Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2008

1ο Παμπελοποννησιακό Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Σπάρτη, 5 και 6 Δεκέμβρη 2008

Εικόνα
1ο Παμπελοποννησιακό Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Σπάρτη, 5 και 6 Δεκέμβρη 2008
(1η ημέρα, Στέλιος Δασκαλάκης. Σχολ. Σύμβουλος Φ.Α. Νομών Αρκαδίας και Λακωνίας, Συνδιοργανωτής Σεμιναρίου, Πνευματικό Κέντρο Σπάρτης)

---------------------------------------

1ο Παμπελοποννησιακό Σεμινάριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Σπάρτη, 5 και 6 Δεκέμβρη 2008
(2η ημέρα, πρακτικό μέρος σεμιναρίου, Γ. Ροζάκης, "Ποδόσφαιρο, Σχέδιο Μαθήματος, Διδασκαλία Τεχνικής"

--------------------------------------Χαιρετισμός Σχολ. Συμβούλου Φ.Α. Λακωνίας και Αρκαδίας
Η σχολική Φυσική Αγωγή στην πατρίδα μας βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια σε κομβικό σημείο ανάπτυξης. Η παραγωγή και διανομή των σχολικών εγχειριδίων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς δίνει σε όλες και όλους μας τη δυνατότητα παιδαγωγικής και κοινωνικής αναβάθμισης αλλά παράλληλα μας θέτει προ των ευθυνών μας. Η νέα καταξίωση της ΦΑ στο σχολεία εξαρτάται από τη διάθεση, την προσπάθεια και την επάρκεια όλων των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής…

Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ).
Πρόεδρος ΚΕΑΤ: Δημ. Γρηγοριάδης (Πρόεδρος ΠΕΠΦΑ)

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 428/2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(2)
Αριθμ. 133237/Γ4
Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών
Τάξεων (ΚΕΑΤ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 παράγραφος 14 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ αριθμός μελών-λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης» ΦΕΚ (837/τ.Β΄/2.7.2001).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/1.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων».
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ότι η προκαλούμενη από την εν λόγω απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα από τα οριζ…