Το 3ο Μνημόνιο όπως ψηφίστηκε για τα:
Ιδιωτικά Σχολεία, Φροντιστήρια, Κολλέγια, ΚΔΜ κλπ
Θ.3. ΑΔΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ,
 ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩ-
 ΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Ε-
 ΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ.
 1. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
 ροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστι-
 τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), χορηγεί-
 ται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις
 προσώπων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
 Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δη-
 μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. α) Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
 και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντι-
 στηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυ-
 σικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και
 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφα-
 ση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού
 Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
 νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), η οποία δημοσιεύεται στην
 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 β) Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 1 της παραγράφου
 6 του άρθρου 10 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), αντικαθίστα-
 ται ως εξής:
 «Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώ-
 πων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
 παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρ-
 τισης ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.»
 γ) Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης διακρίνονται σε Κέ-
 ντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βί-
 ου Μάθησης Επιπέδου Δύο, του επιπέδου εξαρτώμενου
 από την κτηριολογική υποδομή.
 3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός τεσσάρων
 (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
 η λειτουργία των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης
 αρχίζει το επόμενο σχολικό έτος.
 4. Σε φυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ιδιωτικού
 σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
 σης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
 Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
 δου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο,
 Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, εφόσον
 συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
 (α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
 (β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της
 Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 (γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υ-
 παλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού,
 (δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
 (ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και
 δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση
 πτώχευσης,
 (στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδι-
 κο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλλη-
 λικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθη-
 κε και ισχύει,
 (ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή
 ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστή-
 ρια ή κέντρα ξένων γλωσσών, για λόγους πειθαρχικούς ή
 για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του,
 (η) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της α-
 νάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας
 για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτι-
 σης την τελευταία δεκαετία.
 5. Σε νομικό πρόσωπο και Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται άδεια ι-
 διωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
 εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
 γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μά-
 θησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-
 πέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσ-
 σών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋ-
 ποθέσεις:
 (α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος
 - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 (β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, α-
 φορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κα-
 τάρτισης,
 (γ) οι μέτοχοι ή εταίροι του δεν έχουν την ιδιότητα του
 δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
 και κληρικού,
 (δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο,
 (ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και
 δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση
 πτώχευσης,
 (στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της α-
 νάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας
 για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτι-
 σης την τελευταία δεκαετία,
 (ζ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου πρέ-
 πει να πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ΄, δ΄, ε΄,
 στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
 6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
 ροβάθμιας μ_V_xUΏεκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτού-
 του Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια
 Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μά-
 θησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξέ-
 νων Γλωσσών χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφό-
 σον για τα φυσικά πρόσωπα συντρέχουν οι προϋποθέ-
 σεις της παραγράφου 4 και για τα νομικά πρόσωπα οι
 προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
 7. Η ένωση προσώπων ορίζει υπεύθυνο κατά νόμο στο
 πρόσωπο του οποίου πρέπει να συντρέχουν οι προϋπο-
 θέσεις των στοιχείων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της
 περίπτωσης 4 της παρούσας υποπαραγράφου.
 8. Για την κτιριολογική υποδομή των ιδιωτικών σχολεί-
 ων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελμα-
 τικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), των Κέντρων Δια Βίου Μάθη-
 σης Επιπέδου Δύο ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές
 κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο), απαιτείται:
 α) το κτίριο να έχει ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρή-
 σης εκπαιδευτηρίου,
 β) επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και ε-
 ξαερισμός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρησι-
 μοποιούνται για βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι ερ-
 γαστηρίων και βιβλιοθηκών,
 γ) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέ-
 ντε (15) τετραγωνικά μέτρα και ενάμιση (1,5) τετραγωνι-
 κό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
 δ) δύο (2) τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο
 στους αύλειους χώρους. Στον αύλειο χώρο συνυπολογί-
 ζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι, αλλά όχι
 τα δώματα,
 ε) πυροπροστασία για χρήση εκπαιδευτηρίου σύμφω-
 να με τις ισχύουσες διατάξεις,
 στ) δυνατότητα πρόσβασης σε Άτομα με Ειδικές Ανά-
 γκες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον
 σε μία κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο),
 ζ) στα Νηπιαγωγεία που έχουν δυναμικότητα έως εξή-
 ντα (60) νήπια δεν έχει εφαρμογή το στοιχείο α΄ και το
 στοιχείο δ΄ της παρούσης. Το κτίριο στο οποίο στεγάζο-
 νται πρέπει να διαθέτει ισχύουσα οικοδομική άδεια και
 την πυροπροστασία όπως αυτή ρυθμίζεται από τις σχετι-
 κές διατάξεις.
 Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται και τα Κέντρα Δια
 Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, τα Φροντιστήρια και τα Κέ-
 ντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία δεν υπάγονται στην πε-
 ρίπτωση 10 της παρούσας υποπαραγράφου.
 9. Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α΄ της προηγούμε-
 νης περίπτωσης 8, αυτοτελή κτίρια που διαθέτουν ισχύ-
 ουσα οικοδομική άδεια για άλλη χρήση, δεν χρησιμοποι-
 ούνται ως αίθουσες διδασκαλίας ή εργαστήρια.
 10. Για την κτιριολογική υποδομή του Κέντρου Δια Βί-
 ου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Φροντιστηρίων και των
 Κέντρων Ξένων Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική
 μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτή-
 ριο):
 α) ισχύουσα οικοδομική άδεια,
 β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ι-
 σχύουσες διατάξεις,
 γ) ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να
 μην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά τρία (3)
 57
 τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα
 και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευόμε-
 νων,
 δ) ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμε-
 νο στις αίθουσες διδασκαλίας,
 ε) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερι-
 σμός,
 στ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους,
 ζ) ελάχιστο εμβαδό αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα
 (12) τετραγωνικά μέτρα και
 η) βεβαίωση δύο μηχανικών περί της στατικής επάρ-
 κειας του κτηρίου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο
 πληθυσμό.»
 11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και
 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ιν-
 στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέ -
 ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια
 Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέ-
 ντρου Ξένων Γλωσσών τροποποιείται μετά από αίτηση ,
 σύμφωνα με τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγη-
 ση αυτής.
 Αιτήσεις για τροποποίηση της άδειας υποβάλλονται ά-
 παξ ετησίως έως την 30ή Απριλίου εκάστου έτους για το
 επόμενο διδακτικό έτος.
 12. Οι ανωτέρω φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, ε-
 πί ποινή ανάκλησης αυτής της άδειας, να ενημερώνουν
 εγγράφως την αρχή που χορηγεί την άδεια ιδιωτικού
 σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
 σης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής
 Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
 δου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
 και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, για κά-
 θε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της ή συν-
 δρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.
 13. Για τη χορήγηση της άδειας ιδιωτικού σχολείου
 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολ-
 λεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτι-
 σης (Ι.Ι.Ε.Κ.), ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προ-
 σόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό
 Παιδείας και Θρησκευμ άτων, Πολιτισμού και Αθλητι -
 σμού, ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του ι-
 σχύοντος Οικοδομικού Κανονισμού. Εφόσον διαπιστω-
 θούν κτιριολογικές διαφοροποιήσεις, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις
 γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη, ο οποίος εντός τριάντα (30)
 ημερών οφείλει να συμμορφωθεί. Για τη διατύπωση γνώ-
 μης κατατίθεται χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Ορ-
 γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
 Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το ύψος του οποίου
 καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
 Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονο-
 μικών της παραγράφου 18 του παρόντος.
 14. α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποι-
 ούνται ετησίως με τη διαδικασία της αναγγελίας του
 δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρ-
 θρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), με την προσκόμιση των
 κάτωθι:
 i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί μη μεταβολής
 των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παρα-
 γράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών
 των παραγράφων 8, 9 και 10 του παρόντος. Εφόσον έ-
 χουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης
 της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική
 τεκμηρίωση.
 ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου αυ-
 τή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
 iii) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβο-
 λής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου
 αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας.
 β. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου εκά-
 στου έτους.
 15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
 μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα α-
 παιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση , την τροπο-
 ποίηση και την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολεί-
 ου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κα-
 τάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου
 Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φρο-
 ντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε φυσικά, νο-
 μικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθ-
 μίζεται κάθε σχετικό θέμα.
 16. Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση
 της άδειας Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
 ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
 σης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
 δου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσ-
 σών υποβάλλονται και τα προγράμματα σπουδών προς
 έγκριση. Η διαδικασία της εγκρίσεως των προγραμμά-
 των σπουδών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
 Παιδείας και Θρησκευμ άτων, Πολιτισμού και Αθλητι -
 σμού.
 17. Αναπόσπαστο στοιχείο όλων των ανωτέρω αδειών
 αποτελεί και ο διακριτικός τίτλος.
 18. Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά, νομικά πρόσω-
 πα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. την τροποποίηση
 και την επικαιροποίηση αυτής απαιτείται παράβολο -ή
 χρηματικό ποσό για τους φορείς που αδειοδοτούνται α-
 πό τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- το ποσό του οποίου καθορίζεται με
 απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών που δημοσι-
 εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Θ.4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
 1. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευ-
 τεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστι-
 τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου
 Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
 Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και Κέντρου
 Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται με απόφαση της αρχής
 που εκδίδει την άδεια στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 (α) αν έπαυσαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορή-
 γησής της ή συντρέξουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που
 προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
 (β) εάν συντρέξει παραβίαση των όρων της χορηγηθεί-
 σας άδειας ή παράβαση των διατάξεων που διέπουν τη
 λειτουργία των εκπαιδευτικών φορέων των περιπτώσε-
 ων 1 και 2 του παρόντος, ακόμα και αν πρόκειται για α-
 βλεψία ή παράλειψη κατά τη διαδικασία του ελέγχου για
 τη χορήγηση της άδειας,
 (γ) με αίτηση του κατόχου της άδειας. Στην περίπτωση
 αυτή η άδεια ανακαλείται μετά το πέρας του διδακτικού
 έτους ή του εξαμήνου εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανά-
 λογα με τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών του
 φορέα.
 2. Χορηγηθείσα άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-
 μιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιω-
 τικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.),
 Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου
 58
 Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και Φροντιστηρίου και
 Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ανακαλείται αυτοδικαίως ε-
 φόσον ο εκπαιδευτικός φορέας δεν λειτουργήσει εντός
 δύο (2) ημερολογιακών ετών.
 3. Στο φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ένωση προ-
 σώπων ή Ν.Π.Δ.Δ. η άδεια των οποίων ανακαλείται ως
 διοικητική κύρωση, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια για φο-
 ρέα εκπαίδευσης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαρα-
 γράφου Θ.1. της παρούσας παραγράφου ή άλλης μορ-
 φής για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.
 Θ.5. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
 ΣΗ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕ-
 ΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ-
 ΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ
 1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού
 σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
 σης, Κολλεγίου , Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
 Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ-
 τισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Έ-
 να και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο εφόσον
 τόσο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώ-
 πων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και το
 φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το
 Ν.Π.Δ.Δ. όπου μεταβιβάζεται η άδεια, -έχει τις κατά νό-
 μο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.
 2. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από το αρμόδιο για τη χο-
 ρήγηση της άδειας όργανο. Για την έγκριση της μεταβί-
 βασης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, συνοδευ-
 όμενη από τη σύμβαση μεταβίβασης, και τον τελευταίο ι-
 σολογισμό του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος την
 άδεια, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που α-
 ποδεικνύει την πλήρωση, των προϋποθέσεων της περί-
 πτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου.
 3. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης διατυπώνεται γνώ-
 μη από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
 και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),
 όπου απαιτείται, της περίπτωσης 13 της υποπαραγρά-
 φου Θ.5. της παρούσας παραγράφου.
 4. Η ως άνω αίτηση για έγκριση μεταβίβασης, συνο-
 δεύεται από παράβολο ή χρηματικό ποσό για τους φο-
 ρείς που αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το ποσό
 του οποίου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παι-
 δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
 Οικονομικών.
 5. Απαγορεύεται ρητά η εκμίσθωση των αδειών των
 περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.15 της πα-
 ρούσας παραγράφου από τον ιδιοκτήτη ή τους κληρονό-
 μους αυτού.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
 μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα δι-
 καιολογητικά που απαιτούνται να συνυποβάλονται για τη
 μεταβίβαση και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
 Θ.6. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑ-
 ΤΑΡΤΙΣΗΣ
 1. Η συστέγαση, καθώς και η από κοινού προβολή, α-
 ναγγελία, γνωστοποίηση, διαφήμιση ή επιγραφή των μο-
 νάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης που αδειοδοτούνται
 σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται εάν προκαλεί-
 ται σύγχυση ή κίνδυνος σύγχυσης ή παραπλάνηση των
 καταναλωτών σχετικά με τον πάροχο των επί μέρους εκ-
 παιδευτικών υπηρεσιών και το είδος, το επίπεδο και τον
 απονεμόμενο τίτλο των παρεχόμενων σπουδών.
 2. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοι-
 πών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας
 και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των
 Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, των Κέντρων
 Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και των Ιδιωτικών Ινστι-
 τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), δύναται
 να χρησιμοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωρα-
 ρίου για την παροχή άλλων υπηρεσιών εκπαίδευσης και
 κατάρτισης.
 Θ.7. ΚΟΛΛΕΓΙΑ
 1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α΄177), ό-
 πως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010
 (Α΄71), αντικαθίσταται ως εξής:
 «1. Τα κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής
 μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέ-
 χουν κατ΄ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών
 πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης (franchising) με
 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ανα-
 γνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που ε-
 δρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο(bachelor)
 τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης,
 ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, περιλαμβάνο-
 νται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολλέγια) πάροχοι υ-
 πηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κα-
 τάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδη-
 γούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα
 συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίη-
 ση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίη-
 σης. Τα ανωτέρω πτυχία και τίτλοι, καθώς και οι βεβαιώ-
 σεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε άλ-
 λης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια δεν
 είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο
 πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευ-
 σης.»
 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008, ό-
 πως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, α-
 ντικαθίσταται ως εξής:
 «3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
 μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Τμήμα Κολλεγίων, το
 οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του
 Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
 Αθλητισμού και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται
 στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος. Του
 Τμήματος αυτού προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Δι-
 οικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παι-
 δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.»
 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008, ό-
 πως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, α-
 ντικαθίσταται ως εξής:
 «1. Αποκλειστικά και μόνο Κολλέγια που έχουν ισχύ-
 ουσα άδεια μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευ-
 σης και κατάρτισης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
 παρόντος.»
 4. Στο άρθρο 10 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθη-
 κε με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010, προστίθεται παρά-
 γραφος 4 ως εξής:
 «4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
 μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται θέματα
 που αφορούν στην παροχή προγραμμάτων σπουδών από
 τα Κολλέγια.»
 5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 3696/2008 α-
 ντικαθίσταται ως εξής:
 «Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού
 προσώπου ή ο κατά νόμο υπεύθυνος της ένωσης προσώ-
 πων και ο Διευθυντής του Κολλεγίου είναι υποχρεωμέ-
 νοι να παρέχουν στο Τμήμα Κολλεγίων του Υπουργείου
 Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
 κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο
 της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.»
 6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008 α-
 ντικαθίσταται ο ως εξής:
 «1. Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατά-
 ξεων του παρόντος νόμου επιβάλλονται με απόφαση
 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
 και Αθλητισμού στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο
 ή στον υπεύθυνο κατά νόμο του Κολλεγίου.»
 7. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
 2 του άρθρου 22 του ν.3696/2008 αντικαθίσταται ως ε-
 ξής:
 «(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με
 τις κτιριολογικές υποδομές, τους όρους λειτουργίας και
 τις συνθήκες υγιεινής περιλαμβανομένης της απαγόρευ-
 σης της συστέγασης και της συλλειτουργίας πρόστιμο α-
 πό 30.000 έως 50.000 ευρώ».
 8. Το στοιχείο (iv) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου
 2 του άρθρου 22 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως ε-
 ξής:
 «(iv) για την παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με
 τις κτιριολογικές υποδομές, τους όρους λειτουργίας και
 τις συνθήκες υγιεινής πρόστιμο περιλαμβανομένης της
 απαγόρευσης της συστέγασης και της συλλειτουργίας
 από 20.000 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση».
 9. Όπου στις διατάξεις του ν. 3696/2008, αναφέρεται
 «ίδρυμα της αλλοδαπής», νοείται «ανώτατο εκπαιδευτι-
 κό ίδρυμα της αλλοδαπής» και όπου αναφέρεται «άδεια
 ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης» και «Ά-
 δεια Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευ -
 σης» νοείται «Άδεια Κολλεγίου».
 Θ.8. ΔΙΔΙΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΕ ΚΟΛΛΕΓΙΑ
 Το άρθρο 15 του ν. 3696/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
 « Άρθρο 15
 1. Το διδακτικό προσωπικό των Κολλεγίων εγγράφεται
 με αίτησή του σε Μητρώο Διδασκόντων, το οποίο τηρεί-
 ται στο Τμήμα Κολλεγίων του Υπουργείου Παιδείας και
 Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδει
 και τη σχετική βεβαίωση εγγραφής. Το διδακτικό προσω-
 πικό των Κολλεγίων επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες
 τους ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους υποχρεωτικώς μετα-
 ξύ αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διδα-
 σκόντων.
 2. Στην αίτησή τους για εγγραφή οι υποψήφιοι διδά-
 σκοντες υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
 (α) Αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύ-
 ματος ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών
 της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
 (β) Παράβολο, το ποσό του οποίου καθορίζεται με Α-
 πόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο-
 λιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών.
 (γ) Βεβαίωση του συμπράττοντος ανωτάτου εκπαιδευ-
 τικού ιδρύματος του στοιχείου β΄ της παραγράφου 2 του
 άρθρου 10 εφόσον δεν κατατίθεται πράξη ισοτιμίας του
 στοιχείου α΄ του παρόντος.
 (δ) Δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη καταδίκης για ο-
 ποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε
 δημόσια θέση.
 3. Οι διδάσκοντες κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους
 στα Κολλέγια υποβάλλουν τα εξής:
 (α) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επι-
 τροπής, που τηρείται στο Κολλέγιο που προσλαμβάνο-
 νται και
 (β) Ποινικό Μητρώο Δικαστικής Χρήσης.
 4. Το τρίτο εδάφιο του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 2
 του άρθρου 6 του ν. 3696/2008, όπως τροποποιήθηκε με
 το άρθρο 9 του ν. 4076/2012, διατηρείται σε ισχύ.
 Θ.9. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
 ΣΠΟΥΔΩΝ
 Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 της Υ.Α.
 19780/16.2.2011 (Β΄ 472) «Προϋποθέσεις και διαδικασία
 χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέ-
 ρων Σπουδών», αντικαθίσταται ως εξής:
 «Η συνάφεια του τίτλου σπουδών προς το γνωστικό α-
 ντικείμενο διδασκαλίας του προηγούμενου εδαφίου
 μπορεί να αντικαθίσταται από τετραετή αποδεδειγμένη
 συναφή επαγγελματική εμπειρία ή με πιστοποιητικό εκ-
 παιδευτή συναφούς ειδικότητας χορηγούμενο από Φο-
 ρέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κρά-
 τος ή από Φορέα Πιστοποίησης αναγνωρισμένο από τις
 αρμόδιες αρχές άλλου κράτους - μέλους.»
 Θ.10. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΕΚ
 Το στοιχείο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 της Υ.Α.
 Ζ/3378/1993 (Β΄ 722) «Τροποποίηση της Απόφασης Υ-
 πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 Ζ/3378/1993 «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορή-
 γησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Ε-
 παγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσω-
 πα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε,
 συμπληρώθηκε και ισχύει, καταργείται.
 Θ.11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓ -
 ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 Η υπ' αριθμ. 9.16031/Οικ. 3.2815/10.9.2009 (Β΄ 1999)
 «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κα-
 τάρτισης (ΚΕΚ)» κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
 μίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής
 Προστασίας, ισχύει έως την 30ή Αυγούστου 2013.
 Θ.12. ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΚΕ-
 ΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑ-
 ΣΚΑΛΙΑΣ
 1. Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρων
 Ξένων Γλωσσών, και η άδεια κατ' οίκον διδασκαλίας ό-
 πως ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 70 και στην παρ. 2
 του _______άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287) αντίστοιχα α-
 ντικαθίστανται με αναγγελία έναρξης ασκήσεως του ε-
 παγγέλματος που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο ε-
 δάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Η α-
 ναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος συνο-
 δεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτού-
 νται για τη χορήγηση της άδειας.
 2. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται άδεια
 διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσ-
 σών και άδεια κατ' οίκον διδασκαλίας, εφεξής νοείται η
 ως άνω αναγγελία.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
 μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται τα δι-
 καιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλονται με την α-
 ναγγελία έναρξης ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φρο-
 ντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ' οίκον
 διδασκαλίας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
 4. Η αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως του επαγγέλμα-
 τος συνοδεύεται από παράβολο, το ποσό του οποίου κα-
 θορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
 Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
 και Οικονομικών.
 Θ.13. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ
 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
 α. Η ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστή-
 ρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών της παρ. 6 του άρθρου
 70 του α.ν. 2545/1940 καταργείται. Η επικαιροποίηση του
 φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση μεταβολής
 των στοιχείων και των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαι-
 ολογητικών με βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε την
 αναγγελία του προηγούμενου άρθρου, περιλαμβάνει ε-
 τήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινικού μητρώου δικα-
 στικής χρήσης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας.
 β. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιο-
 λογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την προη-
 γούμενη υποπαράγραφο, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να
 ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία, επί ποινή α-
 παγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος της διδα-
 σκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
 Θ.14. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑ-
 ΛΙΑΣ
 1. α. Η ανανέωση της άδειας κατ' οίκον διδασκαλίας
 της παρ. 5 του άρθρου 75 του α.ν. 2545/1940 καταργεί-
 ται. Η επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού
 σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και των απαι-
 τούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών με βάση τα ο-
 ποία ο εκπαιδευτικός έκανε την αναγγελία του άρθρου
 24, περιλαμβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη αναζήτηση ποινι-
 κού μητρώου δικαστικής χρήσης εκ μέρους της αρμόδιας
 υπηρεσίας.
 β. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και δικαιο-
 λογητικών που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την υποπα-
 ράγραφο Θ.12., ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώ-
 νει αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία, επί ποινή απαγόρευ-
 σης της άσκησης του επαγγέλματος της κατ' οίκον διδα-
 σκαλίας
 Θ.15. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12
 του ν. 3879/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
 «1. Τα Ι.Ε.Κ. έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών αρχι-
 κής ή και συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτι-
 σης.»
 2. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραμ-
 ματεία Δια Βίου Μάθησης, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέ-
 σεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής μεταφέ-
 ρονται στις Περιφέρειες στις οποίες έχουν την έδρα
 τους από τις 30.6.2013 και αποτελούν εφεξής υπηρεσίες
 τους. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας
 των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει στις Περιφέρειες και η αρμοδιό-
 τητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού
 πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου
 Μάθησης. Στις Περιφέρειες μεταφέρονται και οι προβλε-
 πόμενοι πόροι του κρατικού προϋπολογισμού για τη λει-
 τουργία τους.
 3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του ν. 3879/2010 α-
 ντικαθίσταται ως εξής:
 «5. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υ-
 πουργού και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ι-
 δρύονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργού-
 νται δημόσια Ι.Ε.Κ. από Υπουργεία ή από Περιφέρειες ή
 από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αρμοδιότητα
 της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αυτών ανήκει
 στο Υπουργείο ή την Περιφέρεια ή το νομικό πρόσωπο
 δημοσίου δικαίου που τα συστήνει και η αρμοδιότητα
 διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου
 τους ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.»
 4. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
 μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών κα-
 θορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγ-
 γελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. το οποίο εφαρμόζεται
 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
 5. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται Εργα-
 στήρια Ελευθέρων__
 Θ.17. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
 Θ΄
 1. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που έχουν ήδη
 χορηγηθεί παύουν να ισχύουν την 31η Αυγούστου 2013.
 Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκ-
 παίδευσης, Κολλέγια, ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματι-
 κής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Φροντιστήρια και Κέντρα Ξέ-
 νων Γλωσσών προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία
 65
 τους μετά την 31η Αυγούστου 2013 οφείλουν να έχουν
 αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
 κεφαλαίου. Ειδικά, ως προς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθη-
 σης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέ-
 δου Δύο η ανωτέρω ημερομηνία καθίσταται η 31η Δεκεμ-
 βρίου 2013.
 2. Ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
 μιας εκπαίδευσης, Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης
 (ΚΕ.Μ.Ε.), ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτι-
 σης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.),
 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και Φροντι-
 στήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών των οποίων η άδεια
 λειτουργίας ή η ισχύς των δικαιολογητικών που έχουν υ-
 ποβάλει για την έκδοση των αδειών έχει λήξει, θεωρού-
 νται ότι λειτουργούν νομίμως έως την 31η Αυγούστου
 2013 ή την 31η Δεκεμβρίου κατά τα ανωτέρω. Η ως άνω
 επέκταση της ισχύος δεν αφορά στις περιπτώσεις που έ-
 χει επέλθει ή θα επέλθει έως την ως άνω προθεσμία άρ-
 ση ή ανάκληση άδειας λόγω επιβολής διοικητικής κύρω-
 σης.
 3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6. και οι
 περιπτώσεις 4 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ.7. και η
 υποπαράγραφος Θ.8. της παρούσας παραγράφου αρχί-
 ζει την 1η Μαίου 2013.
 4. Προγράμματα σπουδών τα οποία λειτουργούν νομί-
 μως στο πλαίσιο αδειών λειτουργίας Κέντρου Μεταλυ-
 κειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) και δεν εντάσσονται
 στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.13 της παρού-
 σας παραγράφου, συνεχίζουν να παρέχονται έως την ο-
 λοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οπότε και κα-
 ταργούνται.
 5. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περι-
 πτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας
 παραγράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και
 λειτουργίας, ο έλεγχος της περίπτωσης 13 της υποπα-
 ραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου αντικαθίστα-
 ται από δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νο-
 μίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο υπευθύνου ότι δεν
 έχουν επέλθει μεταβολές στα κτίρια που ελέγχθηκαν ή
 αδειοδοτήθηκαν με την ισχύουσα άδεια.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ