Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2007

"Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση": Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2007
Στρασβούργο
"Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση"

(P6_TA-PROV(2007)0503, A6-0415/2007)Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία.
(2007/2086(INI)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– έχοντας υπόψη τα άρθρα 149, 150 και 152 της Συνθήκη ΕΚ,
– έχοντας υπόψη τη δήλωση αριθ. 29 σχετικά με τον αθλητισμό προσαρτημένη στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τον αθλητισμό που παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ελσίνκι στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 1999 (COM(1999)0644) και τη δήλωση της Νίκαιας σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την κοινωνική του λειτουργία στην Ευρώπη, στο Παράρτημα IV των συμπερασμάτων της Προεδρίας στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Νίκαια (7 έως 9 Δεκεμβρίου 2000),
– έχοντας υπόψη τη Λευκή βίβλο της Επιτροπής σχετικά με τον αθλητισμό (COM(2007)0391),
– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Ευρωπαϊκή Στρατηγ…