Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2010

Συμπληρωματικές οδηγίες προς τους επόπτες και τα μέλη των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Μαρούσι 14 - 6 - 2010
ΤΜΗΜΑ Β’.

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ Φ.251/ 68506 /Β6 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr

email: t01ode2@ypepth.gr

Πληροφορίες: Ρ. Τσακαλάκη

Τηλέφωνο: 210-3442702

FAX: 210-3442098

ΠΡΟΣ: 1) κ.κ. Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπ/σης
2) κ.κ. Διευθυντές Δ.Ε. και
Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε. και
Ε.Ε. (με την παράκληση να ενημερωθού…

2010, Ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ).
Πρόεδρος: Στ. Δασκαλάκης

Εικόνα
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ− ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 παράγραφος 51 του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/14−3−2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 50 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/17−6−99) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλ− λες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 7 του Ν. 1849/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990).

δ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005) «Κωδικοποί− ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ− νητικά Όργανα».

ε) Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9−2−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

στ) Του Π.Δ. 187/2009 «Ορισμός Υπουργών και Υφυ− πουργών» (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/7−10−2009)

ζ) Του άρθρου 17 παράγραφος 2δ΄ εδάφιο ii του Ν. 3205/2003 «Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων» (ΦΕΚ 297/Α/23−12−2003).

η) Του Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχ…
Εικόνα
Το νέο ασφαλιστικό για τους εκπαιδευτικούς με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν Ποιοι είναι αυτοί που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2010, του Μπαλάγκα Γιάννη
Το νέο ασφαλιστικό με βάση αυτά που ανακοινώθηκαν Στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που ανακοινώθηκε υπάρχουν ρυθμίσεις που αφορούν και το Δημόσιο τομέα. Παράλληλα ψηφίστηκε στη Βουλή το ν/σ για το μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας όπου στην παρ. 15 του νόμου αναφέρεται ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται τουλάχιστον μέχρι 31-12-2010, δεν θίγονται από την παραμονή των υπαλλήλων στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.

Συγχρόνως παρέχεται η δυνατότητα σε όσους από τους υπαλλήλους του Δημοσίου, έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης από 01-01-2010,να την ανακαλέσουν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου. Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκ…