Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2017

π.δ. 79/2017 ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017 Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79/2017ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.
Πριν την ανάγνωση του Π.Δ.: ΠΡΟΣΟΧΗ  Στο άρθρο 11 ("A. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Δημοτικού Σχολείου") και στην παράγραφο 6 που αναφέρει: 6. Στα δημοτικά σχολεία κάθε μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά από έναν μόνο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ή από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας όταν πρόκειται για τα μαθήματα ειδικοτήτων που προβλέπονται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και η Ευέλικτη Ζώνη, τα οποία μπορούν να ανατίθενται σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς. Η Ευέλικτη Ζώνη ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων με προτεραιότητα στον εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων του τμήματος. Δώστε προσοχή στο παραπάνω για το λόγο ότι σε πολλά Δημοτικά οι Διευθύνσεις των σχολείων πράττουν το παράτυπο να μοιράζουν τις ώρες Φ.Α.ενός τμήματ…