17/2/10

Αυτεπάγγελτη δίωξη σε όποιον παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων σχολείων

* Π.Ν.Π. 04-12-1999 (Φ.Ε.Κ. 272 τ.Α΄/4.12.99)

Νόμος Π.Ν.Π. 1999

Όποιος καθ΄οιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την ομαλή λειτουργία των δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή παρανόμως παραμένει στους χώρους λειτουργίας αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Η ποινική δίωξη των υπαιτίων ασκείται αυτεπαγγέλτως

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναζήτηση Θεμάτων Φυσικής Αγωγής στο διαδίκτυο

      Google Custom Search