π.δ. 79/2017 ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017 Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79/2017

ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.


Πριν την ανάγνωση του Π.Δ.:
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Στο άρθρο 11 ("A. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Δημοτικού Σχολείου") και στην παράγραφο 6 που αναφέρει:
6. Στα δημοτικά σχολεία κάθε μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά από έναν μόνο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ή από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας όταν πρόκειται για τα μαθήματα ειδικοτήτων που προβλέπονται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και η Ευέλικτη Ζώνη, τα οποία μπορούν να ανατίθενται σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς. Η Ευέλικτη Ζώνη ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων με προτεραιότητα στον εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων του τμήματος.
Δώστε προσοχή στο παραπάνω για το λόγο ότι σε πολλά Δημοτικά οι Διευθύνσεις των σχολείων πράττουν το παράτυπο να μοιράζουν τις ώρες Φ.Α.ενός τμήματος σε δύο εκπαιδευτικούς (και όχι σε ένα που απαιτεί το ΠΔ), συνήθως σε ΠΕ11 και ΠΕ70.
Παράδειγμα:
Σε Δημοτικό σχολείο που παρέλαβε Γυμναστή για 6 ώρες ενώ της λείπουν 9 ώρες σε 3 τμήματα των Α, Β, Γ τάξεων, αντί να τον βάλει στο πρόγραμμα να εργαστεί σε δύο τμήματα και να καλύψει τις 6 ώρες του όπως προβλέπεται (και τις υπόλοιπες, αν πράγματι δεν βρεθεί συνάδελφος ΠΕ, να τις κάνει σε Β ανάθεση συνάδελφος ΠΕ70 -με όλες τις συνέπειες της συγκριτικής διαφοράς), τον μοιράζει παράτυπα σε 3 τμήματα από 2 ώρες με την υπόλοιπη ώρα να καλύπτεται από δάσκαλο, σε αντίθεση του ΠΔ.
Αν τυχόν συμβεί το παραπάνω περιστατικό, έχουν πράξει λανθασμένα όσοι συνέταξαν και υπέγραψαν το Ω.Π. του σχολείου και διέταξαν τον συνάδελφο ΠΕ11 να κινηθεί εις βάρος του μαθήματος Φ.Α. και σε αντίθεση με το Π.Δ.79/2017.
Ολο το Π.Δ. εδώ: 

 79/2017 ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017

------------------------------------

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79/2017

ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.

 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

ΑΡΘΡΟ 11 - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 79/2017

A. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Δημοτικού Σχολείου
Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας καταρτίζεται ως εξής:
ΩΡΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
07.00-07.15Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης
07.15-08.0045'Προαιρετική Πρωινή Ζώνη
08.00-08.1515΄Υποδοχή μαθητών
08.15-09.4085΄1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45΄-2η διδακτική ώρα 40΄)
09.40-10.0020΄Διάλειμμα
10.00-11.3090΄2η διδακτική περίοδος
11.30-11.4515΄Διάλειμμα
11.45-12.2540΄5η διδακτική ώρα
12.25-12.3510΄Διάλειμμα
12.35-13.1540΄6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13.15-13.20Διάλειμμα
13.20-14.0040΄1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος - Σίτιση - Χαλάρωση
14.00-14.1515΄Διάλειμμα
14.15-15.0045΄2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη - Προετοιμασία
15.00-15.1515΄Διάλειμμα
15.15-16.0045΄3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)
2. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία 
ΤΑΞΕΙΣΑΒΓΔΕΣΤ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΕνιαίος Τύπος 
1ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ--2211
2ΓΛΩΣΣΑ998877
3ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 554444
4ΙΣΤΟΡΙΑ--2222
5ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛ.4422--
6ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ----22
7ΦΥΣΙΚΑ----33
8ΚΟΙΝ. και ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ----11
9ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Εικαστικά221111
Μουσική111111
Θεατρική Αγωγή1111--
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ333322
11ΑΓΓΛΙΚΑ113333
12ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ3322--
132η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ----22
14Τ.Π.Ε.111111
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ303030303030
3. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο 
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑΑ'Β'Τμήμα συνδιδασκαλίας Γ΄ - Δ΄Τμήμα συνδιδασκαλίας Ε΄ - ΣΤ΄ 
Γ΄Δ΄ΣυνδιδασκαλίαΣύνολο ωρώνΕ΄ΣΤ΄Συνδιδασκαλία Ε΄-ΣΤ΄ Σύνολο ωρών Ε΄- ΣΤ
1Θρησκευτικά----2/21--2/21
2Γλώσσα99--88--77
3Μαθηματικά 5533-63 1/23 1/2-7
4Ιστορία ----22--22
5Μελέτη Περιβάλλοντος44--22----
6Γεωγραφία --------2/21
7Φυσικά --------33
8Κοινωνική Πολιτική Αγωγή --------11
9Αισθητική Αγωγή*44--33--2/21
10Φυσική Αγωγή 33--33--22
11Αγγλικά113/23/2-33/23/2-3
12Ευέλικτη Ζώνη33--2/21----
13Τ.Π.Ε.11--11--11
14Β’ Ξένη Γλώσσα------1/21/2-1
Σύνολο30303030
4. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο 
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑΑ'Β'Τμήμα συνδιδασκαλίας Γ΄ - Δ΄
Γ΄Δ΄Συνδιδασκαλία Γ'-Δ'Σύνολο ωρώνΕ΄ΣΤ΄
1Θρησκευτικά----2/2111
2Γλώσσα99--8877
3Μαθηματικά 5533-644
4Ιστορία ----2222
5Μελέτη Περιβάλλοντος44--22--
6Γεωγραφία ------22
7Φυσικά ------33
8Κοινωνική Πολιτική Αγωγή ------11
9Αισθητική Αγωγή*44--3322
10Φυσική Αγωγή 33--3322
11Αγγλικά113/23/2-333
12Ευέλικτη Ζώνη33--2/21--
13Τ.Π.Ε.11--1111
14Β’ Ξένη Γλώσσα------22
Σύνολο3030303030
*Αισθητική Αγωγή
Εικαστικά221
Μουσική111
Θεατρική Αγωγή111
Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις και για 1 ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για 9 ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις, 8 στις Γ΄ και Δ΄ και για 7 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για 5 ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 4 ώρες στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για 4 ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 2 ώρες στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις.
Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για 3 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για 3 ώρες στις Α΄, Β΄, Γ΄, και Δ΄ τάξεις και για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 3 ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.
Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.
Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για 3 ώρες στις τάξεις Α΄ και Β΄ και για 2 ώρες στις τάξεις Γ΄ και Δ΄.
5. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου συντάσσεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Η σύνταξη του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος συνιστά ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του σχολείου και υλοποιείται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Σχολικό Σύμβουλο για έγκριση. Ο Σχολικός Σύμβουλος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα άλλο αντίγραφο αποστέλλει στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
6. Στα δημοτικά σχολεία κάθε μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά από έναν μόνο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ή από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας όταν πρόκειται για τα μαθήματα ειδικοτήτων που προβλέπονται στο ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και η Ευέλικτη Ζώνη, τα οποία μπορούν να ανατίθενται σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς. Η Ευέλικτη Ζώνη ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων με προτεραιότητα στον εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων του τμήματος.
7. Σε περιπτώσεις μη κάλυψης των διδακτικών ωρών από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων, τα διδακτικά αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθούν και σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων. Ειδικότερα για τα 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων οι οποίοι διαθέτουν πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ.
8. Στα Δημοτικά με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζεται ως υπεύθυνος για κάθε ένα από τα λειτουργούντα τμήματα αποκλειστικά ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων στον οποίο ανατίθενται κατά προτεραιότητα τα διδακτικά αντικείμενα του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης του. Στα Νηπιαγωγεία με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ορίζεται ο νηπιαγωγός του/ των τμήματος/των υποχρεωτικού προγράμματος και του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος αντίστοιχα.
9. Ο οικείος Σχολικός Σύμβουλος εισηγείται εγγράφως προς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνοντας την αξιοποίηση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών στα σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης του.
10. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων γίνεται η κατανομή των τάξεων/τμημάτων το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, εφόσον είναι δυνατόν και δεν υπάρχουν μεταβολές ή ελλείψεις διδακτικού προσωπικού. Σε διαφορετική περίπτωση η κατανομή των τάξεων και των τμημάτων μπορεί να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαημέρου του σχολικού έτους. Για την κατανομή των τάξεων/τμημάτων λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α) ο χρόνος ανάληψης τμήματος από εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία. Η ανάληψη του ίδιου τμήματος από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, παιδαγωγικά τεκμηριωμένη, μετά από σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η ανάληψη τμήματος από τον ίδιο εκπαιδευτικό πέραν της τριετίας, συνεχόμενης ή μη.
β) συνιστάται να αποφεύγεται η κατ’ εξακολούθηση ανάληψη των ίδιων τάξεων ή κύκλου τάξεων (π.χ. Α’ -Β’ Δημοτικού) από τον ίδιο εκπαιδευτικό.
γ) συνιστάται, επίσης, στους εκπαιδευτικούς για παιδαγωγικούς και λόγους δεοντολογίας να μην αναλαμβάνουν τμήματα στα οποία φοιτούν τα τέκνα τους.
δ) ο Σύλλογος Διδασκόντων, με σχετική απόφασή του, καθορίζει τα κριτήρια για την κατανομή τμημάτων και τάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών (όπως χρόνια υπηρεσίας, οργανικά τοποθετημένος, αναπληρωτής, αποσπασμένος) δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την κατανομή των τμημάτων και των τάξεων ανάμεσα στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.
11. Σε περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων και προκύπτουν δυσκολίες στην κατανομή των τάξεων/τμημάτων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος ορίζει μια έκτακτη συνεδρίαση σε μια προσπάθεια σύνθεσης των διαφορετικών απόψεων, στην οποία καλείται ο αρμόδιος Σχολικός Σύμβουλος.
12. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού για την πλήρη ανάπτυξη του ΕΩΠΔ, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας αναμορφώνεται προσωρινά ως προς τα διδακτικά αντικείμενα, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, αξιοποιώντας το σύνολο των προσφερόμενων διδακτικών ωρών με βάση το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και τις διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα.
13. Σε περίπτωση έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού στο Δημοτικό Σχολείο το ωράριο αποχώρησης των μαθητών από το σχολείο δε διαφοροποιείται από το προβλεπόμενο, όπως αυτό ορίζεται στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Ο τρόπος κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και καταγράφεται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων στην πρώτη συνεδρίαση του σχολικού έτους και δύναται να τροποποιείται κατά περίπτωση όταν κρίνεται αναγκαίο. Η απόφαση υλοποιείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
14. Στα συστεγαζόμενα σχολεία το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται ύστερα από συνεργασία των Διευθυντών ή Προϊσταμένων και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολείων αυτών, ώστε να διευκολύνεται η συμπλήρωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών από το ένα σχολείο στο άλλο και να εξασφαλίζονται όλες οι δυνατότητες εφαρμογής ενιαίου ωρολογίου προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
15. Για την καλύτερη εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων συμπληρώνουν το ωράριό τους στο συστεγαζόμενο σχολείο. Η συμπλήρωση ωραρίου σε άλλο σχολείο γίνεται όταν στο συστεγαζόμενο δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για συμπλήρωση ή όταν αυτή συντελεί στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σε επίπεδο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
16. Ολοήμερο Πρόγραμμα Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου 
 Α/ΑΩΡΑΔΙΑΡΚΕΙΑ
13.15-13.205'Χρόνος μετάβασης στην αίθουσα σίτισης 
1η ώρα13.20-14.0040'Σίτιση- Χαλάρωση Σίτιση- Χαλάρωση Σίτιση- Χαλάρωση Σίτιση- Χαλάρωση Σίτιση- Χαλάρωση
14.00-14.1515'Διάλειμμα
2η ώρα14.15-15.0045'Μελέτη- ΠροετοιμασίαΜελέτη- ΠροετοιμασίαΜελέτη- ΠροετοιμασίαΜελέτη- ΠροετοιμασίαΜελέτη- Προετοιμασία
15.00-15.1515'Διάλειμμα
3η ώρα15.15-16.0045'Επιλογή διδακτικού αντικειμένου Επιλογή διδακτικού αντικειμένου Επιλογή διδακτικού αντικειμένου Επιλογή διδακτικού αντικειμένου Επιλογή διδακτικού αντικειμένου 
α) Στο Ολοήμερο πρόγραμμα του Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ορίζεται ανά ημέρα ο εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος μπορεί να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας καθώς και στον Διευθυντή του σχολείου. Στους εκπαιδευτικούς που φέρουν την ευθύνη λειτουργίας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος.
β) Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ορίζονται:
α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και β) ανά ημέρα, ο εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.
γ) Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, και η ημέρα για την οποία έχει οριστεί ο κάθε εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ολοήμερου Προγράμματος και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
δ) Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εντάσσεται καθημερινά και για μία (1) διδακτική ώρα το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης-Προετοιμασίας το οποίο ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων.
ε) Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εντάσσεται καθημερινά και για μία (1) διδακτική ώρα επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο από τα αναφερόμενα: Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Αθλητισμός, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή και Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων. Το διδακτικό αντικείμενο των Πολιτιστικών Ομίλων Δραστηριοτήτων μπορεί να ανατίθεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου.
στ) Το Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Για τη διαμόρφωσή του συνυπολογίζονται τα ενδιαφέροντα των μαθητών, η υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας καθώς και το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό. Η σειρά των ωρών διδασκαλίας (2η και 3η), κατά τη σύνταξη του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας του Ολοήμερου, προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.
ζ) Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00), για υποδοχή (7:00-7:15) και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15-8:00), σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών είναι οι 7 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/ θέσια και 10 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω. Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων και θετική εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο χρόνος απασχόλησης των μαθητών που συμμετέχουν στο τμήμα Πρωινής Ζώνης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Πρωινής Ζώνης δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.
η) Κατά τη σύνταξη του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
θ) Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η οποία κοινοποιείται και στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. Η φοίτηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει την διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2o 15νθήμερο του Νοεμβρίου και το 1o 15νθημερο του Φεβρουαρίου.
ι) Με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες από το σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του Διευθυντή και στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
ια) Κατά το 1o δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας σίτισης των μαθητών που θα εγγραφούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
ιβ) Η ώρα της σίτισης-χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ορίζονται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνοι Ολοήμερου Προγράμματος τη συγκεκριμένη ημέρα καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της διαδικασίας σίτισης των μαθητών και διδάσκουν την επόμενη 2η ώρα του Ολοήμερου Προγράμματος.
ιγ) Με απόφαση του υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών στο ολοήμερο πρόγραμμα.
B. Ωρολόγιο Πρόγραμμα και κατανομή τάξεων Νηπιαγωγείου
ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΩΡΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
7:45 - 8:3045΄Πρόωρη υποδοχή μαθητών/τριων (προαιρετικό πρόγραμμα)
08:15 - 8:30Υποδοχή μαθητών/τριών
08:30 - 09:151η διδακτική ώρα - 45΄Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
09:15 - 10:002η διδακτική ώρα - 45΄*Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, πρόγευμα
10:00 - 10:45Διάλειμμα
10:45 - 11:303η διδακτική ώρα - 45΄Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
11:30 - 12:104η διδακτική ώρα - 40΄Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ανατροφοδότηση (γωνιές)
12:10-12:455η διδακτική ώρα - 35΄Οργανωμένες δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ- Αναστοχασμός- Ανατροφοδότηση- Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
12:45-13:00Προετοιμασία για Αποχώρηση
13:00Αποχώρηση
*Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σημαίνει αλλαγή δραστηριότητας. Ο Νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να προσαρμόζει το χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της τάξης.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΩΡΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ
13:00 - 14:201η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος- 40΄Προετοιμασία γεύματος/γεύμα
2η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος- 40'Χαλάρωση/ύπνος/Ελεύθερο παιχνίδι-ενασχόληση στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
14:20 - 15:003η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος- 40'Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ
15:00 - 15:20Διάλειμμα
15:20 - 16:004η διδακτική ώρα ολοήμερου προγράμματος- 40'Ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι, ανατροφοδότηση
15:45 - 16:00Προετοιμασία για αποχώρηση
16:00Αποχώρηση
1. Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ξεκινά για όλα τα τμήματα στις 8:30 και εκτείνεται έως τις 13:00 (είκοσι πέντε -25- διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως), ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα εκτείνεται έως τις 16:00.
2. Δύναται να λειτουργήσει πρόωρη υποδοχή, αν υπάρχουν αιτήσεις γονέων, από 7:45- 8:30 μόνο για τους μαθητές που επιλέγουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (13:00-16:00). Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα πέντε (5) νήπια/προνήπια.
3. Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή, Προϊστάμενο του Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σχολικό Σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι διδακτικές ώρες για τις οποίες έχουν τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων α) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Σχολείου και β) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε νηπιαγωγείου το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τους νηπιαγωγούς, ύστερα από συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής.
4. Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση, δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο καθώς και την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών. Οι δραστηριότητες που αφορούν τις μαθησιακές περιοχές του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ αναπτύσσονται σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και μπορούν να λάβουν τη μορφή Σχεδίου Εργασίας (project), θεματικής προσέγγισης ή διαθεματικών οργανωμένων δραστηριοτήτων. Το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του προγράμματος ως κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.
6. Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζονται ο/οι εκπαιδευτικός/οί που διδάσκουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα και ο/οι εκπαιδευτικός/ οί που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση διαφωνίας την οριστική λύση δίνει ο Σχολικός Σύμβουλος. Το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός που διδάσκει στο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο υποχρεωτικό και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κοινοποιείται: α) στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, β) στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ολοήμερου Προγράμματος και δ) αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
7. Σε όλα τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Νηπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Στα 1/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 5 φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια). Τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία που έχουν κοινή σχολική περιφέρεια και κοινές εγγραφές λογίζονται ως ενιαία σχολική μονάδα και ανάλογα με τα τμήματα που λειτουργούν θα υπολογίζεται ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος.
β) Στα 2/θέσια Νηπιαγωγεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 10 φοιτώντες μαθητές (νήπια- προνήπια).
γ) Στα 3/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές (νήπια/ προνήπια).
δ) Όταν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των όσων προβλέπονται παραπάνω τότε αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Σχολικού Συμβούλου και του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
ε) Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του Διευθυντή- Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών, η οποία κοινοποιείται και στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
στ) Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) είναι δυνατό να τροποποιείται η ώρα έναρξης και λήξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου αναλόγως των τοπικών ή άλλων συνθηκών χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική διάρκειά τους.
Άρθρο 21
Τελικές διατάξεις
1. Από τη δημοσίευση του παρόντος παύουν να ισχύουν τα προεδρικά διατάγματα 200/1998 (ΦΕΚ 161 Α΄/1998) και 201/1998 (ΦΕΚ 161 Α΄/1998).
2. Η ισχύς του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017


Ολο το Π.Δ. εδώ: 

 79/2017 ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ