ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
[Σημείωση: προβλέπεται να διδάσκεται σε μισάωρα ή ημίωρα εργασίας (1/2) η κάθε διδακτική ώρα της ΦΑ στα 1/θέσια, 2/θέσια κ' στη συνδ/λία Α-Β τάξεων στα 3/θέσια Δημοτικά]

Αναφορά των μαθημάτων και οι ώρες διδασκαλίας αυτών σε κάθε τάξη και τύπο Δημοτικού σχολείου

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΦΕΚ 43/2000 (τ.Β') - Αριθ.Φ.12/79/51/33

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 161 τ.Α) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Τ.Α) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθμ. 3/1999 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την αριθ. ΣΤ.5/33/96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων,
α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :
1. Ορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τύπων του δημοτικού σχολείου ως ακολούθως:

α. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1/θέσιου δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα Γενική
συνδ.
Α,Β,Γ,
Δ,Ε,ΣΤ
Τάξεις Α - Β Τάξεις Γ - Δ Τάξεις Ε - ΣΤ Γενική
συνδ.
Γ,Δ,
Ε,ΣΤ
ΣΥΝΟΛΟ
Α Β Συνδ.
Α- Β
Γ Δ Συνδ.
Γ-Δ
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε-ΣΤ
Ε ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - - - ½ - - ½ - 1
2. ΓΛΩΣΣΑ - 6/2 6/2 - - - 6/2 - - 6/2 - 12
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - 3/2 3/2 - 3/2 3/2 - 3/2 3/2 - - 9
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - - - ½ - - ½ - 1
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - 2/2 2/2 - - - 2/2 - - - - 3
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - - ½ - ½
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - - 2/2 - 1
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - - ½ - ½
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ - - - ½ - - - - - - ½ 1
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2/2 (αυτό σημαίνει 2 μισάωρα σε 2 διαφορετικές μέρες) - - - - - - - - - - 1(στην ουσία είναι 2 μισάωρα, δηλ.2 χ 1/2, δηλ. 2 διδακτικές ώρες)
ΣΥΝΟΛΟ 1 5 ½ 5 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 5 1 ½ 1 ½ 6 ½ 30
Παρατήρηση :
Θέματα Αισθητικής Αγωγής ανατίθενται και ως σιωπηρές εργασίες.

β. Ωρολόγιο πρόγραμμα 2/θέσιου δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα 1ο Τμήμα συνδ/λίας 2ο Τμήμα συνδ/λίας
Γενική
συνδ.
Α.Γ,Δ
Α Τάξεις Γ, Δ Ώρες
1ου
τμήμ.
Γενική συνδ.
Β,Ε,ΣΓ
Β Τάζεις
Ε, ΣΤ
Ώρες
2ου
τμήμ.
Γ Δ Συνδ.
Γ,Δ
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε,ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 2/2 1 - - - - 2/2 1
2. ΓΛΩΣΣΑ - 8 - - 8 16 - 8 - - 8 16
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - 4/2 4/2 4/2 - 6 - 4/2 3/2 3/2 - 5
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - 2/2 1 - - - - 2/2 1
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - 4/2 - - 4/2 4 - 4/2 - - - 2
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - - - 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - - - 3/2
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - - - ½ ½
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ - 1/2 - - ½ 1 - ½ - - ½ 1
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2/2
(αυτό σημαίνει 2 μισάωρα σε 2 διαφορετικές μέρες)
- - - - 1(στην ουσία είναι 2 μισάωρα) 2/2 - - - - 1(στην ουσία είναι 2 μισάωρα)
ΣΥΝΟΛΟ 1 12½ 2 2 12 ½ 30 1 12 ½ 1 ½ 1 ½ 13 ½ 30
Παρατηρήσεις:
1 . Θέματα Αισθ. Αγωγής ανατίθενται και ως σιωπηρές εργασίες.
2. Δεν αποκλείεται η συγκρότηση του 1ου Τμήματος με τις τάξεις Β, Γ, Δ και του 2ου με τις τάξεις Α, Ε. ΣΤ.

γ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 3/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα Τάξεις Α και Β Τάξεις Γ και Δ Τάξεις Ε και ΣΤ
Α Β Συνδ. Σύνολο Γ Δ Συνδ. Σύνολο Ε ΣΤ Συνδ. Σύνολο
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - - - 2 2 - - 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 8 8 - 16 - - 9 9 - - 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3/2 3/2 - 3 3 3 - 6 3 3 - 6
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - - - 2 2 - - 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 3/2 3/2 - 3 - - 4 4 - - - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - - - 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ.ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ - - 4/2 2 - - 4/2 2 - - 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ - - 2/2(αυτό σημαίνει 2 μισάωρα σε 2 διαφορετικές μέρες) 2/2 (στην ουσία είναι 2 μισάωρα) - - 2 2 - - 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 11 11 3 25 3 3 21 27 3 3 21 27
Παρατηρήσεις :
1. Στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θ, 2/θ, 3/θ) στα οποία θα διατεθεί εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας, το ωράριο των τάξεων Δ, Ε και ΣΤ αυξάνεται με τις αντίστοιχες που θα διδάξει ο εκπ/κός αυτός χωρίς βεβαίως να γίνεται υπέρβαση τριών ωρών την εβδομάδα για κάθε μία από τις παραπάνω τάξεις.
2. Εάν τη γυμναστική την αναλάβει (σε ολιγοθέσιο σχολείο) εκπ/κός της αντίστοιχης ειδικότητας, οι ώρες αυτές αφαιρούνται από το δάσκαλο της τάξης.

δ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 4/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα Α Β Τμήμα
συνδιδασκαλίας
Γ - Δ
Τμήμα
συνδιδασκαλίας
Ε-ΣΤ
Γ Δ Συνδιδ.
Γ-Δ
Σύνολο
ωρών
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε-ΣΤ
Σύνολο
ωρών
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 2/2 1 - - 2/2 1
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 - - 8 ½ 8 ½ - - 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 3 3 - 6 3 ½ 3 ½ - 7
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - 2 2 - - 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 4 4 - - 3 ½ 3 ½ - - - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 - - 4/2 2 - - 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 - - 2 2 - - 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. - - - 3 - 3 3/2 3/2 - 3
ΣΥΝΟΛΟ 23 23 3 6 19 28 5 5 20 30
Παρατηρήσεις:
1. Συνδιδασκαλία Α' και Β' τάξεων μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών των τάξεων αυτών υπολείπεται κατά πολύ του αριθμού των μαθητών των άλλων τάξεων.
2. Εάν γίνουν χωριστά τμήματα για τις τάξεις Ε', ΣΤ, τα τρία ημίωρα (3/2) της Αγγλικής Γλώσσας γίνονται 3 ώρες για καθεμιά από τις τάξεις αυτές.
3. Η Γ' τάξη που δε διδάσκεται Αγγλικά έχει 25 ώρες την εβδομάδα. Επομένως, εφόσον η διαπλοκή του προγράμματος το επιτρέπει, η τάξη αυτή μπορεί να τελειώνει όλες τις ημέρες με πεντάωρο.
4. Στα συνδιδασκόμενα τμήματα των τάξεων Ε' και ΣΤ' την ώρα που η μία τάξη διδάσκεται Αγγλικά, η άλλη ασχολείται με σιωπηρές εργασίες ή παρακολουθεί σιωπηρά τη διδασκαλία. Το ίδιο γίνεται και με τη Γ' τάξη την ώρα που η συνδιδασκόμενη Δ' τάξη διδάσκεται Αγγλικά.
5. Σε περίπτωση που συνδιδάσκονται οι Α' και Β' τάξεις (με την προϋπόθεση της παραπάνω παραγράφου 1) εφαρμόζεται το πρόγραμμα του αντίστοιχου συνδιδασκόμενου τμήματος του 3/θ δημ. σχολείου, ενώ για τις άλλες τάξεις που δεν συνδιδάσκονται εφαρμόζεται το πρόγραμμα των αντίστοιχων τάξεων του 6/θ σχολείου.

ε. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 5/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα
Α

Β
Τμήμα συνδιδασκαλίας Γ-Δ Ε ΣΤ
Γ Δ Συνδ/λία
Γ-Δ
Σύνολο
ωρών
Γ-Δ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 2/2; 1 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ - - 8 ½ 8 ½
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - -
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 4 4 - - 3 ½ 3 ½ - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - -
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - -
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 - - 4/2 2 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 - - 2 2 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. - - - 3 - 3 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 23 23 3 6 19 28 29 29
Παρατηρήσεις:
1. Συνδιδασκαλία Α' και Β' τάξεων μπορεί να γίνει μόνο όταν ο αριθμός των μαθητών των τάξεων αυτών υπολείπεται κατά πολύ του αριθμού των μαθητών των άλλων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή για το συνδιδασκόμενο τμήμα των Α και Β τάξεων εφαρμόζεται το πρόγραμμα του αντίστοιχου τμήματος του 3/θ σχολείου ενώ για τις τάξεις Γ και Δ το πρόγραμμα του 6/θέσιου.
2. Οι παρατηρήσεις (3) και (4) που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 4/θ σχολείου έχουν ανάλογη ισχύ και στο 5/θ.
3. Εάν λόγω του αριθμού των μαθητών προτιμηθεί η συνδιδασκαλία των τάξεων Ε και ΣΤ, για τις τάξεις αυτές εφαριιόζεται το πρόγραμμα του αντίστοιχου συνδιδασκόμενου τμήματος του 4/θέσιου και για τις τάξεις Γ και Δ το πρόγραμμα του 6/θ σχολείου.

στ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - 2 2 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 9 9 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - 2 2 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 5 5 4 4 - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 3 3 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 2 2 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. - - - 3 3 3
12. ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 1 1 - - - -
ΣΥΝΟΛΟ 25 25 26 29 29 29
Παρατηρήσεις
1. (1) Όλα τα πολυθέσια σχολεία από 6/θ και πάνω εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα του 6/θέσιου.
2. Με εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ μπορεί να γίνει προσθήκη ωρών στο πρόγραμμα, ώστε οι συνολικές διδακτικές ώρες για τη Γ τάξη να φθάσουν τις 28 και για τις Δ, Ε, ΣΤ τάξεις τις 30 ώρες.
2. Ορίζουμε το διδακτικό ωράριο όλων των τύπων του δημοτικού σχολείου ως εξής:
α) Πρωινή εργασία
08.00 – 08.15 15' Υποδοχή μαθητών. Προσευχή
08.15 - 09.45 90' 1η και 2η διδακτικές ώρες
09.45 - 10.05 20' Α' διάλειμμα
10.05 - 10.50 45' 3η διδακτική ώρα
10.50 - 11.00 10' Β' διάλειμμα
11.00 - 11.45 45' 4η διδακτική ώρα
11.45 - 11.55 10' Γ' διάλειμμα
11.55 - 12.40 45' 5η διδακτική ώρα
12.40 - 12.50 10' Δ' διάλειμμα
12.50 - 13.30 40' 6η διδακτική ώρα


β) Απογευματινή εργασία
13.45 - 14.00 15' Υποδοχή μαθητών. Προσευχή
14.00 - 15.30 90' 1η και 2η διδακτικές ώρες
15.30 - 15.45 15' Α' διάλειμμα
15.45 - 17.05 80' 3η και 4η διδακτική ώρα
17.05 - 17.25 20' Β' διάλειμμα
17.25 - 18.05 40' 5η διδακτική ώρα
18.05 - 18.15 10' Γ' διάλειμμα
18.15 - 18.55 40' 6η διδακτική ώρα
3. Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι δυνατό να τροποποιείται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων αναλόγως των τοπικών συνθηκών. Λόγω εκτάκτων καταστάσεων μπορούν να γίνουν αλλαγές στο ωράριο εργασίας για συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή του οικείου Νομάρχη μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Παιδείας.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2000
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

---------------------------------------------------------------

Σημείωση: Λάβετε γνώση επίσης και της παρακάτω Υ.Α.


ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό 
........

Παρατηρήσεις για όλα τα ολιγοθέσια σχολεία:

1.    Στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) στα οποία θα διατεθεί εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας, το ωράριο των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ' αυξάνεται με τις αντίστοιχες που θα διδάξει ο εκπ/κός αυτός χωρίς βεβαίως να γίνεται υπέρβαση (3) τριών ωρών την εβδομάδα για κάθε μία από τις παραπάνω τάξεις και το σύνολο των ωρών αυξάνεται σε (30) τριάντα ώρες.

2.    Εάν τη Φυσική Αγωγή την αναλάβει (σε ολιγοθέσιο σχολείο) εκπ/κός της αντίστοιχης ειδικότητας, οι ώρες αυτές αφαιρούνται από το δάσκαλο της τάξης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006-2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  
                                                                            Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                   ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  
                                                                 ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

(Όλη την Υ.Α. θα τη βρείτε ΕΔΩ)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ