Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2011

Ποιοι τίτλοι γλωσσομάθειας γίνονται δεκτοί (μοριοδοτούνται) στους Διαγωνισμούς / προσλήψεις του Δημοσίου - Τρόπος απόδειξης

Εικόνα
ΑΠΟΔΕΙΞEIΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2και μέτρια Β1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του Π.Δ.50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως εξής: α) με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003, ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων... ..... .....


     Επίσης: α)Η άριστη  γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, …

Επικύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ Πρωτ Βαθμός Προτ6ρ
147872/Δ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΔ
---------- ΑΠΟΦΑΣΗ
Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιοτοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Φ. Αθανασοπούλου, Α. Ρόμβου
Τηλ: 210-3442268, 210-3443308
Fax: 210-3442266
Mail: stelexi@minedu.gov.gr


ΘΕΜΑ: «Επικύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 και 10 του Ν. 1304/82 (ΦΕΚ 144 τ. Α') β) του Κεφαλαίου Β' του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α')
2. Την αριθμ. Φ.351.1/3/19075/Δ1 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας
υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 247 Β715-2-2011).
3.Την αριθμ. Υ-31/49134/Δ2 Υπουργική Απόφαση συγκρότησης του Συμβ…