ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ
Αρ.Πρωτ.Φ.7/495/123484/Γ1/
04-10-2010/
ΥΠ∆ΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ - ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

e-mail: spudonpe@ypepth.gr
Τηλ: 210- 344 2247

Θέµα : Φαρµακευτική αγωγή µαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Με αφορµή ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στη ∆/νση µας, σχετικά µε µαθητές που χρήζουν φαρµακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, στο Νηπιαγωγείο και το ∆ηµοτικό σχολείο, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε την µε αριθ. Φ.353.1/324/105657/∆1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β) Υπουργική Απόφαση, αρ. 36 «Καθήκοντα και αρµοδιότητες εκπαιδευτικών-διδασκόντων» έργο των εκπαιδευτικών είναι όλα εκείνα που άπτονται των εκπαιδευτικών διαδικασιών, δηλαδή η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των µαθητών, µε στόχο την ποιότητα της εκπαίδευσης, την κοινωνική πρόοδο και τη διάδοση του πολιτισµού.

Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή
φαρµακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν µε εξειδικευµένες πράξεις (χορήγηση φαρµάκου από το στόµα, ή σε ενέσιµη µορφή) σε ειδικού τύπου ασθένειες των µαθητών (εφηβικός ζαχαρώδης διαβήτης, επιληπτικές κρίσεις κ.ά) αλλά και σε εποχιακές ιώσεις. Αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωση του εκπαιδευτικού να παρέχει τις στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους µαθητές
του σχολείου του.

Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρµακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεµόνες των µαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια των ∆ιευθντών της σχολικής µονάδας προκειµένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.

Σε έκτακτα σοβαρά ιατρικά περιστατικά µαθητών, οι ∆/ντές οφείλουν µόνο να καλούν το ΕΚΑΒ (166) για διακοµιδή του µαθητή, ενώ ταυτόχρονα ενηµερώνουν τους γονείς του.

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών µονάδων να ενηµερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

αρχείο σε μορφή .pdf  (εδώ)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ