Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2014

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αρ.Πρωτ.Φ.7/495/123484/Γ1/ 04-10-2010/ ΥΠ∆ΒΜΘ ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ - ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

e-mail: spudonpe@ypepth.gr
Τηλ: 210- 344 2247

Θέµα : Φαρµακευτική αγωγή µαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στη ∆/νση µας, σχετικά µε µαθητές που χρήζουν φαρµακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, στο Νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό σχολείο, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε την µε αριθ. Φ.353.1/324/105657/∆1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β) Υπουργική Απόφαση, αρ. 36 «Καθήκοντα και αρµοδιότητες εκπαιδευτικών-διδασκόντων» έργο των εκπαιδευτικών είναι όλα εκείνα που άπτονται των εκπαιδευτικών διαδικασιών, δηλαδή η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των µαθητών, µε στόχο την ποιότητα της εκπαίδευσης, την κοινωνική πρόοδο και τη διάδοση του πολιτισµού.

Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή
φαρ…

Πολύκλειτος - Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού

Εικόνα
Πολύκλειτος  (πηγή: Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού)
Ο διάσημος γλύπτης της αρχαιότηταςΠολύκλειτος κατέχει στην Αργεία τέχνη την ίδια θέση που κατείχε οΦειδίαςστην Αττική. Ήταν κατ” άλλους μεν Σικυώνιος, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν κυρίως στο Άργος, κατ” άλλους δε Αργείος. Ήκμασε γύρω στο 450 – 420 π.χ. και υπήρξε μαθητής του περίφημου Αργείου γλύπτη Αγελάδα. Βίος
Το λαμπερό αυτό αστέρι της σχολής του Άργους, κατέχει στην Αργειακή τέχνη θέση παρόμοια μ΄αυτή του Φειδία στην Αττική. Άλλοι ισχυρίζονται ότι κατάγεταιαπό τη Σικυώνα, αλλά ζούσε και εργαζόταν κυρίως στο Άργος· άλλοι, ισχυρίζονται πως κατάγεται από το Άργος. Από αυτό παρορμητικά μερικοί δέχθηκαν, χωρίς να αληθεύει, ότι ο Σικυώνιος και ο Αργείος Πολύκλειτος ήταν δυο εντελώςδιαφορετικά πρόσωπα. Η γνώμη αυτή αποδεικνύεται εντελώς ανυπόστατη. Ο Overbeck ("Geschichte der Griechischen Plastik" [Ιστορία της ελληνικής γλυπτικής]τόμος 1, σελ. 386 ) πιστεύει ότι γεννήθηκε την 74ηή 75η Ολυμπιάδα (περίπου τ…

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ        –          ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ1. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή (ή υποδιευθυντή σε Μειονοτικά Σχολεία), εξαιρούνται της διαδικασίας αξιολόγησης;
Δεν προβλέπεται αξιολόγηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όποια θέση και εάν έχουν τοποθετηθεί
2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί αξιολογούνται και από πού προκύπτει;
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί: Αναφέρονται ρητά στους παραλήπτες της εγκυκλίου 10940/20-10-2014 Αξιολογούνται σύμφωνα με το Π.Δ.152/2013, Άρθρο 4: «ιδ) Οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων αξιολογούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο (η') του παρόντος άρθρου.» Επίσης: Άρθρο 3: «11. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι ίδιοι με τους συντελεστές της προηγούμενης παραγράφου που αφορά στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.»
3. Πόσο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να υπηρετεί ο αξιολογούμενος για να αξιολογηθεί; Ποια είναι η διαδι…