4/10/14

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ: Απάντηση σε θέματα Φυσικής Αγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαρούσι, 24-09-2014
Αρ. Πρωτοκόλλου Φ. 6/602/ 152522/ Γ1

Ταχ. Δ/νση         : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη          : 15180-Μαρούσι
Ιστοσελίδα         : http://www.minedu.gov.gr
Email                 : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες      : Κ. Παπαχρηοτος
Τηλέφωνο           : 210 344 2248
FAX                   : 210 344 3288

ΠΡΟΣ : -

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης της χώρας
(Εδρες τους)
- Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ11
(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Π.Ε.


ΚΟΙΝ.: -Δ/νσεις Π.Ε. της χώρας
(Εδρες τους)

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε έγγραφο
Σε απάντηση σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι:
1.     Σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο ισχύουν τα εξής: Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. φ.12 / 773 / 77094/ Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β') Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ωρολόγια Προγράμματα στο δημοτικό σχολείο», το διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για 2 ώρες την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου στα σχολεία κανονικού προγράμματος.
2.     Στο ολοήμερο σχολείο του κανονικού προγράμματος, ο Αθλητισμός είναι υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο για τις Α' και Β' τάξεις και για 4 ώρες την εβδομάδα. Για δε τις υπόλοιπες τάξεις αποτελεί μάθημα επιλογής και για δύο ώρες την εβδομάδα.
3.     Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. φ.12/ 520/ 61575/Γ1/30-5-2011 (ΦΕΚ 1327, τ.Β') Υπουργική Απόφαση, στα δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ η Φυσική Αγωγή διδάσκεται στις Α', Β', Γ' και Δ' τάξεις 4 ώρες την εβδομάδα και στις Ε' και Στ' τάξεις 2 ώρες την εβδομάδα.
4.     Στο δε ολοήμερο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων με ΕΑΕΠ διδάσκεται 1-5 ώρες την εβδομάδα το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, όπως διαφαίνεται μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών, επιχειρεί να συμβάλλει στην ολόπλευρη θετική ανάπτυξη των μαθητών και στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας. Διαπραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με τη φυσική άσκηση και τη διατήρηση της σωματικής υγείας, τη συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα και τη διατροφή, τον τρόπο ζωής, το περιβάλλον, την ταυτότητα και την πολιτισμική διαφορετικότητα.


Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, το Υ.ΠΑΙ.Θ. συνεργάζεται με τις Ομοσπονδίες των αθλημάτων. Συγκεκριμένα και στο παρελθόν και πρόσφατα το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει εγκρίνει άδεια εισόδου στα σχολεία μετά από αιτήματα των Ομοσπονδιών σε επιλεγμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής (προπονητές κλιμακίων των Ομοσπονδιών) με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση των αθλημάτων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ. δίνει ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

2/10/14

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.78244/Γ2/07-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Θ, υποπαράγραφος Θ.2., περίπτωση 5 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το π.δ.86/2012 (Α΄ 141) περί διορισμού του κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
Αποφασίζουμε
1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να καλύπτουν τις δύο (2) ώρες αύξησης του διδακτικού ωραρίου που προβλέπονται στην υποπαράγραφο Θ.2. του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) και με άλλες σχολικές δράσεις, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω:
α) Κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας ή άλλη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, μη προβλεπόμενη από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
β) Η διδασκαλία στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων και μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα, τις οποίες, πέραν των οριζομένων από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, αποφασίζει το ιδιωτικό σχολείο, η διδασκαλία σε τμήματα μαθητών που προκύπτουν μετά από κατάτμηση τάξεων ή τμημάτων (και όχι σε περισσότερα από τρία επιμέρους τμήματα) για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα κατευθύνσεων Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου καθώς και των μαθημάτων γενικής παιδείας που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο σε γνωστικό ή γνωστικά αντικείμενα που επιλέγει το ιδιωτικό σχολείο, καθώς και για την εφαρμογή διδασκαλίας κατά επίπεδο γνώσης όλων των διδασκομένων ξένων γλωσσών στο γυμνάσιο και στο λύκειο.
γ) Η ανάθεση έργου συντονισμού των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και μέχρι δέκα (10) ώρες την εβδομάδα.
δ) Η ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοιμασίας αθλητικών ομάδων, προετοιμασίας και υλοποίησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών κ.λπ. δραστηριοτήτων του σχολείου, η ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου παραγωγής διαδραστικού-ψηφιακού υλικού για τις ανάγκες του σχολείου (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), η ανάθεση έργου υπευθύνου ψηφιακής τάξης εφόσον καλύπτονται διαδραστικά τα δύο τρίτα των λειτουργούντων τμημάτων στο σχολείο (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), η ανάθεση έργου από τους συντονιστές στο πλαίσιο συντονισμού των εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου (και μέχρι δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως), καθώς και η ανάθεση έργου στο πλαίσιο λειτουργίας ομίλων μελέτης όπως: μαθηματικών, φυσικών επιστημών, φιλολογικών μαθημάτων, θεάτρου, μουσικής κ.λπ. που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε άλλο σχολείο του ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.
ε) Η ανάθεση έργου υπευθύνου ομίλου ή ομίλων και μέχρι έξι (6) ώρες την εβδομάδα.
2. α. Οι ώρες απασχόλησης στις ως άνω δράσεις, εφόσον ανατεθούν, αποτελούν ώρες τακτικής απασχόλησης που υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση.
β. Οι συνολικές ώρες παρουσίας του εκπαιδευτικού στο σχολείο, με συνυπολογισμό των ωρών απασχόλησης στις ως άνω δράσεις και με κυλιόμενο ωράριο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις τριάντα (30) εβδομαδιαίως για εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο και ανάλογο κλάσμα επί των τριάντα (30), εάν ο εκπαιδευτικός έχει μειωμένο ωράριο.
γ. Όλες οι παραπάνω, εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου, ύστερα από γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, το αργότερο μέχρι την έναρξη κάθε σχολικού έτους και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου που γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
δ. Όλες οι ανωτέρω αναθέσεις γίνονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του ν. 1566/85 για ένα διδακτικό έτος και δύνανται να ανανεώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το αμέσως προηγούμενο εδάφιο.
Από της δημοσιεύσεως της παρούσης καταργείται η Γ2/21890/1-3-2012 (σ.σ.περιέχει την μέχρι τώρα γνωστή "παράκκλιση" και ακολουθεί στη συνέχεια) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
======================================

Αρ.Πρωτ.21890/Γ2/01-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442238
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία και όροι έγκρισης παρέκκλισης ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων και των τμημάτων των ξένων σχολείων που ακολουθούν το ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών»
Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία και οι όροι έγκρισης παρέκκλισης ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Γυμνασίων και Ιδιωτικών Λυκείων, καθώς και των τμημάτων των ξένων σχολείων που λειτουργούν με ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α΄ 244), καθορίζονται ως εξής:
1. Η αίτηση για έγκριση παρέκκλισης υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο Ιδιωτικό Σχολείο στην οικεία Δ/νση Δ.Ε. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από την υποβολή της αίτησης.
Από την οικεία Δ/νση Δ.Ε. οι αιτήσεις παρέκκλισης διαβιβάζονται στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΔΒΜΘ το αργότερο μέχρι 10 Μαΐου.
Κατ’ εξαίρεση, και μόνο για τα σχολεία που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας για το αμέσως επόμενο σχολικό έτος, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 30 Ιουνίου.
2. Τα ενδιαφερόμενα σχολεία συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, και στην οποία αναγράφονται: η τάξη ή οι τάξεις για την οποία/ τις οποίες ζητείται η παρέκκλιση, το μάθημα και οι επιπρόσθετες ώρες ανά μάθημα.
Στην αίτηση περιλαμβάνεται δήλωση ότι το σχολείο αποδέχεται τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια, δηλαδή:
α) Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου προγράμματος ανά τάξη δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες. Πέραν των σαράντα (40) ωρών μπορεί να διατίθεται χρόνος μόνο για Βιβλιοθήκη, Ομίλους-Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθλητικές Δραστηριότητες κ.λ.π.
β) Η κάθε διδακτική ώρα δεν θα διαρκεί λιγότερο από 35’ και κάθε διάλειμμα θα διαρκεί τουλάχιστον 05’.
γ) Όταν το ωρολόγιο πρόγραμμα υπερβαίνει τις επτά (07) ώρες ημερησίως, οι επιπρόσθετες ώρες θα γίνονται: είτε το μεσημέρι (με διακοπή από 15΄ έως 30΄ για να μπορούν οι μαθητές να σιτίζονται και να ξεκουράζονται πνευματικά), είτε σε ξεχωριστό απογευματινό πρόγραμμα.
δ) Οι παρεκκλίσεις αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες χορηγούνται.
ε) Οι παρεκκλίσεις δεν θα λειτουργήσουν σε βάρος των ωρών διδασκαλίας των άλλων διδασκομένων μαθημάτων.
στ) Ως προς τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών, θα τηρούνται τα ισχύοντα για τα δημόσια σχολεία.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι παρεκκλίσεις θα αναφέρονται σε αύξηση και όχι σε μείωση των ωρών που προβλέπονται από το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο μάθημα.
4. Ο ανώτατος αριθμός ωρών, για τον οποίον μπορεί να ζητηθεί άδεια παρέκκλισης, προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στις ώρες που προβλέπει το εκάστοτε ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το ανώτατο όριο των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Αιτήσεις, στις οποίες ζητείται αύξηση ωρών πέραν της προαναφερόμενης διαφοράς, απορρίπτονται.
5. Οι τάξεις για τις οποίες χορηγείται παρέκκλιση είναι: όλες οι τάξεις του Γυμνασίου, οι Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιων Λυκείων και οι Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινών Λυκείων.
Κατ’ εξαίρεση, για τη Γ΄ τάξη των Ημερήσιων Λυκείων και τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών Λυκείων, μπορεί να εγκριθούν παρεκκλίσεις: α) για τα μαθήματα τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς σε πανελλαδικό επίπεδο, και β) για τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται ως Ειδικά Μαθήματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
6. Η έγκριση παρέκκλισης ισχύει για τρία (03) διδακτικά έτη, μετά το πέρας των οποίων το Ιδιωτικό Σχολείο μπορεί να αιτηθεί εκ νέου άδεια παρέκκλισης. Το Ιδιωτικό Σχολείο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την τροποποίηση της άδειας παρέκκλισης μετά το πρώτο έτος εφαρμογής της και ακολουθώντας τις ανωτέρω ημερομηνίες.
Η με αρ. πρωτ. 32141/Γ2/30-03-2005 (Ανακοινοποίηση 09-05-2005) Υπουργική Απόφαση καταργείται.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-13.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

(πηγή:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ)

5/9/14

Η Φυσική Αγωγή στη Γ' Λυκείου από το Σχ. Ετος 2014-15 θα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα (έναντι 1)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄


Αθήνα,            02-09-2014
Αρ. Πρωτ.        137433/Γ2ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (Β΄ 921) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» .
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
Την με αριθμ. 94654/ΣΤ5/19-06-2014 (Β΄ 1618) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
Την με αρ. 52/25-08-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 921) ως προς τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ως εξής:
Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως και το μάθημα Γενικής Παιδείας Φυσική Αγωγή διδάσκεται 2 ώρες.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 (Β΄ 921) Υπουργική Απόφαση.
Η  παρούσα απόφαση ισχύει για το σχολικό έτος 2014-2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                             
                                                                                       Αθήνα, 02-09-2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

(Όλη η Υπ.Απόφαση ΕΔΩ)4/9/14

Ιταλία: Στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προβλέπονται περισσότερες ώρες για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Ιταλία: Στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επενδύει ο Μ. Ρέντσι


Τι περιλαμβάνει το σχέδιο «Καλό Σχολείο» που παρουσίασε ο πρωθυπουργός
Ιταλία: Στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επενδύει ο Μ. Ρέντσι
O Ματέο Ρέντσι κατά την παρουσίαση του σχεδίου της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης

Εως και 150.000 εκπαιδευτικούς στα επόμενα τρία χρόνια σχεδιάζει να προσλάβει η κυβέρνηση του Ρέντσι στην Ιταλία, σύμφωνα με το σχέδιο για τις αλλαγές στην παιδεία, το οποίο αναρτήθηκε την Τετάρτη στον ιστότοπο της ιταλικής κυβέρνησης και αφορά στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις.

Το «Καλό Σχολείο», η ονομασία που δόθηκε στο φιλόδοξο σχέδιο εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης από τον ιταλό πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι, παρουσιάστηκε την Τετάρτη από τον ίδιο, μετά από εβδομάδες καθυστέρησης και αναβολών.

Στόχος της ιταλικής κυβέρνησης είναι να καταργηθούν σταδιακά οι αναπληρωτές καθηγητές και να καλύπτονται οι πάγιες ανάγκες για προσωπικό με μόνιμες προσλήψεις.

Στο σχέδιο επίσης προβλέπεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η δημιουργία χιλίων νέων παιδικών σταθμών μέσα σε χίλιες μέρες, ψηφιοποίηση του συστήματος και Διαδίκτυο, καθώς και περισσότερες ώρες για τα μαθήματα της Μουσικής, της Ιστορίας της Τέχνης και της Γυμναστικής.

Οι στόχοι όμως δεν σταματούν εδώ. Ο Ματέο Ρέντσι μιλά επίσης για ανοιχτά σχολεία μέχρι το βράδυ, όπου θα φιλοξενούνται διάφορες δραστηριότητες, για σχολική ταυτότητα με τις επιδόσεις του σχολείου, αλλά και για εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό.

Η κίνηση του Ρέντσι, εν μέσω οικονομικής κρίσης και πολιτικής ατολμίας, θεωρείται όχι και τόσο συνηθισμένη περίπτωση. Δεν είναι ο πρώτος πολιτικός που θέλει να αλλάξει την χώρα που κυβερνά, αλλά είναι ίσως ο πρώτος που φαίνεται πως διαθέτει μια συγκεκριμένη μέθοδο.

Η μεταρρύθμιση αυτή, ωστόσο, δεν είναι και οριστική. Θα ακολουθήσει μία περίοδος δημόσιας διαβούλευσης που θα έχει διάρκεια περίπου δύο μήνες. Πάντως, ακόμα και το γεγονός ότι θα υπάρξει αυτή η δημόσια διαβούλευση είναι κάτι σπάνιο, όπως αναφέρει ο Τύπος της χώρας.

Η οριστική έγκριση της μεταρρύθμισης προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2015.

(...)

Πηγή: "ΤΑ ΝΕΑ"

31/8/14

Π.Δ.114/2014 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, άρθρο 29: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Αρ. Φύλλου 181

29 Αυγούστου 2014


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(Όλο το Π.Δ. είναι ΕΔΩ)


Άρθρο 24
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 • α) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • β) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • γ) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
 • δ) Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • ε) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
 • στ) Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
 • ζ) Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 (...)

Άρθρο 29 
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής είναι η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Παιδείας στην Εκπαίδευση.
Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 • α) Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων
 • β) Τμήμα Β Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 Το Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδιο για:
 • α) θέματα που αφορούν στην ίδρυση, δομή και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) στον έλεγχο και στην οριστικοποίηση των πινάκων αξιολόγησης των μαθητών,
 • β) για τη διοικητική στήριξη του έργου της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (K.E.A.T.) και της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.),
 • γ) για τη διοργάνωση σχολικών αγώνων σε περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο, ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα φυσικής αγωγής, καθώς και για την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων,
 • δ) τα θέματα που αφορούν στις παρελάσεις και στις εθνικές εορτές και μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στους αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF),
 • ε) τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και δράσεων για θέματα φυσικής αγωγής,
 • στ) το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων που συντελούν στη σύνδεση σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού,
 • ζ) τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για τα άτομα με αναπηρία και για την εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής στα ειδικά σχολεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
 • η) την αξιολόγηση και ανίχνευση μαθητών – ταλέντων με τεστ και μετρήσεις για την ανάδειξη των μελλοντικών πρωταθλητών,
 • θ) τη διενέργεια ερευνών, μελετών, την καταγραφή
 • των προβλημάτων καθώς και την επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκών και των σύγχρονων απαιτήσεων της σχολικής φυσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της χώρας,
 • ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Το Τμήμα Β΄ Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για:

 • α) την εποπτεία του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»,
 • β) την καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων στα σχολεία όλης της επικράτειας και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση αυτών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,
 • γ) τον προγραμματισμό αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
-------------------------------------------------------
Επίσης,

συγκρίνετε παρακάτω το παρόν Π.Δ.114/2014
με το παλιό Π.Δ.147/1976

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Αρ. Φύλλου 181

29 Αυγούστου 2014


 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(Όλο το Π.Δ. είναι ΕΔΩ)

 (...)

Άρθρο 24
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
 

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  
Η Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες 
:α) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
γ) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
δ) Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
ε) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
στ) Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
ζ) Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 (...)

 

Άρθρο 29 
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής είναι η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Παιδείας στην Εκπαίδευση.
 

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 • α) Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων
 • β) Τμήμα Β Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 Το Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδιο για:
 

 • α) θέματα που αφορούν στην ίδρυση, δομή και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) στον έλεγχο και στην οριστικοποίηση των πινάκων αξιολόγησης των μαθητών,

 • β) για τη διοικητική στήριξη του έργου της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (K.E.A.T.) και της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.),

 • γ) για τη διοργάνωση σχολικών αγώνων σε περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο, ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα φυσικής αγωγής, καθώς και για την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων,

 • δ) τα θέματα που αφορούν στις παρελάσεις και στις εθνικές εορτές και μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στους αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF),

 • ε) τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και δράσεων για θέματα φυσικής αγωγής,
 • στ) το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων που συντελούν στη σύνδεση σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού,
 • ζ) τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για τα άτομα με αναπηρία και για την εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής στα ειδικά σχολεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
 • η) την αξιολόγηση και ανίχνευση μαθητών – ταλέντων με τεστ και μετρήσεις για την ανάδειξη των μελλοντικών πρωταθλητών,
 • θ) τη διενέργεια ερευνών, μελετών, την καταγραφή
 • των προβλημάτων καθώς και την επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκών και των σύγχρονων απαιτήσεων της σχολικής φυσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της χώρας,

 • ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Το Τμήμα Β΄ Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για:

 

 • α) την εποπτεία του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»,

 • β) την καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων στα σχολεία όλης της επικράτειας και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση αυτών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,

 • γ) τον προγραμματισμό αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 • δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 (...)

 (Όλο το παραπάνω νέο Π.Δ. είναι ΕΔΩ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1976
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ 56

 


 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 147
Περί τού 'Οργανισμού της Κεντρικής 'Υπηρεσίας τού Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

   (...)

Άρθρov 13.
Γενική Διεύθυνσις Γενικής 'Εκπαιδεύσεως.
Τήν Γενικήν Διεύθυνσιν Γενικής 'Εκπαιδεύσεως συγκροτούν:
 • α) Ή Υπηρεσία Εκπαιδεύσεως και
 • β) Ή Ύπηρεσία Διοικήσεως.

Άρθρον 14.

Διάρθρωσις Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως.

Τήν Ύπηρεσίαν 'Έκπαιδεύσεως συγκροτούν αί Διευθύνσεις:
 • Έφαιρμογής Προγραμμάτων Δημοτικής 'Εκπαιδεύσεως και Προσχολικής 'Αγωγής.
 • Έφαριμογής Προγραμμάτων Μέσης Έκπαιδεύσεως.
 • 'Εφαρμογής: Προγραμμάτων Σχολών Εκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού.
 • Φυσικής Άγωγής.
 • Σχολικής Υγιεινής. 
 • 'Επιμορφώσεως Ενηλίκων. 
 • Ειδικής 'Αγωγής.


 (...)Άρθρον 18
Διάρθρωσις - Άρμοδιότητες Διευθύνσεως Φυσικής 'Αγωγής
.1. Την Διεύθυνσιν Φυσικής 'Αγωγής συγκροτούν τά Τμήματα:

 • Α' Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής
 • Β' Σχολικών Γυμναστηρίων
 • Γ' Γυμναστικών Δραστηριοτήτων.

2. Αι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως είναι αί εις τά Τμήματα αυτής κατανεμόμεναι ώς ακολούθως:

α) Τμήμα Α' Προγραμμάτων Φυσικής 'Αγωγής.
'Εφαρμογή τών αναλυτικών προγραμμάτων τής Φασικής 'Αγωγής της Γενικής καί 'Ανωτέρας 'Εκπαιδεύσεως καί τής 'Εθνικής 'Ακαδημίας Σωματικής 'Αγωγής, κατάρτισις σχεδίων νομοθετικών ή διοικητικών πράξεων άφορωσών εις την Φυσικήν Άγωγήν.

β) Τμήμα Β' Σχολικών Γυμναστηρίων.
Παιρακολούθησις και εποπτεία τών Γυμναστηρίων τής Γενικής 'Επαγγελματικής 'Εκπαιδεύσεως τοΰ 'Εθνικού Γυμναστηρίου «Ί.Φωκιανός, τού Δημοσίου Προτύπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής, ώς και τού προσωπικού αυτών. Διορισμός τών οίκείων 'Εφοριών τών άνωτέρω Γυμναστηρίων καί τής Ε.Α.Σ.Α. Εξοπλισμός τών Γυμναστηρίων διά Γυμναστικών και αθλητικών οργάνων ώς και 'Οργάνων Παιδικής χαράς. Δαχείρισις τών οργάνων.

γ) Τμήμα Γ' Γυμναστικών Δραστηριοτήτων.

Όργάνωσις τών γυμναστικών καi αθλητικών δραστηριοτήτων όλων τών βαθμίδων τής 'Εκπαιδεύσεως (πλην Ανωτάτης), ώς και όργάνωσις διεθνών σχολικών γυμναστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

 (...)
 (Όλο το παλιό Π.Δ.147/1976 είναι ΕΔΩ )

6/7/14

Παρουσίαση της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Θέατρο Ολύμπια, 4 & 5 Ιουλίου 2014


Η καθιερωμένη ετήσια παρουσίαση της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ, όπου οι σπουδαστές της Σχολής θα παρουσιάσουν δικές τους δημιουργίες, αλλά και αποσπάσματα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου που διδάσκονται στη Σχολή υπό την καθοδήγηση του διευθυντή Γιάννη Ντοντσάκη. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους χορευτές του αύριο και να έρθει σε άμεση επαφή με τη νεανική δημιουργία.

----- ο ο ο -----


  
http://www.nationalopera.gr/gr/event/parousiasi-anoteris-epaggelmatikis-sholis-horou-ethnikis-lurikis-skinis/


Παρουσίαση της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

  

Θέατρο Ολύμπια

4 & 5 Ιουλίου 2014
Είσοδος ελεύθερη


Ώρα έναρξης παρουσίασης: 20.00 
Διάλειμμα: 15'μετά το Α' Μέρος 
Λήξη παρουσίασης: 21.30 περ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α' Μέρος

«Παιχνίδι στα σύννεφα»

Χορογραφία: Βάσω Πολίτη / Μουσική: «Le Moulin» & «Pas si simple» του Γιαν Τιρσέν / Χορεύουν οι σπουδαστές του προπαρασκευαστικού τμήματος (φυτώριο): Γεωργία Διονυσοπούλου, Μαρία-Λουίζα Δούκα, Αιμιλία Κορδέλα, Τζεσμίν Μόμεν Μιαχ, Άρτεμις Μπαλτσαβιά, Μαρίνα Παντελάκη, Αγγελική Ρέτουλα, Χριστίνα Μανούρη-Λεβέν, Άννα-Μαρία Μαρκοπούλου, Μελίνα Μπαλλά, Μυρσίνη Πετρούτσου, Κωνσταντίνα Στεργιάκη, Έρη Τζώρτζη, Βικτώρια Χαραλάμπους, Αγγελος Αντωνίου, Νίκος Γκέντσεφ

«Tchaikovsky Pas de Quatre» από το μάθημα του ρεπερτορίου Μπαλέτου Χορογραφία, προσαρμογή: Γιάννης Ντοντσάκης (εμπνευσμένη από τη χορογραφία του Ζωρζ Μπαλανσίν) / Διδασκαλία: Σταυρούλα Καμπουράκη, Σάσα Νέσκωβ / Μουσική: Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι / Χορεύουν: Άλκηστη Αγγελάτου, Αναστασία Παττελάκη, Παναγιώτης Γραμματικός, Γιάννης Μητράκης

Σίλβια (variation) από το μάθημα του ρεπερτορίου Μπαλέτου Χορογραφία, προσαρμογή: Γιάννης Ντοντσάκης / Μουσική: Λεό Ντελίμπ Χορεύουν: Γιάννης Λάβνερ, Γιώργος Χατζόπουλος

Πακίτα (variation) από το μάθημα του ρεπερτορίου Μπαλέτου Χορογραφία, προσαρμογή: Γιάννης Ντοντσάκης / Μουσική: Λέον Μίνκους Χορεύουν: Τζωρτζίνα Δεμιρτζόγλου, Κωνσταντίνα Καρέλλα

Ο κουρσάρος (Pas de deux) από το μάθημα του ρεπερτορίου Μπαλέτου Προσαρμογή: Γιάννης Ντοντσάκης (βασισμένη στην αρχική χορογραφία του Μαριύς Πετιπά) / Διδασκαλία: Σταυρούλα Καμπουράκη / Μουσική: Αντόλφ Αντάμ / Χορεύουν: Ιωάννα Χρυσομάλλη, Ανδρέας Λάβνερ και η σπουδάστρια του προπαρασκευαστικού τμήματος της Σχολής Μυρσίνη Πετρούτσου


«Prokofiev otude» Χορογραφική σπουδή σε μουσική του Σεργκέι Προκόφιεφ Χορογραφία:  Μαρία Κουσουνή / Μουσική Η Σταχτοπούτα Ορ. 87, Β' Πράξη, Waltz-Coda (Allegro espressivo), «Midnight» (Allegro moderato) του Σεργκέι Προκόφιεφ / Χορεύουν: Α' έτος Μελίνα Αυγουστιανού, Άντζελα Βραχλιώτη, Τζωρτζίνα  Δεμιρτζόγλου,   Κωνσταντίνα   Καρέλλα,  Έλενα   Κώστα,  Ήλια Μελέτση, Άννα Μπάρδη, Εύη Οικονόμου, Αναστασία Παττελάκη, Μαριλένα Τσόνη, Δέσποινα Χρύσανθου, Στράτος Γιαννίκος, Έντρι Κέντρο, Γιάννης Λάβνερ,  Παύλος  Μαράτος,  Σταύρος  Μπούτσικας,   Ιβάν  Νετσιταϊλένκο, Γιώργος Χατζόπουλος Β' έτος Πέννυ Αδαμοπούλου, Κατερίνα Ανδριανάκη, Ελένη Γλάρου, Αναστασία Κελέση, Νάστα Κοντοπίδη, Κλέλια Μενελάου, Ήρα Μπαϊμπά-Δημοπούλου, Χριστιάνα Πλουτάρχου, Ιωάννα Χρυσομάλλη, Γιάννης
 Μητράκης

----- ο ο ο -----

Β'Μέρος

«Fuerza»
Χορογραφία, διδασκαλία: Δήμητρα Σβήγκου / Μουσική: Certamen de coreografia flamenco / Χορεύουν: Α' έτος Μελίνα Αυγουστιανού. Άντζελα Βραχλιώτη, Τζωρτζίνα Δεμιρτζόγλου, Κωνσταντίνα Καρέλλα, Έλενα Κώστα, Ήλια Μελέτση, Άννα Μπάρδη, Εύη Οικονόμου, Αναστασία Παττελάκη, Μαριλένα Τσόνη, Δέσποινα Χρύσανθου, Γιάννης Λάβνερ, Παύλος Μαράτος Β' έτος Πέννυ Αδαμοπούλου, Ελένη Γλάρου, Αναστασία Κελέση, Νάστα Κοντοπίδη, Ήρα Μπαϊμπά-Δημοπούλου, Χριστιάνα Πλουτάρχου, Ιωάννα Χρυσομάλλη, Γιάννης Μητράκης Γ έτος Άλκηστη Αγγελάτου, Παναγιώτης Γραμματικός, Ανδρέας Λάβνερ
«Sounds of wind»
Χορογραφία: Άλκηστις Λαλά σε συνεργασία με τους σπουδαστές του προπαρασκευαστικού τμήματος / Μουσική: «The winten> των Balmorhea Χορεύουν οι σπουδαστές του προπαρασκευαστικού τμήματος (φυτώριο): Χριστίνα Μανούρη-Λεβέν, Άννα-Μαρία Μαρκοπούλου, Μελίνα Μπαλλά, Μυρσίνη Πετρούτσου, Κωνσταντίνα Στεργιάκη, Ερη Τζώρτζη, Άννα Φυτιλά, Αγγελική Σπηλιοπούλου, Βικτώρια Χαραλάμπους, Άγγελος Αντωνίου, Νίκος Γκέντσεφ
«R(endez) V(ous
Χορογραφία: Παναγιώτης Γραμματικός / Μουσική: «Five dances» του Νικόλας Ρ. Ράιτ / Χορεύουν: Αναστασία Κελέση, Παναγιώτης Γραμματικός, Γιάννης Μητράκης

"UNBRAKEABLE"
Χορογραφία: Ανδρέας Λάβνερ, Νάστα Κοντοπίδη
Μουσική:  «A Tale (Un Cuento) του Χαβιέρ Ναβαρρέτε, «The opening» του Saltillo / Χορεύουν: Νάστα Κοντοπίδη, Ανδρέας Λάβνερ
«Lost innocence»
Χορογραφία: Άντζελα Βραχλιώτη, Μαριλένα Τσόνη / Μουσική: «Pan»
των The Viels / Χορεύουν: Άντζελα Βραχλιώτη, Μαριλένα Τσόνη
«Arenal» από το μάθημα του ρεπερτορίου Σύγχρονου Χορού Χορογραφία: Νάτσο Ντουάτο / Διδασκαλία: Εριφίλη Εφραιμίδου Μουσική: Μαρία δελ Map Μπονέτ / Χορεύουν: Άλκηστη Αγγελάτου, Ελένη Γλάρου, Χριστιάνα Πλουτάρχου, Γιάννης Μητράκης, Παναγιώτης Πολίτης, Κλέλια Μενελάου, Ήρα Μπαιμπά-Δημοπούλου, Νάστα Κοντοπίδη, Παναγιώτης Γραμματικός, Ανδρέας Λάβνερ


«Stolen steps»

Χορογραφία: Οι σπουδαστές των Α', Β', Γ' ετών / Σύλληψη, επιμέλεια: Γιάννης Ντοντσάκης / Μουσική: Θοδωρής Ρέγκλης / Χορεύουν: Α' έτος Μελίνα Αυγουστιανού, Άντζελα Βραχλιώτη, Τζωρτζίνα Δεμιρτζόγλου, Κωνσταντίνα Καρέλλα, Έλενα Κώστα, Ήλια Μελετση, Αννα Μπάρδη, Εύη Οικονόμου, Αναστασία Παττελάκη, Μαριλένα Τσόνη, Στράτος Γιαννίκος, Γιάννης Λάβνερ, Παύλος Μαράτος, Σταύρος Μπούτσικας, Ιβάν Νετσιταϊλενκο, Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιώργος Χατζόπουλος, Δέσποινα Χρύσανθου Β' έτος Πέννυ Αδαμοπούλου, Κατερίνα Ανδριανάκη, Ελένη Γλάρου, Αναστασία Κελεση, Νάστα Κοντοπίδη, Κλέλια Μενελάου, Ήρα Μπαϊμπά-Δημοπούλου, Χριστιάνα Πλουτάρχου, Ιωάννα Χρυσομάλλη, Γιάννης Μητράκης Γ'έτος" Άλκηστη Αγγελάτου, Παναγιώτης Γραμματικός, Ανδρέας Λάβνερ, Παναγιώτης Πολίτης
 
 ----- ο ο ο -----
Υπεύθυνος ήχου Γιώργος Ρεκούτης

Φωτισμοί Λευτέρης Μπάνος

Υπεύθυνος παραγωγής σκηνικών Κωνσταντίνος Θεοφάνης

Επιμέλεια κοστουμιώνβεστιαρίου ΕΛΣ Ντίνα Αντωνοπούλου

 ----- ο ο ο -----


Για την πραγματοποίηση της παρουσίασης της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ ευχαριστούμε θερμά όλους τους καθηγητές και τους πιανίστες- συνοδούς της Σχολής για την αμέριστη προσφορά τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Πληροφορίες για την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της ΕΛΣ http://www.nationalopera.gr/ (στην ενότητα «εκπαίδευση»)


--------------------------------------------------------------------------------

Επιμέλεια έντυπου προγράμματος
Τομέας Δραματολογίας - Εθνική Λυρική Σκηνή 2013/4
Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search