ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ προς ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ:
Ένα μήνα μετά δεν υλοποιήσατε τις υποσχέσεις σας
ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Ανακοίνωση με αιχμές κατά του υφυπουργού τους Θ. Παπαθεοδώρου εξέδωσαν τα μέλη της Πανελλήνιας Ενωσης Σχολικών Συμβούλων.

ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ότι :

-Στις 11-10-2012 ο υφ. Παιδείας αναγνώρισε το ενδεχόμενο δημιουργίας παρερμηνειών από τη σχετική Υ.Α. για τις σχολικές δραστηριότητες και υποσχέθηκε την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου που θα αποκαθιστά τη θεσμική τάξη και θα διευκολύνει τη λειτουργικότητα εφαρμογής των σχολικών δραστηριοτήτων.

-Παρότι από τότε πέρασε ένας μήνας ο κ. Παπαθεοδώρου δεν υλοποίησε την υπόσχεσή για την τροποποίηση – επέκταση της Υ.Α. προς άρση παρερμηνειών και προς όφελος του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου το οποίο επιτελείται στις σχολικές μονάδες της χώρας μας.Όπως υποστηρίζουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι:

Α. Η Υ.Α φαίνεται να μη λαμβάνει υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών καθώς επίσης τη θέση και το ρόλο των σχολικών δραστηριοτήτων μέσα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Ν.1304/82 αρθ.1§1, Ν.2525/92 αρθ.8 §4, ΦΕΚ 1340/16-10-02, Π.Δ. 201 § 200/98).

Β.Η Υ.Α. αγνοεί ότι οι προαιρετικές σχολικές δραστηριότητες δεν εξελίσσονται «εν κενώ» αλλά εντός του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος, για την σύνταξη του οποίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο/η Δι-ευθυντής/ντρια του σχολείου και την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη εφαρμογής του οποίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχει αποκλειστι-κά ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος στον τομέα ευθύνης του. Κι' αυτό γιατί ο Σχο-λικός Σύμβουλος έχει την πρωταρχική ευθύνη διαχείρισης της συνολικής εκπαι-δευτικής πολιτικής και την υποστήριξη της εφαρμογής των καινοτομιών στις σχολικές μονάδες, ένα μικρό μέρος των οποίων είναι και οι σχολικές δραστη-ριότητες.

Γ.Επιπροσθέτως, όπως είναι γνωστό, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη εφαρμογής, παρακολούθησης και στήριξης της Ευέλικτης Ζώνης ή Ζώνης Δημιουργικών Διαθεματικών Δραστηριοτή-των, η οποία αποτελεί την ομπρέλα, εντός της οποίας εντάσσονται όλες οι σχολικές δραστηριότητες και τα προαιρετικά προγράμματα ως μέρος αυτής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1280/13-9-05/§6β.ΚΑΙ ΔΙΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρ-ξει ο αναγκαίος συντονισμός της παιδαγωγικής λειτουργίας, και οι σχολικές δραστη-ριότητες να έχουν παιδαγωγικό αποτέλεσμα, όταν δεν διασφαλίζεται θεσμικά η δια-σύνδεση τους με τη φιλοσοφία και τους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων, των οποίων είναι απλά ένα μέρος και, επιπλέον, διαφεύγουν της αξιολόγησης επί-τευξης των γνωστικών και αξιακών στόχων τους εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων;Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΣΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σχετικά με το θέμα των Σχολικών Δραστηριοτήτων, η ΠΕΣΣ επισημαίνει προ-βλήματα που δημιουργούνται με την υπ' αριθμ. 92998/Γ7/10-8-012 Υπουργική Α-πόφασή, η οποία αναφέρεται στον καθορισμό των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων), καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
Ειδικότερα:

• Η Υ.Α φαίνεται να μη λαμβάνει υπόψη της την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών καθώς επί-σης τη θέση και το ρόλο των σχολικών δραστηριοτήτων μέσα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Ν.1304/82 αρθ.1§1, Ν.2525/92 αρθ.8 §4, ΦΕΚ 1340/16-10-02, Π.Δ. 201 § 200/98).

• Η Υ.Α. αγνοεί ότι οι προαιρετικές σχολικές δραστηριότητες δεν εξελίσσονται «εν κενώ» αλλά εντός του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος, για την σύνταξη του οποίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο/η Δι-ευθυντής/ντρια του σχολείου και την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη εφαρμογής του οποίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχει αποκλειστι-κά ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος στον τομέα ευθύνης του. Κι' αυτό γιατί ο Σχο-λικός Σύμβουλος έχει την πρωταρχική ευθύνη διαχείρισης της συνολικής εκπαι-δευτικής πολιτικής και την υποστήριξη της εφαρμογής των καινοτομιών στις σχολικές μονάδες, ένα μικρό μέρος των οποίων είναι και οι σχολικές δραστη-ριότητες.

Επιπροσθέτως, όπως είναι γνωστό, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη εφαρμογής, παρακολούθησης και στήρι-ξης της Ευέλικτης Ζώνης ή Ζώνης Δημιουργικών Διαθεματικών Δραστηριοτήτων, η οποία αποτελεί την ομπρέλα, εντός της οποίας εντάσσονται όλες οι σχολικές δρα-στηριότητες και τα προαιρετικά προγράμματα ως μέρος αυτής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1280/13-9-05/§6β.

Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρξει ο αναγκαίος συντονισμός της παιδαγωγι-κής λειτουργίας, και οι σχολικές δραστηριότητες να έχουν παιδαγωγικό αποτέλεσμα, όταν δεν διασφαλίζεται θεσμικά η διασύνδεση τους με τη φιλοσοφία και τους στό-χους των Αναλυτικών Προγραμμάτων, των οποίων είναι απλά ένα μέρος και, επι-πλέον, διαφεύγουν της αξιολόγησης επίτευξης των γνωστικών και αξιακών στόχων τους εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων;

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πολυσέλιδη Υ.Α., ενώ επιχειρείται να αποδοθούν ρόλοι σε μη θεσμικά προβλεπόμενα πρόσωπα (αποσπασμένους στη Διοίκηση), γεγο-νός το οποίο γραφειοκρατικοποιεί τις διαδικασίες υλοποίησης των σχεδίων δράσης και κατ' επέκταση αποθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν την υλοποίησή τους, δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στον εποπτικό-καθοδηγητικό ρόλο των Σχολικών Συμβούλων καθώς και στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Σχολικών Δραστη-ριοτήτων.

Αντί αυτών και ως συνέπεια της Υ.Α. φαίνεται να δημιουργούνται προσόντα σε αποσπασμένους Εκπαιδευτικούς για τις Σχολικές Δραστηριότητες, για τους οποίους προβλέπεται η απόκτηση γραμματειακής υποστήριξης και μάλιστα σε περίοδο κατά την οποία σημαντικός αριθμός Σχολικών Συμβούλων έχει απολέσει τα γραφεία του, παραμένει άστεγος και πολύ περισσότερο δεν διαθέτει γραμματειακή υποστήριξη για να φέρει σε πέρας το συνθετότατο έργο του.

Επί πλέον, σύμφωνα με την Υ.Α, δίνεται σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να καλούν προϊσταμένους τους (!), δηλαδή Διευθυντές σχολείων, για να τους «ενημερώσουν» σχετικά με εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα, χωρίς να ενημερώνουν καν τους αρμόδιους και επιφορτισμένους με την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των σχολείων Σχολικούς Συμβούλους.

Στις 11-10-2012 η ΠΕΣΣ έθεσε όλα τα παραπάνω υπόψη του Υφυπουργού κ. Θ.Παπαθεοδώρου ο οποίος αναγνώρισε το ενδεχόμενο δημιουργίας παρερμηνειών από τη σχετική Υ.Α. και υποσχέθηκε την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου που θα αποκαθιστά τη θεσμική τάξη και θα διευκολύνει τη λειτουργικότητα εφαρ-μογής των σχολικών δραστηριοτήτων.

Μετά την παρέλευση μηνός και πλέον από τότε, η ΠΕΣΣ αναμένει την υλοποίηση της υπόσχεσης του κ. υφυπουργού για την τροποποίηση – επέκταση της Υ.Α. προς άρση παρερμηνειών και προς όφελος του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου το οποίο επιτελείται στις σχολικές μονάδες της χώρας μας.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                                   ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ