Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2010

Ανασυγκροτήσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Κ. Υ. Σ. ∆. Ε. )

Εικόνα
Ανασυγκροτήσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Κ. Υ. Σ. ∆. Ε. )

Πηγή: 
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/48-KYSDE.htm  και
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/20-ypiresiaka-symvoulia-kef-a.htm

18-02-2010, Ανασυγκρότηση Κ. Υ. Σ. Δ. Ε. με πρόεδρο τονκ. Ζαφειρακίδη Γεώργιο

Μαρούσι 18-02-2010                                          Αριθμός Πρωτοκ: Υ-34/18568/Δ2 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ’  ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι Αττικής
Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr
email: stelexi@ypepth.gr
Πληροφορίες: Μ. Λυδάκη
Τηλέφωνο: 210-3443308
FAX: 210-3443194


Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ:  Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.). Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) «Δομή και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. α. δ.»Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του…

Υπεραριθμίες και Βελτιώσεις θέσεων

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν από:

α) ίδρυση σχολικής μονάδας,
β) κατάργηση σχολικής μονάδας γ) συγχώνευση σχολικών μονάδων
δ) μετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις
ε) μείωση των τμημάτων των μαθητών ή
δ) άλλη αιτία.

Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια, μετά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω μεταθέσεων κατά σχολική μονάδα.

Αν κατά τη σύνταξη των πινάκων μετά τις μεταθέσεις, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:

1. Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία…

Αυτεπάγγελτη δίωξη σε όποιον παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων σχολείων

* Π.Ν.Π. 04-12-1999 (Φ.Ε.Κ. 272 τ.Α΄/4.12.99)

Νόμος Π.Ν.Π. 1999

Όποιος καθ΄οιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την ομαλή λειτουργία των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή παρανόμως παραμένει στους χώρους λειτουργίας αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Η ποινική δίωξη των υπαιτίων ασκείται αυτεπαγγέλτως

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Εικόνα
ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Α. Σχολικοί περίπατοι (άρθρο 1 της 13324/Γ2/7-2-2006/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 206 Β΄)
1. Ως σχολικός περίπατος ορίζεται η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση μα-θητών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη σχολική μονάδα. Γίνεται συνήθως πεζή, εντός του διδακτικού ωραρίου και έχει στόχο κοινωνικοποιητικό, ψυ-χαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό. Σχολικούς περιπάτους είναι δυνατόν να πραγματοποιούν οι μαθητές όλων των τάξεων.
2. Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σχο-λείων, δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισσότεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα.
3. Για την πραγματοποίηση περιπάτου λαμβάνεται απόφαση από το Σύλλογο των Διδα-σκόντων Καθηγητών σε συνεδρία του. Κριτήριο για την επιλογή της τοποθεσίας προ-ορισμού απ…

Δημήτρης Γληνός

Εικόνα
Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1882, από φτωχή οικογένεια με καταγωγή από το Κόρθι της Άνδρου. Σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα. To 1908 παντρεύτηκε την Άννα Χρόνη και με την οικονομική στήριξη του πεθερού του ο Γληνός έφυγε με τη σύζυγό του για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιένα και κατόπιν στη Λειψία. Στη Γερμανία, η γνωριμία του με τον Γ. Σκληρό τον εξοικείωσε με τις σοσιαλιστικές ιδέες και είχε αποφασιστική επίδραση στη μετέπειτα πορεία του. Το 1911, πίσω στην Αθήνα, δραστηριοποιήθηκε στον Εκπαιδευτικό Όμιλο όπου, μεταξύ άλλων, είχε και το συντονισμό της έκδοσης του περιοδικού του. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Εκπαιδευτικού Συνδέσμου των Λειτουργών της Μέσης Εκπαιδεύσεως (Φεβρ. 1915). Τοποθετημένος πολιτικά στην αριστερά του βενιζελισμού ο Γληνός, συνήθως σε συνεργασία με τους Αλ. Δελμούζο και Μ. Τριανταφυλλίδη, έδρασε από διοικητικές και μη θέσεις για την επίλυση του γλωσσικού ζητήματος και την αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες: σύνταξη …

Συμμετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες με ανάθεση μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων

ΥΠΕΠΘ Γ1/1133/9-10-97ΘΕΜΑ: Συμμετοχή εκπαιδευτικού στις σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
1. Η ανάθεση των καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς γίνεται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, αφού ληφθούν υπόψη η ειδικότητά τους και οι ιδιαίτερες γνώσεις τους, ώστε η υπηρεσία που τους ανατίθεται να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Με αυτό το δεδομένο η συνοδεία των μαθητών σε ξενόγλωσση βιβλιοθήκη ανατίθεται στον εκπ/κό της αγγλικής γλώσσας, σε θέατρο στο δάσκαλο της τάξης που διδάσκει τη θεατρική αγωγή, στις παρελάσεις και σε αθλητικούς αγώνες στον εκπ/κό φυσικής αγωγής, κλπ.
2. Όταν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται ημέρα επίσημης αργίας (π.χ. παρέλαση ανήμερα εθνικής εορτής) οι εκπ/κοί ειδικοτήτων προσφέρουν σε ένα σχολείο υπηρεσία, που είναι αυτό της οργανικής τους θέσης. Εξαίρεση αποτελούν οι εκπ/κοί Φυσι…

Αθλητική και πολιτιστική ημέρα

ΥΠΕΠΘ - Γ4/353/2.8.90

 Αθλητική και πολιτιστική ημέρα.
            1. 'Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 47 του Νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 1671 ).            2. Την απόφαση ΜΕ 1969/24.9.75 "Αθλητική Εορτή Σχολείων Μ.Ε." Α  π   ο  φ  α   σ   ί   ζ  ο   υ   μ   ε             1. Θεσμοθετούμε την αθλητική και πολιτιστική ημέρα, μέσα στο τελευταίο   δεκαήμερο (10/ήμερο ) πριν από την ημέρα λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων κάθε διδακτικού έτους, για όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2.        Την ημέρα αυτή κάθε σχολείο θα διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις διεξαγωγή αγώνων, απονομή επάθλων κ.λ.π. ) και πολιτιστικές ( εκθέσεις ζωγραφικής , χειροτεχνίας, παραστάσεις Θεατρικές, χορωδίες, διαγωνισμούς κ.λ.π.) που θα πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου ή στον πλησιέστερο αθλητικό χώρο της περιοχής. 3.        Ο Διευθυντής κάθε σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων , τις μαθητικές …