Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2013

Καταγγελία καθηγητών Φ.Α. για πιστοποιητικό εξειδίκευσης, εντός 12 ημερών, στην «Διδασκαλία Παραδοσιακού Χορού» από το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας (έναντι 350€)

Εικόνα
Ιστοσελίδα: http://athlw.wordpress.com/
email: athlw.rod@gmail.com Κομοτηνή 28 Ιανουαρίου 2013

Καταγγελία – Ανοικτή Επιστολή

Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ν. Ροδόπης «Αθλώ» και ο Σύλλογος Αδιόριστων Επιστημόνων Φυσικής Αγωγής Ν. Ροδόπης  που εκπροσωπούν 137 απόφοιτους Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο Ν. Ροδόπης, έχουν ως σκοπό να αναδείξουν τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει ο απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. -με βάση την επιστημονική και παιδαγωγική επάρκεια  που λαμβάνει κατά τη διάρκεια των σπουδών του- στο σχολείο, στο σύλλογο και γενικά, σε όποιο εργασιακό περιβάλλον απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις Φυσικής Αγωγής.


[Αποτέλεσμα μικρού μόνο τμήματος των Σπουδώνστα ΤΕΦΑΑστον Τομέα
¨Παραδοσιακών Χορών¨και φυσικά όχι μετά από παρέλευση ...12 ημερών]

Με βάση το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των  Τ.Ε.Φ.Α.Α. της Ελλάδας, οι φοιτητές στο 4ο ή 3ο & 4ο έτος (τέσσερα εξάμηνα) επιλέγουν ειδικότητα σε κάποιο άθλημα/τομέα, μεταξύ των οποίων και στον τομέα των Παραδοσιακών χορών (εξειδίκευση). Κατά τη δι…

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. … «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86), σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του ν. ..... «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ …..) και β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη. 3. Την υπ’ αριθμ. ….............. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικ…