Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2012

Σχέδιο Νόμου
«Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
(Κεφάλαια 3ο κ΄4ο, Αρθρα 30-47)

(Κεφάλαια 1ο κ΄2ο, Αρθρα 1-29)
Κεφάλαιο Τρίτο
 Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 30
Θέματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163) προστίθεται περίπτωση ιγ ως εξής: «ιγ) το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) (αριθ. 1631/896/5-5-2009 (ΦΕΚ Β’ 1011) απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών).»
2. α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 51) τροποποιείται ως εξής: «- Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχ…