Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. …
«Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86), σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του ν. ..... «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄ …..) και
β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη.
3. Την υπ’ αριθμ. ….............. γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (στο εξής «εκπαιδευτικοί»), στους οποίους περιλαμβάνονται και όσοι υπηρετούν ως:
α) περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης,
β) προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης,
γ) σχολικοί σύμβουλοι,
δ) διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού,
στ) διευθυντές σχολικών μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.),
ζ) προϊστάμενοι ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων και νηπιαγωγείων,
η) υποδιευθυντές σχολικών μονάδων,
θ) διευθυντές και υποδιευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.),
ι) υπεύθυνοι λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),
ια) προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.),
ιβ) προϊστάμενοι των γραφείων νομικής υποστήριξης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης,
ιγ) προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης,
ιδ) υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.),
ιε) υπεύθυνοι στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (Σ.Σ.Ν.),
ιστ) υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.),
ιζ) υπεύθυνοι των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.),
ιη) υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
ιθ) υπεύθυνοι αγωγής υγείας,
κ) υπεύθυνοι πολιτιστικών θεμάτων,
κα) υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων,
κβ) υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων Σ.Ε.Κ. και Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.) και
κγ) οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε..
2. Η αξιολόγηση διακρίνεται, ανάλογα με τη φύση του έργου που αξιολογείται,  σε διοικητική και εκπαιδευτική. Ως διοικητική ορίζεται η αξιολόγηση των ενεργειών και αποτελεσμάτων που συνθέτουν το τυπικό υπηρεσιακό έργο και ως εκπαιδευτική ορίζεται η αξιολόγηση των ενεργειών και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την άσκηση του διδακτικού καθώς και του εν γένει επιστημονικού και παιδαγωγικού έργου. Εκπαιδευτική αξιολόγηση συνιστά η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επί των κριτηρίων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), β), γ) και ε) της παραγράφου 9 του άρθρου 4. Η αξιολόγηση επί των λοιπών κριτηρίων του άρθρου 4 συνιστά διοικητική αξιολόγηση.
3. Οι αξιολογητές που επιτελούν τη διοικητική αξιολόγηση ονομάζονται διοικητικοί και οι αξιολογητές που επιτελούν την εκπαιδευτική αξιολόγηση εκπαιδευτικοί.
4. Η χρονική περίοδος για την οποία ο εκπαιδευτικός αξιολογείται ονομάζεται αξιολογητέα περίοδος και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, σε πρώτο βαθμό, ονομάζεται αξιολογική περίοδος.
5. Εφεξής όπου στο παρόν διάταγμα γίνεται αναφορά σε σχολικές μονάδες νοούνται και οι ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες και τα νηπιαγωγεία, καθώς και τα Σ.Ε.Κ..

Άρθρο 2
Σκοπός της αξιολόγησης και γενικές αρχές

1. Σκοπός της αξιολόγησης  των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου, προς όφελος των μαθητών και της κοινωνίας.
2. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συμβάλλει:
α) στη διαπίστωση της ποιότητας, των λειτουργιών και των αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού τους έργου,
β) στη διάχυση των καλών πρακτικών στα σχολεία όλης της χώρας, ως βασικού συντελεστή υποστήριξης των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της επιμόρφωσης και της ανατροφοδότησης του έργου τους και
γ) στην παροχή κινήτρων για τη διαρκή επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών και των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο και της δια βίου μάθησης.
3. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διενεργείται επί συγκεκριμένων κριτηρίων που σχετίζονται με τη φύση του εκπαιδευτικού έργου και την υπαλληλική ιδιότητα.  
4. Οι εκπαιδευτικοί, ασχέτως της θέσης που κατέχουν, δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα αξιολογητή, αν δεν έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 3
Όργανα αξιολόγησης

1. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:
α) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται από τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).
β) Οι προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης,  οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Π.Ε.Κ., οι προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι υπεύθυνοι και αναπληρωτές υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. και οι προϊστάμενοι των γραφείων νομικής υποστήριξης αξιολογούνται από τους οικείους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης.
γ) Οι σχολικοί σύμβουλοι, οι υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π., οι υπεύθυνοι στους Σ.Σ.Ν., οι υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. καθώς και οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων αξιολογούνται από τους προϊσταμένους των οικείων τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης.
δ) Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. αξιολογούνται από τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης.
ε) Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων υπόκεινται σε διοικητική αξιολόγηση από τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτική αξιολόγηση από τους οικείους σχολικούς συμβούλους.
στ) Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, οι υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. καθώς και οι λοιποί εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων υπόκεινται σε διοικητική αξιολόγηση από τους διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων και σε εκπαιδευτική αξιολόγηση από τους οικείους σχολικούς συμβούλους.
ζ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., οι οποίες ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολογούνται από τους προϊσταμένους των οικείων οργανικών μονάδων στις οποίες έχουν τοποθετηθεί, αν πρόκειται για υπηρεσία που υπάγεται απ’ ευθείας σε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης, και από τους διευθυντές εκπαίδευσης σε κάθε άλλη περίπτωση. Αν η αποκεντρωμένη υπηρεσία στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί δεν διαρθρώνεται σε υποκείμενες οργανικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από τον προϊστάμενο της αποκεντρωμένης υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποκεντρωμένη υπηρεσία διαρθώνεται σε υποκείμενες οργανικές μονάδες αλλά δεν έχουν οριστεί προϊστάμενοι ή ελλείπουν.
η) Η διοικητική αξιολόγηση των διευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων διενεργείται από τον προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης ύστερα και από σχετική εισήγηση του οικείου ιδιοκτήτη.
2. Η διοικητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες διενεργείται από τους διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων αυτών.
3. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διενεργείται από τους σχολικούς συμβούλους στην υπηρεσιακή περιφέρεια του οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν οι αξιολογούμενοι.  Αν οι αξιολογούμενοι υπηρετούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν σε υπηρεσιακές περιφέρειες περισσότερων σχολικών συμβούλων, αξιολογούνται από όλους τους κατά τόπον αρμόδιους σχολικούς συμβούλους.
4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3, για τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας του αξιολογούμενου σύμφωνα με το άρθρο 16, λαμβάνεται υπόψη για κάθε κατηγορία και κριτήριο ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των αρμόδιων αξιολογητών.
5. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς όπου ασκούν αποκλειστικά διοικητικά καθήκοντα, αξιολογούνται όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι των υπηρεσιών και των φορέων αυτών.

Άρθρο 4
Κριτήρια αξιολόγησης

1. Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Η κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο.
β) Η κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Εποπτεία, έλεγχος και αξιολόγηση εκπαιδευτικών της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης ή του γραφείου συντονιστή αντίστοιχα.
ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης ή του οικείου γραφείου συντονιστή αντίστοιχα.
γ) Η κατηγορία ΙΙΙ – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.                                         
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
2. Οι προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Η κατηγορία Ι – Άσκηση οργανωτικού έργου περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο που σχετίζεται με την οργάνωση και στήριξη του έργου των σχολικών συμβούλων.
β) Η κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης των σχολικών συμβούλων, η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο.
γ) Η κατηγορία ΙΙΙ Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.                                         
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
3. Οι σχολικοί σύμβουλοι αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Η κατηγορία Ι – Άσκηση έργου επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίησή του.
ββ) Μελέτη θεμάτων διαπαιδαγώγησης των μαθητών στη σχολική μονάδα.
β) Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, που  περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών και διαδικασίες αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού.
ββ) Διαδικασίες υποστήριξης και επιμόρφωσης που συνδέονται με την αξιολόγηση αλλά και πέραν αυτής.
γ) Η κατηγορία ΙΙΙ Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.                                         
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
4. Οι διευθυντές εκπαίδευσης αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Η Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο.
β) Η Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Έλεγχος και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται.
γ) Η Κατηγορία ΙΙΙ – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.                                          
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
5. Οι διευθυντές σχολικών μονάδων αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Η κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου.
ββ) Οργάνωση του έργου του συλλόγου διδασκόντων.
β) Η κατηγορία ΙΙ –  Άσκηση έργου αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Διοικητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
ββ)  Οργάνωση της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
γ) Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, πέραν της αξιολόγησης στα ανωτέρω κριτήρια, υπόκεινται και σε εκπαιδευτική αξιολόγηση όπως και οι λοιποί εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις μονάδες αυτές, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), β), γ) και ε)  της παραγράφου 9.
6. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Π.Ε.Κ., οι προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι υπεύθυνοι και οι αναπληρωτές υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε., οι προϊστάμενοι των γραφείων νομικής υποστήριξης, οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Η κατηγορία Ι – Άσκηση οργανωτικού έργου που περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο που σχετίζεται με την οργάνωση και εποπτεία του έργου όσων υπηρετούν στις υπηρεσίες που προίστανται.
β) Η κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της αξιολόγησης όσων υπηρετούν στις υπηρεσίες που προίστανται, η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο.
γ) Η κατηγορία ΙΙΙ Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.                                         
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
7. Οι υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π., οι υπεύθυνοι στους Σ.Σ.Ν., οι υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. καθώς και οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Η κατηγορία Ι – Άσκηση έργου επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης και επιμόρφωσης περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Προγραμματισμός της καθοδήγησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
ββ) Υλοποίηση υποστήριξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
β) Η κατηγορία ΙΙ Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.                                         
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
8. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, οι υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Η κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο που σχετίζεται, κυρίως, με το τρόπο υποστήριξη του έργου του διευθυντή και αναπλήρωσής του.
β) Οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, οι υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων και οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης Σ.Ε.Κ. και Σ.Ε. πέραν της αξιολόγησης στο ανωτέρω κριτήριο, υπόκεινται και σε εκπαιδευτική αξιολόγηση όπως οι  εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις α), β), γ) και ε)  της επόμενης παραγράφου.
9. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Η κατηγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες.
ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη.
γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης.
β) Η κατηγορία ΙΙ – Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Βαθμός πρόσληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών.
ββ) Στόχοι και περιεχόμενο.
γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
γ) Η κατηγορία ΙΙΙ – Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία.
ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης.
δδ) Εμπέδωση  της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών.
δ) Η κατηγορία IV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις.
ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτο – αξιολόγησή της.
γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.
ε) Η κατηγορία V – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.                                         
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
10. Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι στην Κ.Υ. ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και δεν ασκούν διοικητικά καθήκοντα αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια:
α) Η κατηγορία I – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο που σχετίζεται με την τήρηση των τυπικών υπαλληλικών υποχρεώσεων και τη συμμετοχή στη λειτουργία της οργανικής μονάδας ή υπηρεσίας καθώς και στην αυτο – αξιολόγησή της.
β) Η κατηγορία ΙΙ – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.                                         
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.

Άρθρο 5
Ποιοτικός χαρακτηρισμός και κλίμακα βαθμολόγησης

1. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται στο σύνολό του, καθώς και ξεχωριστά για κάθε κατηγορία κριτηρίων και κάθε επιμέρους κριτήριο που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο. Για τη αξιολόγηση χρησιμοποιείται τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα. Η ένταξη του αξιολογούμενου σε βαθμίδα της περιγραφικής κλίμακας συνεπάγεται τον ποιοτικό του χαρακτηρισμό ως ακολούθως: «ελλιπής», «επαρκής», «πολύ καλός» ή «εξαιρετικός».
2. Οι ποιοτικοί χαρακτηρισμοί που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο αντιστοιχίζονται με βαθμολογική κλίμακα, στην οποία κατώτατος βαθμός είναι το 0 και ανώτατος το 100, ως εξής:
α) «ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί,
β) «επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί
γ) «πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί και
δ) «εξαιρετικός»:  81 έως 100 βαθμοί.
3. Ο αξιολογητής στην οικεία έκθεση αξιολόγησης αναγράφει για κάθε αξιολογούμενο κριτήριο τον ποιοτικό χαρακτηρισμό και την βαθμολογία του αξιολογούμενου. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιμέρους κριτηρίων κάθε κατηγορίας αποτελεί τη βαθμολογία της οικείας κατηγορίας κριτηρίων, από την οποία προκύπτει ο αντίστοιχος ποιοτικός χαρακτηρισμός. Η τελική βαθμολογία για το σύνολο του έργου του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού, από την οποία προκύπτει και ο αντίστοιχος ποιοτικός χαρακτηρισμός, υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16.

Άρθρο 6
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης και των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού

1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπείς, εφόσον δεν φροντίζουν επαρκώς για την οργάνωση, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των οργανικών μονάδων και των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, δεν μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών και ασκούν πλημμελώς την εκπαιδευτική πολιτική.
ββ) Επαρκείς, εφόσον φροντίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό για την οργάνωση, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των οργανικών μονάδων και των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται, παρακολουθούν και ενισχύουν το έργο, οι μεν περιφερειακοί διευθυντές, των σχολικών συμβούλων, οι δε συντονιστές, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών, μεριμνούν ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών και υλοποιούν με επιτυχή τρόπο την  εκπαιδευτική πολιτική.
γγ) Πολύ καλοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπουν και προλαβαίνουν τις εντάσεις και τις δυσλειτουργίες  και διαμεσολαβούν για την επίλυση των προβλημάτων με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.
 δδ) Εξαιρετικοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, δημιουργούν εξαιρετικό οργανωτικό κλίμα, όπου το προσωπικό εργάζεται με πνεύμα σύμπνοιας και παραδειγματικής αποτελεσματικότητας, ενώ παράλληλα, εισηγούνται καινοτόμες και εφαρμόσιμες ιδέες που έχουν αξία διοικητική, οικονομική, παιδαγωγική για την οικεία διοικητική τους περιφέρεια και για την εκπαίδευση εν γένει και προτείνουν στους ανωτέρους τους τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησή τους.
2. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού  αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο της εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της οικείας διοικητικής τους περιφέρειας εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπείς, εφόσον δεν εποπτεύουν επαρκώς, δεν ελέγχουν και δεν αξιολογούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπάλληλους που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες των υπηρεσιών τους καθώς και τα στελέχη της εκπαίδευσης που προΐστανται υποκείμενων υπηρεσιών, όπως είναι, για τους μεν περιφερειακούς διευθυντές, οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι προϊστάμενοι επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και οι σχολικοί σύμβουλοι και, για τους δε συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού, οι διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων.
ββ) Επαρκείς, εφόσον εποπτεύουν, ελέγχουν και αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε μονάδες των υπηρεσιών τους καθώς και τα στελέχη της εκπαίδευσης που προΐστανται υποκείμενων υπηρεσιών, με αποτελεσματικό τρόπο και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που απορρέουν από τον ρόλο και τις αρμοδιότητές τους και προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
γγ) Πολύ καλοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπουν και προλαβαίνουν τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της αξιολόγησης και διαμεσολαβούν με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις διευθετήσουν.
δδ) Εξαιρετικοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, προβαίνουν σε μετα-αξιολογικές αναλύσεις της διαδικασίας αξιολόγησης και αναζητούν και εισηγούνται στους ανωτέρους τους πιο αποτελεσματικές ή καινοτόμες μεθόδους για την καλύτερη υλοποίησή της.
β) Στο κριτήριο της οργάνωσης της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης των υπηρεσιών των οποίων προΐστανται εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπείς, εφόσον δεν μεριμνούν επαρκώς και εμπρόθεσμα για την αυτο-αξιολόγηση των υπηρεσιών τους.
ββ) Επαρκείς, εφόσον οργανώνουν με αποτελεσματικό τρόπο την αυτο-αξιολόγηση των υπηρεσιών που προΐστανται.
γγ) Πολύ καλοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπουν και προλαμβάνουν τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της αυτο-αξιολόγησης και διαμεσολαβούν με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις διευθετήσουν.
δδ) Εξαιρετικοί, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, αναζητούν και εισηγούνται στους ανωτέρους τους πιο αποτελεσματικές ή καινοτόμες μεθόδους για την καλύτερη υλοποίηση της διαδικασίας της αυτο-αξιολόγησης των υπηρεσιών τους.
3. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη  οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης του εξωτερικού  αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο των τυπικών προσόντων και της επιστημονικής ανάπτυξης εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Επαρκείς, εφόσον κατέχουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και επιστημονικά προσόντα για τον διορισμό εκπαιδευτικού της ειδικότητάς τους.
ββ) Πολύ καλοί, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του δύο (2), τουλάχιστον, από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
i) Είναι κάτοχοι δεύτερου ή και τρίτου τίτλου προπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. ή έχουν μετεκπαιδευτεί σε Διδασκαλείο ή διαθέτουν βεβαίωση σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη και τον πολιτισμό από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα.  
ii) Διαθέτουν πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου Ι ή ΙΙ.
iii) Γνωρίζουν μία, τουλάχιστον, ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α’ 186).
iv) Έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.) ή στις Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.).
v) Υπήρξαν ή είναι υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).
γγ) Εξαιρετικοί, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό τους τρεις (3), τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης κλίμακας και επιπλέον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος.
β) Στο κριτήριο της επαγγελματικής ανάπτυξης εντάσσονται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπείς, εφόσον δεν καλύπτουν ούτε μία από τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην επόμενη υποπερίπτωση.
ββ) Επαρκείς, εφόσον κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους, έχουν:
i) παρακολουθήσει, ένα (1), τουλάχιστον, επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 35 ωρών και άνω από δημόσιο φορέα σε αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκoyn ή στην παιδαγωγική ή στην διδακτική και διαθέτoυν σχετική βεβαίωση ή
ii) δημοσιεύσει ένα (1), τουλάχιστον, άρθρο σε πρακτικά πανελληνίων συνέδριων εκπαιδευτικής θεματολογίας με κριτές ή
iii) οργανώσει και συμμετάσχει ως επιμορφωτές σε ένα (1), τουλάχιστον, επιμορφωτικό πρόγραμμα.
γγ) Πολύ καλοί, εφόσον κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους, έχουν:
i) δημοσιεύσει ένα (1), τουλάχιστον, άρθρο σε ελληνικό ή ξενόγλωσσο περιοδικό με κριτές ή
ii) δημοσιεύσει ένα (1), τουλάχιστον, άρθρο σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με κριτές ή
iii) συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον, καινοτόμου προγράμματος σε συνεργασία ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών φορέων.
δδ) Εξαιρετικοί, εφόσον κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους,  πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, έχουν:
i) εκδώσει ένα (1), τουλάχιστον, βιβλίο με ISBN ή
ii) συμμετάσχει σε δύο (2), τουλάχιστον, συλλογικούς τόμους.

Άρθρο 7
Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των προϊσταμένων τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης

1. Στο κριτήριο της κατηγορίας Ι – Άσκηση οργανωτικού έργου που αφορά στην οργάνωση και στήριξη του έργου των σχολικών συμβούλων ο αξιολογούμενος προϊστάμενος τμήματος επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν φροντίζει επαρκώς για την οργάνωση, την επικοινωνία, την υποστήριξη και την παρακολούθηση του έργου των σχολικών συμβούλων ενώ ανταποκρίνεται πλημμελώς στις ανάγκες που ανακύπτουν στο έργο των σχολικών συμβούλων.
ββ) Επαρκής, εφόσον οργανώνει, παρακολουθεί και ενισχύει το έργο των σχολικών συμβούλων, επικοινωνεί συχνά, φροντίζει να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των σχολικών συμβούλων, μεριμνά ώστε να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα παροχής υπηρεσιών και υλοποιεί με επιτυχή τρόπο την  εκπαιδευτική πολιτική.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει και προλαβαίνει εντάσεις και δυσλειτουργίες και διαμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.
 δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων συμβάλλει στη δημιουργία αποδοτικού οργανωτικού κλίματος, όπου μεταξύ αυτού και των σχολικών συμβούλων αλλά και μεταξύ των σχολικών συμβούλων επικρατεί πνεύμα σύμπνοιας και παραδειγματικής αποτελεσματικότητας ενώ παράλληλα εισηγείται καινοτόμες και εφαρμόσιμες ιδέες που έχουν αξία παιδαγωγική για την οικεία περιφέρειά του και για την εκπαίδευση εν γένει και προτείνει στους ανωτέρους του τρόπους για τη βέλτιστη υλοποίησή τους.
2. Στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙ – Άσκηση του έργου της αξιολόγησης των σχολικών συμβούλων ο αξιολογούμενος προϊστάμενος τμήματος επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν εποπτεύει επαρκώς και δεν αξιολογεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τους σχολικούς συμβούλους της οικείας περιφέρειάς του.
ββ) Επαρκής, εφόσον εποπτεύει και αξιολογεί τους σχολικούς συμβούλους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αποτελεσματικό τρόπο και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που απορρέουν από τον ρόλο και τις αρμοδιότητές του και προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει και προλαβαίνει τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος της αξιολόγησης και διαμεσολαβεί με οξύνοια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα για να τις διευθετήσει.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγουμένων υποπεριπτώσεων, προβαίνει σε μετα-αξιολογικές αναλύσεις της διαδικασίας αξιολόγησης, αναζητεί και εισηγείται στους ανωτέρους του πιο αποτελεσματικές ή καινοτόμες μεθόδους για  την καλύτερη υλοποίησή της.
3. Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη  οι προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης αξιολογούνται ως εξής:
α) Στο κριτήριο των τυπικών προσόντων και της επιστημονικής ανάπτυξης ο αξιολογούμενος προϊστάμενος τμήματος επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Επαρκής, εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από τον νόμο τυπικά και επιστημονικά προσόντα για τον διορισμό εκπαιδευτικού της ειδικότητάς του.
ββ) Πολύ καλός, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του δύο (2), τουλάχιστον, από τις κάτωθι προϋποθέσεις:
i) Είναι κάτοχος δεύτερου ή και τρίτου βασικού πτυχίου ή έχει μετεκπαιδευτεί σε Διδασκαλείο ή διαθέτει βεβαίωση σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη και τον πολιτισμό από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα.  
ii) Διαθέτει πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου Ι ή ΙΙ.
iii) Γνωρίζει μία, τουλάχιστον, ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999.
iv) Έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. ή στις Σ.Ε.Λ.Δ.Ε..
v) Υπήρξε ή είναι υπότροφος του Ι.Κ.Υ..
γγ) Εξαιρετικός, εφόσον, συντρέχουν στο πρόσωπό του τρεις (3), τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης κλίμακας και επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος.
β) Στο κριτήριο της επαγγελματικής ανάπτυξης ο αξιολογούμενος προϊστάμενος τμήματος επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
αα) Ελλιπής, εφόσον δεν καλύπτει ούτε μία από τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην επόμενη υποπερίπτωση.
ββ) Επαρκής, εφόσον κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων του, έχει:
i) παρακολουθήσει, ένα (1), τουλάχιστον, επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 35 ωρών και άνω από δημόσιο φορέα σε αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκει ή στην παιδαγωγική ή στην διδακτική και διαθέτει σχετική βεβαίωση ή
ii) δημοσιεύσει ένα (1), τουλάχιστον, άρθρο σε πρακτικά πανελληνίων συνέδριων εκπαιδευτικής θεματολογίας με κριτές ή
iii) οργανώσει και συμμετάσχει ως επιμορφωτής σε ένα (1), τουλάχιστον, επιμορφωτικό πρόγραμμα.
γγ) Πολύ καλός, εφόσον κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων του, έχει:
i) δημοσιεύσει ένα (1), τουλάχιστον, άρθρο σε ελληνικό ή ξενόγλωσσο περιοδικό με κριτές ή
ii) δημοσιεύσει ένα (1), τουλάχιστον, άρθρο σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου με κριτές ή
iii) συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον, καινοτόμου προγράμματος σε συνεργασία ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών φορέων.
δδ) Εξαιρετικός, εφόσον κατά το χρόνο άσκησης των καθηκόντων του, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, έχει:
i) εκδώσει ένα (1), τουλάχιστον, βιβλίο με ISBN ή

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ