20/6/15

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ κ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικής Αγωγής, σχολικών εγχειριδίων και οδηγών για τους εκπαιδευτικούς από το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ μέχρι το λύκειο.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φ.Α. στο νέο υλικόΕΚΤΑΚΤΟ:
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ κ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 - Ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικής Αγωγής, σχολικών εγχειριδίων και οδηγών για τους εκπαιδευτικούς από το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ μέχρι το λύκειο.
 - Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φ.Α. στο νέο υλικό.
 - Θεσμοθέτηση Ομίλων Αθλητικών Δράσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μαρούσι, 9-6-2015
Αρ.Πρωτ. 90657 /Φ1 ΕΞ
     78416 εισ

ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων,
Δεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
\ Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ. - Νικόλαο Νικολόπουλο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε Αναφορά»
    ΣΧΕΤ : Έγγραφό σας: ΠΑΒ 620/15-5-2015.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε  επιστολή  της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΕΛΦΑ - http://www.penelfa.gr), την οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, αναφορικά με τις διδασκόμενες ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Α/θμια κ’ Δ/θμια Εκπαίδευση ,σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α/θμια Εκπαίδευση
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται στα Δημοτικά Σχολεία (όλων των τύπων) της χώρας σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα, ως εξής:

α) Στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ {Φ. 12/520/61575/Γ1/30.05.2011(ΦΕΚ 1327/2011,τ.β')Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006 τ.Β) και της με αριθμ. Φ. 12/620/ 61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β ) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ. Υ.Α.}
-Στη Ζώνη του Πρωινού Προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. :
Τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα για τις τάξεις Α',Β',Γ' και Δ' τάξεις και
Δύο (2) ώρες την εβδομάδα για τις τάξεις Ε' ΣΤ' και
-Στη Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π.:
1- 5 ώρες την εβδομάδα. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ1, Ε1 και ΣΤ1 τάξεων δεδομένου σε αυτές τις τάξεις το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται λιγότερες ώρες συγκριτικά με τις τάξεις A1, Β'.

β) Στα Δημοτικά Σχολεία και τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (πλην ΕΑΕΠ) {Φ 12/ 773/ 77094/Γ1/28.07.2006 ( ΦΕΚ 1139/2006, τ.β') Υ.Α} :
-Στη Ζώνη του Πρωινού Προγράμματος :
-Δύο (2) ώρες την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις
-Στη Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος:
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωτικό για τις Α',Β'τάξεις για 4 ώρες την εβδομάδα. Για τις υπόλοιπες τάξεις αποτελεί προαιρετικό διδακτικό αντικείμενο για δύο ώρες την εβδομάδα.
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε καμιά περίπτωση δεν υποβαθμίζεται. Οπως διαφαίνεται και από τα ανωτέρω Ωρολόγια Πρόγραμμα όλων των τύπων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, ειδικότερα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ ,το μάθημα της Φυσικής Αγωγής πλέον κατέχει σημαντική θέση στο πρόγραμμα μεταξύ του συνόλου των 35 ωρών διδασκαλίας του συνόλου των μαθημάτων ανά εβδομάδα.

Επιπλέον ,σας γνωρίζουμε ότι ,στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΟΠΑΙΘ συνεργάζονται και με τις ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων προκειμένου να εγκριθούν άδειες εισόδου στα σχολεία, κατόπιν αιτημάτων των ομοσπονδιών, σε επιλεγμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής (προπονητές κλιμακίων και Ομοσπονδιών) με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση αθλημάτων.


Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η Φυσική Αγωγή διδάσκεται ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Η διδασκαλία του μαθήματος στο Λύκειο (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) ακολουθεί τη στοχοθεσία του Προγράμματος Σπουδών, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας, η ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως η συνεργασία, ο σεβασμός στον αντίπαλο, καθώς και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Για τον λόγο αυτό ενισχύονται οι προσπάθειες για εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων (π.χ. συνεργασίες με αθλητικούς φορείς) που αναβαθμίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση.

Επιπροσθέτως, η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» (Υ.Α. 143571 /Γ4/10-09-2014), την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, έχει θεσμοθετηθεί με σκοπό να συνδέσει κάθε σχολική χρονιά με έναν κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που θα υλοποιείται βιωματικά μέσα από τον Σχολικό Αθλητισμό.

Πρόσθετες δράσεις Φυσικής Αγωγής προβλέπονται στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με τη μορφή ομίλων ή κύκλων γνωστικών αντικειμένων, ενώ μπορούν να εφαρμοστούν σχετικά προγράμματα στο πλαίσιο των βιωματικών δράσεων - ευέλικτη ζώνη. Στο Γυμνάσιο, στο πλαίσιο των «Βιωματικών Δράσεων», εφαρμόζεται ήδη το πρόγραμμα «Φύση και Άσκηση» που αφορά τη ανάπτυξη φυσικών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.

Εκτός,όμως, από τις διδακτικές ώρες, ο στρατηγικός σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής έχει ως κύριο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του μαθήματος, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για την παροχή ποιοτικών προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής στους μαθητές. Οι δρομολογημένες ήδη δράσεις αλλά και η ανάπτυξη νέων αποσκοπούν στη μέσο-μακροπρόθεσμη ουσιαστική αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής που περιλαμβάνει επιμέρους στόχους επίτευξης διαφόρων κινητικών και φυσιολογικών παραμέτρων και κυρίως αλλαγής συμπεριφοράς και στάσης των μαθητών ως προς τη δια βίου φυσική δραστηριότητα και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρονται οι πιο σημαντικές από τις δράσεις που έχουν ήδη ή πρόκειται σύντομα να δρομολογηθούν:
  • -Ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών, σχολικών εγχειριδίων και οδηγών για τους εκπαιδευτικούς από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Αναμένεται να ακολουθήσει σειρά προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο νέο υλικό.
  • -Παραγωγή Οδηγού Βόλεϊ για τον εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που θα είναι προπομπός για ανάλογες πρωτοβουλίες και για άλλα αθλήματα σε όλες τις βαθμίδες.
  • -Ανάπτυξη αναλυτικής πρότασης για τη θεσμοθέτηση Ομίλων Αθλητικών Δράσεων ελεύθερου χρόνου που θα αναπτύσσονται ανάλογα με τις επιθυμίες των μαθητών και θα αποτελέσουν ουσιαστική προσπάθεια αναβάθμισης και παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, σύντομα θα κληθεί η επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα για την έναρξη διαλόγου με σκοπό τη μελέτη πρότασης εφαρμογής της εν λόγω δράσης.
  • -Ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται τόσο με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής όσο και με το κρίσιμο ζήτημα της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών έχουν ήδη κατατεθεί ή πρόκειται να δρομολογηθούν σύντομα. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα αποτελέσουν τη βάση για την διασφάλιση της ποιότητας μαθημάτων και δράσεων Φυσικής Αγωγής στους μαθητές όλης της χώρας μέσο-μακροπρόθεσμα.
  • Τέλος, το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. λαμβάνει υπόψη και τις προτάσεις φορέων της εκπ/σης προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Κάθε αλλαγή γίνεται πάντα με αναγκαία σοβαρότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και παιδαγωγική ευαισθησία στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής διάστασης της εκπαίδευσης.


Ο ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


27/5/15

Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥΜ)
3/4/15

Όπερα του Λέος Γιάνατσεκ με τίτλο "Η "Πονηρή αλεπουδίτσα" από την Λυρική Σκηνή στο θέατρο Ολύμπια

Όπερα
Λέος Γιάνατσεκ
Η πονηρή αλεπουδίτσα
Μουσική διεύθυνση: Γιάροσλαφ Κύσλινγκ (28, 29/3 - 4, 5/4) - Οντρέι Όλος (1, 3/4) 
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Πάουντνυ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
28, 29 Μαρτίου 2015
1, 3, 4, 5 Απριλίου 2015
Θέατρο Ολύμπια
Πρώτη παρουσίαση από την Εθνική Λυρική Σκηνή - Παραγωγή προερχόμενη από την Εθνική Όπερα της Ουαλίας και την Όπερα της Σκωτίας
Ώρα έναρξης: 20.00

Εμφάνιση IMG_20150329_013020.JPG

Σκηνικά - κοστούμια: Μαρία Μπγαίρνσον 
[με την ευγενική παραχώρηση του Τhe Maria Björnson Archive/www.mariabjornson.com]
Φωτισμοί: Νικ Τσέλτον
Χορογραφία: Στιούαρτ Χοπς
Αναβίωση σκηνοθεσίας - χορογραφίας: Ελαίην Τάυλερ Χωλ
Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος
Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Μάτα Κατσούλη
Δασοφύλακας:  Ράνταλ Τζέικομπς (28/3 - 3, 5/4)
Πέτρος Σαλάτας (29/3 - 1, 4/4) 
Σύζυγος Δασοφύλακα: Ινές Ζήκου (28/3 - 3, 5/4) 
Ελένη Δάβου (29/3 - 1, 4/4) 
Δάσκαλος:  Χαράλαμπος Αλεξανδρόπουλος (28/3 - 3, 5/4)
Γιάννης Φίλιας (29/3 - 1, 4/4) 
Εφημέριος: Δημήτρης Κασιούμης (28/3 - 3, 5/4)
Πέτρος Μαγουλάς (29/3 - 1, 4/4) 
Χαράστα, πραματευτής: Χάρης Ανδριανός (28/3 - 3, 5/4)
Άκης Λαλούσης (29/3 - 1, 4/4) 
Πάσεκ, ταβερνιάρης:  Γιάννης Φίλιας (28/3 - 3, 5/4)
Φίλιππος Δελατόλας (29/3 - 1, 4/4)
Σύζυγος ταβερνιάρη / Κουκουβάγια:  Βούλα Αμιραδάκη (28/3 - 3, 5/4) 
Μπαρούνκα Πράισινγκερ (29/3 - 1, 4/4)
Αλεπού:Mίνα Πολυχρόνου (28/3 - 3, 5/4)
Τζίνα Φωτεινοπούλου (29/3 - 1, 4/4)
Αρσενική αλεπού:Έλενα Κελεσίδη (28/3 - 3, 5/4)
Τζίνα Πούλου (29/3 - 1, 4/4)
Μικρή αλεπού:  Νίκη Χαζιράκη (28, 29/3 - 1, 3, 4, 5/4) 
Φράντικ: Mιράντα Μακρυνιώτη (28, 29/3 - 1, 3, 4, 5/4) 
Πέπικ: Φύλλη Γεωργιάδου (28/3 - 4, 5/4)
Ζωή Κάππου (29/3 - 1, 3/4)
Λάπακ, σκύλος: Aρκάδιος Ρακόπουλος (28, 29/3 - 1, 3, 4, 5/4) 
Κόκκορας: Σταμάτης Μπερής (28, 29/3 - 1/4)
Μανώλης Λορέντζος (3, 4, 5/4)
Χόχολχα, κότα: Αλεξάνδρα Ματθαιουδάκη (28/3 - 3, 5/4)  
Λυδία Αγγελοπούλου (29/3 - 1, 4/4)   
Τρυποκάρυδος:  Λητώ Μεσσήνη (28, 29/3 - 1, 3, 4, 5/4)   
Kουνούπι: Θανάσης Ευαγγέλου (28/3 - 3, 5/4)   
Άρης Προσπαθόπουλος (29/3 - 1, 4/4)   
Ασβός: Ζαφείρης Κουτελιέρης (28, 29/3 - 1/4)
Χρήστος Λάζος (3, 4, 5/4) 
Κίσσα: Bάσια Ζαχαροπούλου (28, 29/3 - 1, 3, 4, 5/4) 

Συμμετέχουν η Ορχήστρα, η Χορωδία και η Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής

καθώς επίσης σπουδαστές της Σχολής Χορού της ΕΛΣ, όπως:
Εμφάνιση IMG_20150403_191651.JPG

---
Εμφάνιση PROVA-ALEPOUDITSA-MINA-POLYCHRONOY-ELENA-KELESIDH_8554.jpg

-----------------------------------------------
Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει για πρώτη φορά μια από τις πιο απολαυστικές όπερες του παγκόσμιου ρεπερτορίου που περιγράφει την τρυφερή ιστορία μιας άτακτης αλεπούς. Πρόκειται για το αριστούργημα του σπουδαίου Τσέχου συνθέτη Λέος Γιάνατσεκ H πονηρή αλεπουδίτσα, η οποία θα παρουσιαστεί στην θρυλική παραγωγή του Ντείβιντ Πάουντνυ, που πρωτοπαρουσιάστηκε από την Εθνική Όπερα της Ουαλίας και την Όπερα της Σκωτίας. 

Η πονηρή αλεπουδίτσα είναι η πρώτη όπερα του Γιάνατσεκ, που προστίθεται στο δραματολόγιο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι επίσης η πρώτη φορά, που το συγκεκριμένο έργο θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα σε κλειστό θέατρο. Πρόκειται για έναν ύμνο στον κύκλο της ζωής, δοσμένο με τρυφερότητα, χιούμορ και πραγματισμό, ένα αλληγορικό έργο με ονειρική μουσική, το οποίο ο Γιάνατσεκ συνέθεσε στο τέλος της δημιουργικής του πορείας.
Η Αλεπουδίτσα είναι μία όπερα που μιλά για το θαύμα της ζωής, απευθύνεται εξίσου σε μικρούς και μεγάλους, ενώ με όχημα τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα καταφέρνει να μιλήσει με απλό τρόπο για πανανθρώπινες αξίες και διαχρονικά ιδεώδη. Η υπόθεση του έργου, παρακολουθεί τον κύκλο ζωής μιας αλεπούς, καθώς μεγαλώνει, ερωτεύεται, κάνει οικογένεια και τελικά πεθαίνει.

Η μαγική μουσική που συνέθεσε ο Γιάνατσεκ και που τον κατέταξε στους σημαντικότερους συνθέτες του 20 αιώνα, στηρίζεται στη μουσικότητα της Τσεχικής γλώσσας, αντλεί στοιχεία από τη μουσική παράδοση της πατρίδας του, είναι έντονα λυρική και ατμοσφαιρική. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται η φύση και ο κύκλος της ζωής, που ο Γιάνατσεκ αποδίδει με χιούμορ, ποιητικότητα και τον πραγματισμό ενός ώριμου άνδρα στο τέλος της ζωής του. Η παραγωγή, την αναβίωση της οποίας υπογράφει η Ελαίην Τάυλερ Χωλ, είναι πολύχρωμη, ζωηρή και με υπέροχη αίσθηση του χιούμορ. Τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια μας μεταφέρουν σε ένα παραμυθένιο καταπράσινο δάσος, όπου συναντούμε πολύχρωμες κάμπιες με ακορντεόν, κουνούπια με προβοσκίδα και καλοσυνάτες αλεπούδες.
H παραγωγή πρωτοπαρουσιάστηκε από την Εθνική Όπερα της Ουαλίας και την Όπερα της Σκωτίας, σε σκηνοθεσία του κορυφαίου βρετανού σκηνοθέτη και έως πρότινος διευθυντή του Φεστιβάλ του Μπρέγκεντζ Ντέιβιντ Πάουντνυ.
O διακεκριμένος Bρετανός σκηνοθέτης της όπερας έχει στο ενεργητικό του συνεργασίες με τα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου (Εθνική Όπερα της Αγγλίας, Κρατική Όπερα της Βιέννης, Όπερα της Ζυρίχης, του Βερολίνου, Θέατρο Μπολσόι κ.ά.), ενώ έχει σκηνοθετήσει τρεις παγκόσμιες πρώτες παρουσιάσεις νέων έργων του Σερ Πήτερ Μάξουελ Ντέιβις:  "Στον Γιάνατσεκ το χιούμορ είναι εμφανές, κατ’ αρχάς επειδή ως αφετηρία το έργο του έχει μία σειρά κωμικών σχεδίων εφημερίδας και ο ίδιος τη συμπληρώνει θαυμάσια με τη μουσική του – λόγου χάριν, η σφαγή των Ορνίθων από την Αλεπού και στη συνέχεια η απόδρασή της είναι εφάμιλλες αυτών σε κινηματογραφικές ταινίες των Keystone Cops του βωβού ενώ η ζωηρή σωματικότητα της κίνησης στη μουσική είναι φανερή σε πολλές σκηνές"σημειώνει ο σκηνοθέτης, ο οποίος -εκτός των άλλων- έχει συνδέσει την καριέρα του με επιτυχημένα ανεβάσματα έργων του Γιάνατσεκ. 
Για τον Πάουντνυ η Αλεπουδίτσα είναι ένα σπουδαίο έργο από μουσικής και δραματουργικής απόψεως. Στο κείμενο του, από το πρόγραμμα της παραγωγής, αναφέρει: "Ο Γιάνατσεκ υπήρξε εμπνευσμένος δραματουργός και η Αλεπουδίτσα είναι, πιθανότατα, το λαμπρότερο παράδειγμα σύνθετης δραματουργίας στην όπερα του 20ού αιώνα, το οποίο τού επιτρέπει να συμπιέσει έναν πραγματικά βαθύ στοχασμό της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, τον κύκλο της ζωής και την απειλή θανάτου σε 90 λεπτά δράσης, ταλέντου και χιούμορ. Ο συνθέτης εκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα οπερικής έκφρασης –διάλογο, στροφικό τραγούδι, χορό, χορωδιακή γραφή, μουσικά εφέ εκτός σκηνής, ορχηστρικά ιντερλούδια και κάθε διαφορετική τεχνική αναπτύσσεται με απολύτως αλάνθαστη εστίαση στο εφέ και στη συμβολή της στο δράμα. Κάθε λεπτομέρεια αφηγείται την ιστορία του δράματος και βρίσκεται στην κατάλληλα θέση ενώ το σύνολο αποτελεί μάθημα «ολικού έργου τέχνης» –«Gesammtkunstwerk»- από το οποίο θα μπορούσε να διδαχτεί ακόμα και ο Βάγκνερ, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη συντομία"
Ο Λέος Γιάνατσεκ είναι ένας από τους σημαντικότερους Τσέχους συνθέτες.Γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1854. Ασχολήθηκε σοβαρά με τη λαογραφία και εμπνεύστηκε από την παραδοσιακή μουσική της περιοχής όπως επίσης, γενικότερα, από τη σλαβική μουσική. Έτσι, διαμόρφωσε τη δική του πρωτότυπη μουσική γλώσσα η οποία αποτυπώθηκε με σαφήνεια στην όπερά του Γενούφα, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1904 στο Μπρνο. Το ανέβασμα της ίδιας όπερας στην Πράγα το 1916 συνέβαλε αποφασιστικά στη διεθνή αναγνώριση του συνθέτη. Ο Γιάνατσεκ συνέθεσε έργα κάθε είδους: ορχηστρικά όπως η Σινφονιέττα (1926) και η ραψωδία Τάρας Μπούλμπα (1918/21), έργα θρησκευτικής μουσικής όπως ηΓλαγολιτική Λειτουργία (1927), έργα για πιάνο και μουσικής δωματίου όπως επίσης αρκετές όπερες, ανάμεσα στις οποίες Γενούφα, Κάτια Καμπάνοβα (1921), Η πονηρή αλεπουδίτσα (1924), Υπόθεση Μακρόπουλου (1926) και Από το σπίτι των νεκρών(1927). Ο συνθέτης πέθανε το 1928 στην Οστράβα από πνευμονία. 
Η πονηρή αλεπουδίτσα βασίζεται σε κείμενο του συνθέτη, το οποίο βασίζεται στο εικονογραφημένο μυθιστόρημα που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην εφημερίδαΛαϊκά Νέα του Μπρνο το 1920. Στην ουσία επρόκειτο για σκίτσα του ζωγράφου Στάνισλαφ Λόλεκ, στα οποία ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Ρούντολφ Τιέσνοχλιντεκ προσέθεσε σύντομα κείμενα. Η όπερα πρωτοπαρουσιάστηκε στο Εθνικό Θέατρο του Μπρνο στις 6 Νοεμβρίου 1924. 
Την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διευθύνουν οι διακεκριμένοι Μαέστροι -με ειδίκευση στο έργο του Γιάνατσεκ- Γιάροσλαφ Κύσλινγκ και Οντρέι Όλος. Τα μαγευτικά σκηνικά και κοστούμια είναι της Μαρίας Μπγαίρνσον, οι φωτισμοί του Νίκ Τσέλτον, ενώ η χορογραφία του Στιούαρτ Χοπς
Στη διανομή της παραγωγής, η οποία παρουσιάζεται στα τσέχικα με ελληνικούς υπέρτιτλους, συναντούμε καταξιωμένους μονωδούς όπως -μεταξύ άλλων- τουςΡάνταλ ΤζέικομπςΜίνα ΠολυχρόνουΈλενα ΚελεσίδηΧάρη ΑνδριανόΔημήτρη ΚασιούμηΙνές ΖήκουΠέτρο ΣαλάταΤζίνα ΦωτεινοπούλουΤζίνα ΠούλουΆκη ΛαλούσηΠέτρο ΜαγουλάΕλένη Δάβου, Χαράλαμπο Αλεξανδρόπουλο και άλλους.
Συμμετέχουν η Χορωδία και η Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής, καθώς και σπουδαστές της Σχολής Χορού της ΕΛΣ.[Ο διεθνής Τύπος έγραψε για την παραγωγή]

«…Δεδομένου ότι η όπερα του Γιάνατσεκ μιλά για τον κύκλο της ζωής και την αέναη διαδικασία της ανανέωσης, η επιστροφή της φαίνεται απολύτως κατάλληλη - ειδικά καθώς αυτή η σκηνοθεσία της μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως είναι σχεδόν τέλεια.  Η προσέγγιση του Πάουντνυ και τα ευφάνταστα, υπερ-λειτουργικά κουστούμια της Μαρίας Μπγαίρνσον αποτελούν σημείο αναφοράς: η κάμπια και το ακορντεόν της, όπως και το κουνούπι με την απειλητική προβοσκίδα, είναι μία απόλαυση».       
Ράιαν Έβανς, εφημερίδα The Guardian

«… αλλά αυτό το κωμικοτραγικό αριστούργημα έχει γίνει από τότε το αγαπημένο έργο κάθε λυρικού θεάτρου, ενώ  η παραγωγή του Πάουντνυ αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της όπερας.  Η αναβίωσή της από την Εθνική Όπερα της Ουαλίας… είναι ζωηρή, ζωντανή και  εκκωφαντικά αστεία, με ένα αξιοζήλευτο καστ χαρακτήρων. Τα ευέλικτα σκηνικά της Μαρίας Μπγαίρνσον μας μεταφέρουν αμέσως στον κόσμο ενός δάσους που σφύζει από ζωή στον κόσμο, ένα ταιριαστό οπτικό συμπλήρωμα της ατμοσφαιρικής μουσικής του Γιάνατσεκ».
Ρεμπέκα Φρανκς, classical-music.com

«Το βάθος και η “κοντά στην τελειότητα” παραγωγή του Πάουντνυ,  το υπέροχο αποτέλεσμα των παραστάσεων -και η ειλικρινής  γενναιοδωρία  αυτού του υπέροχου έργου από ένα συνθέτη φαινομενικά απαλλαγμένο από μεμψιμοιρία- μπορεί μόνο να γίνει αντικείμενο απόλαυσης και χειροκροτήματος» .
Στεφ Πάουερ, walesartsreview.org

 «Το πέρασμα των χρόνων… δεν προκάλεσε καμιά ζημιά στην παλιά παραγωγή του Ντέιβιντ Πάουντνυ που δημιουργήθηκε για την Εθνική Όπερα της Ουαλίας και την Όπερα της Σκωτίας. Γεμάτη μαγεία, εκκωφαντικό χιούμορ και low tech πρακτικότητες, η παραγωγή του Πάουντνυ περιοδεύει εδώ και 33 χρόνια τον κόσμο· τα κοστούμια της Μαρίας Μπγαίρνσον και το πολύχρωμο, πάτσγουορκ σκηνικό του λοφώδους τοπίου -σαν ένα πριν την εποχή του περιβάλλον για τα Teletubbies-  ακόμη δημιουργούν χαμόγελα ευχαρίστησης».
Tζεφ Μπράουν, εφημερίδα Τhe Times
-----

Δείτε επίσης και στο www.megatv.com :
http://www.megatv.com/megagegonota/summary.asp?catid=27386&subid=2&pubid=34587865Πηγές: Εθνική Λυρική Σκηνή (http://www.nationalopera.gr/), www.lifo.gr, www.megatv.com

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search