Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2009

"Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣ∆Ε –ΠΥΣΠΕ
ή τους Περιφ/κούς ∆/ντές Εκπ/σης
δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν"

Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2009
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ.
Φ.361.1/718/130208/Δ1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: - Τις Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
KOIN: - Τις Περιφερειακές Δ/νσεις
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ,
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ:
Πληροφορίες :Σ. Χανιαλίδης
Τηλέφωνο : 210.344 3333
FAX : 210.344 2582
Email: t09ppe1a@ypepth.gr

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ:
Πληροφορίες : Γ. Ρεστέµης
Τηλέφωνο : 210.3442789
FAX : 210.344 2867
Email: t09pde1@ypepth.grΘΕΜΑ : Κενά – Πλεονάσµατα Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.

Προκειµένου οι Υπηρεσίες µας να προχωρήσουν άµεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών στα υφιστάµενα λειτουργικά κενά παρακαλούµε όπως...
Περισσότερα εδώ: http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/59-Akyres-apospaseis.htm

Απόφαση 77663/Γ4 (2)/2009, (ΦΕΚ B 1300/01.07.2009 ), ΤΑΔ - ΕΤΑΔ, Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής

Απόφαση 77663/Γ4 (2)/2009, (ΦΕΚ B 1300/01.07.2009 )

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ−Ε.Τ.Α.Δ)» − Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.α. του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/30.9.1985) β. του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ 51 ν. 2817/2000( Α΄ 78/14.3.2000) γ. του ν. 2725/1999 (Α 121/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει δ. του άρθρου 6 παρ. 2 και 5 του ν. 3255/2004 (Α΄ 138/22.7.2004). ε. του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/20.11.2003) και τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/ τ.Α΄/17.10.2005) στ. του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/ τ.Α΄/7.4.2006) ζ. του άρθρου 9 παρ.4 του ν. 3391/2005 η. του άρθρου 27 του ν. 3475/2006 (τ.Α΄/146/13.7.2006) όπως συμπληρώθηκε μ ε τις διατάξεις του άρθρ. 22…