Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝΠερίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Α. Σχολικοί περίπατοι (άρθρο 1 της 13324/Γ2/7-2-2006/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 206 Β΄)
1. Ως σχολικός περίπατος ορίζεται η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση μα-θητών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τη σχολική μονάδα. Γίνεται συνήθως πεζή, εντός του διδακτικού ωραρίου και έχει στόχο κοινωνικοποιητικό, ψυ-χαγωγικό, παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό. Σχολικούς περιπάτους είναι δυνατόν να πραγματοποιούν οι μαθητές όλων των τάξεων.
2. Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σχο-λείων, δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισσότεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα.
3. Για την πραγματοποίηση περιπάτου λαμβάνεται απόφαση από το Σύλλογο των Διδα-σκόντων Καθηγητών σε συνεδρία του. Κριτήριο για την επιλογή της τοποθεσίας προ-ορισμού αποτελεί η πολιτιστική ή περιβαλλοντική αξία της και η ψυχαγωγική δυνατό-τητα που προσφέρει. Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Σύλλογο των Δι-δασκόντων Καθηγητών ενημερώνεται το οικείο Γραφείο ή η Διεύθυνση Δευτεροβάθ-μιας Εκπαίδευσης.
4. Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύσουν τους μαθητές στον πε-ρίπατο, εκτός εάν κατά την κρίση του Συλλόγου η συμμετοχή κάποιου καθηγητή κα-θίσταται αδύνατη.
5. Σε μαθητή που απουσιάζει από το σχολικό περίπατο καταχωρίζονται απουσίες ισάριθ-μες με τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται ο περίπατος. Στην περίπτωση που για την πραγμα-τοποίηση του περιπάτου χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο, για τη συμμετοχή του μα-θητή κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα του. Αν ο κηδεμόνας δε συμ-φωνεί, δεν καταχωρίζονται απουσίες.

Β. Διδακτικές Επισκέψεις (Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α. – ΦΕΚ 954 Β΄)
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α. «ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκπαί-δευσης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους, με τη διοργάνωση σχετικών διδακτικών επισκέψεων».
2. Διδακτικές επισκέψεις μπορεί να γίνονται σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρη-σκευτικής και πολιτιστικής αναφοράς, σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.τ.λ.
3. Οι διδακτικές επισκέψεις εντάσσονται προγραμματισμένα στην εκπαιδευτική διαδικα-σία, με μέριμνα ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Ο προ-γραμματισμός τους υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να διατυπώ-νει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για το περιεχόμενο του σχεδια-σμού.
4. Οι διδακτικές επισκέψεις έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών και μπορούν να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων σε περίπτωση που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωσή τους.
5. Η συμμετοχή των μαθητών στις διδακτικές επισκέψεις είναι υποχρεωτική. Η απουσία μαθητή από διδακτική επίσκεψη λογίζεται ως απουσία για ισάριθμες διδακτικές ώρες.
6. Η διδακτική επίσκεψη μπορεί να γίνει και με τη χρήση μεταφορικού μέσου. Στην περί-πτωση αυτή απαιτούνται δηλώσεις των γονέων – κηδεμόνων των μαθητών για τη συμμετοχή τους στη διδακτική επίσκεψη. Αν ο κηδεμόνας δε συμφωνεί, ο μαθητής δε μετέχει και δεν του καταχωρούνται οι απουσίες.
7. Οι διδακτικές επισκέψεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από εννέα (9) ανά σχολι-κή τάξη για όλο το διδακτικό έτος.
Για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης απαιτούνται :
1) Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων στην οποία ορίζονται απαραίτητα :
α) Ο αρχηγός της διδακτικής επίσκεψης που πρέπει να είναι ο διδάσκων καθηγητής του μαθήματος που θα διεξαχθεί σε αυτή.
β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης και σε αναλογία ένας (1) εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές.
γ) Η ημερομηνία και οι ώρες πραγματοποίησης της διδακτικής επίσκεψης.
δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η διδακτική επίσκεψη.
ε) Το μέσο μεταφοράς.
2) Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμό-νες των μαθητών, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στη διδακτική επίσκεψη, όταν αυτή γίνεται με τη χρήση μεταφορικού μέσου. Οι ενή-λικοι μαθητές καταθέτουν σημείωμα για τη συμμετοχή τους στη διδακτική επίσκεψη υπογεγραμμένο από τους ίδιους.
3) Έγκριση από την οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν η διδακτική επίσκεψη παραταθεί πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.
4) Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής, όταν η διδακτική επίσκεψη παραταθεί πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.

Γ. Ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές (Γ2/4832/28-11-90/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 762 Β΄)
1. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιείται μία ημερή-σια εκπαιδευτική εκδρομή (χωρίς διανυκτέρευση) από τους μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος.
2. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών δεν είναι υποχρεωτική.
Για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτούνται :
1) Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που πρέπει να έχει ληφθεί δεκαπέντε ημέρες (15) πριν από την πραγματοποίησή της και στην οποία ορίζονται απαραίτητα :
α) Ο αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.
β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης, πλην των ωρομισθίων και σε αναλογία ένας (1) εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές.
γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.
δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή.
ε) Το πρόγραμμα της εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της που είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός όσο και η ασφαλής διακίνηση των μαθητών.
2) Συμμετοχή στην εκδρομή των ¾ των μαθητών της τάξης ή του σχολείου.
3) Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμό-νες των μαθητών, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εκδρομή. Οι ενήλικοι μαθητές καταθέτουν σημείωμα για τη συμμετοχή τους στην εκδρομή υπογεγραμμένο από τους ίδιους.
4) Έγκριση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.
5) Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής.

Δ. Πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές (13324/Γ2/7-2-2006/ΥΠΕΠΘ-ΦΕΚ 206 Β΄)
1. Κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και από 1η Μαρτί-ου μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, είναι δυνατό να πραγματοποιείται μία πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή, διάρκειας μέχρι πέντε (5) συνολικά ημερών, στο εσωτερικό της χώρας ή την Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξω-τερικού από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων και του Β΄ κύ-κλου των Τ.Ε.Ε.
2. Για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Α΄ κύκλου των Τ.Ε.Ε. η διάρκεια της πο-λυήμερης εκδρομής περιορίζεται στις τρεις (3) ημέρες.
3. Για εκδρομή στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού η διάρκειά της είναι δυνα-τό να παραταθεί μέχρι και δύο (2) ημέρες με απόφαση του αρμόδιου εγκριτικού οργά-νου.
4. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών δεν είναι υποχρεωτική.
Για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτούνται :
1) Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που πρέπει να έχει ληφθεί τουλάχιστον σαρά-ντα (40) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της και στην οποία ορίζονται απαραί-τητα :
α) Ο αρχηγός της εκδρομής που πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός.
β) Οι συνοδοί καθηγητές που πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαί-δευσης, πλην των ωρομισθίων και σε αναλογία ένας (1) εκπαιδευτικός ανά τριάντα (30) μαθητές. Για τις εκδρομές με προορισμό το εξωτερικό η αναλογία ορίζεται σε έ-ναν (1) εκπαιδευτικό ανά είκοσι (20) μαθητές.
γ) Η ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής.
δ) Ο τόπος που θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή.
ε) Το πρόγραμμα της εκδρομής, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο ο σκοπός της που είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικός και μορφωτικός όσο και η ασφαλής διακίνηση των μαθητών.
2) Συμμετοχή στην εκδρομή των ¾ των μαθητών της τάξης του σχολείου. Ειδικά για τα Τ.Ε.Ε. απαιτείται η συμμετοχή των ¾ των μαθητών του τμήματος ή του τομέα ή της ειδικότητας, αντίστοιχα.
3) Υποβολή στο Διευθυντή του σχολείου ενυπόγραφων σημειωμάτων από τους κηδεμό-νες των μαθητών, στα οποία να φαίνεται ότι εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους στην εκδρομή. Οι ενήλικοι μαθητές καταθέτουν σημείωμα για τη συμμετοχή τους στην εκδρομή υπογεγραμμένο από τους ίδιους.
4) Έγκριση από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.
5) Έγκριση μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Δ. Ε. Ανατ. Αττικής.

Περισσότερα ΕΔΩ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ