Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2016

ΝΣΚ: Απόδειξη της άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας αποτελεί ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής

Εικόνα
– Απόδειξη της άριστης γνώσης μιας ξένης γλώσσας– Προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής– Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Για την απόδειξη της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2, εδάφιο α’, περίπτωση (ii) του π.δ/τος 50/2001, αρκεί η προσκόμιση πτυχίου - προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού - ή διδακτορικού διπλώματος, που έχει απονεμηθεί από αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, χωρίς να απαιτείται να έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος, ή ισότιμος και αντίστοιχος αυτός τούτος ο προσκομιζόμενος τίτλος.


Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε ομόφωνα το Νομικό, Συμβούλιο του Κράτους, ύστερα από το ακόλουθο ερώτημα του υπουργείου Παιδείας:

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η απάντηση-γνωμοδότηση που έλαβε το υπουργείο Παιδείας  από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, έχει ως εξής:


Πηγή: esos