Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2013

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
[Σημείωση: προβλέπεται να διδάσκεται σε μισάωρα ή ημίωρα εργασίας (1/2) η κάθε διδακτική ώρα της ΦΑ στα 1/θέσια, 2/θέσια κ' στη συνδ/λία Α-Β τάξεων στα 3/θέσια Δημοτικά]

Αναφορά των μαθημάτων και οι ώρες διδασκαλίας αυτών σε κάθε τάξη και τύπο Δημοτικού σχολείου
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ 43/2000 (τ.Β') - Αριθ.Φ.12/79/51/33 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 161 τ.Α) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Τ.Α) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». 2. Την αριθμ. 3/1999 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την αριθ. ΣΤ.5/33/96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων,
α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε : 1. Ορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τύπ…

Πως αποδεικνύεται στο δημόσιο η γνώση της ξένης γλώσσας

1. Η γνώση της ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού στο δημόσιο, ορίζεται στα ακόλουθα επίπεδα:
α. Άριστη γνώση (άριστα)
β. Πολύ καλή γνώση (λίαν καλώς)
γ. Καλή γνώση (καλώς)
δ. Μέτρια γνώση (μετρίως)
Η απαιτούμενη κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας ξένη γλώσσα και το επίπεδο της γνώσης αυτής καθορίζεται είτε με τους οργανισμούς είτε με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων. 2. Η γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστο διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:
(i) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής
(ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
(iii) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2
(iv) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτ…

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

Ο «Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς» απευθύνεται τόσο στους δημοσίους υπαλλήλους, όσο και στους πολίτες, αφού στοχεύει στην ενημέρωση των τελευταίων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εκ νόμου κατά τη συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στόχος του «Οδηγού» κατά το Υπουργείο είναι αφενός ο προσδιορισμός των γραπτών και άγραφων κανόνων που πρέπει να διέπουν μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία, αφετέρου η διατύπωση όσο το δυνατόν σαφέστερων κανόνων συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να ενισχυθεί η σύννομη και σύμφωνη με την επαγγελματική δεοντολογία συμπεριφορά αυτών. Μέσω του «Οδηγού» οι δημόσιοι υπάλληλοι θα κατευθύνονται στο πώς να εξυπηρετούν ουσιαστικά τους πολίτες, στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας, ώστε στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία να τους αντιμετωπίζουν με γνώση, εμπειρία και ανθρωπιά, αποφεύγοντας την ψυχρή ή γραφειοκρατική διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.


ΜΕΡΟΣ 1. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Σ…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.Φ.12/427/79844/Γ1/11-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος, Ρ. Γεωργακόπουλος,
Α. Κεφαλίδου, Σ. Λαπατά, Ε. Μιμίνη
Τηλέφωνα: 210–34.43.605, 210–34.42.243,
210–34.42.425, 210–34.43.318, 210–34.42.239
Fax : 210 – 34.43.354 ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013-2014 Mε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013-2014 κάθε σχολική μονάδα επικεντρώνεται στον καθορισμό των παραγόντων οι οποίοι δρουν αποφασιστικά στην ικανοποιητική επίτευξη των στόχων και σκοπών του εκπαιδευτικού της έργου.
Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2013-14 αποτελείται από τα εξής βασικά στάδια:
1. την αποτίμηση των διδακτικών-παιδαγωγικών και διοικητικών-οργανωσιακών ενεργειών όλων των παραγόντων που μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του …