23/5/16

«Τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι ουκ εμόν εστίν ούτ’ άλλου των κατοικούντων ἐν ταύτη· ...»


(Απάντηση Κωνσταντίνου ΙΑ' Παλαιολόγου προς τον Μωάμεθ Β’ λίγο πριν από την πτώση της Βασιλεύουσας)

Κωνσταντίνος ΙΑ'  Παλαιολόγος, πλατεία Μητροπόλεως
Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι…

Ἀπαρτίσας οὖν τὰ πάντα, ὡς αὐτῷ ἐδόκει καλῶς, ἔπεμψεν ἔνδον λέγων τῷ βασιλεῖ «Γίνωσκε τὰ τοῦ πολέμου ἤδη ἀπήρτησθαι· καὶ καιρός ἐστιν ἀπό τοῦ νῦν πρᾶξαι τὸ ἐνθυμηθὲν πρὸ πολλοῦ παρ’ ἡμῖν νῦν· τὴν δὲ ἔκβασιν τοῦ σκοποῦ τῷ Θεῷ ἐφίεμεν. Τί λέγεις; Βούλει καταλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ ἀπελθεῖν, ἔνθα καὶ βούλει, μετὰ τῶν σῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς, καταλιπὼν τὸν δῆμον ἀζήμιον εἶναι καὶ παρ’ ἡμῶν καὶ παρά σοῦ; ἤ ἀντιστῆναι καὶ σὺν τῇ ζωῇ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἀπολέσεις σύ τε καὶ οἱ μετὰ σέ, ὁ δὲ δῆμος αἰχμαλωτιστθεὶς παρὰ τῶν Τούρκων διασπαρῶσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ;» Ὁ βασιλεὺς δ’ ἀπεκρίνατο σὺν τῇ συγκλήτῳ· «Εἰ μἐν βούλει, καθὼς καὶ οἱ πατέρες σου ἔζησαν, εἰρηνικῶς σὺν ἡμῖν συζῆσαι καὶ σύ, τῷ Θεῷ χάρις. Ἐκεῖνοι γὰρ τοὺς ἐμοὺς γονεῖς ὡς πατέρας ἐλόγιζον καὶ οὕτως ἐτίμων, τὴν δὲ πόλιν ταύτην ὡς πατρίδα· καὶ γὰρ ἐν καιρῷ περιστάσεως ἅπαντες ἐντὸς ταύτης εἰσιόντες ἐσώθησαν καὶ οὐδεὶς ὁ ἀντισταίνων ἐμακροβίω. Ἔχε δὲ καὶ τὰ παρ’ ἡμῖν ἁρπαχθέντα ἀδίκως κάστρα καὶ γῆν ὡς δίκαια καὶ ἀπόκοψον καὶ τοὺς φόρους τόσους, ὅσους κατὰ τὴν ἡμετέραν δύναμιν, κατ’ ἔτος τοῦ δοῦναι σοι καὶ ἄπελθε ἐν εἰρήνῃ. Τί γὰρ οἶδας, εἰ θαῤῥῶν κερδᾶναι εὐρεθῇς κερδανθείς; Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γὰρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν».

Απόδοση

(Ο Μεχεμέτ), αφού ετοίμασε τα πάντα όπως καλύτερα νόμιζε, έστειλε μήνυμα λέγοντας στο βασιλιά: «Μάθε ότι έχουν τελειώσει οι πολεμικές προετοιμασίες. Ήρθε πια η ώρα να κάνουμε πράξη αυτό που θέλουμε εδώ και πολύ καιρό. Την έκβασή του την αφήνουμε στο Θεό. Τι λες; Θέλεις να εγκαταλείψεις την Πόλη και να φύγεις, όπου θέλεις, μαζί με τους άρχοντές σου και τα υπάρχοντά τους, αφήνοντας αζήμιο το λαό και από μένα και από σένα; Ή θέλεις να αντισταθείς και να χάσεις τη ζωή σου και τα υπάρχοντά σου και συ και οι μετά σου, κι ο λαός αφού αιχμαλωτιστεί από τους Τούρκους, να διασκορπιστεί σ’ όλη τη γη;»  Κι ο βασιλιάς με τη σύγκλητο αποκρίθηκε: «Αν θέλεις να ζήσεις μαζί μας ειρηνικά, όπως και οι πρόγονοί σου, ας έχεις την ευλογία του Θεού. Γιατί εκείνοι θεωρούσαν τους γονείς μου ως πατέρες τους και τους τιμούσαν ανάλογα, κι αυτή την πόλη τη θεωρούσαν ως πατρίδα τους. Σε καιρό ανάγκης όλοι τους έτρεχαν μέσα να σωθούν και κανένας αντίπαλός της δεν έζησε πολλά χρόνια. Κράτα τα κάστρα και τη γη που μας άρπαξες άδικα, όρισε και ετήσιους φόρους ανάλογα με τη δύναμή μας κα φύγε ειρηνικά. Σκέφτηκες ότι ενώ νομίζεις πως θα κερδίσεις μπορεί να βρεθείς χαμένος; Το να σου παραδώσω την Πόλη ούτε δικό μου δικαίωμα είναι ούτε κανενός άλλου από τους κατοίκους της· γιατί όλοι με μια ψυχή προτιμούμε να πεθάνουμε με τη θέλησή μας και δε λυπόμαστε για τη ζωή μας».

21/5/16

Απόφαση ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ για ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ των ΑΝΔΡΩΝ με ανήλικο τέκνο που θεμελιώνει σύνταξη έως 31/12/10

ΠΡΟΣ: ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κο Γ.ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ
ΚΟΙΝ.: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Για δικαίωμα Σύνταξης των Ανδρών με ανήλικο τέκνο ή ανάπηρη σύζυγο
ή ανάπηρο τέκνο 50 ετών με θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (25ετία) 31/12/2010

Κύριε Υπουργέ,

Σας κοινοποιούμε ΑΠΟΦΑΣΗ του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ η οποία δικαιώνει εν δυνάμει άνδρα συνταξιούχο (βρίσκεται σε αναστολή σύνταξης) που εργαζόταν στο Γ.Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» με πρόσληψη από 1.1.1983 έως 31.12.1992, για χορήγηση Σύνταξης 50 ετών με ανήλικο παιδί, αν και συμπληρώνει 25 έτη Ασφάλισης το έτος 2010 (Διαδοχική Ασφάλιση).

Με το Ν.3865/2010 άρθρο 6 παρ.2βα, 2ββ που αντικαθιστούν το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β παρ.1 του άρθρου 56 του Π.Δ.169/2007 εξισώνονται τα μεταβατικά μειωμένα όρια ηλικίας ανδρών – γυναικών με ανήλικο τέκνο ή ανίκανο τέκνο ή ανίκανο σύζυγο για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) μετά την 1.1.2011.

Για να κάνουν χρήση του εν λόγω δικαιώματος πολλοί ασφαλισμένοι άνδρες αποποιούνται το χρόνο διαδοχικής Ασφάλισης, για να αποφύγουν την θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης (25ετία) 31-12-2010.

Το άρθρο 6 παρ.11του Ν.3865/2010 ορίζει ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου αυτού (εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών – γυναικών λόγω ανήλικου τέκνου ή ανάπηρου συζύγου ή ανάπηρου τέκνου), δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές τις διατάξεις έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με τις οικίες διατάξεις της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του Νόμου αυτού.

Εκ τούτων η ρύθμιση του άρθρου 56 παρ. 1 περιπ.β του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (ΠΔ 169/2007 Α΄210) που θεσπίζει το 50ο έτος ως όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων που είναι μητέρες με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω ή ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%), εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, δεν ισχύει για τους
ΑΝΔΡΕΣ.

Κύριε Υπουργέ,

Για λόγους αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων, όπως ρητά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ στην υπ’ αριθμ. 790/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ είστε υποχρεωμένος με τροπολογία σε Νόμο ή Υπουργική Απόφαση να επεκτείνεται το δικαίωμα και στους άνδρες. Η εν λόγω κατάφορη αδικία μπορεί να στοιχίζει στην κατηγορία αυτή των Ανδρών 17 έτη επιπλέον παραμονής στην εργασία, λόγω της αύξησης των ορίων ηλικίας με τους Ν.4336/2015, Ν.4337/2016 (όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στο μεταβατικό στάδιο 2015 – 2021).

Επίσης πολλοί ασφαλισμένοι για να κάνουν χρήση των εν λόγω διατάξεων (θεμελίωση μετά την 1.1.2011), αναγκάζονται να αποποιηθούν πολλά έτη Διαδοχικής Ασφάλισης, αν και έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα να μειώνονται περαιτέρω οι ούτως ή άλλως πενιχρές συντάξεις, λόγω των Μνημονιακών πολιτικών που ασκείται.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

26/3/16

Ο ιπτάμενος Ολλανδός πέταξε για πάντα

 
Η τρίπλα Κρόιφ που δεν θα ξεχάσω ποτέ


- - - ο - - -


Ο ιπτάμενος Ολλανδός πέταξε για πάντα

Ο αέρινος Γιόχαν Κρόιφ, ο άνθρωπος που άλλαξε το ποδόσφαιρο, έχασε από τον πιο δύσκολο αντίπαλο. Εφυγε από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο σε ηλικία 68 ετών. Αυτός που είχε πει ότι πρακτικά είναι αθάνατος…

«Κατά μια έννοια, είμαι μάλλον αθάνατος». Το είχε πει σχολιάζοντας την κληρονομιά του στο ποδόσφαιρο. Ο Γιόχαν Κρόιφ, ο άνθρωπος που άλλαξε το λαοφιλέστερο άθλημα, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 68 ετών.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε την Πέμπτη το μεσημέρι τον θάνατό του, ζητώντας από όλους να σεβαστούν το πένθος της αυτές τις στιγμές. Ο Κρόιφ πέθανε δίπλα στους συγγενείς του στη Βαρκελώνη. Στις αρχές του περασμένου φθινοπώρου είχε κάνει γνωστό ότι πάσχει από καρκίνο στους πνεύμονες – μια άλλη κληρονομιά, αυτή του τσιγάρου, κάπνιζε λένε ακόμα και στα αποδυτήρια. Αυτή η αρρώστια ήταν ο μοναδικός αντίπαλος που τελικά δεν μπόρεσε να ντριπλάρει στη ζωή του.

H είδηση του θανάτου προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. Ο Κρόιφ ήταν συνυφασμένος με το ποδόσφαιρο. Το όμορφο ποδόσφαιρο. Οχι το υπολογιστικό, αυτό που θυσιάζει την ποιότητα για χάρη της νίκης. Αλλά το ποδόσφαιρο της δεξιοτεχνίας. Της έκπληξης. Που τελικά χτίζει και τους γνήσιους θριάμβους.
Η Μπαρτσελόνα, η ομάδα που τον υιοθέτησε ως δικό της, τόσο ως ποδοσφαιριστή όσο και ως προπονητή – για της το ανταποδώσει ο Κρόιφ με γκολ, νίκες, τίτλους και αλλαγή μιας ολόκληρης φιλοσοφίας – τον αποχαιρέτησε λέγοντας ότι «θα σε αγαπάμε πάντα».

«Ηταν ο καλύτερος όλων των εποχών» είπε για τον Ολλανδό ο σπουδαίος Μισέλ Πλατινί, που είχε συνυπάρξει μαζί του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, προτού αλλοτριωθεί από τον παραγοντισμό.
Δεν είναι εύκολο να πεις και να γράψεις κάτι για τον Κρόιφ. Είναι σαν να κάθεσαι σε ένα βουνό από δημοσιεύματα και να υποκρίνεσαι ότι αυτό το βουνό δεν υπάρχει. Είναι η ιστορία μιας ιδιοφυίας. Είναι η ιστορία του μεταπολεμικού ευρωπαϊκού ονείρου. Είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου.
Τα βιογραφικά στοιχεία είναι τα χιλιοειπωμένα, αλλά αξίζουν πάντα την αναφορά μέσα από αυτό το πρίσμα της ιδιοφυίας, του ονείρου και της μπάλας.
Γεννημένος το 1947 στο Αμστερνταμ, μέσα στα χαλάσματα που είχε αφήσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Κρόιφ βρήκε τον δρόμο του και ξέφυγε από την απόλυτη φτώχεια, μέσα από την μπάλα. Στα 12 του, ζήτησε από τη μητέρα του, η οποία τον ζούσε έχοντας πιάσει δουλειά ως καθαρίστρια στο «Ντε Mέερ», την έδρα του Αγιαξ, να φροντίσει να τον πάρουν στην ομάδα: «Αυτοί, δίπλα, δεν έχουν ιδέα από μπάλα», λέγεται ότι της είπε.
12419328_10208684429726037_4780789523680573219_o
Η μάνα, όπως κάθε μάνα, παρακάλεσε. Ξανά και ξανά. Και οι υπεύθυνοι του Αγιαξ δέχτηκαν να τον δοκιμάσουν. Τον είδαν και γέλασαν: λιπόσαρκος θα διαλυόταν στην πρώτη σύγκρουση με αντίπαλο. Φυσικά διαψεύστηκαν. Από έφηβος ο Κρόιφ ήταν ένας ποδοσφαιριστής που δεν είχε ξαναδεί όχι μόνο το Αμστερνταμ ή η Ολλανδία, αλλά ο κόσμος ολόκληρος.
Ο Κρόιφ υπήρξε μια ποδοσφαιρική ιδιοφυία. Η αέρινη και απέριττη επαφή του με την μπάλα ήταν μοναδική, σχεδόν ποιητική. «Το να παίξεις ποδόσφαιρο, είναι πολύ απλό. Αλλά το να παίξεις απλό ποδόσφαιρο, είναι το δυσκολότερο πράγμα που υπάρχει» είχε πει. Λόγια μιας ιδιοφυίας.

Ως ιδιοφυία ήταν δύσκολος. Δεν ήσουν φίλος του. Ούτε καν όταν πανηγύριζες μαζί τα Κύπελλα Πρωταθλητριών. Το 1973, με τον Αγιαξ να είναι ήδη αδιαφιλονίκητος βασιλιάς της Ευρώπης και διαφημιστής του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου, οι συμπαίκτες του αποφάσισαν με ψηφοφορία να του αφαιρέσουν το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
Στα 26 του χρόνια ο Κρόιφ πήρε την απόφαση να φύγει από την ομάδα των παιδικών του ονείρων, να εγκαταλείψει τη θρυλική φανέλα με το Νο14 και να πάει στην Μπαρτσελόνα.
Οι Καταλανοί τον λάτρεψαν. Λογικό. Τους έδωσε τη δυνατότητα να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στο κράτος του δικτάτορα Φράνκο και να ταπεινώσουν τη μισητή Ρεάλ Μαδρίτης. Υπάρχει και ληξιαρχική πράξη αυτής της καταλανικής αφύπνισης: 17 Φεβρουαρίου 1974, η ημέρα που η Μπαρτσελόνα, καθοδηγούμενη από τον Ολλανδό με το Νο9, διέλυσε τη Ρεάλ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» με το εμφατικό 0-5.

«Αυτός τα άλλαξε όλα, μας έκανε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα» έχει περιγράψει ο Τσάβι, αστέρας της ύστερης Μπαρτσελόνα. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα, προπονητής σήμερα της Μπάγερν Μονάχου και ζωντανός θρύλος της Μπάρτσα, συμφώνησε: «Του λέγαμε “μα αυτούς δεν τους έχουμε κερδίσει”. “Θα τους κερδίσουμε!” απαντούσε. “Μα, δεν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα”, του λέγαμε. “Θα το πάρουμε” απαιτούσε εκείνος».
Οταν του υποδείκνυαν την οικονομική ευρωστία του αντιπάλου εκείνος απαντούσε: «Γιατί δηλαδή δεν μπορώ να κερδίσω μία πιο πλούσια ομάδα; Δεν είδα ποτέ μία τσάντα με λεφτά να σκοράρει».
Ως ποδοσφαιριστής, ο Κρόιφ κατέκτησε σχεδόν τα πάντα. Μοναδικό απωθημένο του, το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το άγγιξε αλλά δεν το έφτασε, το καλοκαίρι του 1974 στο Μόναχο, όταν η Ολλανδία έχασε στον τελικό από τη Δυτική Γερμανία του μεγάλου Φραντς Μπεκενμπάουερ. «Ηταν η πρώτη φορά που όλοι μιλούσαν για την ομάδα που έχασε» είχε πει ο ίδιος ο Κρόιφ. Τώρα ο Μπεκενμπάουερ τον αποχαιρετά σοκαρισμένος.

Οι ύμνοι των αντιπάλων του έρχονται να σφραγίσουν το μεγαλείο του. «Ενας από τους μεγάλους του παιχνιδιού, ένας τρομακτικός αντίπαλος. Γιόχαν, δεν θα ξεχαστείς» έγραψε στο facebook η Γιουβέντους, η Μεγάλη Κυρία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που τον βρήκε απέναντί της στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών του 1973 στο Βελιγράδι.
Ακόμη και αυτή η Ρεάλ Μαδρίτης την οποία πρώτα αμφισβήτησε και έπειτα κατατρόπωσε – και ως παίκτης και ως προπονητής – εξέδωσε ανακοίνωση, την οποία μάλιστα υπέγραψε ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ: «Ενας θρύλος του ποδοσφαίρου, ένας μύθος του αθλητισμού έφυγε. Θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον θάνατο του Γιόχαν Κρόιφ και να μεταφέρω για λογαριασμό όλης της Ρεάλ Μαδρίτης και όλων των φίλων της τα συλλυπητήριά μας και την αγάπη μας στην Μπαρτσελόνα και ειδικότερα στη σύζυγό του και τα παιδιά του. Ηταν ένας εξαιρετικός παίκτης που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή για αυτό και σήμερα είναι μια ημέρα πολύ θλιβερή για όλον τον κόσμο του ποδοσφαίρου».
Ο Κρόιφ ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 1984 στα 37 του. Οταν τον Μάιο του 1983, η διοίκηση του Αγιαξ (στον οποίο είχε επιστρέψει) του ξεκαθάρισε ότι τα λεφτά που ζητούσε ήταν πάρα πολλά για έναν 36χρονο ποδοσφαιριστή, εκείνος πήγε και υπέγραψε στη μισητή Φέγενορντ. Για να αποδείξει ότι ένας μεγάλος παίκτης, μπορεί να νικήσει και τον χρόνο. Και πήρε το νταμπλ στην Ολλανδία.
2016-03-24T130316Z_316281552_GF10000358753_RTRMADP_3_SOCCER-DUTCH-CRUYFF
Δύο χρόνια μετά, έγινε προπονητής.
Πρώτα στον Αγιαξ (1986-1987) και αμέσως μετά στην Μπαρτσελόνα. Και αν στο Αμστερνταμ κατέκτησε τίτλους (μεταξύ αυτών το Κύπελλο Κυπελλούχων στo OAKA τον Μάιο του 1987) , στη Βαρκελώνη έγραψε Iστορία. Οχι μόνο για τα τρόπαια που χάρισε στην Μπαρτσελόνα (μεταξύ τους και το παρθενικό στην ιστορία του συλλόγου Κύπελλο Πρωταθλητριών, στο Γουέμπλεϊ το 1992), αλλά επειδή καθόρισε τη μοίρα της, οργανώνοντας την περίφημη Ακαδημία της, τη Μασία, και θέτοντας τις βάσεις και τις αρχές για τη δημιουργία μιας ομάδας που προσφέρει συστηματικά στον κόσμο μπάλα σπάνιας ποιότητας.
«Τεχνική δεν είναι να μπορείς να κλοτσάς την μπάλα 1.000 φορές. Ο καθένας μπορεί να το κάνει αν προπονηθεί. Και να δουλέψει μετά στο τσίρκο. Τεχνική είναι να μπορείς να πασάρεις την μπάλα με τη μία, με τη σωστή ταχύτητα και στο σωστό πόδι του συμπαίκτη σου», έλεγε. Σας θυμίζει μήπως τον Λιονέλ Μέσι;
Είναι η κληρονομιά του Κρόιφ. Του ανθρώπου που ψηφίστηκε τρεις φορές καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη, που κατέκτησε σχεδόν τα πάντα. Που κατά μία έννοια, όντως είναι αθάνατος.

Πηγή: http://www.protagon.gr/epikairotita/44341090132-44341090132

24/3/16

21-3-2016, ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Γ΄ φάση Σχολικών Αγώνων Πετοσφαίρισης μεταξύ του 1ου ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ και του 1ου ΓΕΛ Πάτρας21-3-2016, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Γ ΦΑΣΗ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ:

  • Μαθητές: 1ο ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ εναντίον του 1ου ΓΕΛ Πάτρας, και
  • Μαθήτριες: 2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ εναντίον του 9ου ΓΕΛ Πάτρας.
Αναλυτικότερα:

Στους μαθητές: η ομάδα του 1ο ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ (Πρωταθλητής Πελοποννήσου) αντιμετώπισε το 1ο ΓΕΛ Πάτρας (πρωταθλητής Δυτικής Ελλάδας) με τους πατρινούς να παίρνουν το εισιτήριο για τους 8.

Στις Μαθήτριες: το 2ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Πρωταθλήτρια Πελοποννήσου) αντιμετώπισε το 9ο ΓΕΛ Πάτρας (Πρωταθλήτρια Δυτικής Ελλάδας) με το εισιτήριο για τις 8 να το παίρνουν οι μαθήτριες από το Ναύπλιο.

(πηγή: http://loutrakiodusseas.blogspot.gr/2016/03/blog-post_808.html)

27/2/16

Πληροφορίες σχετικά με υπερωριακή απασχόληση Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ.
Μαρούσι, 05-02-2016
Αρ. Πρωτ.: 19695/Ε2ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ Ε.
ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΡΟΣ

Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής

 Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11.
Τ Κ. 153 44, Γέρακας


ΘΕΜΑ: "Πληροφορίες σχετικά με υπερωριακή απασχόληση Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών"

Σε απάντηση του αριθμ. 982/18-01· 2016 εγγράφου σας, σχετικά με το αριθμ 50306/17 01 2016 έγγραφο - καταγγελία της Ομοσπονδίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), περί της μη έγκαιρης καταβολής του μισθού και της υπερωριακής αποζημίωσης των εκπαιδευτικών του ιδιωτικού σχολείου «Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα», ως προς το σκέλος που μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα εξής:

A) Οι διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 27, του Ν 682/1977 (ΦΕΚ 244 τ A/01-09 1977) σύμφωνα με τις οποίες:

"1. Το όριον των καθ' εβδομάδα ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους ατιασχολήοεως είναι το ισχύον εκάστοτε δια τους δημοσίους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων. Πέραν των ωρών διδασκαλίας ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποχρεούται εις την παροχήν καί άλλων υπηρεσιών, συνδεομένων προς το εν γένει εκπαιδευτικόν έργον, ως συμμετοχή εις διαφόρους συνεδριάσεις των συλλόγων των διδασκόντων, συμμετοχή εις ςορτάς και άλλας εκδηλώσεις ενημέρωσις γονέων κλπ., παραμένων εις το αχολείον κατά τας ώρας και ημέρας λειτουργίας αυτού, και πάντως ουχί πέραν των 30 ωρών εν τω συνόλω εβδομαδιαίως, δια τους κατά πλήρες διδακτικόν ωράριον απασχολούμενους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαιδεύσεως και κατ' αναλογίαν δια τους απασχολούμενους με ηλλατωμένον διδακτικόν ωράριον".

Β) Η παρ. 14 της 21 σελίδας της αριθμ. 10402/26-9-1977 σχετικής εγκυκλίου της πρώην Διεύθυνσης ιδιωτικής Εκπαίδευσης «ου Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Οδηγίες επί μερικών διατάξεων του Ν 682/1977», σύμφωνα μ* την οποία : «κατά την παρ. 1 του όρθρου 27 οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές και τις άλλες υπηρεσίες που αναφερονται στο ίδιο άρθρο παραμένοντας στο σχολείο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, οι μεν εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι 30 ώρες, οι δε της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης όμως

Β) Η παρ. 14 της 21 σελίδας της αριθμ. 10402/26-9-1977 σχετικής εγκυκλίου της πρώην Διεύθυνσης ιδιωτικής Εκπαίδευσης «ου Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Οδηγίες επί μερικών διατάξεων του Ν 682/1977», σύμφωνα με την οποία : «κατά την παρ. 1 του όρθρου 27 οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές και τις άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο παραμένοντας στο σχολείο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, οι μεν εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι 30 ώρες, οι δε της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης όμως μέχρι σήμερα υπό το κράτος της ισχύος του Ν.309/1976 μέχρι 34 ώρες την εβδομάδα. Η παραμονή στο σχολείο κατά τις κενές ώρες που δημιουργούνται από το πρόγραμμα προσμετράται κατά τον υπολογισμό των ωρών. Απασχόληση πέρα από το ωράριο αυτό συνεπάγεται την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης".

Γ. Η αριθμ.Φ.8/53470/Δ2/1-4-2015 (ΦΕΚ 688 τ.Β'/22-4-2015)Υ.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΠηγή:  http://www.oiele.gr/terma-stin-asidosia-ton-apliroton-iperorion-sta-idiotika-scholia-vazi-apofasi-tou-ipourgiou-pedias/


18/2/16

ν.4203/13, Αρθρο 25, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού και Ατομικό Δελτίο Παρουσίας Προσωπικού και άλλες διατάξεις

ν.4203/13, «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Όλος ο νόμος ΕΔΩ)

Αρθρο 25
Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Παράγραφος 1

Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού και Ατομικό Δελτίο Παρουσίας Προσωπικού και άλλες διατάξεις

1. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας και ο προϊστάμενος κάθε άλλης πηρεσιακής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη «Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού»  (Β.Π.Π.) για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται με οποιαδήποτε φύσεως σχέση σε αυτή. Το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας είναι υπεύθυνο για την καθημερινή τήρηση και σύνταξη του «Ατομικού Δελτίου Παρουσίας Προσωπικού» (Α.Δ.Π.Π.).

2. Στο Β.Π.Π. και Α.Δ.Π.Π. αναγράφονται ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία και χρονολογία, ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, ωράριο εργασίας (ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης), οι απόντες εκπαιδευτικοί, είδος απουσίας (ολιγόωρη ή ολοήμερη), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
3. Σε καθημερινή βάση, από τον Διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής ή υπηρεσιακής μονάδας και με ευθύνη του, τα στοιχεία του Β.Π.Π. καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η δημιουργία του ιστοχώρου φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, ο τρόπος λειτουργίας αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

5. Η εξάντληση των ωρών του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε μια (1) έως και πέντε (5) όμορες σχολικές μονάδες, με απόφαση του οικείου  Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

6. Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: 
α) σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες και β) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο όμορο αυτού. Η ανωτέρω απασχόληση καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ. Η, κατά το προηγούμενο εδάφιο, απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Παράγραφος 2
Παράταση Θητείας μελών Ολομελείας ΑΔΙΠ 
Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 67 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) παρατείνεται η θητεία των μελών της Ολομέλειας με τη σύνθεσή της κατά τις 31.8.2012 και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 11 του ν. 3374/2005 (Α 189), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 38 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71). Η εν λόγω παράταση ισχύει έως τις 30.6.2014 κατά μέγιστο και ισχύει και για τα μέλη που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από την οργανική τους θέση έως την ανωτέρω ημερομηνία.
Παράγραφος 3
Άλλα θέματα Εκπαιδευτικών Δημόσιας Εκπαίδευσης 
1. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλη περιοχή πρόσληψης από αυτή που τοποθετήθηκαν και εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης, για το σχολικό έτος 2013 – 2014.
2. Η ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μετάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ.1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/ 2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222). Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4172/2013.

Παράγραφος 4
Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών σε Δ.Δ.Β.Μ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.
Διοικητικοί υπάλληλοι ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί υπηρετούντες σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δύνανται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποσπώνται για την άσκηση διοικητικού έργου σε Δ.Δ.Β.Μ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η απόσπαση διαρκεί για ένα (1) έτος και δύναται να ανανεώνεται έως τρεις (3) φορές.

Παράγραφος 5
Θέματα Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ.
1. Στην περίπτωση δ΄της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4186/2013 (Α΄193)  προστίθενται στοιχεία 25 και 26 ως εξής:
«25. Τεχνικός Κοσμήματος Παραγωγής, 26. Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος».
2. Στην περίπτωση η΄της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4186/2013 (Α” 193) προστίθεται στοιχείο 10 ως εξής:
«10. Τεχνικός Χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα
όρασης».
3. Οι ειδικότητες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών του άρθρου 8 του ν. 4186/
2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων 2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 3. Τεχνικός Αυτοματισμού 4. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών».
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4186/2013, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών των σπουδαστών, η έναρξη και η λήξη του διδακτικού έτους και τα προγράμματα σπουδών. Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης άρχεται την 1η Οκτωβρίου
2013.
Παράγραφος 6
Ειδικό Πειθαρχικό Παράπτωμα της Μη Απογραφής του Υπαλλήλου
1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιη΄, κγ΄, κδ΄, κζ΄, κθ΄ και λγ΄ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, ή αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999).»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας, ν. 3528/2007) προστίθεται περίπτωση λγ΄ ως εξής:
«λγ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα της μη απογραφής του υπαλλήλου εντός της οριζόμενης προθεσμίας εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β2/2οικ. 21634 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει.»
3. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την 11η Οκτωβρίου 2013.

13/2/16

Αλμα σε ύψοςΜελανόμορφος Παναθηναϊκός αμφορέας, 480-470 π.Χ.,
παρουσιάζει αθλητές στον αγώνα δρόμου
"μέσης" απόστασης, γνωστός ως "ιππειο"

.
Πως η επιστήμη και η τεχνολογία βοηθούν στο άλμα σε ύψος

Πριν 25 αιώνες, οι αθλητές στην Αρχαία Ολυμπία ή στην Νεμέα αγωνιζόντουσαν ξυπόλυτοι και γυμνοί, χωρίς την βοήθεια του οπλοστάσιου της σύχρονης επιστήμης και τεχνολογίας.


Σήμερα, οι σάκκοι προπόνησης για τους πυγμάχους ενσωματώνουν επιταχυσιόμετρα, η κάθε κίνηση των πρωταθλητών καταγράφεται ψηφιακά για ανάλυση και επεξεργασία από φυσικούς, βιο-μηχανικούς, ψυχολόγους και κάθε είδους εμπειρογνώμονες.

Το άλμα σε ύψος μας βάζει κατ'ευθείαν στο θέμα. Η υπέροχη Νίκη πέρασε τον πήχυ με την πλάτη. Πριν είκοσι χρόνια, οι πρωταθλητές πέρναγαν με την κοιλιά. Και πριν σαράντα χρόνια πηδούσαν "ψαλλίδα".

Στο άλμα σε ύψος, ο αθλητής απογειώνεται εξασκώντας μία κάθετη (μυϊκή) δύναμη στο έδαφος. Η δύναμη αυτή του επιτρέπει να σηκώσει το κέντρο βάρους του σώματος του σε ένα ύψος, που εξαρτάται μόνο από το συνολικό βάρος του σώματος και τη κάθετη δύναμη τη στιγμή της απογείωσης.

Από εκεί και πέρα, το αν θα περάσει τον πήχυ ή όχι εξαρτάται από τη θέση των μελών του σώματος γύρω από το κέντρο βάρους.

Συγκρίνετε την τεχνική της ψαλίδας με το Fosbury Flop
Στην περίπτωση της ψαλλίδας, το κέντρο βάρους βρίσκεται τουλάχιστον 30 ως 40 εκ. πάνω από τον πήχυ ...

... ενώ στην τεχνική της πλάτης, η απόσταση αυτή είναι μόνο 5 ως 10 εκ.

Με άλλα λόγια, με την τεχνική της ψαλλίδας γίνεται σπατάλη της κάθετης δύναμης για να σηκωθεί το κέντρο βάρους του σώματος πιο ψηλά απ' ότι χρειάζεται για να περάσει τον πήχυ. Δηλαδή, η καλύτερη τεχνική είναι εκείνη που επιτρέπει το πέρασμα του αθλητή με το κέντρο βάρους όσο το δυνατό πιό κοντά στο πήχυ.
Με το τρόπο αυτό αξιοποιείται πλήρως η κάθετη δύναμη της απογείωσης.


Μια απλοποιημένη απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος σαν να αποτελείται από έξι μόνο αρθρωτά μέλη. Η απλή κατασκευή μας επιτρέπει να δούμε που βρίσκεται το κέντρο βάρους για διάφορες θέσεις των μελών.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Flop είναι ότι η διαδρομή προσέγγισης στον πήχυ είναι κυκλική.
Στην κυκλική διαδρομή προσέγγισης ο αθλητής γέρνει προς το κέντρο του κύκλου. Έτσι τη στιγμή της απογείωσης, η φυγόκεντρος δύναμη τον βοηθάει για να έρθει το σώμα σε κάθετη θέση και από εκεί να πάρει την κλίση που χρειάζεται για το πέρασμα με τη πλάτη.
Στην ιδεώδη προσέγγιση, ο αθλητής απογειώνεται με γωνία 15-30 μοιρών ως προς τον πήχυ πατώντας το αριστερό πόδι. Το σημείο απογείωσης πρέπει να είναι 30 ως 60 εκ. από τον δεξιό ορθοστάτη και 75 εκ. ως 1 μέτρο από τον πήχυ.
Η διαδρομή από το σημείο εκκίνησης ως την απογείωση καλύπτεται με 5-6 βήματα.

Η σωστή προσέγγιση και απογείωση απαιτούν απόλυτη ακρίβεια και έλεγχο του σώματος και της θέσης του ως προς τον πήχυ. οταν πια η αθλήτρια βρεθεί στον αέρα έχει λιγότερο από ένα δεuτερόλεπτο για να σuντονίσει τα μέλη του σώματος ώστε να αξιοποιήσει ότι έχει προηγηθεί.
Μυαλό, ψυχή και σώμα πρέπει να συνεργαστούν τέλεια για να κερδισθούν τα ελάχιστα εκατοστά στο πέρασμα του πήχυ ποu θα της δώσοuν το χρuσό μετάλλιο.

Πως η επιστήμη και η τεχνολογία βοηθούν στο άλμα σε ύψος

Η βοήθεια που δίνει η επιστήμη στο άλμα εις ύψος δεν αφορά σε ειδικά παπούτσια αλλά σε ψηφιακή εικόνα και ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία σύμφωνα με τους νόμους της φύσης...

  • διατήρηση της ορμής και ενέργειας
  • διατήρηση της στροφορμής
  • νόμοι της βαρύτητας
Ας δούμε το πρώτο φιλμάκι όπου η αθλήτρια χαϊδεύει και ίσα ίσα περνάει την πήχυ.

Το ύψος του κέντρου βάρους του σώματος ξεπερνάει άνετα τον στόχο. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική κάθετη δύναμη στο έδαφος ήταν αρκετή ( για το άλμα.

 Παρ'όλα αυτά η περιστροφή δεν ήταν ικανοποιητική και έτσι η αρχική κάθετη δύναμη δεν αξιοποιήθηκε.


Ας δούμε πως μπορεί να βελτιωθεί το άλμα ώστε με την ίδια κάθετη δύναμη το σώμα να περάσει πιο άνετα τον πήχυ.

Συγκρίνοντας τις δύο εικόνες, παρατηρούμε ότι η κάμψη των κάτω άκρων προς τα πίσω (δεξιόστροφα) συνοδεύεται από μία κάμψη του άνω κορμού προς τα εμπρός (αριστερόστροφα) με αποτέλεσμα ένα σήκωμα της μέσης.
Πρόκειται για ένα συνδυασμό μυϊκών κινήσεων που γίνεται με ακρίβεια κλάσματος του δευτερολέπτου και που βοηθείται από ένα βασικό νόμο της φύσης, την διατήρηση της στροφορμής.

 Δύο Μεγάλοι Αθλητές, Δύο Διαφορετικές Τεχνικές


Η Iolanda Balas γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1936, στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Για μία δεκαετία, από τα μέσα του '50 ως τα μέσα του '60, κυριάρχησε στο άλμα σε ύψος γυναικών. Κέρδισε δύο Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια και πέτυχε 14 παγκόσμια ρεκόρ.
Η Balas χρησιμοποιεί μιά τεχνική της "ψαλλίδας". Μετά τους Ολυμπιακούς της Μελβούρνης το 1956, ήρθε πρώτη σε 140 διαδοχικές αθλητικές συναντήσεις.
Το 1960, πήρε το χρυσό μετάλλιο στούς Ολυμπιακούς της Ρώμης με άλμα 1,85 μέτρα, 14 εκατοστά πιο ψηλά από το αργυρό.
Τον επόμενο χρόνο, πέρασε τα 1,91 μέτρα, δυμιουργόντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τα επόμενα 10 χρόνια.
Κέρδισε δεύτερο χρυσό στο Τόκυο το 1964 και η κυριαρχία της συνεχίστηκε μέχρι το 1967 οπότε αποσύρθηκε μετά από τραυματισμό.


Ο Richard (Dick) Fosbury γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου, 1947 στο Πόρτλαντ της πολιτείας Ορεγκον στις ΗΠΑ.

Εισήγαγε μία νέα τεχνική στο άλμα σε ύψος που πολύ σύντομα υιοθετήθηκε παγκοσμίως και έγινε γνωστή ως Fosbury Flop.

Αρχισε να πειραματίζεται με τη τεχνική αυτή σε ηλικία 16 ετών, την οποία εγκατέλειψε μετά από πιέσεις του προπονητή του.

Επανήλθε το 1968 και χρησιμοποιώντας την τεχνική, επελέγη για την ομάδα των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς του 1968.

Οταν έφτασε στην πόλη του Μεξικού η τεχνική του αντιμετωπίσθηκε με μεγάλο σκεπτικισμό από προπονητές και συναθλητές.Οι θεατές όμως συναρπάστηκαν από την καινούργια τεχνική και στο τέλος της πρώτης μέρας είχε περάσει με τη πρώτη προσπάθεια όλα τα διαδοχικά ύψη του πήχυ.

 

Την επόμενη μέρα πέρασε τα 2,24 μέτρα και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με νέο παγκόσμιο ρεκόρ.πηγή:  11ο Γυμν. Περιστερίου,  http://www.asda.gr/gym11per/PhysEd-HighJump.htm  (παλιά ανάρτηση του 1998 στο τότε σχολείο μου.)


26/1/16

Το 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης διακρίθηκε στο Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης “Castello di Duino” – 12η έκδοση

duinoΟμάδα μαθητών και μαθητριών του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης, διακρίθηκε στο Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης και Θεάτρου “Castello di Duino” – 12η έκδοση. 

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν “The gesture and the genesis”. Η ομαδική εργασία που κατέθεσαν συνίστατο σε πέντε ποιήματα που αναφέρονται σε πέντε σημαντικούς δημιουργούς παγκόσμιας εμβέλειας [Βασλάβ Νιζίνσκι (χορός), Ιγκόρ Στραβίνσκυ (Μουσική), Μαρίνα Αμπράμοβιτις (περφόρμανς), Μικελάντζελο Μερίζι ντα Καραβάτζιο και Τζάκσον Πόλλοκ (Ζωγραφική)]. 

Να σημειωθεί ότι τα έργα των σχολείων αξιολογούνται ως σύνολο και βραβεύονται με κριτήριο την διαπιστωμένη ικανότητα των εργασιών να ωθήσουν τους μαθητές στην ποιητική γραφή. Το 2οΓυμνάσιο Τρίπολης λαμβάνει διάκριση στον εν λόγω διαγωνισμό για τρίτη φορά, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο μπορεί να συναγωνιστεί ισότιμα τ” άλλα ευρωπαϊκά σχολεία.

Η Σχολική Κοινότητα του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης συγχαίρει τους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν και που εκπροσώπησαν σε ένα διεθνή διαγωνισμό όχι μόνο το σχολείο τους αλλά και την Τρίπολη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

(Πηγή: Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, TO BLOG ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ )

25-01-16, Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016


25 01 16 sports


Το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει σήμερα  Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών  για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δυνάμει των διατάξεων  της  περ.  5 του άρθρου 6 της από 30-12-2015 Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: « Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και ΝησιωτικήςΠολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» ΦΕΚ Α’ 184/ 30-12-2015.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους  μέσω  διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας  και Θρησκευμάτων   www.minedu.gov.gr   (αρχική σελίδα)  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://results.it.minedu.gov.gr

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο- Μητρώνυμο ).

Οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν από 27 Ιανουαρίου 2016 έως και  5 Φεβρουαρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο  Α΄ εξάμηνο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν στην  εγκύκλιο εγγραφών.
 (Πηγή: ιστότοπος Υπ. Παιδείας)

10/1/16

Αξιολόγηση του Έργου των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε Προγράμματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Συμμετέχοντες, Ηλίας Κοσμάς

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει την άποψη των αθλουμένων που συμμετέχουν σε προ- γράμματα μαζικού αθλητισμού ενηλίκων που υλοποιούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), σχετικά με τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν να έχουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής (ΚΦΑ) και τα προγράμματα που αυτοί υλοποιούν. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, συλλέχθηκαν ερευνητικά δεδο- μένα από συμμετέχοντες σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις του οποίου βασίστηκαν σε ερωτηματολόγια συναφών ερευνών και διαμορ- φώθηκε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ερωτήσεων. Η πρώτη περιείχε τα δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία των ερωτηθέντων, η δεύτερη κατηγορία των ερωτήσεων αφορούσε στην εμπειρία των ερωτηθέντων σχετικά με τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού που συμμετείχαν κατά το παρελθόν ή συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της έρευνας ενώ η τρίτη κατηγορία αφορούσε στην ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών. Το συνολικό δείγμα της ποσοτικής έρευνας ήταν 150 ενήλικες αθλούμενοι (Ν=150) από γυμναστήρια αστικών περιοχών. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας έδειξαν ότι οι αθλούμενοι επιθυμούν οι ΚΦΑ να διδάσκουν με τέτοιο τρόπο, με τον οποίο θα σέβονται τις ανάγκες και τους στόχους τους και θα τους αντιμετωπίζουν ως ενήλικες και όχι σαν μικρά παιδιά. Κατά συνέπεια οι ΚΦΑ οφείλουν να προσαρμόζουν το ρυθμό μάθησης στις δυνα- τότητες των αθλουμένων και να δείχνουν ενδιαφέρον για τον κάθε ένα ξεχωριστά, κατανοώντας ταυτόχρονα τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει. Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι οι αθλού- μενοι επιθυμούν οι ΚΦΑ να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που να συνάδουν με αυτά ενός εκπαιδευτή ενηλί- κων ενός οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Λέξεις κλειδιά:
εκπαίδευση ενηλίκων, ενήλικες αθλούμενοι, καθηγητές φυσικής αγωγής, προγράμματα μαζικού αθλητισμού, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διεύθυνση επικοινωνίας : Ηλίας Κοσμάς Μύλων 47, Κολωνός Αθήνα, 10 441
e – mail: ilkos01@gmail.comΕρευνητική

Αξιολόγηση του Έργου των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής σε Προγράμματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους Συμμετέχοντες 
Ηλίας Κοσμάς 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Περίληψη
Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει την άποψη των αθλουμένων που συμμετέχουν σε προ γράμματα μαζικού αθλητισμού ενηλίκων που υλοποιούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), σχετικά με τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν να έχουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής (ΚΦΑ) και τα προγράμματα που αυτοί υλοποιούν. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, συλλέχθηκαν ερευνητικά δεδο μένα από συμμετέχοντες σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, οι ερωτήσεις του οποίου βασίστηκαν σε ερωτηματολόγια συναφών ερευνών και διαμορ φώθηκε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ερωτήσεων. Η πρώτη περιείχε τα δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία των ερωτηθέντων, η δεύτερη κατηγορία των ερωτήσεων αφορούσε στην εμπειρία των ερωτηθέντων σχετικά με τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού που συμμετείχαν κατά το παρελθόν ή συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της έρευνας ενώ η τρίτη κατηγορία αφορούσε στην ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών. Το συνολικό δείγμα της ποσοτικής έρευνας ήταν 150 ενήλικες αθλούμενοι (Ν=150) από γυμναστήρια αστικών περιοχών. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας έδειξαν ότι οι αθλούμενοι επιθυμούν οι ΚΦΑ να διδάσκουν με τέτοιο τρόπο, με τον οποίο θα σέβονται τις ανάγκες και τους στόχους τους και θα τους αντιμετωπίζουν ως ενήλικες και όχι σαν μικρά παιδιά. Κατά συνέπεια οι ΚΦΑ οφείλουν να προσαρμόζουν το ρυθμό μάθησης στις δυνα τότητες των αθλουμένων και να δείχνουν ενδιαφέρον για τον κάθε ένα ξεχωριστά, κατανοώντας ταυτόχρονα τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει. Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι οι αθλού μενοι επιθυμούν οι ΚΦΑ να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά που να συνάδουν με αυτά ενός εκπαιδευτή ενηλί κων ενός οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, ενήλικες αθλούμενοι, καθηγητές φυσικής αγωγής, προγράμματα μαζικού αθλητι σμού, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διεύθυνση επικοινωνίας : Ηλίας Κοσμάς
Μύλων 47, Κολωνός
Αθήνα, 10 441
e – mail: ilkos01@gmail.comΕισαγωγή
Η καθιστική ζωή αποτελεί στις μέρες μας ένα κοινωνικό φαινόμενο που τείνει να πάρει διαστάσεις κοι νωνικού προβλήματος. Τα ποσοστά της καθιστικής ζωής αυξάνονται σε ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού, ό πως είναι οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, οι μειονότητες και τα άτομα µε φυσικές ιδιαιτερότητες (Booth, Bauman, Owen, & Gore, 1997). Στον αντίποδα, η αθλητική συμμετοχή και η συχνότητα άσκησης απασχολεί την επιστη μονική κοινότητα διότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της καθιστικής ζωής και της κακής υγείας, όπως η αύξηση της παχυσαρκίας, ο σακχαρώδης διαβήτης και οι ασθένειες της καρδιάς (Blair, 1996; Blair et al., 1995; Blair, Horton, & Leon, 1996).

Αποτελέσματα ερευνών υποστηρίζουν πως η συμμετοχή σε αθλητικές και αναψυχικές δραστηριότητες προσφέρει πολλά οργανικά, ψυχολογικά και κοινωνικά οφέλη, που είναι σημαντικά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών (Garret, Brasure, Schmitz, Schultz & Huber, 2004).
Τα κοινωνικά προγράμματα που έχουν ως στόχο την πρόληψη των διαφόρων ασθενειών, ενσαρκώνονται με τη μορφή του μαζικού αθλητισμού, με σκοπό την αλλαγή των ανθυγιεινών συμπεριφορών (κάπνισμα, πα χυσαρκία, έλλειψη ενασχόλησης µε την άσκηση). Σημαντικός είναι ο ρόλος των ΟΤΑ που έχουν συμπεριλάβει στον προγραμματισμό τους τέτοιου είδους προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πο λίτες, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Τα προγράμματα αυτά, που πέρα από την άθληση των συμμετεχόντων έχουν και μια εκπαιδευτική διάσταση, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους ότι έχουν να κάνουν με ασκούμε νους που παίρνουν το ρόλο των εκπαιδευομένων με συγκεκριμένες ανάγκες και υποχρεώσεις.

Ο ενήλικας έχει συγκεκριμένο τρόπο που μαθαίνει, που τον διαφοροποιεί από τα παιδιά και που αυτός συσχετίζεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά που επιδεικνύει ως εκπαιδευόμενος. Υπό αυτή τη συνθήκη, η συμ μετοχή του σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού που υλοποιούν οι ΟΤΑ, τον καθιστά ως έναν εν δυνάμει εκπαιδευόμενο με κοινωνική εμπειρία σύμφωνα με τον Jarvis (Adult and Continuing Educational, 1985), και κριτική ικανότητα σύμφωνα με τον Mezirow, (1991). Αυτά τα στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους εκπαιδευτές – γυμναστές και με βάση αυτά να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τα προγράμματα. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν από τους ανήλικους εκπαιδευομένους και για το λόγο αυτό αποτελούν μια ξεχωριστή ενότητα στην εκπαίδευση. Τα χαρακτηριστικά αυτά οφείλονται στη διαφορετική ηλικία, στην μεγαλύτερη και πλουσιότερη εμπειρία, στις διαφορετικές προσδοκίες και στα ενδιαφέροντα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ενηλίκων εκπαιδευομένων είναι πλήρως συνειδητοποιημένο για το λόγο που προσέρχεται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία και προσδίδει σε αυτήν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Morris, 2004). Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι επιλέγουν κάθε φορά εκείνη τη μαθησιακή διαδικασία, η οποία θα τους προσφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε σχέση με το στόχο που έχουν θέσει και που λαμβάνει υ πόψη της τις αντιλήψεις, τις συνήθειες και τις προκαταλήψεις που έχουν αποκτήσει (Taylor, Marienau, & Fiddler, 2000).

Πιο συγκεκριμένα, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι (Κόκκος, Κάραλης, & Παληός, 2006): α) συμμετέχουν στη μαθησιακή διεργασία με συγκεκριμένους στόχους, β) διαθέτουν ευρύ και διαφορετικό φάσμα εμπειριών και αντλούν στοιχεία από αυτές, γ) διαθέτουν συγκεκριμένους τρόπους μάθησης δ) χαρακτηρίζονται από την τάση για ενεργητική συμμετοχή, ε) αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μάθηση. Ο ρόλος του ΚΦΑ στα προγράμματα άθλησης για όλους είναι πολύ σημαντικός και καταλυτικός όσον αφορά στην εκγύμναση των αθλουμένων και στη δημιουργία θετικού κλίματος που θα οδηγήσει στη συνέ χιση της συμμετοχής στα προγράμματα αυτά. Οι ΚΦΑ που δραστηριοποιούνται στα προγράμματα αυτά καλούνται να χειριστούν μια ευρεία γκάμα αθλουμένων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, η φυσική και αθλητική κατάσταση, η εθνικότητα, το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Καλούνται να σχεδιάσουν προγράμματα που θα «μεταφέρουν» τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στους ενήλικους αθλούμενους, χρησιμοποιώντας εκείνες τις μεθόδους διδασκαλίας και τα μέσα που ταιριάζουν στις ανάγκες των αθλουμένων. Οφείλουν να γνωρίζουν και να σεβαστούν τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ενηλίκων ασκούμενων, ώστε να κρατήσουν σε υψηλό επίπεδο τον αρχικό ενθουσιασμό και τη δέσμευσή τους για άσκηση.

Η πορεία της εξέλιξης των μεθόδων διδασκαλίας της φυσικής αγωγής πέρασε προοδευτικά από τις πα ραδοσιακές δασκαλοκεντρικές μεθόδους, στην ελεύθερη κινητική έκφραση, στον αυτοσχεδιασμό και στην κινητική διερεύνηση. Πολλοί ερευνητές αλληλοσυγκρούονται για το ποια μέθοδος είναι περισσότερο απο τελεσματική. Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής (άμε σης ή δασκαλοκεντρικής) μεθόδου με την έμμεση ή συμμετοχική μέθοδο (Κωνσταντίνου, Ζέρβας & Βαγενάς, 1996). Άλλοι πάλι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η παραδοσιακή μέθοδος είναι περισσότερο αποτελεσματική στην κινητική επιδεξιότητα, ενώ αντίθετα άλλοι πιστεύουν ότι η συμμετοχική μέθοδος είναι πιο αποτελεσμα τική, επειδή αναπτύσσει τη θετική στάση των συμμετεχόντων προς την κίνηση, τη δημιουργική σκέψη, τη ψυχοκινητική ικανότητα και την αυτοαντίληψη (Κωνσταντίνου και συν., 1996).

Συνεπώς, για να επιτευχθούν οι στόχοι της φυσικής αγωγής, έτσι όπως αυτοί εκφράζονται μέσω των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού ενηλίκων, οι ΚΦΑ που υλοποιούν τα προγράμματα αυτά, θα πρέπει να γνωρίζουν πολλές μεθόδους διδασκαλίας και να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν κάνοντας διάφορους συνδυασμούς, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του κάθε προγράμματος. Οι ΚΦΑ οφείλουν να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους, τις μεθόδους διδασκαλίας, να τροποποι ήσουν εν γένει τον τρόπο προσέγγισης και μάθησης των ενηλίκων αθλουμένων και να οργανώσουν τον περιβάλλοντα χώρο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαχειριστούν το άγχος και την άρνηση για συνέχιση της ά θλησης που μπορεί να παρουσιαστεί (Ζαχοπούλου, 2007).

Τα προγράμματα άθλησης για όλους ως διαδικασία, εντάσσονται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενη λίκων ελεύθερου χρόνου, που στόχο έχουν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο των ενηλίκων, παρέχοντάς τους γνώσεις και δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους (Βεργίδης, 2005 ; Καραλής, 2009). Ως τέτοιου είδος προγράμματα, απευθύνονται σε όλους τους πολίτες και για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ οι στόχοι που θέτουν, συνάδουν και ταιριάζουν με τους στόχους των προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης που είναι η προσωπική ολοκλήρωση, η κοινωνική ένταξη και η δημιουργία ενός ενεργού πολίτη.
Στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν και λειτούργησαν διαχρονικά δραστηριότητες που αφορούσαν στον ενή λικο πληθυσμό και όλες αυτές εντάχθηκαν σε μια σειρά στρατηγικών δράσεων, οι οποίες είναι οι εξής (Βεργίδης, 2005):

α) η πολιτικο-ιδεολογική στρατηγική β) η στρατηγική της συμπληρωματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης γ) η στρατηγική της επιστημονικής εξειδίκευσης δ) η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και η αντιμετώπιση του αποκλεισμού ε) η προσωπική και κοινωνικο-πολιτιστική ανάπτυξη στ) η ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη.

Στο βαθμό που τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού ενηλίκων θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια από τις προαναφερθείσες στρατηγικές και να αποτελούν μια συνισταμένη του προγράμματος εκπαίδευσης ελεύθε ρου χρόνου, αυτά θα υπάγονταν στη στρατηγική της προσωπικής και κοινωνικο-πολιτιστικής ανάπτυξης. Βα σική αρχή αυτής της στρατηγικής είναι η παραδοχή ότι η γνώση αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργητική συμμετοχή του πολίτη, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του με ευκαιρίες επιμόρφωσης και προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης (Βεργίδης, 2008).

Ένας από τους κυριότερους στόχους της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, έτσι όπως αυτή εκφράζεται μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα άσκησης. Συμπερασματικά, τα προγράμματα άθλησης για όλους, ως εκφραστής των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων ελεύθερου χρόνου έχουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που τα κατατάσσουν στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ερευνητικά ερωτήματα
Λαμβάνοντας υπόψη του κανείς το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και του μαζικού αθλητισμού ως εργαλεία που θα οδηγήσουν στη Δια Βίου Μάθηση και στη Δια Βίου Άσκηση αντίστοιχα, έγινε προσπάθεια να αξιολογηθεί εάν οι ΚΦΑ που δραστηριοποιούνται στο χώρο του μαζικού αθλητισμού ενηλίκων που υλοποιούν οι ΟΤΑ, εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και πώς αξιολογείται η ύπαρξη αυτών των αρχών από τη μεριά των συμμετεχόντων. Το παραπάνω ερευνητικό ερώτημα αφορά στους συμμετέχοντες στα προγράμματα αυτά και εξετάζεται η άποψή τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν να έχουν οι ΚΦΑ και τα προγράμματα που αυτοί υλοποιούν και αν αυτά τα χαρακτηριστικά συμβαδίζουν με την ιδιότητα του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Μέθοδος Συμμετέχοντες Οι συμμετέχοντες της πιλοτικής έρευνας επιλέχθηκαν με τη μέθοδο του διαθέσιμου δείγματος και το απο τέλεσαν αθλούμενοι που συμμετείχαν στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού αστικής περιοχής. Οι συμμετέ χοντες ήταν συνδρομητές και εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο γυμναστήριο όπου συμμετείχαν. Το συγκεκρι μένο γυμναστήριο, όπου πραγματοποιήθηκε η πιλοτική έρευνα δεν συμπεριλήφθη στην κύρια έρευνα που ακολούθησε.

Οι συμμετέχοντες της κύριας έρευνας επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας και το απο τέλεσαν 150 αθλούμενοι (Ν= 150) που συμμετείχαν στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού γυμναστηρίων των Δήμων Αθηναίων και Ιλίου. Διανεμήθηκαν 200 ερωτηματολόγια, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή και συλλέχθηκαν 150 συμπληρωμένα και έγκυρα (βαθμός ανταπόκρισης 75%). Η διανομή των έντυπων ερωτηματολογίων έγινε στους χώρους που υλοποιούνται τα προγράμματα (γυμναστήρια) και τα περισσότερα από αυτά συμπληρώθηκαν και επιστράφηκαν την επόμενη μέρα της διανομής. Οι συμμετέχοντες ήταν συν δρομητές και εγγεγραμμένοι στα συγκεκριμένα γυμναστήρια, όπου συμμετείχαν και ήταν διαφορετικής α θλητικής εμπειρίας.

Διαδικασία Μέτρησης

H διερεύνηση των απόψεων των ανθρώπων αποτελεί πάγια ερευνητική διαδικασία...
περισσότερα εδώ: http://fa3.gr/arthra/40-ilias_kosmas.htm

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search