Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2009

Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωροµίσθιων
(σύµφωνα µε την Φ.361.1/363/64313/∆1 -16-05-08 )

Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωροµίσθιων
(σύµφωνα µε την Φ.361.1/363/64313/∆1 -16-05-08 )
www.doe.gr


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. α. Από τις διατάξεις της παρ.5 περίπτ α΄ του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-07-2004 τ.Α’) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται, µε αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από …αα) …προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, ένα µόριο για κάθε µήνα της προϋπηρεσίας τους, ββ) σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π., ένα µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση, γγ) σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισµό, µισό µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη β…