Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2018

Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------
ΚΑΙ Θ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
------
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
: Χρ. Αγγελή
: Μ. Λαγγούση
Τηλέφωνα : 210 3443516, 2103443090
FAX : 210-3442210
E-mail: physgram@minedu.gov.gr
Μαρούσι, 25/01/2018 Αρ. Πρωτ: 12669/Δ5
ΠΡΟΣ :
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας
2. Δ.Δ.Ε. της χώρας
3. Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
4. Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ11 (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
5. Ομάδες Φυσικής Αγωγής (μέσω των Δ.Δ.Ε.)
6. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-2018 »


Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της αριθ. π…