31/8/14

Π.Δ.114/2014 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, άρθρο 29: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Αρ. Φύλλου 181

29 Αυγούστου 2014


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(Όλο το Π.Δ. είναι ΕΔΩ)


Άρθρο 24
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 • α) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • β) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • γ) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
 • δ) Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • ε) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
 • στ) Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
 • ζ) Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 (...)

Άρθρο 29 
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής είναι η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Παιδείας στην Εκπαίδευση.
Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 • α) Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων
 • β) Τμήμα Β Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 Το Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδιο για:
 • α) θέματα που αφορούν στην ίδρυση, δομή και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) στον έλεγχο και στην οριστικοποίηση των πινάκων αξιολόγησης των μαθητών,
 • β) για τη διοικητική στήριξη του έργου της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (K.E.A.T.) και της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.),
 • γ) για τη διοργάνωση σχολικών αγώνων σε περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο, ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα φυσικής αγωγής, καθώς και για την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων,
 • δ) τα θέματα που αφορούν στις παρελάσεις και στις εθνικές εορτές και μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στους αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF),
 • ε) τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και δράσεων για θέματα φυσικής αγωγής,
 • στ) το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων που συντελούν στη σύνδεση σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού,
 • ζ) τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για τα άτομα με αναπηρία και για την εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής στα ειδικά σχολεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
 • η) την αξιολόγηση και ανίχνευση μαθητών – ταλέντων με τεστ και μετρήσεις για την ανάδειξη των μελλοντικών πρωταθλητών,
 • θ) τη διενέργεια ερευνών, μελετών, την καταγραφή
 • των προβλημάτων καθώς και την επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκών και των σύγχρονων απαιτήσεων της σχολικής φυσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της χώρας,
 • ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Το Τμήμα Β΄ Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για:

 • α) την εποπτεία του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»,
 • β) την καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων στα σχολεία όλης της επικράτειας και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση αυτών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,
 • γ) τον προγραμματισμό αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
-------------------------------------------------------
Επίσης,

συγκρίνετε παρακάτω το παρόν Π.Δ.114/2014
με το παλιό Π.Δ.147/1976

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Αρ. Φύλλου 181

29 Αυγούστου 2014


 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(Όλο το Π.Δ. είναι ΕΔΩ)

 (...)

Άρθρο 24
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
 

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  
Η Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες 
:α) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
γ) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
δ) Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
ε) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
στ) Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
ζ) Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 (...)

 

Άρθρο 29 
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής είναι η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Παιδείας στην Εκπαίδευση.
 

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 • α) Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων
 • β) Τμήμα Β Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 Το Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδιο για:
 

 • α) θέματα που αφορούν στην ίδρυση, δομή και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) στον έλεγχο και στην οριστικοποίηση των πινάκων αξιολόγησης των μαθητών,

 • β) για τη διοικητική στήριξη του έργου της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (K.E.A.T.) και της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.),

 • γ) για τη διοργάνωση σχολικών αγώνων σε περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο, ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα φυσικής αγωγής, καθώς και για την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων,

 • δ) τα θέματα που αφορούν στις παρελάσεις και στις εθνικές εορτές και μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στους αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF),

 • ε) τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και δράσεων για θέματα φυσικής αγωγής,
 • στ) το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων που συντελούν στη σύνδεση σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού,
 • ζ) τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για τα άτομα με αναπηρία και για την εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής στα ειδικά σχολεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
 • η) την αξιολόγηση και ανίχνευση μαθητών – ταλέντων με τεστ και μετρήσεις για την ανάδειξη των μελλοντικών πρωταθλητών,
 • θ) τη διενέργεια ερευνών, μελετών, την καταγραφή
 • των προβλημάτων καθώς και την επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκών και των σύγχρονων απαιτήσεων της σχολικής φυσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της χώρας,

 • ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Το Τμήμα Β΄ Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για:

 

 • α) την εποπτεία του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»,

 • β) την καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων στα σχολεία όλης της επικράτειας και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση αυτών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,

 • γ) τον προγραμματισμό αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 • δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 (...)

 (Όλο το παραπάνω νέο Π.Δ. είναι ΕΔΩ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1976
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ 56

 


 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 147
Περί τού 'Οργανισμού της Κεντρικής 'Υπηρεσίας τού Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

   (...)

Άρθρov 13.
Γενική Διεύθυνσις Γενικής 'Εκπαιδεύσεως.
Τήν Γενικήν Διεύθυνσιν Γενικής 'Εκπαιδεύσεως συγκροτούν:
 • α) Ή Υπηρεσία Εκπαιδεύσεως και
 • β) Ή Ύπηρεσία Διοικήσεως.

Άρθρον 14.

Διάρθρωσις Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως.

Τήν Ύπηρεσίαν 'Έκπαιδεύσεως συγκροτούν αί Διευθύνσεις:
 • Έφαιρμογής Προγραμμάτων Δημοτικής 'Εκπαιδεύσεως και Προσχολικής 'Αγωγής.
 • Έφαριμογής Προγραμμάτων Μέσης Έκπαιδεύσεως.
 • 'Εφαρμογής: Προγραμμάτων Σχολών Εκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού.
 • Φυσικής Άγωγής.
 • Σχολικής Υγιεινής. 
 • 'Επιμορφώσεως Ενηλίκων. 
 • Ειδικής 'Αγωγής.


 (...)Άρθρον 18
Διάρθρωσις - Άρμοδιότητες Διευθύνσεως Φυσικής 'Αγωγής
.1. Την Διεύθυνσιν Φυσικής 'Αγωγής συγκροτούν τά Τμήματα:

 • Α' Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής
 • Β' Σχολικών Γυμναστηρίων
 • Γ' Γυμναστικών Δραστηριοτήτων.

2. Αι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως είναι αί εις τά Τμήματα αυτής κατανεμόμεναι ώς ακολούθως:

α) Τμήμα Α' Προγραμμάτων Φυσικής 'Αγωγής.
'Εφαρμογή τών αναλυτικών προγραμμάτων τής Φασικής 'Αγωγής της Γενικής καί 'Ανωτέρας 'Εκπαιδεύσεως καί τής 'Εθνικής 'Ακαδημίας Σωματικής 'Αγωγής, κατάρτισις σχεδίων νομοθετικών ή διοικητικών πράξεων άφορωσών εις την Φυσικήν Άγωγήν.

β) Τμήμα Β' Σχολικών Γυμναστηρίων.
Παιρακολούθησις και εποπτεία τών Γυμναστηρίων τής Γενικής 'Επαγγελματικής 'Εκπαιδεύσεως τοΰ 'Εθνικού Γυμναστηρίου «Ί.Φωκιανός, τού Δημοσίου Προτύπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής, ώς και τού προσωπικού αυτών. Διορισμός τών οίκείων 'Εφοριών τών άνωτέρω Γυμναστηρίων καί τής Ε.Α.Σ.Α. Εξοπλισμός τών Γυμναστηρίων διά Γυμναστικών και αθλητικών οργάνων ώς και 'Οργάνων Παιδικής χαράς. Δαχείρισις τών οργάνων.

γ) Τμήμα Γ' Γυμναστικών Δραστηριοτήτων.

Όργάνωσις τών γυμναστικών καi αθλητικών δραστηριοτήτων όλων τών βαθμίδων τής 'Εκπαιδεύσεως (πλην Ανωτάτης), ώς και όργάνωσις διεθνών σχολικών γυμναστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

 (...)
 (Όλο το παλιό Π.Δ.147/1976 είναι ΕΔΩ )

6/7/14

Παρουσίαση της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Θέατρο Ολύμπια, 4 & 5 Ιουλίου 2014


Η καθιερωμένη ετήσια παρουσίαση της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ, όπου οι σπουδαστές της Σχολής θα παρουσιάσουν δικές τους δημιουργίες, αλλά και αποσπάσματα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου που διδάσκονται στη Σχολή υπό την καθοδήγηση του διευθυντή Γιάννη Ντοντσάκη. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους χορευτές του αύριο και να έρθει σε άμεση επαφή με τη νεανική δημιουργία.

----- ο ο ο -----


  
http://www.nationalopera.gr/gr/event/parousiasi-anoteris-epaggelmatikis-sholis-horou-ethnikis-lurikis-skinis/


Παρουσίαση της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

  

Θέατρο Ολύμπια

4 & 5 Ιουλίου 2014
Είσοδος ελεύθερη


Ώρα έναρξης παρουσίασης: 20.00 
Διάλειμμα: 15'μετά το Α' Μέρος 
Λήξη παρουσίασης: 21.30 περ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α' Μέρος

«Παιχνίδι στα σύννεφα»

Χορογραφία: Βάσω Πολίτη / Μουσική: «Le Moulin» & «Pas si simple» του Γιαν Τιρσέν / Χορεύουν οι σπουδαστές του προπαρασκευαστικού τμήματος (φυτώριο): Γεωργία Διονυσοπούλου, Μαρία-Λουίζα Δούκα, Αιμιλία Κορδέλα, Τζεσμίν Μόμεν Μιαχ, Άρτεμις Μπαλτσαβιά, Μαρίνα Παντελάκη, Αγγελική Ρέτουλα, Χριστίνα Μανούρη-Λεβέν, Άννα-Μαρία Μαρκοπούλου, Μελίνα Μπαλλά, Μυρσίνη Πετρούτσου, Κωνσταντίνα Στεργιάκη, Έρη Τζώρτζη, Βικτώρια Χαραλάμπους, Αγγελος Αντωνίου, Νίκος Γκέντσεφ

«Tchaikovsky Pas de Quatre» από το μάθημα του ρεπερτορίου Μπαλέτου Χορογραφία, προσαρμογή: Γιάννης Ντοντσάκης (εμπνευσμένη από τη χορογραφία του Ζωρζ Μπαλανσίν) / Διδασκαλία: Σταυρούλα Καμπουράκη, Σάσα Νέσκωβ / Μουσική: Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι / Χορεύουν: Άλκηστη Αγγελάτου, Αναστασία Παττελάκη, Παναγιώτης Γραμματικός, Γιάννης Μητράκης

Σίλβια (variation) από το μάθημα του ρεπερτορίου Μπαλέτου Χορογραφία, προσαρμογή: Γιάννης Ντοντσάκης / Μουσική: Λεό Ντελίμπ Χορεύουν: Γιάννης Λάβνερ, Γιώργος Χατζόπουλος

Πακίτα (variation) από το μάθημα του ρεπερτορίου Μπαλέτου Χορογραφία, προσαρμογή: Γιάννης Ντοντσάκης / Μουσική: Λέον Μίνκους Χορεύουν: Τζωρτζίνα Δεμιρτζόγλου, Κωνσταντίνα Καρέλλα

Ο κουρσάρος (Pas de deux) από το μάθημα του ρεπερτορίου Μπαλέτου Προσαρμογή: Γιάννης Ντοντσάκης (βασισμένη στην αρχική χορογραφία του Μαριύς Πετιπά) / Διδασκαλία: Σταυρούλα Καμπουράκη / Μουσική: Αντόλφ Αντάμ / Χορεύουν: Ιωάννα Χρυσομάλλη, Ανδρέας Λάβνερ και η σπουδάστρια του προπαρασκευαστικού τμήματος της Σχολής Μυρσίνη Πετρούτσου


«Prokofiev otude» Χορογραφική σπουδή σε μουσική του Σεργκέι Προκόφιεφ Χορογραφία:  Μαρία Κουσουνή / Μουσική Η Σταχτοπούτα Ορ. 87, Β' Πράξη, Waltz-Coda (Allegro espressivo), «Midnight» (Allegro moderato) του Σεργκέι Προκόφιεφ / Χορεύουν: Α' έτος Μελίνα Αυγουστιανού, Άντζελα Βραχλιώτη, Τζωρτζίνα  Δεμιρτζόγλου,   Κωνσταντίνα   Καρέλλα,  Έλενα   Κώστα,  Ήλια Μελέτση, Άννα Μπάρδη, Εύη Οικονόμου, Αναστασία Παττελάκη, Μαριλένα Τσόνη, Δέσποινα Χρύσανθου, Στράτος Γιαννίκος, Έντρι Κέντρο, Γιάννης Λάβνερ,  Παύλος  Μαράτος,  Σταύρος  Μπούτσικας,   Ιβάν  Νετσιταϊλένκο, Γιώργος Χατζόπουλος Β' έτος Πέννυ Αδαμοπούλου, Κατερίνα Ανδριανάκη, Ελένη Γλάρου, Αναστασία Κελέση, Νάστα Κοντοπίδη, Κλέλια Μενελάου, Ήρα Μπαϊμπά-Δημοπούλου, Χριστιάνα Πλουτάρχου, Ιωάννα Χρυσομάλλη, Γιάννης
 Μητράκης

----- ο ο ο -----

Β'Μέρος

«Fuerza»
Χορογραφία, διδασκαλία: Δήμητρα Σβήγκου / Μουσική: Certamen de coreografia flamenco / Χορεύουν: Α' έτος Μελίνα Αυγουστιανού. Άντζελα Βραχλιώτη, Τζωρτζίνα Δεμιρτζόγλου, Κωνσταντίνα Καρέλλα, Έλενα Κώστα, Ήλια Μελέτση, Άννα Μπάρδη, Εύη Οικονόμου, Αναστασία Παττελάκη, Μαριλένα Τσόνη, Δέσποινα Χρύσανθου, Γιάννης Λάβνερ, Παύλος Μαράτος Β' έτος Πέννυ Αδαμοπούλου, Ελένη Γλάρου, Αναστασία Κελέση, Νάστα Κοντοπίδη, Ήρα Μπαϊμπά-Δημοπούλου, Χριστιάνα Πλουτάρχου, Ιωάννα Χρυσομάλλη, Γιάννης Μητράκης Γ έτος Άλκηστη Αγγελάτου, Παναγιώτης Γραμματικός, Ανδρέας Λάβνερ
«Sounds of wind»
Χορογραφία: Άλκηστις Λαλά σε συνεργασία με τους σπουδαστές του προπαρασκευαστικού τμήματος / Μουσική: «The winten> των Balmorhea Χορεύουν οι σπουδαστές του προπαρασκευαστικού τμήματος (φυτώριο): Χριστίνα Μανούρη-Λεβέν, Άννα-Μαρία Μαρκοπούλου, Μελίνα Μπαλλά, Μυρσίνη Πετρούτσου, Κωνσταντίνα Στεργιάκη, Ερη Τζώρτζη, Άννα Φυτιλά, Αγγελική Σπηλιοπούλου, Βικτώρια Χαραλάμπους, Άγγελος Αντωνίου, Νίκος Γκέντσεφ
«R(endez) V(ous
Χορογραφία: Παναγιώτης Γραμματικός / Μουσική: «Five dances» του Νικόλας Ρ. Ράιτ / Χορεύουν: Αναστασία Κελέση, Παναγιώτης Γραμματικός, Γιάννης Μητράκης

"UNBRAKEABLE"
Χορογραφία: Ανδρέας Λάβνερ, Νάστα Κοντοπίδη
Μουσική:  «A Tale (Un Cuento) του Χαβιέρ Ναβαρρέτε, «The opening» του Saltillo / Χορεύουν: Νάστα Κοντοπίδη, Ανδρέας Λάβνερ
«Lost innocence»
Χορογραφία: Άντζελα Βραχλιώτη, Μαριλένα Τσόνη / Μουσική: «Pan»
των The Viels / Χορεύουν: Άντζελα Βραχλιώτη, Μαριλένα Τσόνη
«Arenal» από το μάθημα του ρεπερτορίου Σύγχρονου Χορού Χορογραφία: Νάτσο Ντουάτο / Διδασκαλία: Εριφίλη Εφραιμίδου Μουσική: Μαρία δελ Map Μπονέτ / Χορεύουν: Άλκηστη Αγγελάτου, Ελένη Γλάρου, Χριστιάνα Πλουτάρχου, Γιάννης Μητράκης, Παναγιώτης Πολίτης, Κλέλια Μενελάου, Ήρα Μπαιμπά-Δημοπούλου, Νάστα Κοντοπίδη, Παναγιώτης Γραμματικός, Ανδρέας Λάβνερ


«Stolen steps»

Χορογραφία: Οι σπουδαστές των Α', Β', Γ' ετών / Σύλληψη, επιμέλεια: Γιάννης Ντοντσάκης / Μουσική: Θοδωρής Ρέγκλης / Χορεύουν: Α' έτος Μελίνα Αυγουστιανού, Άντζελα Βραχλιώτη, Τζωρτζίνα Δεμιρτζόγλου, Κωνσταντίνα Καρέλλα, Έλενα Κώστα, Ήλια Μελετση, Αννα Μπάρδη, Εύη Οικονόμου, Αναστασία Παττελάκη, Μαριλένα Τσόνη, Στράτος Γιαννίκος, Γιάννης Λάβνερ, Παύλος Μαράτος, Σταύρος Μπούτσικας, Ιβάν Νετσιταϊλενκο, Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιώργος Χατζόπουλος, Δέσποινα Χρύσανθου Β' έτος Πέννυ Αδαμοπούλου, Κατερίνα Ανδριανάκη, Ελένη Γλάρου, Αναστασία Κελεση, Νάστα Κοντοπίδη, Κλέλια Μενελάου, Ήρα Μπαϊμπά-Δημοπούλου, Χριστιάνα Πλουτάρχου, Ιωάννα Χρυσομάλλη, Γιάννης Μητράκης Γ'έτος" Άλκηστη Αγγελάτου, Παναγιώτης Γραμματικός, Ανδρέας Λάβνερ, Παναγιώτης Πολίτης
 
 ----- ο ο ο -----
Υπεύθυνος ήχου Γιώργος Ρεκούτης

Φωτισμοί Λευτέρης Μπάνος

Υπεύθυνος παραγωγής σκηνικών Κωνσταντίνος Θεοφάνης

Επιμέλεια κοστουμιώνβεστιαρίου ΕΛΣ Ντίνα Αντωνοπούλου

 ----- ο ο ο -----


Για την πραγματοποίηση της παρουσίασης της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ ευχαριστούμε θερμά όλους τους καθηγητές και τους πιανίστες- συνοδούς της Σχολής για την αμέριστη προσφορά τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Πληροφορίες για την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της ΕΛΣ http://www.nationalopera.gr/ (στην ενότητα «εκπαίδευση»)


--------------------------------------------------------------------------------

Επιμέλεια έντυπου προγράμματος
Τομέας Δραματολογίας - Εθνική Λυρική Σκηνή 2013/4
Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search