Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2009

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2009-2010

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ Α΄
Τηλέφωνο: 210.34.43.605 - 210.34.42.243
Fax : 210.34.42.247
e-mail : spudonpe@ypepth.grThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Φ.3/915/93640/Γ1/03-08-2009/ΥΠΕΠΘ
ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων για το σχολικό έτος 2009-2010
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και την άριστη οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και τις προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής το ΥΠΕΠΘ εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, η κοινωνική τους ενσωμάτωση, αλλά και η γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Για να υλοποιηθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι οφείλει η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων τόσο α…

Η νομοθεσία για την Άσκηση Ιδιωτικού Έργου στους εκπαιδευτικούς

AΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας Ν3528/2007

Άρθρο 31

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή 1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης. 3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας. 4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. Άρθρο 32 Συμμετοχή σε εταιρείες 1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του τη συμμετοχή του σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε …

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας.

Εικόνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-----------ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε & Δ.Ε.ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄και Δ΄
Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 ΜαρούσιΙστοσελίδα : www.ypepth.gr Email :stelexi@ypepth.grΠληροφορίες : Γ.Λιαμπότης-Μ.ΝτούσσαΤηλέφωνο :210-3442952, 210-344 3258FAX :210-344 22 66

Μαρούσι, 4 - 11- 2009
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Υ-161 / 136386 /Δ2
Α.Κ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:1.Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.29 ε΄ του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ. Α΄)2.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν.3260/2004 ( ΦΕΚ 151 τ. Α΄)3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/1987 ( ΦΕΚ 26 τ. Α΄) Π ρ ο