ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ        –          ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
1. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή (ή υποδιευθυντή σε Μειονοτικά Σχολεία), εξαιρούνται της διαδικασίας αξιολόγησης;

 
Δεν προβλέπεται αξιολόγηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όποια θέση και εάν έχουν τοποθετηθεί

 
2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί αξιολογούνται και από πού προκύπτει;

 
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί:
  1. Αναφέρονται ρητά στους παραλήπτες της εγκυκλίου 10940/20-10-2014
  2. Αξιολογούνται σύμφωνα με το Π.Δ.152/2013, Άρθρο 4:
«ιδ) Οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων αξιολογούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο (η') του παρόντος άρθρου.»
Επίσης: Άρθρο 3:
«11. Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι ίδιοι με τους συντελεστές της προηγούμενης παραγράφου που αφορά στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.»

 
3. Πόσο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να υπηρετεί ο αξιολογούμενος για να αξιολογηθεί; Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να εξαιρεθούν όσοι υπηρετούν μικρότερο χρονικό διάστημα στη θέση τους; Οι αξιολογητές μπορούν να αιτηθούν αναβολή της διαδικασίας αξιολόγησης «Λόγω αδυναμίας τεκμηρίωσης βαθμολογίας»; (ισχύει το τρίμηνο που ίσχυσε στην προηγούμενη φάση;)

 
(α)Στελέχη τα οποία προσφάτως τοποθετήθηκαν στη θέση που κατέχουν και δεν έχουν συμπληρώσει ικανό χρόνο στην άσκηση των καθηκόντων τους, μπορεί, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, να αξιολογηθούν αργότερα, και πάντως εντός του παρόντος σχολικού έτους. (β) Το ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι 4 μήνες, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει, εφόσον ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος το επιθυμούν και συμφωνούν, να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης ενωρίτερα .

 
4. Ποιο είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να υπηρετεί στη θέση του αξιολογητής για να μπορεί να αξιολογήσει.

 
Το ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι 4 μήνες (βλ. σχετικά Π.Δ.152, Άρθρο. 17, παρ. 6)

 
5. Όταν δεν έχει καλυφθεί θέση Σχολικού Συμβούλου ποιος αξιολογεί στη θέση του;

 
Εφόσον δεν έχει γίνει εγκαίρως τοποθέτηση νέου Σχολικού Συμβούλου, ή δεν έχουν ανακατανεμηθεί τα σχολεία της περιφέρειάς του, η αξιολόγηση γίνεται από αναπληρωτές των αξιολογητών, οι οποίοι ορίζονται από τους άμεσους προϊσταμένους των αξιολογητών (στη συγκεκριμένη περίπτωση από τους ΠΔΕ).

 
6. Ο προϊστάμενος ΕΠΚΑ μπορεί να αναλάβει μέρος της αξιολόγησης Δ/ντών όταν δεν υπάρχει Σχολικός Σύμβουλος;

 
Εφόσον δεν έχει γίνει εγκαίρως τοποθέτηση νέου Σχολικού Συμβούλου, ή δεν έχουν ανακατανεμηθεί τα σχολεία της περιφέρειάς του, η αξιολόγηση μπορεί να γίνει από τον ΠΕΠΚΑ της οικείας βαθμίδας, εφόσον αυτός οριστεί από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως αναπληρωτής του αξιολογητή.

 
7. Αξιολογητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επιμόρφωσης μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις διαδικασίες αξιολόγησης ;

 
Βλ. Π.Δ. 152/2013, Άρθρο 2:
«4. Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέση στελέχους των περιπτώσεων α έως κγ της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα αξιολογητή, αν δεν έχουν προηγουμένως επιμορφωθεί σχετικώς.»

 

 
8. Υπάρχουν Προϊστάμενοι νηπιαγωγείων που ανέλαβαν φέτος για πρώτη φορά και δεν έχουν υλοποιήσει την αυτοαξιολόγηση (ως άτομα). Μπορούν να εξαιρεθούν από το κριτήριο ββ) της Κατηγορίας ΙΙ (αυτοαξιολόγηση) αφού δεν έχουν εμπλακεί;

 
α) Βλ. Π. Δ. 152, άρθρο 1:
«5. Εφεξής, όπου στο παρόν γίνεται αναφορά σε σχολικές
μονάδες νοούνται και οι ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες και τα νηπιαγωγεία, καθώς και τα Σ.Ε.Κ.
β) Εφόσον οι προϊστάμενοι νομίμως δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, αξιολογούνται από το Δ/ντή Δ/νσης για την κατηγορία Ι και από τον οικείο Σ.Σ. για την κατηγορία V και μπορούν να ζητήσουν αναβολή της αξιολόγησής τους για την κατηγορία ΙΙββ.

 
9. Στο άρθρο 12, στην παρ. 3 όπου αναφέρεται στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙΙ "Οργάνωση των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, προγραμματισμού και υλοποίησης των δράσεων και τεκμηρίωσης των αποτε- λεσμάτων..", υπάρχει δυσκολία συμπλήρω- σης. Μήπως δεν πρέπει να συμπληρωθεί;

 
Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρεται στα ΕΚΦΕ. Στην περίπτωση αυτή, αξιολογείται μόνο ο προγραμματισμός και η αποτίμηση της υλοποίησης των δράσεων, αφού δεν προβλέπεται για τα ΕΚΦΕ διαδικασία αυτοαξιολόγησης.

 
10. Σχετικά με τους Προϊσταμένους ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων τι γίνεται στην περίπτωση που Προϊστάμενος ήταν σε άλλη σχολική μονάδα το προηγούμενο σχολικό έτος και είναι σε άλλη κατά το τρέχον σχολικό έτος. Ποιος θα αξιολογήσει τον Προϊστάμενο, ο ΣΣ της περιφέρειας της τωρινής του θέσης ή της προηγούμενης;

 
Οι Δ/ντές Σχολικών Μονάδων, Προϊστάμενοι κ.λπ., αξιολογούνται από τον Σχολικό Σύμβουλο της περιφέρειας στην οποία υπηρετούν κατά την αξιολογική περίοδο.

 
11. Αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης είναι συγχρόνως και Διευθυντής σχολείου. Δεν προβλέπεται τοποθέτηση σε αυτήν τη θέση νέου Διευθυντή σχολικής μονάδας. Τι γίνεται, μένει κενό το πεδίο που αναφέρεται στο Διευθυντή σχολείου ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογεί διοικητικά τους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας;

 
(α) Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει τη θέση ευθύνης που θέλει να εξακολουθήσει να κατέχει και να αντικατασταθεί στην άλλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
(β) Γενικά, εφόσον στέλεχος αναπληρώνει χηρεύουσα θέση κι όχι προσωρινά λόγω απουσίας του προσώπου που την κατέχει, αξιολογείται στη θέση που κατέχει ως αναπληρωτής.

 
12. Ποια είναι η αξιολογητέα περίοδος κατά την

 
Βλ. Π.Δ. 152, Άρθρο 1:
οποία αξιολογείται ο κάθε εκπαιδευτικός είτε
είναι με θητεία, είτε με προσωρινή τοποθέτηση για το τρέχον σχολικό έτος;
Η χρονική περίοδος για την οποία ο εκπαιδευτικός αξιολογείται ονομάζεται αξιολογητέα περίοδος.
Για το τρέχον, όμως, σχολικό έτος αξιολογητέα περίοδος
είναι αυτή που ορίζεται από την εγκύκλιο 10940/20-10-
2014 (για τα συγκεκριμένα κριτήρια).
Για την προσωρινή τοποθέτηση ισχύουν όσα αναφέρονται
στην προηγούμενη απάντηση.

 
Σχετικά με την αξιολόγηση των δομών, στο άρθρο 12 παρ. 3, στο κριτήριο της κατηγορίας ΙΙΙ αναφέρεται “Οργάνωση Διαδικασιών Αυταξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας……..”. Παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά.
Το ζήτημα της αυτοαξιολόγησης προσαρμόζεται στα δεδομένα της αντίστοιχής δομής.
Όπως αναφέρεται και παραπάνω για τα ΕΚΦΕ αξιολογείται προγραμματισμός και απολογισμός
   

 
1. Στην περίπτωση που υπάρχει δικαστική ή πειθαρχική εμπλοκή μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου, η αξιολόγηση πραγματοποιείται ή ανατίθεται σε κάποιον άλλο; Με ποια διαδικασία;

 
Σε περίπτωση εμπλοκής αξιολογητή και αξιολογούμενου σε δικαστικές διενέξεις μπορεί να ορίζεται μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τους εμπλεκόμενους στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση έτερος αξιολογητής.

 
2. Αξιολογούμενοι με καθήκοντα διευθυντή (ή υποδιευθυντή σε Μειονοτικά Σχολεία), που βρίσκονται σε αργία, αξιολογούνται κανονικά;

 
Εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε αργία δεν αξιολογούνται. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ΕΔΕ ή παραπομπή σε Πειθαρχικό Συμβούλιο για το αξιολογούμενο στέλεχος, είναι δυνατή η αναβολή της αξιολόγησης του στελέχους μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης μετά από αίτηση του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή και πράξη του ΠΔΕ.
 

 
1. Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου βρίσκεται σε 3μηνη άδεια ανατροφής από την 1/9/2014. Συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης και προχωρά στην καταχώριση των σχετικών στοιχείων στην πλατφόρμα του ΙΕΠ;

 
Η Δ/ντρια αξιολογείται κανονικά

 
2. Προϊσταμένη νηπιαγωγείου βρίσκεται στον 1ο μήνα επαπειλούμενης άδειας κυήσεως (δεν έχει παρέλθει το δίμηνο). Έχει καταχωρίσει τα σχετικά στοιχεία στην πλατφόρμα του ΙΕΠ. Συμμετέχει στα επόμενα στάδια αξιολόγησης (προαξιολογικές συναντήσεις);

 
Εφόσον δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε σε εξ αποστάσεως αξιολογική συνάντηση θα πρέπει με αίτησή της να ζητήσει αναβολή της αξιολόγησης, η οποία πάντως θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος σχολικού έτους.

 
3. Αν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ο αξιολογητής για εξαιρετικούς λόγους πάρει αναρρωτική άδεια, τι θα γίνει με τη συνέχιση της αξιολόγησης;

 
Εφόσον δεν υπάρξει αντικατάσταση του αξιολογητή ή ανακατανομή των σχολικών μονάδων ευθύνης του, ο ΠΔΕ μπορεί να αναθέσει σε άλλο Σ.Σ. τη διεκπεραίωση της αξιολόγησης

 

 
1. Διευθυντής σχολικής μονάδας κατέθεσε δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή που κήρυξε η ΔΟΕ. Δεδομένου ότι αναμένονται παρόμοιες δηλώσεις, σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούμε; Το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

 
1. Κατά τη συνάντηση της προαξιολογικής διαδικασίας με τους αξιολογητές, οι αξιολο- γούμενοι υπογράφουν το «Δελτίο Έκθεσης Διοικητικής Αξιολόγησης…» που μας είχατε αποστείλει από την προηγούμενη φάση αξιολόγησης, ή θα αποσταλούν νέου τύπου δελτία;

 
Αρκεί να αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο η κλήση και η συμμετοχή στη δια ζώσης ή εξ αποστάσεως προαξιολογική «συνάντηση».

 
2. Η συνάντηση του Άρθρου 17/152 των αξιολογητών με τους αξιολογούμενους έχει καταληκτική ημερομηνία; Συμπίπτει με την καταληκτική ημερομηνία 27/12/2014 που αναφέρεται στις οδηγίες του εγγράφου με αρ. πρωτ. 10940/20-10-2014 του ΥΠΑΙΘ στο 6δ του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης;

 
Η αξιολόγηση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχει συνταχθεί σχετική έκθεση μέχρι 31-12-2014. Επομένως, εάν η προαξιολογική συνάντηση αξιολογητή και αξιολογούμενου για κάποιους λόγους δεν έχει γίνει ενωρίτερα, μπορεί αυτή να πραγματοποιηθεί μέχρι και 27-12-2014.

 
3. Θα υπάρχει έγγραφο υπογραφής των αξιολογούμενων και αξιολογητών στη συνάντηση συζήτησης για την επικείμενη αξιολόγηση σύμφωνα με το ΠΔ 152/2013;

 
Όπως απαντήθηκε ανωτέρω

 
4. Οι συναντήσεις εξ αποστάσεως που αναφέρονται στις οδηγίες (στο έγγραφο με αριθμ. 10940/20- 10-2014) ταυτίζονται με τις συναντήσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 152, άρθρο 17, παρ. 1,α και 2γγ;

 
Ναι, όσον αφορά τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην εγκύκλιο 10940/20-10-2014.

 

  
1. Σας παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εάν η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης η οποία με το ΦΕΚ 193/Α΄τεύχος/17-09-2013/άρθρο 35/παρ.8 χαρακτηρίζεται ως ξένο σχολείο, υποχρεούται να συμμετάσχει στις διαδικασίες εφαρμογής της αξιολόγησης. Πρόκειται για ξένο σχολείο και δεν υπόκειται σε αξιολόγηση.

 
1. Οι Δ/ντές ΠΕ19 που λόγω ειδικότητας δεν έχουν πιστοποίηση επιπέδου 1, ή έχουν πιστοποιητικό ECDL πληρούν την αντίστοιχη προϋπόθεση που θέτει η κατηγορία των τυπικών προσόντων και της επαγγελματικής ανάπτυξης του ΠΔ 152/2013;

 
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19/20 εξαιρούνται από την προϋπόθεση της πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ.

 
1. Ποια διπλώματα τέχνης αποτελούν τυπικό προσόν; Υπάρχει κατάλογος;

 
Βλ. Π.Δ. 152, άρθρο 10, παρ. 5, ββ), περίπτωση: iii) έχουν δίπλωμα σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη ή την τεχνολογία.

 
2. Στους προϊσταμένους ΚΕΔΔΥ υπάγονται και κλάδοι ΠΕ23. Από ποιον προϊστάμενο ΕΠΚΑ θα αξιολογηθούν;

 
Αξιολογούνται από τον ΠΕΠΚΑ της βαθμίδας στην οποία έχουν διορισθεί..

 


3. Ποιος θα αξιολογήσει τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής;

Βλ. Π.Δ.152, Άρθρο 4:
«3β. Οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων της ειδικής αγωγής, των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης αξιολογούνται από τους οικείους σχολικούς συμβούλους ειδικής αγωγής.»

 
4. Οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής καλούνται να δηλώσουν στην πλατφόρμα της αξιολόγησης Σχολικό Σύμβουλο ειδικότητας. Ποιον Σύμβουλο θα δηλώσουν στο πεδίο αυτό, τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιστημονική καθοδήγησή τους, ή τον Σχολικό Σύμβουλο της ειδικότητάς τους;

 
Ως άνω

 
5. Οι Διευθυντές των ΕΕΕΕΚ και των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, εκτός από τον Σχ. Σύμβουλο Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης, αξιολογούνται (στην κατηγορία IV) από Σχολικό Σύμβουλο της Ειδικότητας τους ή από Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής; (Οι διευθυντές προέρχονται από διάφορες ειδικότητες, αλλά τα μαθήματα της ειδικότητάς τους δεν περιλαμβάνονται κατ’ ανάγκη στα προγράμματα σπουδών των Σχολείων Ειδικής Αγωγής).

 
Ως άνω

 
Ποιος θα αξιολογήσει το αποσπασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών ΕΚΦΕ που υπάγονται στις αντίστοιχες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης, εφόσον οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ δεν έχουν επιμορφωθεί;

 
Σε αυτή τη φάση εφαρμόζεται το άρθρο 4 του Π.Δ. 152/ 2013:

 
«Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, οι υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π., οι υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν., οι υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και οι υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. αξιολογούνται στα κριτήρια της διοικητικής αξιολόγησης από τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης και στα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης από σχολικό σύμβουλο που ορίζεται, για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις φορέων, από τον περιφερειακό διευθυντή.»

 
Η αναφορά στην εγκύκλιο 10940/20-10-2014 ότι σε πρώτη φάση η αξιολόγηση θα γίνει στην Κατηγορία I, II και V, σημαίνει ότι σε επόμενη φάση θα γίνει η αξιολόγηση στις λοιπές κατηγορίες;

 
Όταν γίνεται αναφορά ότι «σε πρώτη φάση» αξιολογούνται ορισμένα κριτήρια, αυτό προϊδεάζει ότι έπεται και δεύτερη για τα υπόλοιπα κριτήρια.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ