Απόφαση 77663/Γ4 (2)/2009, (ΦΕΚ B 1300/01.07.2009 ), ΤΑΔ - ΕΤΑΔ, Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής

Απόφαση 77663/Γ4 (2)/2009, (ΦΕΚ B 1300/01.07.2009 )

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ−Ε.Τ.Α.Δ)» − Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.α. του άρθρου 17 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/30.9.1985)

β. του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ 51 ν. 2817/2000( Α΄ 78/14.3.2000)

γ. του ν. 2725/1999 (Α 121/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

δ. του άρθρου 6 παρ. 2 και 5 του ν. 3255/2004 (Α΄ 138/22.7.2004).

ε. του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/20.11.2003) και τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/ τ.Α΄/17.10.2005)

στ. του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/ τ.Α΄/7.4.2006)

ζ. του άρθρου 9 παρ.4 του ν. 3391/2005

η. του άρθρου 27 του ν. 3475/2006 (τ.Α΄/146/13.7.2006) όπως συμπληρώθηκε μ ε τις διατάξεις του άρθρ. 22 του ν. 3577/2007 (A΄ 130/8.6.2007)

θ. της υπ’ αριθμ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ 465/2003 τ.Β΄) υπουρ− γικής απόφασης και της υπ’ αριθμ. 79630/Δ2/28.7.2003 (ΦΕΚ 1084/5.8.2003 τ.Β΄) τροποποιητικής αυτής.

2) Την υπ’ αριθμ. 133237/Γ4/16.10.2008 (ΦΕΚ 428/ΥΟΔΔ/16.10.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ− μάτων και Πολιτισμού.

3) Την υπ’ αριθμ. 71337/Γ4/19.6.2009 (ΦEK 282/ΥΟΔΔ/ 30.6.2009) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ− μάτων και Πολιτισμού.

4) Την υπ’ αριθμ. 41/1.7.2009 Πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ).

5) Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/21.1.2009 υπουργική απόφαση «Κα− θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΦΕΚ 68/τ.Β’/21.1.2009).

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προ− καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο− γισμού, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 ( A΄98/2005) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε:

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου ΠΕ11 καθώς και τους αδιόριστους πτυχιούχους του ιδίου κλάδου, που επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι στα ΤΑΔ−ΕΤΑΔ, να υποβάλουν αίτηση εκδήλω− σης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες της κατηγορίας τους.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Κεφάλαιο Α

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Oι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι αδιόριστοι πτυχιούχοι του ιδίου κλάδου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για πρό− σληψη στα ΤΑΔ−ΕΤΑΔ, εφόσον διαθέτουν κύρια ειδικότητα, ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το ν. 2725/1999 άρθρο 31 παρ. 1, 2, 3, 4, στο άθλημα που επιθυμούν να προσληφθούν.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαι− ολογητικά στα Γραφεία Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ή στο άθλημα για το οποίο κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1,2,3,4 και άρθρο 136 παρ. 5 του ν. 2725/1999. Αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι α) για τους αδιόριστους πτυχιούχους, από 2.7.2009 μέχρι και 10.7.2009 β) για τους μόνιμους εκπαιδευτι− κούς, από 6.7.2009 μέχρι και δύο ημέρες μετά την ανάρτηση στη ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ της απόφασης αποσπάσεων των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Η Αίτηση−Δήλωση σε έντυπη μορφή χορηγείται από τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμι− ας Εκπαίδευσης και υποβάλλεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα μόνο Γραφείο Φυσικής Αγωγής, αυτο− προσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Η αίτηση−δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση για τα ΤΑΔ− ΕΤΑΔ του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτερο− βάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν οργανική θέση, ή της Διεύθυν− σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποσπαστεί.

Οι υποψήφιοι για θέση αναπληρωτή έχουν δικαίωμα να δηλώ− σουν μέχρι είκοσι (20) Γραφεία Φυσικής Αγωγής Διευθύνσεων ΔΕ οποιασδήποτε Περιφερειακής Διεύθυνσης, οι δε υποψήφιοι για θέση ωρομισθίου έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα Γρα− φεία Φυσικής Αγωγής μιας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τα αθλήματα που καλλιεργούνται στα ΤΑΔ –ΕΤΑΔ των Γρα− φείων Φυσικής Αγωγής των Δ/νσεων ΔΕ εμφαίνονται στους συνημμένους πίνακες, που αποτελούν σώμα της παρούσας.

Μετά την καταχώρηση, ο υποψήφιος θα παραλάβει επικυ− ρωμένο αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφονται τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει και το οποίο θα υπογράφεται από τον ίδιο ή τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, θα είναι θεωρημένο από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής και θα φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την ηλεκτρονική καταχώρηση υπαλλήλου.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη συμπλήρωση της αίτησης. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής και δύναται να υποβάλει εμπρόθεσμη ένσταση, σύμφωνα με τις ημερομηνίες που προβλέπονται από την εγκύκλιο, για οποιοδήποτε λάθος διαπιστώσει.

Τροποποίηση της δήλωσης προτίμησης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται.

Κεφάλαιο Β΄

Κριτήρια Επιλογής

Για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών, αναπληρωτών και ωρομισθίων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, που θα ...

Περισσότερα ΕΔΩ:


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ