Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2018

Kαθήκοντα και Aρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Εικόνα
Αριθμ. 158733/ΓΔ Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτ. α' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018)
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτο βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-2-2018)
«Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη σκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 4. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22-9-2015) «Ανα σύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]».
5. Το π.δ. 125/2016 (Φ…