Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2014

Aξιολόγηση Διευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας από τον Σχολικό Σύμβουλο

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

Εικόνα
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1296 
21 Μαΐου 2014

Aριθμ. απόφ. Φ.6/304/75662/Γ1 (4)
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) . ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις: Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄/2005). Την αριθμ. οικ. 3403/3−7−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Ζωή Μακρή» (ΦΕΚ 1642 τ. Β΄/3−7−2013) όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. Γ.Υ./οικ.6160/29−10−2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2761/τ. Β΄/30−10−2013) και ισχύει έως σήμερα. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄/2005). Την αριθμ. οικ. 3…

«Οργάνωση Γραφείου Σχολικών Συμβούλων», έγγραφο υφυπ. ΥΠΕΠΘ Π.Μώραλη Υ-54/δ2/5287/4-3-1986

Εικόνα

Πως αποδεικνύεται στο δημόσιο η γνώση της ξένης γλώσσας

1. Η γνώση της ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού στο δημόσιο, ορίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:
α. Άριστη γνώση (άριστα)
β. Πολύ καλή γνώση (λίαν καλώς)
γ. Καλή γνώση (καλώς)
δ. Μέτρια γνώση (μετρίως)
Η απαιτούμενη κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας ξένη γλώσσα και το επίπεδο της γνώσης αυτής καθορίζεται είτε με τους οργανισμούς είτε με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
2. Η γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:
(i) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
(ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
(iii) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
(iv) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχ…