Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωροµίσθιων
(σύµφωνα µε την Φ.361.1/363/64313/∆1 -16-05-08 )


Το νοµοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωροµίσθιων
(σύµφωνα µε την Φ.361.1/363/64313/∆1 -16-05-08 )
www.doe.gr


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


1. α. Από τις διατάξεις της παρ.5 περίπτ α΄ του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-07-2004 τ.Α’) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται, µε αίτησή τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά σειρά που εξαρτάται από …αα) …προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, ένα µόριο για κάθε µήνα της προϋπηρεσίας τους, ββ) σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον τελευταίο προ της συντάξεως του ως άνω πίνακα διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π., ένα µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση, γγ) σε όσους έλαβαν τη βαθµολογική βάση κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισµό, µισό µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση. ΄Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της µιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαµβάνουν αθροιστικά τα µόρια αυτών.

β. Από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου περίπτ. β΄ του ως άνω άρθρου του ίδιου νόµου ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωροµίσθιων, που συντάσσεται κατά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος…Κάθε υποψήφιος ωροµίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα µ όνο µιας Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης.

γ. Από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2α περίπτωση ββ΄ του ιδίου ως άνω νόµου ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 και εφεξής, οι διορισµοί εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις κενές οργανικές θέσεις πραγµατοποιούνται … σε ποσοστό 40% από ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από την πραγµατική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

δ. Από τις διατάξεις της παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου του ίδιου νόµου ορίζεται ότι εκπαιδευτικοί που κατέχουν περισσότερα του ενός πτυχία, οι οποίοι έχουν διορισθεί σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού, δεν εγγράφονται στον πίνακα της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2.

2. Από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.34 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28-6-2002 τ.Α΄), όπως
συµπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 περιπτ. α΄, β΄ και γ΄ του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄), του άρθρου 23 παρ.2 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21-6-2006 τ.Α΄) και των διατάξεων του νόµου
που προωθείται σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της αριθµ. 35557/∆2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/17-4-2003 τ.Β΄) Ρυθµιστικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθ. α) 46831/14-5-2003 (ΦΕΚ 636/22-5-2003 τ.Β΄), β) 79630/∆2/28-7-2003 (ΦΕΚ 1084/5-8-2003 τ.Β΄) και γ) 55127/∆2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937/23-6-2004 τ.Β΄) όµοιες και µε την αριθµ. 913/4-3-2003 (ΦΕΚ 284/7-3-2003 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, ορίζεται η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, η οποία στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται ότι νοείται ως τοιαύτη και προσφέρθηκε στους αναφερόµενους φορείς, όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο Ε΄ της παρούσης.

3. α. Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240/4-10-2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι η
υπηρεσία αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών σε σχολικές µονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις
οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο για
την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004.

β. Από τις διατάξεις της παρ.5 περίπτ. α΄ του ίδιου άρθρου του ιδίου ως άνω νόµου, η οποία συµπληρώνει την παρ. 13 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004 τ.Α΄), ορίζεται ότι η προϋπηρεσία

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωρομίσθιων αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, που προσφέρθηκε σε περισσότερους του ενός κλάδους, υπολογίζεται στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε.

γ. Από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου περίπτ. β΄ του ίδιου άρθρου του ως άνω νόµου ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνταξιοδοτηθεί, ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης, καθώς και οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ του εδαφίου α΄ της παρ.2 καθώς και των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι δεν µπορούν να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών για µόνιµο διορισµό ή για διορισµό ως πολύτεκνοι ή για πρόσληψη ως αναπληρωτές και ωροµίσθιοι.

δ. Από τις διατάξεις της παρ.6 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόµου ορίζεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και µόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών µονάδων, τάξεων ή τµηµάτων ή µε καταγγελία της σύµβασης εργασίας, εφόσον συµπληρώνουν στην ίδια σχολική µονάδα κατά την ηµέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών µε πλήρες εβδοµαδιαίο ωράριο ή µε αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και µε σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών των παρ.2 και 5 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι στους πίνακες µε πραγµατική προϋπηρεσία για µόνιµο διορισµό και στους πίνακες για πρόσληψη αναπληρωτών.

∆εν προσµετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη δηµόσια εκπαίδευση, προηγούµενη της ιδιωτικής, µε οποιαδήποτε σχέση και αν παρασχέθηκε.

∆υνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΄Οσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν µπορούν να διορισθούν σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.3255/2004 πριν συµπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµισθίου σε δηµόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη, δηλαδή είκοσι (20) µήνες, από την εγγραφή τους στον πίνακα.

4. Από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13-7-2006 τ.Α΄), όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3577/07 (ΦΕΚ 130/8-6-2007 τ.Α΄) ορίζεται ότι:

α. εκπαιδευτικοί, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας, δεν προσλαµβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση.

β. η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούµενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστηµα από τότε που κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτού προσφερθείσα σε δηµόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.

γ. η ρύθµιση της προηγούµενης παραγράφου για τον υπολογισµό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δηµόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και για µία µόνο φορά.

5. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 (ΦΕΚ 258/17-10-2005 τ.Α΄) ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµισθίων εκπαιδευτικών αµέσως µετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας και τους υποψήφιους που πάσχουν από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία και δρεπανο-µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία.

6. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/7-4-2006 τ.Α΄) ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολ. έτους 2006-2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον πίνακα της παρ.5 περίπτ. α΄ του άρθρου 6 του Ν.3255/2004, ήτοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, προσλαµβάνονται από τους εγγεγραµµένους στον πίνακα αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαµβανοµένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών µε τρία τέκνα και σε ποσοστό 20% γίνεται µε βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγµατοποιούνται οι προσλήψεις.

Οι υπαγόµενοι στις ρυθµίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισµό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του Ν. 1566/1985, προσλαµβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναµο προς αυτό (Σχετική επισήµανση στο Κεφ. ∆΄ της παρούσης).

7. Από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141/10-6-2003 τ.Α΄) ορίζεται ότι αν εξαντληθούν οι πίνακες των υποψηφίων της κατηγορίας αυτής (ενιαίο πίνακα αναπληρωτών-πίνακα Β΄), προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές από συµπληρωµατικό πίνακα υποψηφίων, ο οποίος συντάσσεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος και στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες µε βάση την ηµεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύµπτωσης της ηµεροµηνίας αυτής µε το βαθµό του πτυχίου τους.

Από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.2 της αριθ. 35557/∆2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/17-4-2003 τ.Β΄) Ρυθµιστικής Απόφασης ο πίνακας αυτός χαρακτηρίζεται ως Πίνακας Γ΄.

8. Από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.3391/2005 ορίζεται ότι προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαµβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τον πίνακα αναπληρωτών διαγράφονται για το σχολικό έτος πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαµβάνουν υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο εντός δέκα ηµερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά, διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο επόµενα έτη.

9. Από τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.45 περίπτ. β΄ του Ν.3149/2003 ορίζεται ότι δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισµό τους σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών.

Όσοι ανέλαβαν υπηρεσία ως µόνιµοι και παραιτήθηκαν εντός του έτους δεν µπορούν να ενταχθούν στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. (Αριθ.329/2005 Γνωµοδότησης του Ε΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.).

10. Από τις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α’ παρ.9 και περιπτ. Β’ παρ.7 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ.Α΄) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δηµόσια εκπαίδευση άλλης χώρας αποτελεί κώλυµα διορισµού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

11. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθµ. 44840/ΣΤ5 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 587/10-5-2006 τ.Β΄) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία µπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από τις ∆/νσεις και τα Γραφεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης.

12. Από τις διατάξεις της αριθµ. 9018/∆2/23-5-1995 (ΦΕΚ 469 τ.Β’) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της αριθµ. 38834/∆2/11-4-2007 (ΦΕΚ 619/25-4-07 τ.Β’) Υπουργικής Απόφασης και ισχύει, ορίζονται οι ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως προς τον κλάδο ΠΕ17, καθώς και οι οργανικές θέσεις για καθεµιά από τις ειδικότητες του κλάδου αυτού.

13. α. Από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1 του Ν.3475/2006 ορίζεται ότι η περίπτ. ιε΄ της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιε΄. Κλάδος ΠΕ15-Οικιακής Οικονοµίας: Πτυχίο Οικιακαής Οικονοµίας ή Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο κι αντίστοιχο της αλλοδαπής».

β. Από τις διατάξεις της παρ.2 του ίδιου άρθρου του ιδίου ως άνω νόµου ορίζεται ότι η παρ. 11 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µπορεί να ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθµός των διοριστέων για κάθε ειδικότητα που διορίζονται κάθε φορά, ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των διδασκόµενων µαθηµάτων, του κλάδου ΠΕ04.»

14. Από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.3 του Ν.3577/2007 ορίζεται ότι στο τέλος της περιπτ. β’ της παρ.8
του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, όπου αναφέρονται τα προσόντα διορισµού του κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων,

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωρομίσθιων προστίθεται η φράση «ή πτυχίο του τµήµατος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών». Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 20-7-2006.

15. Από τις διατάξεις της αριθµ. 23987/∆2/25-02-2008 (ΦΕΚ 328, τ.Β΄, 28-02-2008) ορίζεται ότι η παράγραφος γ΄ του άρθρου 2 της υπ΄ αρίθµ. 13934/∆2/12-02-2001 (ΦΕΚ 204, τ.Β΄, 02-03-2001) Κ.Υ.Α. αντικαθίσταται ως εξής: «για την ειδικότητα ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγων: πτυχίο τµήµατος Περιβάλλοντος, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχεδιασµού Νησιωτικού Περιβάλλοντος και Χαρτογραφίας (Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας) (Π.Σ.Ε.), Επιστηµών και Πολιτισµού-Κατεύθυνση Επιστηµών Περιβάλλοντος (Π.Σ.Ε.) ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος της ηµεδαπής και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας».

16. Από τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου Νόµου ορίζεται ότι:

α. Ως προσόν διορισµού στον κλάδο ΠΕ03-Μαθηµατικών, πέραν των προβλεποµένων στην παρ.8, περ. γ’ του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, ορίζεται το ∆ίπλωµα της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών ή πτυχίο του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

β. Ως προσόν διορισµού στον κλάδο ΠΕ04, πέραν των προβλεποµένων στην παρ. 8 περ. δ΄ του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, ορίζεται το ∆ίπλωµα της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρµογών ή πτυχίο του Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών του Παν/µίου Ιωαννίνων ή πτυχίο των Τµηµάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου αντίστοιχα.

γ. Οι κλάδοι ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης και ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας εντάσσονται στις καθηγητικές σχολές.

δ. Θεσµοθετείται διαδικασία διορισµού όσων εκπαιδευτικών συµπλήρωσαν πραγµατική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµισθίου εκπαιδευτικού σε δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:

I. Τουλάχιστον σαράντα (40) µηνών µέχρι 30-06-2008. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και το αργότερο µέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013, σε ποσοστό που ορίζεται κατ’ έτος στο 1/5 του συνολικού αριθµού αυτών, κατά προτεραιότητα έναντι όσων συµπλήρωσαν προϋπηρεσία 24 µηνών και έναντι των εγγεγραµµένων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (40%) και πέραν των ποσοστών 60% - 40%.

II. Τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, εφόσον έχουν λάβει τη βαθµολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ (από την εφαρµογή του άρθρου 6, παρ.3, του Ν.2525/1997). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και εφεξής, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και µε σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραµµένων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (40%) και µετά από τους εκπαιδευτικούς της προηγούµενης παραγράφου και πέραν των ποσοστών 60%-40%. Ο αριθµός των διοριζοµένων ανά σχολικό έτος και ανά κλάδο και ειδικότητα θα καθορίζεται µε Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

III. Οι υπαγόµενοι στις ανωτέρω υπό στοιχεία I. και II. εκπαιδευτικοί, για το διορισµό των οποίων προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις ως προσόν διορισµού πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), διορίζονται µόνον εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναµο προς αυτό.

IV. α΄ Στην περ. κ της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν. 1566/85, όπου καθορίζονται τα τυπικά προσόντα διορισµού στον κλάδο ∆Ε01, προστίθεται η φράση: «καθώς και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ)» .

β’ Οι διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) εφαρµόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, για τους διορισµούς και τις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄). ε.. Η παρ. 34 του άρθρου 6 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152τ.Α΄/28-6-2002), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 α και β του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α) και του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α), αντικαθίσταται ως εξής:

«34. α. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, β) στα Μουσικά σχολεία, γ) στα Τµήµατα Αθλητικών ∆ιευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων, ι) σε θέσεις µονίµων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί µέχρι 31-8-2005, ια) για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης ιγ) στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε) του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α) και ιδ) στα δηµόσια σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , µετά την ηµεροµηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιφυλασσοµένης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000.

β. Προσµέτρηση των υπηρεσιών της παραγράφου α γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει: i) από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή µε εξουσιοδότηση αυτού από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ii) από τους αρµόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς στα Ολοήµερα Σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής βοήθειας.

iii) από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας για τα δηµόσια ναυτικά λύκεια πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και

iv) από τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων για τις σχολές και τα τμήµατα αυτής

v) από τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ι∆ΕΚΕ για τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται µέχρι το µισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου. vi) από φορείς των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου. στ) Υπηρεσία ωροµίσθιων εκπαιδευτικών που έχει ήδη προσφερθεί ή προσφέρεται στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας των περιοχών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις οποίες λειτουργούν αντιστοίχως σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κατηγοριών Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ κατά την αριθµ. 46272/∆2/2-5-02 (ΦΕΚ 599 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Καθορισµός δυσπροσίτων σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης», εµπίπτει στην κατά τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 3, του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄) αυξηµένη στο διπλάσιο προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χηµικών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΤΕ01 και ∆Ε01 της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν Αίτηση-∆ήλωση για εγγραφή στους πίνακες:

α) του άρθρου 6 παρ.5 περίπτ. α΄ του Ν.3255/2004, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ενιαίος πίνακας αναπληρωτών εκπαιδευτικών (πίνακας Β΄),

β) του άρθρου 13 παρ.1 του Ν.3149/2003, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πίνακας αναπληρωτών µε µηδενικά µόρια (πίνακας Γ΄)

γ) του άρθρου 6 παρ.5 περίπτ.β΄ του Ν.3255/2004, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ενιαίος πίνακας ωροµίσθιων εκπαιδευτικών. Από τον πίνακα αυτό θα προσληφθούν, ύστερα από αίτησή τους, οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί για πρόσληψη ως ωροµίσθιοι στο κανονικό πρόγραµµα, καθώς και οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για πρόσληψη στα Ολοήµερα Σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΤΕ16 και οι εµπειροτέχνες ιδιώτες µουσικοί θα κληθούν µε ξεχωριστή εγκύκλιο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Όσοι επιθυµούν να διοριστούν ως µόνιµοι εκπαιδευτικοί κατά το σχολικό έτος 2008-2009 από τους πίνακες αναπληρωτών και ωροµισθίων ανά κατηγορία προϋπηρεσίας (40µηνο-24µηνο-40%) υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση µε την παρούσα εγκύκλιο για ένταξη στους πίνακες αυτούς προκειµένου να καταρτιστούν πίνακες 40µήνου και 24µήνου. Σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης δεν είναι δυνατός ο διορισµός τους.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τους κλάδους Β/θµιας Εκπαίδευσης διευκρινίζονται τα εξής:

1. Για τον κλάδο ΠΕ02-Φιλολόγων γίνεται επίσης δεκτό και το πτυχίο του Τµήµατος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών.

2. Για τον κλάδο ΠΕ03-Μαθηµατικών γίνεται επίσης δεκτό και το ∆ίπλωµα της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηµατικού Εφαρµογών ή το πτυχίο του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

3. Για τον κλάδο ΠΕ04 γίνεται επίσης δεκτό και το ∆ίπλωµα της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου µε πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράµµατος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρµογών (ΠΕ04.01) ή το πτυχίο του Τµήµατος Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών του Παν/µίου Ιωαννίνων (ΠΕ04.04) ή το πτυχίο των Τµηµάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου αντίστοιχα (ΠΕ04.05). Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ04 θα δηλώνουν και την ειδικότητα στην οποία ανήκουν: ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χηµικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων και ΠΕ04.05 Γεωλόγων.

4. Για τον κλάδο ΠΕ12 Ραδιοηλεκτρολόγων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι φυσικού τµήµατος πανεπιστηµίων µε ενδεικτικό µεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοµατισµού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος ισότιµου µε τα παραπάνω µόνο ενδεικτικά.

5. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ13, που απέκτησαν πτυχίο του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου µετά τις 30/6/1984, δεν έχουν δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση.

6. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15-Οικιακής Οικονοµίας γίνεται δεκτό µόνον Πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας ή Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

7. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 38834/∆2/11-4-2007 Υ. Α. (ΦΕΚ 619 Β΄) οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Ενεργειακής Τεχνικής κατά την κατεύθυνση σπουδών τους (κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου και κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου) εντάσσονται αντίστοιχα στις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων του κλάδου ΠΕ17 Τεχνολόγων. Η προσφερθείσα προϋπηρεσία αναπληρωτών-ωροµισθίων µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2006-2007 στην ειδικότητα Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής υπολογίζεται εφεξής στην ειδικότητα στην οποία εντάσσονται κατά την κατεύθυνση σπουδών που έχουν παρακολουθήσει. Οι αιτήσεις των πτυχιούχων των Τµηµάτων Ενεργειακής Τεχνικής θα καταχωριστούν στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, ενώ µετά την ηλεκτρονική καταχώριση, µε ευθύνη των ∆/νσεων, θα αποσταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ (∆/νση Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης, Τµήµα Α΄ ∆ιορισµών) µόνο οι τίτλοι σπουδών των υποψηφίων, προκειµένου να ολοκληρωθεί η κατάταξή τους στις επιµέρους ειδικότητες κατά την ανωτέρω διάταξη.

8. α. Σύµφωνα µε την αριθµ. 140340/∆2/6-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 2400/20-12-2007 τ.Β’) στον κλάδο ΠΕ18 καταργείται η ειδικότητα ΠΕ18.06 Κοπτικής-Ραπτικής και ιδρύεται η ειδικότητα «Σχεδιασµός και Παραγωγή Ενδυµάτων» µε τυπικά προσόντα διορισµού το πτυχίο ΤΕΙ του Τµήµατος Σχεδιασµού και Παραγωγής Ενδυµάτων και Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Η νέα ειδικότητα συγχωνεύεται µε την ειδικότητα ΠΕ18.20-Κλωστοϋφαντουργίας µε την ονοµασία «Κλωστοϋφαντουργία-Σχεδιασµός και Παραγωγή Ενδυµάτων ».

Κατά τη µεταβατική περίοδο, αντί του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας γίνονται δεκτοί και οι έχοντες παιδαγωγική κατάρτιση κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997.

Οι υποψήφιοι του ανωτέρω κλάδου µπορούν να υποβάλουν αίτηση αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού και στην περίπτωση που δεν διαθέτουν παιδαγωγικό πτυχίο (άρθρο 8 παρ.7 του Ν. 3194/2003).

Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται ότι στον κλάδο ΤΕ01 -Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ οι ειδικότητες ΤΕ01.22-Κοπτικής Ραπτικής και ΤΕ01.27-Κλωστοϋφαντουργίας ενοποιούνται και η νέα ενοποιηµένη ειδικότητα φέρει την ονοµασία «Κοπτικής-Ραπτικής-Κλωστοϋφαντουργίας» (ΤΕ01.37).

β. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής Πανεπιστηµίου απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήµης Υπολογιστών ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και ∆ικτύων ή του Προγράµµατος Σπουδών Επιλογής «Επιστήµες και Πολιτισµός» µε κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρµογές τους» Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένος ισότιµος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής.

γ. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ20-Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. απαιτείται πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοµατισµού ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένος ισότιµος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κανένα πτυχίο ή δίπλωµα από τα ανωτέρω αναφερόµενα στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής δεν θεωρείται ότι είναι «καθηγητικής σχολής» και δεν υποκαθιστά το προσόν του παιδαγωγικού πτυχίου (Ν.3194/03 και Αποφάσεις ΣτΕ 3325 και 3326/03).

9. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΤΕ01 απαιτείται αναγνωρισµένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιµίας του συγκεκριµένου πτυχίου µε πτυχίο Μέσης Σχολής, από τον Ο.Ε.Ε. Κ, εάν δεν είναι σαφής η βαθµίδα εκπαίδευσης. Για τα πτυχία εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιµίας από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από την οποία να προκύπτει η αντίστοιχη ειδικότητα.

10. Για τους υποψηφίους του κλάδου ∆Ε01 απαιτείται αναγνωρισµένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. ή Τεχνικής και Επαγγελµατικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ή πτυχίο και βεβαίωση από τον Ο.Ε.Ε.Κ, από την οποία να προκύπτει ότι είναι ισότιµο και αντίστοιχο µε πτυχίο Κατώτερης Επαγγελµατικής Σχολής, και τριετής (3ετής) επαγγελµατική πείρα στην ειδικότητα µετά την κτήση του πτυχίου. Για τα πτυχία εξωτερικού απαιτείται ισοτιµία από τον Ο.Ε.Ε.Κ. από την οποία να προκύπτει η αντίστοιχη ειδικότητα.

Επίσης, σύµφωνα µε τις επικείµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις, στις προσλήψεις αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών του συγκεκριµένου κλάδου προηγούνται όσοι έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο ισοδύναµο προς αυτό.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επαγγελµατική πείρα αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισµένους στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ), από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήµατα απασχόλησής τους και β. Για τους ασφαλισµένους στο Ι ΚΑ, από βεβαίωση του εργοδότη και επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήµων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στερούνται επαγγελµατικής εµπειρίας, συµψηφίζεται ίσης χρονικής διάρκειας διδακτική προϋπηρεσία, η οποία δε µοριοδοτείται.

∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ:

1. Οι κάτοχοι πτυχίων των Εκκλησιαστικών Σχολών (Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων) µετά το έτος 1991, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ.2 του Ν.1946/1991 (Φ Ε Κ 69/14-5-1991 τ.Α΄)

Επισηµαίνεται ότι η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, η οποία λειτουργούσε ως Ανωτέρα Ιερατική Σχολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.∆.643/19-10-1972 (ΦΕΚ 183/Α΄) και µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 1 του Π.∆.1025/10-11-1977 (ΦΕΚ 344 Α΄) σε Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή, δεν λειτούργησε ποτέ ως Παιδαγωγική Ακαδηµία. Ως εκ τούτου ούτε και οι κάτοχοι πτυχίων της Σχολής αυτής δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση.

2. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής των Πανεπιστηµίων: α) Θεσσαλίας, Σχολής Επιστηµών του Ανθρώπου του Τµήµατος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων ∆ασκάλων ή Νηπιαγωγών), β) Μακεδονίας, Σχολής Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες), καθώς και των αντιστοίχων τίτλων της αλλοδαπής.

3. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-∆ασκάλων κατόχων πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εφόσον δεν προσκοµίσουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του ειδικού προγράµµατος επανεκπαίδευσης παιδαγωγικού τµήµατος Ελληνικών Πανεπιστηµίων (άρθρο 30, παρ.2 του Ν.2083/1992, άρθρο 10 παρ.3 του Ν.2327/1995 και άρθρο 9, παρ.8 του Ν.3391/2005). Σε περίπτωση έναρξης παρακολούθησης του προγράµµατος µπορούν να υποβάλουν Αίτηση-∆ήλωση ένταξης στους οικείους πίνακες µε Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα προσκοµίσουν τη βεβαίωση παρακολούθησης κατά την ηµεροµηνία πρόσληψης.

4. Όσοι κατεστάθησαν πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου µετά τις 30/6/1984.

5. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15-Οικιακής Οικονοµίας γίνεται δεκτό µόνον Πτυχίο Οικιακής Οικονοµίας ή Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωρομίσθιων

6. Οι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί καθώς και οι µόνιµοι
εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης.

7. ΄Οσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισµό τους σε θέση µόνιµου εκπαιδευτικού. Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους από τη θέση µόνιµου εκπαιδευτικού (Κεφ. Α΄ παρ. 9).

8. ΄Οσοι προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές κατά την τελευταία τριετία (σχολικά έτη 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008) και δεν ανέλαβαν υπηρεσία δύο φορές για οποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους.

∆εν θεωρείται άρνηση ανάληψης η παραµονή σε Ιδιωτικά Σχολεία σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3475/2006, όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.3577/07.

9. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι µετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εµπορική ιδιότητα, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32, 31 παρ.3 του Ν.3528/2007, αντίστοιχα) µπορούν να υποβάλουν Αίτηση-∆ήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι, αλλά δεν µπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν προηγουµένως δεν παραιτηθούν µε οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.


ΑΙΤΗΣΗ-∆ΗΛΩΣΗ

1. Η Αίτηση-∆ήλωση (ΕΝΤΥΠΟ Α), σε έντυπο µηχανογραφικής επεξεργασίας, θα χορηγηθεί από τις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και θα υποβληθεί σε µία οποιαδήποτε ∆ιεύθυνση ή σε ένα οποιοδήποτε Γραφείο Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αυτοπροσώπως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο και αποτελεί και Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων που ανήκουν στην Πρωτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους µόνο σε ∆ιεύθυνση ή Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.

2. Στην Αίτηση-∆ήλωση αναπληρωτή συµπληρώνονται από µία (1) µέχρι και τριάντα (30) περιοχές
προτίµησης για πρόσληψη σε σχολεία (αριθµ. 55127/∆2/11-6-2004-ΦΕΚ 937/23-6-2004 τ.Β΄ Υπουργική
Απόφαση, τροποποίηση της αριθµ. 35557/∆2/9-4-2003, ΦΕΚ 465/17-4-2003 τ.Β΄ οµοίας).

Κάθε υποψήφιος στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών έχει τη δυνατότητα να δηλώσει ότι επιθυµεί να προσληφθεί:

α) ως αναπληρωτής και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή (ΝΑΙ σε όλες τις περιοχές Α/θµιας ή Β/θµιας ή και στις δύο βαθµίδες, για τους κοινούς κλάδους Πρωτοβάθµιας-∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ11 για το κανονικό πρόγραµµα).

β) ως αναπληρωτής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ), (Αφορά µόνο τους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70) σε περίπτωση κατά την οποία εξαντληθούν οι πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (άρθρο 6 παρ. 18 περιπτ.γγ΄ του Ν.3027/2003) και εφόσον επιθυµούν να προσληφθούν στις Μονάδες αυτές.

3. Στην ίδια Αίτηση-∆ήλωση ωροµισθίου συµπληρώνονται οι περιοχές πρόσληψης µιας (1) µόνο Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσληψη ωροµισθίου σε Ολοήµερα Σχολεία.

4. Τα δυσπρόσιτα σχολεία δε δηλώνονται ξεχωριστά αλλά περιλαµβάνονται στις δηλούµενες περιοχές προτίµησης.

5. Τροποποίηση των περιοχών προτίµησης µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωρομίσθιων

Εξαιρούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι, των οποίων οι σύζυγοι περιλαµβάνονται στους διορισθέντες, οι οποίοι µπορούν να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση των αρχικών τους προτιµήσεων τοποθέτησης, για να συµπεριλάβουν και την περιοχή διορισµού των συζύγων τους µε τη σειρά που επιθυµούν, εντός δέκα ηµερών από τη δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο των διορισµών των µονίµων εκπαιδευτικών (άρθρο 2 παρ.4 της αριθ. 35557/∆2/9.4.2003 Ρυθµιστικής Απόφασης).

6. Οι υποψήφιοι για ένταξη στον πίνακα του 24µήνου (24 µήνες πραγµατικής προϋπηρεσίας αναπληρωτή και ωροµισθίου) υποχρεούνται να δηλώνουν το γραπτό διαγωνισµό/διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ στον οποίο/οποίους ήταν επιτυχόντες, συµπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο/πεδία. Επιτυχόντες είναι όσοι έλαβαν τη βαθµολογική βάση του εκάστοτε διαγωνισµού.

7. Μετά την καταχώριση ο υποψήφιος θα παραλάβει επικυρωµένο αντίγραφο της µηχανογραφηµένης αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο των µορίων του µέχρι 30/06/2007 (χωρίς τα µόρια προϋπηρεσίας του τρέχοντος σχολικού έτους), υπογεγραµµένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο και τον αρµόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρηµένο από το ∆ιευθυντή της οικείας ∆ιεύθυνσης ή από τον Προϊστάµενο του Γραφείου ή από τον αρµόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα αυτό.

8. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη συµπλήρωση της αίτησης και στον έλεγχο του συνόλου των µορίων τους κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης, ο ενδιαφερόµενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχοµένου αυτής και οφείλει να υποβάλει εµπρόθεσµη ένσταση για οποιοδήποτε λάθος διαπιστώσει.

9. Για την προϋπηρεσία και τα µόρια του τρέχοντος σχολ. έτους 2007-2008 και του συνόλου της προϋπηρεσίας θα εκδοθεί µηχανογραφηµένη βεβαίωση προϋπηρεσίας, την οποία οι υποψήφιοι θα παραλάβουν, µε ευθύνη των ∆ιευθύνσεων, µετά τη λήξη του διδακτικού έτους και την κύρωση των πινάκων από οποιαδήποτε ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Ο τύπος της βεβαίωσης θα γνωστοποιηθεί µέσα από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα. Θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος για το θέµα αυτό.

10. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της καταχώρισης των προϋπηρεσιών του τρέχοντος σχολικού έτους, θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες που θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση του ΥΠ ΕΠΘ: http://www.ypepth.gr (Σχετ. Κεφ. Α’-Γ Μέρους).

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωρομίσθιων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Α. Οι ήδη εγγεγραµµένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2007-2008 θα υποβάλουν :

Αίτηση-∆ήλωση µε περιοχές προτίµησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού

Για τους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα ή την ιδιότητα του τριτέκνου θα πρέπει τα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν (παρ.7 και 8 του παρόντος κεφαλαίου) να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου.

Όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (οµόζυγη µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική αναιµία, µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, σκλήρυνση κατά πλάκας) και έχει παρέλθει διετία από την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας Π/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να προσκοµίσουν νέο πιστοποιητικό, το οποίο θα διαβιβαστεί από τις ∆/νσεις ή τα γραφεία υποβολής της αίτησης, στα αρµόδια τµήµατα ∆ιορισµού Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπ/σης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ.

Για τις περιπτώσεις που έχουν µεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.∆.Τ., Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας, αριθµός τηλεφώνου κ.λ.π), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά µε υπεύθυνη δήλωση.


Β. Οι ενδιαφερόµενοι να εγγραφούν για πρώτη φορά θα υποβάλουν:

1. Αίτηση-∆ήλωση µε περιοχές προτίµησης πρόσληψης ως αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού

2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται η ηµεροχρονολογία κτήσης και ο βαθµός πτυχίου.

α) Αν δεν αναγράφεται η ηµεροχρονολογία κτήσης απαιτείται συµπληρωµατική βεβαίωση κτήσης και βαθµού πτυχίου από το Πανεπιστήµιο ή το Τ.Ε.Ι..

β) Σε περίπτωση που εκκρεµεί η ορκωµοσία των νέων πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση κτήσης και βαθµού πτυχίου από το Πανεπιστήµιο ή το Τ.Ε.Ι..

γ) Όσον αφορά το βαθµό του πτυχίου, στην περίπτωση που δεν προσκοµίσει ο υποψήφιος βεβαίωση µε τον ακριβή βαθµό, θα λαµβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθµολογία κάθε µιας από τις κλίµακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου βαθµός (περιγραφικός ή αριθµητικός) θα καταχωρείται 5,00.

Ο βαθµός θα αναγράφεται µε τέσσερα ψηφία, εκ των οποίων στα δύο πρώτα θα αντιστοιχεί ο ακέραιος και στα επόµενα ο δεκαδικός.

Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυµάτων του εξωτερικού απαιτείται:

. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο να αναγράφεται ο βαθµός και η ηµεροχρονολογία κτήσης, επίσηµα επικυρωµένο.

. Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιµο και αντίστοιχο µε τα απονεµόµενα πτυχία από τα Πανεπιστήµια της ηµεδαπής µε απόφαση του αρµόδιου φορέα, ήτοι του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π ή του πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του Συµβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.), (άρθρο 10 του Π.∆.165/2000) ή του Ι.Τ.Ε. ή από την Επιτροπή Ισοτιµιών Σχολών Εκπαίδευσης ∆ιδακτικού Προσωπικού. Ειδικότερα, όσον αφορά τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο Π.∆. 299/1997, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.

. Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυµνασίου ή Λυκείου ή ισότιµου σχολείου. ΄Οσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο ∆΄) ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του Ν.1566/1985 (∆/νση Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης). ∆ιευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους υποψηφίους των κλάδων ∆Ε και ΤΕ (αρ. Γνωµ. 544/2006 Ν.Σ.Κ. τµήµα Ε΄). . Για τους κλάδους ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-∆ασκάλων απαιτείται βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τµήµατος Ελληνικού Πανεπιστηµίου (άρθρο 30, παρ.2 του Ν.2083/1992) ή Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράµµατος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τµήµατος Ελληνικών Πανεπιστηµίων (άρθρο 10, παρ.3 του Ν.2327/1995) για τους κατόχους πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: όσοι από τους υποψήφιους υποβλήθηκαν στη διαδικασία εξετάσεων ή δοκιµασιών για την αναγνώριση της ισοτιµίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση µόνον για δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Για όσους από τους υποψηφίους είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες µέχρι 31-7-1995 απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράµµατος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) µηνών σε Παιδαγωγικό Τµήµα Ελληνικού Α.Ε.Ι. Από τις παραπάνω ρυθµίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αµερικής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκοµίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις και δικαιολογητικά, η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: ΄Ολοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα από την αρµόδια κατά το νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο µεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστηµίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισµένο βάσει του Ν.148/26-12-1913/1-2-1914 άµισθο ερµηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί, µε εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, για τον οποίο υποβάλλεται µόνον πράξη αναγνώρισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιµα και αντίστοιχα, ως ηµεροµηνία κτήσης θεωρείται η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση µαθηµάτων σε ιδρύµατα της ηµεδαπής άλλως η ηµεροµηνία χορήγησης της ισοτιµίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρµόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύµατα της ηµεδαπής.

3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 (Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται στο έντυπο της Αίτησης-∆ήλωσης, η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Ν. 1599/86. Επαναλαµβάνεται ότι εφιστάται η προσοχή στα δηλούµενα στοιχεία και κυρίως στην αναγκαιότητα συµπλήρωσης των τετραγωνιδίων που περιλαµβάνονται στο τέλος της αίτησης, στα στοιχεία 5-8-9-11).

4. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που έχουν µεταβληθεί, δηλώνονται υποχρεωτικά µε υπεύθυνη δήλωση.

5. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται ο προσωπικός Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

6.α) Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄ µε υπεύθυνη δήλωση του

Ν. 1599/1986 για τη γνησιότητα αυτού (σε περίπτωση που το διαθέτουν, άλλως θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα) ή

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει νόµιµα απαλλαγεί και θα προσκοµίσει το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ κατά την πρόσληψή του [Αριθµ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/31-12-2001 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άµυνας µε την επιφύλαξη του περιεχοµένου του Κεφ. Α΄ παρ. Β’ και Κεφ. Β’ του Γ Μέρους της παρούσης].

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που δηλώνουν µε Υπεύθυνη ∆ήλωση την ολοκλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή την νόµιµη απαλλαγή τους απ΄ αυτές, κατά την πρόσληψή τους θα ελέγχεται από την ∆ιεύθυνση πρόσληψης ότι η ηµεροµηνία εκπλήρωσης ή απαλλαγής, που αναφέρεται στο πιστοποιητικό τύπου Α΄, προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της Αίτησης ∆ήλωσης της παρούσας εγκυκλίου. Άλλως η πρόσληψη θα ανακαλείται και θα επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πολυτέκνου εξ ιδίας οικογενείας από το ∆ήµο εγγραφής
συνοδευόµενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.

Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν : α) οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία,

β) ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων και είναι µόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,

γ) ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα. δ) τα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαµβάνουν τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισµούς της παρ.1 του αρθ.6 του Ν. 3454/2006, ως κατωτέρω, ήτοι:

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους, ή νοµιµοποιηθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο εγγραφής για την ιδιότητα του γονέα τριών
(3) τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.3454/2006 τρίτεκνοι θεωρούνται οι γονείς µε τρία (3) παιδιά. Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων ή εκτός γάµου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τρία παιδιά περιλαµβάνονται και τα τέκνα µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Οι υπαγόµενοι στην κατηγορία αυτή πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και να ανήκουν στους οριζόµενους µε την παρούσα εγκύκλιο κλάδους εκπαιδευτικών.

Επί πλέον απαιτείται να έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του Ν.1566/1985 ή πτυχίο ισοδύναµο προς αυτό όπως αναφέρεται στο Κεφ. ∆΄ του παρόντος µέρους.

Η πρόσληψή τους, σε ποσοστό 20% γίνεται µε βάση τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα αναπληρωτών και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγµατοποιούνται οι προσλήψεις.

Αν οι εγγεγραµµένοι στον ανωτέρω πίνακα δεν επαρκούν, τότε για τη συµπλήρωση του ποσοστού προσλαµβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από τον πίνακα Γ. Κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέραιης µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο από το µισό της ακέραιης µονάδας, δεν λαµβάνεται υπόψη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙΙ: Σηµειώνεται ότι τα πιστοποιητικά των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στις προαναφερόµενες κατηγορίες των πολυτέκνων και τριτέκνων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα, ήτοι εντός του τελευταίου εξαµήνου.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωρομίσθιων

9. Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (οµόζυγη µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική αναιµία, µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, σκλήρυνση κατά πλάκας) οφείλουν να καταθέσουν πρόσφατο πιστοποιητικό Π/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής ή Κρατικού Νοσοκοµείου, όπως αναφέρεται στην περ. Α. του παρόντος Κεφαλαίου. Στην περίπτωση που κατατεθεί πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκοµείου θα πρέπει, εντός εξαµήνου από την κατάθεση της αίτησης, να προσκοµιστεί και το πιστοποιητικό Π/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής στη ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο όπου υποβλήθηκε η αίτηση και το οποίο στη συνέχεια πρέπει να διαβιβαστεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ.

10. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του άρθρου 9, παρ.6 του Ν.3391/2005, πλέον των ανωτέρω
δικαιολογητικών, θα υποβάλουν:

α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία ∆/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία παρασχέθηκε η προϋπηρεσία, καθώς και το ωράριο εβδοµαδιαίας διδασκαλίας τους.

β) ΄Εγγραφο απόλυσης της οικείας ∆/νσης ή Γραφείου Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη-απόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής µονάδας κ.λ.π. ή της καταγγελίας σύµβασης.

γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν µε ποια από τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δηµόσια) επιθυµούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωροµισθίων σε περίπτωση που διαθέτουν και τις δύο προϋπηρεσίες.

Τα δικαιολογητικά της κατηγορίας αυτής θα αποσταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ (∆ιεύθυνση Προσωπικού Π.Ε. ή ∆.Ε.-Τµήµατα Α΄, αντίστοιχα) ταχυδροµικώς άµεσα µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.


ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ -
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


1. Οι υποψήφιοι, που εγγράφονται βάσει της ιδιωτικής προϋπηρεσίας, καταχωρούνται στο αντίστοιχο πεδίο «Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός». Οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής, που είχαν εγγραφεί στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κατά τα προηγούµενα έτη, καταχωρούνται στο ίδιο πεδίο και η δηµόσια προϋπηρεσία, που αποκτήθηκε µετά την εγγραφή τους, καταχωρίζεται σε χωριστό πεδίο. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών αυτών (ιδιωτική και δηµόσια) καταχωρίζεται αναλυτικά

2. Κατά την καταχώριση των αιτήσεων των υποψηφίων όλων των κλάδων, στο πεδίο «τίτλος σπουδών» θα αναγράφεται αναλυτικά η σχολή και το Τµήµα του Πανεπιστηµίου ή του Τ.Ε.Ι. αποφοίτησης. Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΤΕ01 και ∆Ε01 θα αναγράφεται η ειδικότητα.

3. Τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον ενιαίο πίνακα
αναπληρωτών και ωροµισθίων βάσει προϋπηρεσιών σε σχολεία του εξωτερικού, ή περιλαµβάνουν και
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε σχολεία του εξωτερικού, µετά την καταχώριση µόνο της αίτησής τους,

θα διαβιβαστούν µαζί µε αντίγραφο της αίτησης στην Κ.Υ. του Υ.Π.Ε.Π.Θ. (∆ιεύθυνση Προσ/κού Π.Ε. ή ∆.Ε.-Τµήµατα Α΄, αντίστοιχα), όπου και θα ολοκληρωθεί η καταχώριση.

4. Τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στον ενιαίο πίνακα βάσει προϋπηρεσιών παλαιότερων ετών και δεν περιλαµβάνονται στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ωροµισθίων σχολικού έτους 2007-2008, µετά την καταχώριση µόνο της αίτησής τους, θα διαβιβαστούν µαζί µε αντίγραφο της αίτησης στην Κ.Υ. του Υ.Π.Ε.Π.Θ. (∆ιεύθυνση Προσ/κού Π.Ε. ή ∆.Ε.-Τµήµατα Α΄
αντίστοιχα), όπου και θα ολοκληρωθεί η καταχώριση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εξυπακούεται ότι θα διαβιβάζονται στα αντίστοιχα Τµήµατα Α΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ µόνον τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων που υποβάλλονται για πρώτη φορά για ένταξη στον πίνακα αναπληρωτών [ιδιωτικών εκπαιδευτικών, προϋπηρεσιών εξωτερικού, προϋπηρεσιών παλαιοτέρων ετών που δεν έχουν καταχωριστεί, ειδικών κατηγοριών (οµόζυγη µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική αναιµία, µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, σκλήρυνση κατά πλάκας)].

Κατ΄ εξαίρεση, το πιστοποιητικό υγείας Π/θµιας Υγειονοµικής Επιτροπής των ειδικών κατηγοριών (οµόζυγη µεσογειακή αναιµία, δρεπανοκυτταρική αναιµία, µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, σκλήρυνση κατά πλάκας) των υποψηφίων που είναι ήδη εγγεγραµµένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών σχολικού έτους 2007-2008, για το οποίο έχει παρέλθει διετία από την έκδοσή του µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να επαναπροσκοµιστεί, όπως ορίζεται στην περίπτωση Α του παρόντος Κεφαλαίου.

5. Για τους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70 θα αποσταλούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ (∆ιεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης-Τµήµα Α΄) και τα υπό στοιχεία 7 και 8 της παρ. Β του παρόντος Κεφαλαίου πιστοποιητικά.

6. Oι τίτλοι σπουδών των υποψηφίων πτυχιούχων Τµηµάτων Ενεργειακής Τεχνικής µε αντίγραφο της ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης θα αποσταλούν στη Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Π.Θ. (∆ιεύθυνση Προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης-Τµήµα Α΄) αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων ταχυδροµικώς.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωρομίσθιων


ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Τα πτυχία που αντικαθιστούν το πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) είναι τα κάτωθι: α) Των Τµηµάτων Α.Ε.Ι.:

-Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών

-∆ηµοτικής Εκπαίδευσης

-Επιστηµών της Αγωγής ή Επιστηµών Αγωγής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Αγωγής ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου της Κύπρου

-Φιλοσοφίας

-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

-Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών β) Σχολής Νηπιαγωγών γ) Παιδαγωγικής Ακαδηµίας

δ) ∆ιδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήµες της Αγωγής και ε) Καθηγητικών Σχολών.

Σηµειώνεται ότι Καθηγητικές σχολές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ.5 του Ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α΄), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ.Α΄), για τους διορισµούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών από το έτος 2004 και εφεξής, νοούνται τα πανεπιστηµιακά τµήµατα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν.1566/1985, χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 ∆ασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των κλάδων ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηµατικών, ΠΕ4 Φυσικών, ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ7 Γερµανικής Γλώσσας, ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθηµάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ15 Οικιακής Οικονοµίας, ΠΕ16 Μουσικής (πτυχιούχων Πανεπιστηµίων), ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήµης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, σύµφωνα µε την προωθούµενη νοµοθετική ρύθµιση, καθώς και η Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για διορισµό εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ17 (άρθρο 8, παρ.2 του Ν.3194/2003, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 18 παρ.5 του Ν.3404/2005, ΦΕΚ 260 τ.Α΄).

Οι υπαγόµενοι στις κατηγορίες του 40/µηνου και 24/µηνου για το διορισµό των εκπαιδευτικών κλάδων, των οποίων προβλέπεται ως προσόν διορισµού πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), της παρ.2 του άρθρου 3 του Π.∆.118/1995 (ΦΕΚ 75Α΄) και της παρ.2, της αριθµ ∆2/13934/12-2-2001 (ΦΕΚ 204 Β΄) Υπουργικής Απόφασης διορίζονται, εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναµο µε αυτό. Όπως προαναφέρθηκε, το προσόν της παιδαγωγικής επάρκειας απαιτείται και για τον κλάδο ∆Ε01.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τους διορισµούς και τις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄), οι υποψήφιοι του κλάδου ∆Ε01 µπορούν να υποβάλουν αίτηση αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού και στην περίπτωση που δεν διαθέτουν παιδαγωγικό πτυχίο.

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωρομίσθιων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας


Η προσφερθείσα προϋπηρεσία από την έναρξή της µέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2007-2008 θα καταχωρισθεί στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα από τις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί οι προσλήψεις.

Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:

α) στα δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τµήµατα Αθλητικών ∆ιευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων, ι) για την εφαρµογή του προγράµµατος της Ολυµπιακής Εκπαίδευσης, ια) για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ιβ) σε δηµόσια σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου σε κάθε κράτος Υπουργείου των κρατών-µελών της Ε.Ε. µετά την ηµεροµηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ε.Ε., επιφυλασσοµένης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν.2817/2000, που αφορά αναγνωρισµένες προϋπηρεσίες σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, οι οποίες επίσης γίνονται δεκτές και ιγ) σε θέσεις µονίµων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους και µέχρι 31-8-2005.

Η προσµέτρηση των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει: α) από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ή µε εξουσιοδότηση αυτού από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης (άρθρο 8 παρ.6 της αριθ. 35557/∆2/9.4.2003), β) από τους αρµόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς για τα Ολοήµερα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και για την εφαρµογή των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

γ) από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας για τα δηµόσια Ναυτικά Λύκεια πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,

δ) από τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου ∆ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων για τις σχολές και τα τµήµατα αυτής και

ε) από τη Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Ι.∆.Ε.Κ.Ε. για τα σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (η προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα σχολεία αυτά υπολογίζεται µέχρι το µισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου) και

στ) από φορείς των κρατών-µελών της Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου σε κάθε κράτος Υπουργείου.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσµετράται από την ηµεροµηνία εµφάνισής τους στην οικεία ∆/νση Εκπαίδευσης, η οποία βεβαιώνεται µε σχετική πράξη του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης.


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Σύµφωνα µε την αριθµ. 202/2006 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ωράριο απασχόλησης των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, που παρέχουν διδακτικό έργο µε µία ή περισσότερες συµβάσεις στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης, δεν µπορεί να υπερβαίνει το µισό του υποχρεωτικού εβδοµαδιαίου ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου και βαθµίδας εκπαίδευσης (ένδεκα (11) ώρες για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ01 ή δεκατέσσερις (14) ώρες για τον κλάδο ∆Ε01 της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και δώδεκα (12) ώρες για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, αντίστοιχα).

Σύµφωνα µε την ίδια ως άνω Πράξη, οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, που απασχολούνται µε συµβάσεις σε διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης, µπορούν να απασχολούνται µέχρι του µισού του υποχρεωτικού εβδοµαδιαίου ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού της αντίστοιχης βαθµίδας εκπαίδευσης (το πλήρες ωράριο: είκοσι µία (21) ώρες για τους κλάδους Π Ε της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και είκοσι τέσσερις (24) ώρες για τους κλάδους της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης).

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωρομίσθιων

Σε περίπτωση πρόσληψης στην Πρωτοβάθµια και στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση προσµετράται προϋπηρεσία στο σύνολο µέχρι είκοσι τρεις (23) ώρες εβδοµαδιαίως.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ I: Η υπηρεσία των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας των περιοχών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κατηγοριών Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄ και ΙΒ΄, που έχουν χαρακτηρισθεί δυσπρόσιτα, προσµετράται στο διπλάσιο επίσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ II: Η προϋπηρεσία των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών προσµετράται από την ηµεροµηνία εµφάνισής τους στο/στα σχολεία πρόσληψης, η οποία βεβαιώνεται µε σχετική πράξη του ∆ιευθυντή του σχολείου.


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµίσθιου, που έχει αποκτηθεί σε δηµόσια σχολεία των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις µε την προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα, µπορεί να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών, εφόσον αποκτήθηκε µετά την ένταξη των κρατών-µελών στην Ε.Ε. πλην της Κύπρου.

Σε αυτήν την περίπτωση οι υποψήφιοι, οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε την αίτηση, βεβαίωση πρόσληψης από τον αρµόδιο/αρµόδιους φορείς οι οποίοι τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρµόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου, συνοδευόµενη από επίσηµη µετάφραση, στην οποία να αναγράφεται: α) ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στη δηµόσια εκπαίδευση, β) η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους,

γ) τα ακριβή χρονικά διαστήµατα, κατά τα οποία, παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία, δ) η εργασιακή σχέση, µε την οποία αποκτήθηκε η αναφερόµενη στα παραστατικά προϋπηρεσία, ε) το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του µονίµου, αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, στ) στους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, οι ώρες απασχόλησης ανά µήνα και ζ) ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική εποπτεία του οποίου ανήκει.

Σε κάθε περίπτωση στη βεβαίωση θα αναγράφεται ότι η αποκτηθείσα προϋπηρεσία είναι δηµόσια και δεν είναι ιδιωτική.

Η προϋπηρεσία των υποψηφίων των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 προηγούµενων ετών που εκκρεµεί για εξέταση θα ελεγχθεί υπό το φως των ανωτέρω και οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν ξεχωριστά.ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ


Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών για τα διδακτικά αντικείµενα που διδάσκονται στο Ολοήµερο Σχολείο και αναφέρονται παρακάτω, γίνονται από τους πίνακες, που καταρτίζονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Ολοήµερων ∆ηµοτικών Σχολείων, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Καλούνται

οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων, που έχουν τα προσόντα για τα διδακτικά αντικείµενα:

• Αγγλική Γλώσσα

• Αθλητισµός-Χορός

• Εικαστικά

• Θεατρική Αγωγή

• Νέες Τεχνολογίες


να συµπληρώσουν την Αίτηση-∆ήλωση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ του Πρώτου Μέρους της παρούσας εγκυκλίου, προκειµένου να ενταχθούν στους πίνακες ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ολοήµερου Σχολείου.

Οι υποψήφιοι, που υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και τους πίνακες ωροµισθίων θα συµπληρώσουν στην Αίτηση-∆ήλωση για πρόσληψη ως ωροµίσθιοι µ ία µ όνο Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία θα είναι η ίδια, τόσο για εγγραφή στον πίνακα ωροµίσθιων εκπαιδευτικών του κλάδου που επιθυµούν, όσο και για πρόσληψη στο Ολοήµερο Σχολείο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Για το διδακτικό αντικείµενο της Αγγλικής Γλώσσας µπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισµού στη γενική εκπαίδευση και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ06.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Για τα διδακτικά αντικείµενα του Αθλητισµού και του Χορού µπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισµού στη γενική εκπαίδευση και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ11.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο κλάδος ΠΕ11 είναι ενιαίος και η σειρά κατάταξης ορίζεται βάσει των κριτηρίων κατάρτισης πινάκων. Εποµένως δεν υπάρχει το πεδίο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΧΟΡΟΣ, αλλά µόνο ο κλάδος ΠΕ11.


3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Για το διδακτικό αντικείµενο της Θεατρικής Αγωγής µπορούν να υποβάλουν αίτηση: α) οι κάτοχοι πτυχίου του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών ή οι κάτοχοι πτυχίου Θεάτρου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισµού στη γενική εκπαίδευση και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ32,

β) οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ∆ραµατικής Τέχνης ή πτυχίου σχολών δραµατικής τέχνης της ηµεδαπής αναγνωρισµένου από το Ι.Τ.Ε. ως ισότιµου µε Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και ανήκουν στον κλάδο ΠΕ18.41.

Για το αντικείµενο αυτό θα προσλαµβάνονται εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ32 σε ποσοστό 70% και εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ18.41 σε ποσοστό 30% επί των εκάστοτε προσλαµβανοµένων για τη διδασκαλία αυτού.

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Για το διδακτικό αντικείµενο των Εικαστικών µπορούν να υποβάλουν αίτηση: α) οι κάτοχοι πτυχίων Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών µε κατεύθυνση τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική ή τη Χαρακτική και Πιστοποιητικό ευδόκιµης παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισµού τους στη γενική εκπαίδευση για να διδάξουν το αντίστοιχο µάθηµα και είναι εγγεγραµµένοι στον κλάδο ΠΕ08,

β) οι κάτοχοι πτυχίων αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείων και Πανεπιστηµίων, οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα διορισµού τους στη γενική εκπαίδευση για να διδάξουν το αντίστοιχο µάθηµα και είναι εγγεγραµµένοι στον κλάδο ΠΕ12.02,

γ) οι κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι., Τµηµάτων Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, ∆ιακοσµητικής, Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχ. Ευρηµάτων και είναι εγγεγραµµένοι αντιστοίχως στην ενοποιηµένη ειδικότητα ΠΕ18.01 (ήτοι οι ειδικότητες: ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27 και ΠΕ18.28) και στην ειδικότητα 18.29 (Φωτογραφίας).

Κατά τη σύνταξη των πινάκων και κατ΄ επέκταση κατά την πρόσληψη για το διδακτικό αντικείµενο των Εικαστικών, οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ08 προτάσσονται των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ12.02, της ενοποιηµένης ειδικότητας ΠΕ18.01 και της ειδικότητας ΠΕ18.29 κατά σειρά.

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Το νομοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών αναπληρωτών - ωρομίσθιων

Για το διδακτικό αντικείµενο «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» µπορούν να υποβάλουν αίτηση οι κάτοχοι πτυχίων του Κεφ. Β΄ του Α΄ Μέρους της παρούσης εγκυκλίου, που αφορούν τους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών στους πίνακες ωροµισθίων για το Ολοήµερο Σχολείο είναι αυτή του ενιαίου πίνακα ωροµίσθιων.


ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων-δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της καταχώρισης των προϋπηρεσιών του τρέχοντος σχολικού έτους, θα καταρτιστούν, κατά τις κείµενες διατάξεις και τις διατάξεις, που προωθούνται:

α) ο ενιαίος πίνακας προσωρινών αναπληρωτών, οι οποίοι διαθέτουν προϋπηρεσία ή/και µόρια από τον τελευταίο (προκ.10Π/2006) και τον προτελευταίο (προκ.25/1 Π/2004 και 1 Π/2005) διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, β) ο πίνακας προσωρινών αναπληρωτών µε µηδενικά µόρια βάσει της ηµεροχρονολογίας κτήσης του πτυχίου (πίνακας Γ΄), γ) ο ενιαίος πίνακας ωροµίσθιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Βάσει των προωθούµενων διατάξεων, µετά την ολοκλήρωση κατάρτισης των ανωτέρω πινάκων, για την διαδικασία των µόνιµων διορισµών, θα καταρτισθούν οι πίνακες 40/µηνου, 24/µηνου, πέραν του πίνακα του ποσοστού 40 %.

Ειδικότερα : α. Πίνακας 40/µηνου για όσους εκπαιδευτικούς συµπλήρωσαν 40 µήνες πραγµατική προϋπηρεσία αναπληρωτή και ωροµίσθιου µέχρι την 30-6-2008 και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2008-2009 και το αργότερο µέχρι το σχολικό έτος 2012-2013, σε ποσοστό 1/5 κατ΄ έτος του συνολικού αριθµού τους, θα διορισθούν κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραµµένων στον πίνακα µε πραγµατική προϋπηρεσία 24 µηνών και έναντι των εγγεγραµµένων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών µε πραγµατική προϋπηρεσία (40%) και πέραν των ποσοστών 60% και 40%.

β. Πίνακας 24/µηνου για όσους εκπαιδευτικούς συµπλήρωσαν 24 µήνες πραγµατική προϋπηρεσία αναπληρωτή και ωροµίσθιου και έχουν λάβει την βαθµολογική βάση σε οποιονδήποτε γραπτό διαγωνισµό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ από το 1998, και οι οποίοι από το σχολικό έτος 2008-2009 και εφεξής, σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα διορίζονται κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραµµένων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών µε πραγµατική προϋπηρεσία (40%) και µετά τους εκπαιδευτικούς που είναι εγγεγραµµένοι στον πίνακα του 40µήνου και πέραν των ποσοστών 60% και 40%.

Οι υπαγόµενοι στις ανωτέρω υπό στοιχεία α. και β. περιπτώσεις εκπαιδευτικοί, για το διορισµό των οποίων προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις ως προσόν διορισµού πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), διορίζονται µόνον εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναµο προς αυτό. Σύµφωνα µε τη διάταξη του νόµου που προωθείται, οι εκπαιδευτικοί κλάδου ∆Ε01, που εµπίπτουν στην υπό στοιχείο α. περίπτωση υποχρεούνται και αυτοί να έχουν το επιπλέον προσόν του παιδαγωγικού πτυχίου.

Ο αριθµός των διοριζοµένων ανά σχολικό έτος, ανά κλάδο και ειδικότητα των ως άνω κατηγοριών καθορίζεται µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.

Οι ανωτέρω προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών θα αναρτηθούν στην Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr και σε όλες τις ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι υποψήφιοι, αναπληρωτές και ωροµίσθιοι, κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των µορίων:

α. ένα µόριο για κάθε µήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού. Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία, υπολογίζεται στο διπλάσιο ( 2 µόρια τον µήνα) µόνον για πρόσληψη ως αναπληρωτών και ωροµισθίων

β. ένα µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα πάνω από τη βαθµολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισµό του ΑΣΕΠ,

γ. µισό µόριο για κάθε βαθµολογική µονάδα, πάνω από τη βαθµολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισµό του ΑΣΕΠ.

Οσοι υπάγονται σε περισσότερες της µιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαµβάνουν αθροιστικά τα µόρια αυτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνεται υπόψη η ηµεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου,

σε περίπτωση επανάληψης της ισοβαθµίας στο στοιχείο αυτό, ο βαθµός πτυχίου. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στο στοιχείο αυτό, η κατάταξη επιλέγεται αυτόµατα από το σύστηµα .

Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο, που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Στους Πίνακες προτάσσονται µε τη σειρά, που αναφέρονται:

α. οι υποψήφιοι, που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας, σύµφωνα µε την περ.7 της παρ.Β του Κεφ. Γ΄ του µέρους Πρώτου της παρούσης εγκυκλίου, β. οι υποψήφιοι, που πάσχουν από οµόζυγη µεσογειακή αναιµία ή δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, γ. όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.

3. Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών. [αριθµ. 55127/∆2/11-6-2004 (ΦΕΚ 937/23-6-2004 τ.Β΄), τροποποιητική της αριθµ. 35557/∆2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/17-4-2003 τ.Β΄) Υ.Α.].

4. Όσοι εγγράφονται ή έχουν εγγραφεί στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 περίπτ.β΄ του Ν.3194/2003, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6 του Ν.3391/2005, µε ιδιωτική προϋπηρεσία, δεν µπορούν να διοριστούν σε θέσεις µόνιµων εκπαιδευτικών, πριν συµπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή σε δηµόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη, βάσει της οποίας και διορίζονται.

5. Μετά την κατάρτιση και κύρωση των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών και ωροµίσθιων, τροποποίηση της σειράς κατάταξης είναι επιτρεπτή µόνο στις περιπτώσεις, που οι υποψήφιοι αποκτήσουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του τριτέκνου ή αποκτήσουν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή προσκοµίσουν πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (οµόζυγη µεσογειακή αναιµία, σκλήρυνση κατά πλάκας) ή πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄ ή πιστοποιητικό χρόνου κτήσης πτυχίου.

6. Για τη διαδικασία πρόσληψης ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς, σύµφωνα µε τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, προσλαµβάνονται ως ωροµίσθιοι από τους εγγεγραµµένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. 35557/∆2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465/2003 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης και της 79630/∆2/28-7-2003 (ΦΕΚ 1084/5-8-2003 τ.Β΄) τροποποιητικής αυτής, δίνεται η δυνατότητα για την υποβολή τυχόν ενστάσεων των ενδιαφεροµένων.

Η προθεσµία υποβολής ενστάσεων θα οριστεί µε νέα εγκύκλιο µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων, µε Υπουργική Απόφαση κυρώνονται οι πίνακες αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναρτώνται στην Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΠΘ: http://www.ypepth.gr και σε κάθε ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή ∆/νση Εκπ/σης για εφαρµογή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α΄-ΗΛΙΚΙΑ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ


Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι ΄Ελληνες πολίτες,

2. Να είναι πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ν.2431/1996),

Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται µε ανάλογο πιστοποιητικό, όπως αυτό αναγράφεται στο Κεφάλαιο Γ του Πρώτου Μέρους της παρούσης, εκτός των κατόχων τίτλων σπουδών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής.

Ειδικότερα:

Α. 1) Υποψήφιοι Βορειοηπειρώτες, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης, εφόσον προσκοµίσουν αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ελληνική εθνική καταγωγή και υπηκοότητα Αλβανική δεν υποχρεούνται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό στρατού,

2) Υποψήφιοι πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή µη των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυµα διορισµού στο ∆ηµόσιο Τοµέα στη χώρα τους, υποβάλλουν σχετική βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας,

3) Οι υποψήφιοι ιερείς, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση ιεροσύνης από την οικεία Μητρόπολη,

4) Υποψήφιοι, που υπηρετούν σε Σώµατα Ασφαλείας και δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, υποβάλλουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους, στην οποία φαίνεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας τους αντιστοιχεί µε την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

5) Οι οµογενείς από Αίγυπτο, Τουρκία και Βόρεια Ήπειρο, που έχουν την υπηκοότητα των κρατών αυτών και έχουν γεννηθεί στα κράτη αυτά, υποβάλλουν αντίγραφο δελτίου ταυτότητας της Υπηρεσίας Αλλοδαπών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.

6) Υποψήφιοι, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 1566/1985, για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής υποβάλλουν αντίγραφο επικυρωµένο του προσωρινού ελληνικού προξενικού διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την Κοινή Απόφαση 106841/1982 των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ∆ηµόσιας Τάξης, εφόσον φέρει την ένδειξη για «ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ».

Β. Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να προσκοµίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα έτος από την απόκτησή της, προκειµένου να αποκτήσουν δικαίωµα διορισµού στο δηµόσιο. Γ. Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται (άρθρο 10 παρ.11 του Ν.3051/2002, ΦΕΚ 220/τ.Α΄/20-9-2002). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συµπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ηµεροµηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. ∆. Σύµφωνα µε την αριθµ. 35557/∆2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β’) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 118723/∆2/9-11-2006 (ΦΕΚ 1726 Β’-διόρθωση σφάλµατος ΦΕΚ 1863 Β’) Υ.Α., οι προσλαµβανόµενοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εµφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας καταθέτουν στην οικεία ∆/νση Εκπαίδευσης πιστοποιητικό υγείας από Α/θµια Υγειονοµική Επιτροπή ή ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο ή Κέντρο Υγείας. Το πιστοποιητικό αυτό έχει ισχύ τριών (3) ετών. Κατά τις προσλήψεις εντός της τριετίας, οι επαναπροσλαµβανόµενοι µπορούν να καταθέτουν επικυρωµένο αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού στη διεύθυνση πρόσληψής τους.


Β΄ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι Αιτήσεις για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), τα Τµήµατα Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης (Τ.Α.∆), για Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη (Π.∆.Σ.) υποβάλλονται στις προθεσµίες και µε τις διαδικασίες που ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους των καθ΄ ύλην αρµόδιων ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου (∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής, ∆ιεύθυνση Φυσικής Αγωγής, ∆ιεύθυνση ΣΕΠΕ∆ αντίστοιχα).

Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και οι Προϊστάµενοι των Γραφείων καλούνται να επιληφθούν του αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου της διαδικασίας καταχώρισης των αιτήσεων, ήτοι του ελέγχου των δικαιολογητικών, από τους αρµόδιους υπαλλήλους και της καταχώρισης των αιτήσεων αποκλειστικά από τους ορισθέντες χειριστές, προς αποφυγήν τυχόν λαθών.

Παρακαλούµε η εγκύκλιος αυτή και τα συνοδευτικά της να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των ∆ιευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων υποψηφίων εκπαιδευτικών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ