελλο συντάσσεσαι από την Ε.Π.Ο. ανάλογος Κανονισμός Παρατηρητών Αγώνων 3. Για τους αγώνες του Κυπέλου επαγγελματικών ομάδων εφαρμόζεται ο Κανονισμός Παρατηρητών της Ε.Π.Ο. Ο ίδιος Κανονισμός εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση που διοργανώτρια επαγγελματικού πρωταθλήματος δεν έχει συντάξει ειδικό κανονισμό για τους αγώνες της αρ…