Σχέδιο Νόμου
«Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
(Κεφάλαια 3ο κ΄4ο, Αρθρα 30-47)

  (Κεφάλαια 1ο κ΄2ο, Αρθρα 1-29)


Κεφάλαιο Τρίτο


 Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Άρθρο 30
Θέματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ Α’ 163) προστίθεται περίπτωση ιγ ως εξής: «ιγ) το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) (αριθ. 1631/896/5-5-2009 (ΦΕΚ Β’ 1011) απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών).»
2. α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 51) τροποποιείται ως εξής: «- Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 50 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).»
β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 51) τροποποιείται ως εξής: «- Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 50 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).»
γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α’ 51) τροποποιείται ως εξής: «- Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 50 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).»

Άρθρο 31
Επάρκεια Ελληνικής γλώσσας
Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 4018/2011 (Α΄ 215), αντικαθίσταται ως εξής:
1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τίτλους: α) τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, β) τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γ) αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού, δ) πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010, ε) ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, μετά από επιτυχή εξέταση που διενεργείται, με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία, σχετικά με το γλωσσικό τμήμα της πιστοποίησης, με το κατά νόμο αρμόδιο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 363/1998 (Α΄ 242), ή Α2, που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 (Α΄ 98), θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του Π.Δ. 150/2006 (Α΄ 160), εφόσον επιπρόσθετα λάβουν πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
3. Η διαδικασία απόκτησης του ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, καθώς και η πιστοποίηση από τη ΓΓΔΒΜ της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους κατόχους πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετέχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής μακράς διάρκειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.
6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 32
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Παρατείνεται για επτά (7) μήνες ακόμα η προθεσμία που τάσσει το εδ. β) της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012, (ΦΕΚ Α’86) προκειμένου να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που θα καθορίζει τα όργανα, την διαδικασία καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , καθώς και τη βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Η παράταση άρχεται από την 11η Αυγούστου 2012, ότε και εξέπνευσε η ταχθείσα προθεσμία, και λήγει στις 10 Μαρτίου 2013.
Άρθρο 33
Προσωπικό σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού
Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν. 4027/2011 τροποποιείται ως εξής: «Για έκτακτες περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συντονιστών εκπαίδευσης και των σχολείων των οποίων φορέας είναι οι Ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται εκπαιδευτικό-διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας θα είναι ίση με το διάστημα που διαρκεί η ανάγκη και σε καμία περίπτωση θα υπερβαίνει την αντίστοιχη σχολική περίοδο σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου. Αποκλείεται η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως αορίστου χρόνου. Επιπροσθέτως και πάντοτε προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες περιοδικές ανάγκες, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικό-διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό που επιθυμεί να προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή, καθώς και ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, μετά από απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό που θα προσφέρει κατά τα ανωτέρω το εκπαιδευτικό, διδακτικό ή διοικητικό έργο, θα πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων που καταλαμβάνονται».

Άρθρο 34
Θέματα ΑΕΙ
1. Η παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν.3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α΄) τροποποιείται ως εξής: Η φράση «5. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας,…» τροποποιείται με τη φράση «5. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης,…».
2. Το πρώτο εδάφιο της περ. α της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α΄) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) τροποποιείται ως εξής: «11.α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μετά έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, όπου γίνεται αναφορά σε σχολές μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται οι Σχολές των Ιδρυμάτων και όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσμητεία.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) τροποποιείται ως εξής: «β) οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυμα».
4. Το εδάφιο γ) της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) τροποποιείται ως εξής: «Επίκουροι με θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διορίζονται για τετραετή θητεία μετά το πέρας της οποίας υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη συμπλήρωση τετραετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξη τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους».
5. Το εδάφιο α) της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «β) Οι μόνιμοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούν τις θέσεις τους, είτε μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, είτε με την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, για την οποία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι θέσεις αυτές καταργούνται».
6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) η θητεία των εκλεγέντων, σύμφωνα με αυτόν, οργάνων ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του αντίστοιχου έτους ολοκλήρωσης αυτής.
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) καταργείται.
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) αντικαθίσταται ως εξής : «4. Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να περιλαμβάνουν μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.».
9. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους Καθηγητές των Α.Ε.Ι. να απασχολούνται, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε μη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,»
10. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Οι τελούντες σε αναστολή καθηγητές δύνανται να διατηρούν τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντά τους αμισθί.».
11. Στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής : «10. Για τους καθηγητές που εξελέγησαν ή μετακινήθηκαν στην ίδια βαθμίδα σε άλλο ΑΕΙ της χώρας, στο χρόνο εξέλιξής τους στην επόμενη βαθμίδα θα προσμετράται η θητεία που είχαν στη βαθμίδα του ΑΕΙ προέλευσης. Για να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του ΑΕΙ προορισμού».
12. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) προστίθεται περ. δ’ ως εξής : «δ) Οι Καθηγητές και οι Λέκτορες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα που υπηρετούν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Αποκλείεται η μετακίνηση Καθηγητών προς τα Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των δυο Τμημάτων και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας σε περίπτωση που το Τμήμα προέλευσης ανήκει σε Σχολή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση είναι να υπάρχει είτε εγκεκριμένη διαθέσιμη πίστωση στο Τμήμα ή τη Σχολή υποδοχής, είτε σχετική απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής προέλευσης, με την οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του Καθηγητή που μετακινείται. Η μετακίνηση γίνεται με πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου υποδοχής μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου προέλευσης.».
13. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «2. Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης Καθηγητών προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο, από τα οποία το ένα μέλος μπορεί να προέρχεται από ομοταγές Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.».
14. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή, στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από καθηγητές ή ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του ιδρύματος και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης.».
15. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) τροποποιείται ως εξής: «5. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης συνεδριάζει για την επιλογή ή εξέλιξη του Καθηγητή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του οικείου Τμήματος και επιλέγει τον Πρόεδρο μεταξύ των εσωτερικών μελών της. Ο Πρόεδρος του οικείου Τμήματος αποστέλλει πρόσκληση για κοινή συνεδρίαση της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.».
16. Μετά την παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159), προστίθεται νέα παράγραφος 13Α ως εξής : «13Α. α. Το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. β. Αν τα λοιπά μέλη δεν επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τα ελλείποντα μέλη αντικαθίστανται από επόμενα στη σειρά εκλογικής κατάταξης πρόσωπα. γ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αυτά αντικαθίστανται από τους κατά σειρά αρχαιότερους Καθηγητές πρώτης βαθμίδας του Ιδρύματος. δ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο προβαίνει αμελλητί στη
διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
17. Αρμόδια όργανα για την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2685/99 (ΦΕΚ Α’ 35) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, των μετακινήσεων του προβλεπόμενου στο άρθρο 4 του ιδίου ως άνω νόμου προσωπικού των πανεπιστημίων και του Διεπιστημονικού Οργανισμού Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, είναι κατά περίπτωση οι Πρυτάνεις, οι Πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων και ο Πρόεδρος του προαναφερόμενου οργανισμού.
18. Το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (Α’ 159), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, των οποίων το μεταξύ τους διάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, σε οποιαδήποτε σειρά, με κριτήριο την προσφορότητα και αποτελεσματικότητα της εκλογικής διαδικασίας, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία κάθε φορά άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, τότε υποχρεωτικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την τελευταία άγονη ψηφοφορία, ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται οι αρχαιότεροι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του ιδρύματος, με τους περιορισμούς του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.»
19. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α` 195), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (Α’ 159), αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών, των οποίων το μεταξύ τους διάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, σε οποιαδήποτε σειρά, με κριτήριο την προσφορότητα και αποτελεσματικότητα της εκλογικής διαδικασίας, το αργότερο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) ημερών από την τελευταία κάθε φορά άγονη ψηφοφορία. Σε περίπτωση άγονης εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής και επιστολικής ψήφου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο υποχρεούται στη διεξαγωγή κλήρωσης, μεταξύ των δύο ή τριών, κατά περίπτωση, επιλεγέντων από το Συμβούλιο υποψηφίων, για την ανάδειξη του Πρύτανη, με τους περιορισμούς της περίπτωσης ε` της παρούσας παραγράφου.»
20. Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής : «Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται εκπροσώπηση των φοιτητών οποιουδήποτε κύκλου σπουδών σε συλλογικά Όργανα του ιδρύματος, οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία ή μέσω του συλλόγου φοιτητών που αναγνωρίζει κάθε ίδρυμα με βάση το αναλογικό σύστημα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων χρονικά φοιτητικών εκλογών. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησης τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»
21. Εκλογικές διαδικασίες που διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 16 του άρθρου 8 και της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4009/2011, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους από τις διατάξεις των παραγράφων 18, 19 και 20 του παρόντος άρθρου θεωρούνται σύννομες.

Άρθρο 35
Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης τους.
2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.Άρθρο 36
Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), η οποία καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 81 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) επανέρχεται σε ισχύ και αντικαθίσταται ως εξής : «4. Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος, με εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Σύγκλητος κατανέμει και ορίζει το ποσοστό του ανωτέρω συνολικού αριθμού παρεχόμενων θέσεων και επιπλέον εξειδικεύει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.»
Άρθρο 37
Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
1. Στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 23 του Ν. 2621/1998 (Α΄ 136) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν.4009/2011 (Α΄195), προστίθενται και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
2. Στις εξαιρέσεις του εδαφίου ε) της παρ.4 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α΄ 195) προστίθενται και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
3. Στο τέλος της παραγράφου 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 προστίθεται η εξής φράση: «… καθώς επίσης και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα (Ν.Π.Ι.Δ) που έχουν συσταθεί με Προεδρικά Διατάγματα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του Ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας», όπως ισχύει σήμερα.».

Άρθρο 38
Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών
1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, τροποποιείται ως εξής :
«2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:
α) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,
β) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών − γυναικών, νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων − νεανίδων, παίδων − κορασίδων ( εφεξής για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου: όλων των κατηγοριών) σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση,
γ) η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι να ισχύουν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β) της παραγράφου αυτής,
δ) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες,
ε) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας,
στ) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών,
ζ) η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες,
η) η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.»
2.Η παράγραφος 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, ΦΕΚ Α 210, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, τροποποιείται ως εξής :
«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιο ή σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών –
γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να έχουν ηλικία έως και τριάντα (30) ετών και τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες αντρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αντρών – γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων − νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και εγγράφεται σε αυτά, καθ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών-τριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, ΦΕΚ A 188, όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων ως ακολούθως:
1) Για 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
2) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών − γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων – κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών − γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων − κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών − νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 15% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις της παρούσας παραγράφου αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές Ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
6) α. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
β. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
γ. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στη αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση δώδεκα (12) τουλάχιστον αθλητών από οκτώ (8) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών-τριών της ομάδας του-της να μην υπερβαίνει το 20% του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών-τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα.
7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι, παρέχεται προσαύξηση 10% για την 1η νίκη, 8% για τη 2η νίκη και 7% για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως σωματείων.
Δεν αναγνωρίζεται η διάκριση η οποία σημειώνεται από μαθητή-τρια – αθλητή-τρια, που μεταγράφεται είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε άλλο, είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής κατά το σχολικό έτος της διάκρισης όσον αφορά στα ομαδικά αθλήματα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει , όταν αφορά μαθητή-τρια – αθλητή-τρια που ήταν μόνιμος-η κάτοικος της αλλοδαπής και για πρώτη φορά μετεγγράφεται σε Λύκειο της ημεδαπής ή σε μαθητή-τρια – αθλητή-τρια που ο ασκών την επιμέλειά του-της εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή.
Σε περίπτωση που μαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα.
Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές-τριες που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α και σε ποσοστό 2% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Οι αθλητές-τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α, κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του-της χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 7 της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε τμήμα Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.».
3. Μετά το τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως τo άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, ΦΕΚ Α 210, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής : «Στους αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 7η ή 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παγκόσμιους Αγώνες ή Πανευρωπαικούς Αγώνες ανδρών – γυναικών παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα
Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι με την προϋπόθεση της μη συνδρομής της εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.».
4.H παράγραφος 13 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α121, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008,Φ.Ε.Κ Α210, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α35, αντικαθίσταται ως εξής : «13.Αθλητές ή αθλήτριες που κατέκτησαν την 4η έως και την 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήματος της απονομής δημόσιου επαίνου μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.».
5. H παράγραφος 21 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α121, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008,Φ.Ε.Κ Α 210,τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, αντικαθίσταται ως εξής: «21. Σε διακριθέντα αθλητή ή αθλήτρια που τιμωρείται ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ δεν χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 31 και 35 του νόμου αυτού. Σε περίπτωση που αυτά έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οίκοθεν με την ίδια διαδικασία που αυτά χορηγήθηκαν. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου.».
6.Μετά το τέλος του άρθρου 34 ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 ,ΦΕΚ Α 210, παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009, ΦΕΚ Α 29, το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, ΦΕΚ Α 120 και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012, ΦΕΚ Α 35, προστίθεται νέα παράγραφος 23 ως εξής: «23. Προς το σκοπό της καλύτερης προετοιμασίας των εν ενεργεία αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών Ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, και εργάζονται είτε στο Δημόσιο, είτε σε Ν.Π.Δ.Δ ή σε Ν.Π.Ι.Δ του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα είτε στους ΟΤΑ όλων των βαθμίδων είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η άδεια χορηγείται από το φορέα όπου εργάζεται ο αθλητής ή η αθλήτρια, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ,η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά: α) με βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά
περίπτωση, η οποία θα πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της Ολυμπιακής ομάδας που θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και β) με βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση.
Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ) που εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Στους αθλητές αυτούς την προαναφερόμενη βεβαίωση χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α).
7. α. Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Π.Δ 130/2000, ΦΕΚ Α 113, όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 3262/2004, ΦΕΚ Α 173 τροποποιείται ως εξής: «α. Κατά την διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) των Ομοσπονδιών που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα , κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 24 του ν. 2725/1999, ΦΕΚ Α 121, όπως αυτός ισχύει, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) εκάστης Ομοσπονδίας (τακτική ή έκτακτη) εκλέγει επίσης, με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Εάν κάποια Ομοσπονδία δεν εκλέξει τον αντιπρόσωπό της μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει, η Ε.Ο.Ε λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας αυτής. Σε περίπτωση έλλειψης , για οποιοδήποτε λόγο, του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτή του, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή του ελλείποντος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού.».
β. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού άρχεται την 1-2-2013.
8. Καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα ή διαφορετικά τα θέματα του άρθρου αυτού.

Άρθρο 39
Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Γ΄, δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι
έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.»
β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει, έως και τον Ιούνιο του 2012, το μάθημα της Πληροφορικής στην ιδιωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια τεσσάρων τουλάχιστον σχολικών ετών, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών στην ανωτάτη εκπαίδευση που διαθέτουν, και εφόσον κατά το χρόνο που δίδασκαν ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική ή είχαν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής τα οποία είχαν διοργανωθεί από δημόσιους Φορείς ή επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, δικαιούνται να εγγραφούν στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ19. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται ως διανυθείσα στον κλάδο ΠΕ19.
γ) Η προϋπηρεσία των πτυχιούχων: α) Τμημάτων Ιδρυμάτων της ανωτάτης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) στους οποίους δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος (Α.Ε.Ι.) και β) Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι. που, για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, εργάστηκαν, δυνάμει μονοετών συμβάσεων, ή έχουν, επίσης δυνάμει μονοετών συμβάσεων, προσληφθεί για να εργαστούν έως και το σχολικό έτος 2012 – 2013 ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο εκπαιδευτικών στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύμφωνα με το βασικό τους τίτλο σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 682/1977.
δ) αα) Το εδάφιο γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 682/1977 (Α’ 244) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 1035/1980 (Α’ 60) διατηρείται σε ισχύ μόνο για την επιλογή διευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων.
ββ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν. 682/1977 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 1035/1980 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε κάθε περίπτωση η σύνθεση του διδακτικού προσωπικού κάθε σχολείου περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς που ανήκουν κατά ποσοστό, τουλάχιστον, 75% στον πίνακα Α’. Παρεκκλίσεις, λόγω εξαιρετικών περιπτώσεων, από το όριο του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται μόνο για επαρχιακά ιδιωτικά σχολεία, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
2. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 – 2013 σε κάθε απόφοιτο των δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που άρχισε την πρακτική του άσκηση από 1.10.2008 έως και 30.6.2009 και την ολοκλήρωσε το αργότερο έως 31.12.2009 καταβάλλεται επιδότηση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ ανά εξάμηνο.
3. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) απαλείφεται η φράση «στο τέλος της πρώτης δι¬ετίας».
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α’ 140), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α’ 94).
γ) Αποκλειστικά και μόνο για τις μεταθέσεις του 2013 οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο έως και 31.12.2012.
4. Στις περιπτώσεις που τα μίσθια δεν έχουν αποδοθεί στους εκμισθωτές, η ισχύς των μισθώσεων για τη στέγαση και λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που καταργήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 4027/2011 (Α’ 199) παρατείνεται από το χρόνο λύσης τους, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, το αργότερο έως και την 31η Ιουλίου 2013 οπότε και λύονται αυτοδικαίως. Οι μισθώσεις επιτρέπεται να παραταθούν, περαιτέρω, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσης.
5. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) η φράση «Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)».
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «2.α) Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ μιας ενότητας σχολικών μονάδων της ίδιας βαθμίδας της γενικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι ενότητες αποτελούν αποκεντρωμένες αδιαβάθμητες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΑΕ και οι σχολικές μονάδες που τις συνθέτουν συνιστούν Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).
β) Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην περίπτωση α) συνιστώνται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε ΣΔΕΥ έχει σκοπό (α) την προώθηση της συνεργασίας, το
συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους, (β) στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και (γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών τους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία.
γ) Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης λειτουργεί ΕΔΕΑΥ ως πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
αα) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προέδρου, με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του στα καθήκοντα του ως διευθυντή,
ββ) έναν (1) νηπιαγωγό ή δάσκαλο ή καθηγητή κλάδων ΕΑΕ που υπηρετούν σε ΤΕ ή στην παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση ή στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα,
ββ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα και
γγ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα, με τους αναπληρωτές τους.
δ) Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ συμμετέχει, ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο η ΕΔΕΑΥ, ανάλογα με την περίπτωση του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης, μπορεί να καλεί, προκειμένου να διαμορφώσει καλύτερη άποψη για την εξεταζόμενη υπόθεση, μέλη από τις άλλες ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο οικείο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ. Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας.
ε) Η ΕΔΕΑΥ έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:
αα) Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
ββ) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.
γγ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στην γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές εξωσχολικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργάζεται με ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής της, με κοινωνικές Υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
δδ) Διαμορφώνει προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης σε συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες ή ΙΠΔ της περιοχής αρμοδιότητάς της και οργανώνει ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς με παιδιά ηλικίας έως έξι (6) ετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου Δήμου.
εε) Παρακολουθεί την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου της και του προγράμματος υποστήριξης της οικογένειάς τους και για μαθητές με κατ’ οίκον διδασκαλία.
στστ) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους Φορείς.
ζζ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγγραφή των μαθητών καθώς και τους αποφοίτους με αναπηρία.
ηη) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Η παραπομπή γίνεται με εισήγηση του εκπαιδευτικού που προβλέπεται στην περίπτωση δ). Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους σχολικούς συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΑΕ και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το «εκπαιδευτικό – ψυχολογικό προφίλ» του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ.
στ) Ο σχολικός ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της ΕΔΕΑΥ μπορούν να καλούνται στο σχολικό συμβούλιο των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ προκειμένου να εισηγηθούν για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο γενικό
σχολείο, αντιμετώπισης κρίσεων και σχολικής βίας, σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των μαθητών καθώς και για θέματα ανάπτυξης εξωσχολικών δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου στο περιβάλλον του σχολείου και κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους.
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο οποίο ρυθμίζονται και τα ζητήματα νόμιμης σύνθεσης, διαδικασίας σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται η διάρθρωση και η λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ.».
6. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) αντικαθίστανται ως εξής: «5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε εικοσιπέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό.».
β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του.».
γ) Η ισχύς της περίπτωσης α) της παρούσης παραγράφου αρχίζει από 1η Αυγούστου 2013.
Άρθρο 40
Ρύθμιση υπηρεσιακής κατάστασης παλαιών υπαλλήλων
Όσοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 54 του Ν. 3149/2003, δεν έχουν μέχρι σήμερα μεταταχθεί στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ούτε έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχουν ωστόσο υποβάλει
σχετική αίτηση ένταξης κατ’ άρθρο 13 παρ. 54 περ. β΄ του νόμου αυτού, τοποθετούνται αυτοδίκαια σε κενή θέση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου αυτού. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, μεταφέρονται οι θέσεις που κατέχουν και προστίθενται ως προσωποπαγείς στις θέσεις της υπηρεσίας που εντάσσονται. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός τριών μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρόντος νόμου. Αποδοχές που δεν καταβλήθηκαν για τους υπαλλήλους αυτούς δεν αναζητούνται.

Άρθρο 41
Έδρα Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας («ΕΘΝ.Ο.Α»)
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 18 του Νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ Α’ 228) τροποποιείται ως εξής: «Η τακτική Επιτροπή Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), η οποία λειτουργεί στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) καθίσταται ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία» («ΕΘΝ.Ο.Α.») και έδρα το Δήμο Χαλανδρίου.».

Άρθρο 42
Θέματα Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθενται τα εξής εδάφια: «Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Συμβούλιο της Αρχής ορίζει με τη δημόσια προκήρυξη της θέσης τη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει και στάδιο συνέντευξης των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και τα ειδικότερα προσόντα του γενικού διευθυντή. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δημοσιότητας της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4009/201 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωσή τους σε τμήματα, αυτοτελή γραφεία ή γραφεία, καθώς και οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των προϊσταμένων τους καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού για την πλήρωση των ως άνω θέσεων, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και ειδικότητες ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.»
3. Η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες του Κέντρου, τα θέματα λειτουργίας αυτού, καθώς και τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και πλήρωσης της θέσης του διευθυντή Ερευνών και Μελετών καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος».
4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται 25 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 20 θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις συστήνονται ως θέσεις μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέμονται ως ακολούθως:
α) 25 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού εκ των οποίων οι 10 είναι μόνιμου προσωπικού και οι 15 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
β) 5 θέσεις ΠΕ Διοικητικού εκ των οποίων οι 3 είναι μόνιμου προσωπικού και οι 2 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
γ) 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
δ) 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ε) 2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
στ) 3 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής εκ των οποίων οι 1 είναι μόνιμου προσωπικού και οι 2 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
ζ) 2 θέσεις ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
η) 2 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
θ) 2 θέσεις ΠΕ Επικοινωνίας εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού καλύπτονται αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμου προσωπικού. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Αρχής, οι ειδικότητες και τα
ειδικότερα προσόντα του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ορίζονται με τη δημόσια προκήρυξη για την κάλυψή τους.
Με τον Οργανισμό της Αρχής είναι δυνατή η ανακατανομή των κενών θέσεων της παρούσας παραγράφου σε κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης, καθώς και η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου που επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέμα.»
5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 291/1998 (Α΄210) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως όργανο νοείται ο Πρόεδρος. Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Πρόεδρο της Αρχής επικουρούμενο από το γενικό διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Αρχής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα ενώπιον του Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό.
Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Αρχής, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής που διαμορφώνεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί 3 έτη, μπορεί να παρατείνεται μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου και αξιολόγησης των υπαλλήλων να αποφασίζει την παράταση της απόσπασης τους εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη. Η παράταση της απόσπασης του κατά τη δημοσίευση του παρόντος προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση στην Αρχή δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτηση του εν λόγω προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού μπορεί να πληρώνονται και με μετατάξεις προσωπικού μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις ως άνω συσταθείσες και κατανεμηθείσες θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
Οι ως άνω συσταθείσες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού δύνανται να καλύπτονται με μετατάξεις υπαλλήλων, μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από διαδικασία επιλογής και εφόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές προσόντα. Για την προεπιλογή και επιλογή του προς μετάταξη προσωπικού σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ακολουθείται αναλόγως η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία για τις αποσπάσεις. Για τον ορισμό των προσόντων για την πλήρωση των θέσεων με μετάταξη εφαρμόζεται το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες για τις μετατάξεις διατάξεις του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α΄26), του ν. 4024/2011 (A΄226), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α (π.δ. 410/1988, Α΄191) όπως εκάστοτε ισχύει και του ν. 3801/2009 (Α΄163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της ΑΔΙΠ, όπου απαιτείται, χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου τελεί το Συμβούλιο της Αρχής.
Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες με απόσπαση στην Αρχή δύνανται ύστερα από αίτηση τους να μεταταχθούν στις ως άνω θέσεις, εφόσον κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μετάταξη όπως αυτές προβλέπονται με τον Κώδικα Καταστάσεως Δημόσιων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α΄26) και τον Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ (π.δ. 410/1988, Α΄191) όπως ισχύει και το ν. 3801/2009 (Α΄163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η ως άνω μετάταξη διενεργείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και απόφαση του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η απόφαση του Προέδρου για τη μετάταξη υπαλλήλου λαμβάνεται ύστερα από αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και 2 μέλη του Συμβουλίου της Αρχής και κατόπιν σχετικής αίτησης του προς μετάταξη υπαλλήλου. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται από το Συμβούλιο της Αρχής ύστερα από εισήγηση που Προέδρου.
Το προσωπικό, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στην ΑΔΙΠ εντάσσεται, με την απόφαση μετάταξής του, στο βαθμό της θέσης που μετατάσσεται με βάση το βαθμό που ήδη κατέχει και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Το
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των μετατασσομένων ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ Α΄52).»
6. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι αναγκαίες διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής κατόπιν εισήγησης του Προέδρου αυτής.»
7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 (Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής: «11. Οι αποδοχές του διοικητικού προσωπικού, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της ΑΔΙΠ, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και του από μετάταξη προσωπικού στις θέσεις αυτές, καθορίζεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου.»
8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση των λοιπών μελών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
9. Η παράγραφος 9 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «9. Οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και του γενικού διευθυντή για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Αρχή.».
10. α. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 67 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) παρατείνεται η θητεία των μελών της Ολομέλειας με τη σύνθεσή της κατά την 31.8.2012 και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 11 του ν.3374/2005 (Α’ 189), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περ. ιβ) του άρθρου 38 του ν. 3848/2010 (Α’ 71). Η εν λόγω παράταση ισχύει έως την 31.8.2013 κατά μέγιστο και ισχύει και για τα μέλη που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από την οργανική τους θέση έως την ανωτέρω ημερομηνία.
β. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση των λοιπών μελών, για το διάστημα αυτό, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Έως την έγκριση του Οργανισμού της ΑΔΙΠ, τα θέματα που θα ρυθμίζονται σε αυτόν αποφασίζονται από την Ολομέλεια ή το Συμβούλιο αφότου συγκροτηθεί. Μέχρι τη συγκρότηση του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ, ο νέος Πρόεδρος της ΑΔΙΠ, ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 122606/Β1), υπέχει την θέση του Προέδρου της Ολομέλειας της ΑΔΙΠ και αναλαμβάνει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες.

Άρθρο 43
Θέματα καταργηθέντος Ο.Ε.Δ.Β
1. Η παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 33 του ν. 3966/2011 (Α’ 118), τροποποιούνται ως ακολούθως: «12. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. αναλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες. 13. Ταμειακά υπόλοιπα του Ο.Ε.Δ.Β. έχουν μεταφερθεί στον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελούν έσοδα του Δημοσίου. Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Ο.Ε.Δ.Β. οι οποίες υφίσταντο κατά την κατάργησή του εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
2. Η παρ. 16 του άρθρου 33 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) καταργείται.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ειδικότερα ο τρόπος εκκαθάρισης του καταργηθέντος οργανισμού.
Άρθρο 44
Γενικές Διευθύνσεις Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Τα υπό στοιχεία (γ) και (στ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 339/1990 (Α’ 135) «ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής: «(γ) της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού ή εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και «(στ) «της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού».


Κεφάλαιο Τέταρτο

Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

Άρθρο 45

Μεταβατικές διατάξεις


1. Οι σχετικές διατάξεις για τις αμοιβές, αποδοχές και κάθε είδους αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ των απορροφώντων φορέων συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 2, 16 παρ. 6, 16 παρ. 9 και 17 παρ. 6 του παρόντος.

2. α. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4, το «Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης» διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ορισθεί με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 127175/Η/4-11-2011 κατά τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην λειτουργία του. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί με την ΚΥΑ υπ’ αριθ. 127175/Η/4-11-2011, λήγει αζημίως για το Δημόσιο. Οι θητείες των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλου και μελών ΔΣ των φορέων που απορροφώνται από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχουν ήδη καταργηθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011.

β. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π. που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθ. 155723/Η/8-12-2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 450) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί με την υπ. αριθμόν 155723/Η/8-12-2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 450) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, λήγει αζημίως για το Δημόσιο. Η υπηρεσία του Προέδρου του Δ.Σ. στη θέση αυτή, από την ημερομηνία συγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. με την υπ’ αριθ. 155723/Η/8-12-2010 (ΦΕΚ 405 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέχρι και τη λήξη της θητείας του, για τη οργανική του θέση θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια.

3. α. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τον απορροφώντα φορέα σύμφωνα με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011.

β. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τον απορροφώντα φορέα σύμφωνα με την ΚΥΑ 138072/Η/30.10.2011. Όλα τα σχετικά θέματα που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται προσωρινά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

4. Το προσωπικό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έχει ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του άρθρου 34 παρ. 7 του Ν. 4024/2011 παραμένει στο καθεστώς σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

5. α. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός Προμηθειών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, εφαρμόζεται ο αντίστοιχος Κανονισμός του απορροφώντος φορέα σύμφωνα με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011.

β. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι Κανονισμοί Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί με τις υπ’ αριθμ. 23238/Η/5.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 620) και υπ’ αριθμ. 23237/Η/5.3.2012 (ΦΕΚ Β’ 619) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. α. Οι οργανικές θέσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος πληρώνονται με το προσωπικό που έχει το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης μετά τη συγχώνευση που έγινε με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 και της μεταφοράς προσωπικού και αρμοδιοτήτων που έγινε με τις ΚΥΑ 127176/Η/4-11-2011 και 127177/Η/4-11-2011. Η μισθοδοσία του προσωπικού και των δικηγόρων των συγχωνευθέντων φορέων συνεχίζει να καταβάλλεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

β. Οι θέσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του παρόντος πληρώνονται με το προσωπικό που έχει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού μετά τη συγχώνευση που έγινε με την υπ΄ αριθμ. 138072/Η/30.10.2011 (ΦΕΚ 3144 Β΄) ΚΥΑ και την υπ’ αριθμ. ΓΠ/3799/ 30.12.2011 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 329 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86). Η ένταξη του προσωπικού στις προβλεπόμενες θέσεις, βάσει των προσόντων που διαθέτουν κατά τον χρόνο ένταξης, πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Οργανισμού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μισθοδοσία του προσωπικού και των δικηγόρων των συγχωνευθέντων φορέων από την ημερομηνία συγχώνευσης καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατ’ εφαρμογή της παραγ. 2β του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86).
7. Το προσωπικό που μεταφέρθηκε στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αντίστοιχα διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την μεταφορά του.

8. α. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ενταχθέντος ή μεταφερθέντος προσωπικού στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσής του και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια.

β. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ενταχθέντος ή μεταφερθέντος προσωπικού στον Ε.Ο.Π.Π. και μετέπειτα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσής του θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια. Αρμόδιο για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού η οποία αποκτήθηκε πριν την πρόσληψη ή μεταφορά του στους φορείς προέλευσης αναγνωρίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ. και το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ 138072/Η/30.10.2011. Η κατά τα ανωτέρω, αναγνωρισθείσα προϋπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια.

9. α. Οι υφιστάμενοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος τραπεζικοί λογαριασμοί των συγχωνευόμενων φορέων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 συνεχίζουν να λειτουργούν επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους συνεστήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των απορροφώμενων φορέων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες του Ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου Μάθησης.

β. Οι υφιστάμενοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος τραπεζικοί λογαριασμοί των συγχωνευόμενων φορέων με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 συνεχίζουν να λειτουργούν επ’ ονόματι και για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους συνεστήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των απορροφώμενων φορέων με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

10. α. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε ή χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους συγχωνευόμενους φορείς με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011, υλοποιούνται εφεξής από το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης, το οποίο είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων με
την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 φορέων ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών των φορέων για τη χρηματοδότηση αυτών των πράξεων, δράσεων και προγραμμάτων. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους. Η διοίκηση του νομικού προσώπου λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

β. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε ή χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους συγχωνευόμενους φορείς με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011, υλοποιούνται εφεξής από την ημερομηνία συγχώνευσης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 φορέων ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών των συγχωνευόμενων φορέων για τη χρηματοδότηση αυτών των πράξεων, δράσεων και προγραμμάτων. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους. Η διοίκηση του νομικού προσώπου λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

11. α. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων των εγκεκριμένων προϋπολογισμών του έτους 2011 των απορροφώμενων φορέων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011, ύστερα από την εξόφληση των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων, μεταφέρθηκαν ως επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης.

β. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων των εγκεκριμένων προϋπολογισμών του έτους 2011 των απορροφώμενων φορέων με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 καθώς και ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών αυτών, μεταφέρονται με εντολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως επιχορήγηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

12. α. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των απορροφώμενων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 φορέων σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Επιτροπές Παρακολούθησης και σε κάθε είδους συλλογικά όργανα, νοείται από τη δημοσίευση της παρούσας η συμμετοχή εκπροσώπου του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης.

β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των συγχωνευόμενων φορέων ή του απορροφώντος φορέα σύμφωνα με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Επιτροπές Παρακολούθησης και σε κάθε είδους συλλογικά όργανα ή όργανα και επιτροπές του δημόσιου τομέα, νοείται η συμμετοχή εκπροσώπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

13. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων φορέων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011 συνεχίζονται από το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.

β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων φορέων με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011 συνεχίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.

14. Για τις υφιστάμενες μισθώσεις των νομικών προσώπων, που απορροφήθηκαν με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οφείλει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη λύση τους κατά νόμο εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

15. Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα ειδικότερα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν για τους απορροφώντες φορείς.

16. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ένας εκ των συγχωνευόμενων φορέων με την ΚΥΑ 127175/Η/4-11-2011, νοείται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ένας εκ των συγχωνευόμενων φορέων με την ΚΥΑ 119959/Η/20-10-2011, νοείται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..


17. Διατάξεις και αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην καταβολή τελών και χρηματικών ποσών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, αδειοδότησης, πιστοποίησης δομών, αξιολόγησης και ένταξης σε μητρώα, πιστοποίησης προσόντων και ισοτίμησης τίτλων από τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) συνεχίζουν να ισχύουν για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 για τα ανταποδοτικά τέλη και τα τέλη εποπτείας.

18. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 24 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α’) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα θέματα μεταφοράς, φύλαξης και διαχείρισης του υπάρχοντος αρχείου του Ο.Ε.Ε.Κ. και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα.»

19. α. το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Φ.Ε.Κ. 48 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ καθώς και οι φορείς που χορηγούν αντίστοιχα πιστοποιητικά πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με βάση και την επί του θέματος αυτού διεθνή πρακτική. Η διαδικασία πιστοποίησης φορέων της ημεδαπής, καθώς και αναγνώρισης φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους οι οποίοι αποδεικνύουν τη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και η αντιστοίχιση των εν λόγω τίτλων με τους τίτλους της ημεδαπής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Η ανωτέρω διαδικασία πιστοποίησης ισχύει και όπου αυτή προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού στο δημόσιο.»,

β. το εδάφιο α μετά την περίπτωση ε της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’) το οποίο αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 άρθρου μόνου του Π.Δ. 44/2005 (Φ.Ε.Κ. 63 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία, καθώς και Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από φορείς οι οποίοι αναγνωρίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο ισχυόντων τίτλων ανά κράτος προέλευσης και φορέα.»

20. Οι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού υπ’ αριθ. 119959/Η/20-10-2011 και 127175/Η/4-11-2011 καθώς και το σύνολο των ενεργειών που έχει λάβει χώρα δυνάμει αυτών και μετά τη δημοσίευσή τους θεωρούνται νόμιμες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

21. Το σύνολο των ενεργειών που έχει λάβει χώρα δυνάμει και μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. 127177/Η/4-11-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. θεωρούνται νόμιμες. Όσον αφορά στη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού που έχει μεταφερθεί με βάση την ως άνω ΚΥΑ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4024/2011 όπως εκάστοτε ισχύουν .


22. Στο άρθρο 3 του ν.3369/2005 (ΦΕΚ Α’ 171) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3879/2010, ΦΕΚ Α΄163/21-9-2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

4. α. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν:
Ένας εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως πρόεδρος της επιτροπής.
Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ως αντιπρόεδρος της επιτροπής.
Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).
Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών οριζόμενος από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.
Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων οριζόμενος από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους.
Για τη συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

β. Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και υλοποιούνται με ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

23. Έως την έναρξη εφαρμογής της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ. του άρθρου ΜΟΝΟΥ του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ. του άρθρου ΜΟΝΟΥ του ίδιου νόμου, η αρμοδιότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ασκείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).
24. Έως τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 46

Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις


1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 127175/Η/4-11-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 119959/Η/20-10-2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, του
πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 38) με το οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθ. 119959/Η/20-10-2011 ΚΥΑ, καθώς και κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα νόμο. Όλες οι ενέργειες που έχουν ήδη λάβει χώρα σε εκτέλεση των ανωτέρω ΚΥΑ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 11 και οι περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α’) καταργούνται.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή συμπληρώνονται οι κάτωθι διατάξεις :
α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010, (ΦΕΚ Α’163),
β) Το άρθρο 85 του νόμου ν. 3528/2007, (ΦΕΚ Α’ 51) στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α και στις παραγράφους 1, 2 και 3,
γ) Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005, (ΦΕΚ Α’ 212),
δ) Το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86),
ε) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ Α’233),
στ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007, (ΦΕΚ Α’ 69),
ζ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 11 και η παράγραφος 2 του άρθρου 80, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, το εδάφιο γ) της παραγράφου 4, το εδάφιο α) της παραγράφου 5 του άρθρου 77, η παράγραφος 4 του άρθρου 32, οι παράγραφοι 1 και 5 καθώς και το εδάφιο ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 24, η παράγραφοι 3, 5 η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 7, οι παράγραφοι 8 , 9, 10 και 11 του άρθρου 69, η παράγραφος 8 και 9 του άρθρου 69 , η παράγραφος 5 του άρθρου 16, η παράγραφοι 2, 4 και 5 του άρθρου 19, το άρθρο 8 και το άρθρο 49 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195).
η) Οι παράγραφοι 2, 8, 13, 14, 21, του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α’ 121),
θ) Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Π.Δ 130/2000, (ΦΕΚ Α’ 113 ),
ι) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 18 του ν. 2947/2001, (ΦΕΚ Α’ 228),
ια) Η παράγραφος 14 του άρθρου 24 του ν. 3879/2010, (ΦΕΚ Α’ 163/21.09.2010),
ιβ) Οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 33 και το άρθρο 16 του ν. 3966/2011, (ΦΕΚ Α’ 118),
ιγ) Το άρθρο 2 παράγραφος 23 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α’ 136),
ιδ) Η παράγραφος 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α’212),
ιε) Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α’266),
ιστ) Τα άρθρα 4 και 30 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 71),
ιζ) Το άρθρο 4 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ Α’ 199),
ιη) Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ Α’ 244) και
ιθ) Τα άρθρα 3 και 12 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167).

Άρθρο 47

Ισχύς


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Επίσης:

(Κεφάλαια 1ο κ΄2ο, Αρθρα 1-29)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ