Νομοθεσία για μετακινήσεις - Ν.2685/1999 & Ν.3833/2010

Νομοθεσία για μετακινήσεις
 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Ν.2685/1999 & Ν. υπ'αρ.3833/2010 ΚΑ/679/22.8.96 (ΦΕΚ 826 τΒ71996)


Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, με εντολή του Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας και για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, επιμόρφωση κλπ. δικαιούνται δαπανών μετακίνησης. Έδρα του υπαλλήλου νοείται κατά τις διατάξεις του νόμου 2685/99 η πόλη στην οποία λειτουργεί η υπηρεσία του μετακινούμενου.

1)    Η εντολή μετακίνησης από τα αρμόδια όργανα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του μετακινηθέντος. Στην περίπτωση που η μετακίνηση αφορά υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων πρέπει να προηγηθεί εισήγηση του επιστημονικού υπευθύνου. Σημειώνεται ότι:
-    Για το προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αρμόδιος για την εντολή μετακινήσεων είναι ο Πρόεδρος.
-    Για το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ που συμμετέχουν σε έργο και του οποίου προϊστάμενος δεν είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου απαιτείται επίσης έγκριση του αμέσως προϊσταμένου αυτών.
Προσογή: Η εντολή μετακίνησης πρέπει να εκδίδεται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική πίστωση. Στην εντολή μετακίνησης θα αναγράφονται:
-    Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπαλλήλου.
-    Ο τόπος μετάβασης του.
-    Η συγκεκριμένη αιτία μετακίνησης με συνοπτική περιγραφή των εργασιών που θα εκτελεστούν.
-    Το μέσον μετακίνησης.
-    Η ημερομηνία μετακίνησης.
-    Ο αριθμός των ημερών που θα παραμένει εκτός έδρας.


2)    Οι αναγνωριζόμενες σε βάρος του δημοσίου δαπάνες μετακίνησης είναι:
  • Α) Ημερήσια αποζημίωση,
  • Β) Δαπάνες διανυκτέρευσης,
  • Γ) Έξοδα μετακίνησης.
Α) Ημερήσια αποζημίωση
Το ποσόν της ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται σε 29,35€ ανεξάρτητα από τον βαθμό ή την θέση των μετακινούμενων. Η ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται:
α) Ολόκληρη
-    Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου (αναγράφονται αναλυτικά στην παρακάτω παράγραφο: Β) Δαπάνες διανυκτέρευσης).
-    Όταν οι δαπάνες διανυκτέρευσης και μόνον αυτές καλύπτονται από το δημόσιο.
β) Μειωμένη
-    Το μισό (1/2) της ημερήσιας αποζημίωσης σε περίπτωση που καλύπτονται από ημιδιατροφή.
-    Το ένα τρίτο (1/3) της ημερήσιας αποζημίωσης δικαιούνται:
-    Για την ημέρα επιστροφής μετά από διανυκτέρευση.
-    Οι μετακινούμενοι σε απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων ή δέκα (10) ναυτικών μιλίων και επιστρέφοντες αυθημερόν στην έδρα τους, καθώς και από νησί σε νησί άνω των πέντε (5) ναυτικών μιλίων.
Β) Δαπάνες διανυκτέρευσης
Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η διανυκτέρευση είναι όταν:
α) η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο (IX.) ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
β) η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο.
γ) η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια, όταν μετακινείται στη νησιωτική Ελλάδα.
δ) υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή.
Ύψος δαπάνης διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας, πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία οι δικαιούχοι εντάσσονται, με βάση της διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2685/99, ορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής:
  • α) Κατηγορία II, μέχρι 52,82€,
  • β) Κατηγορία III, μέχρι 44,02€,
  • γ) Κατηγορία IV, μέχρι 35,22€.
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) κατά την θερινή περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου.
Ενδεικτικά και για διευκόλυνση σας παραθέτουμε παρακάτω πίνακα με τους αποζημιωθέντας λόγω μετακίνησης τους για εκτέλεση υπηρεσίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι οποίοι εντάχθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορίες μετακινηθέντων για εκτέλεση υπηρεσίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ILL)
Κατηγορία II: Καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, Αναπληρωτές Καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, Επίκουροι και Λέκτορες ΑΕΙ και ΤΕΙ, Σύμβουλοι Π.Ι., Μόνιμοι και επί θητεία Πάρεδροι Π.Ι., Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές/Υποδιευθυντές ΠΕΚ, Διευθυντές Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Κατηγορία III: Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης, Ιδιώτες 407/80, Συνταξιούχοι. Κατηγορία IV: Εκπαιδευτικοί α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης.
Δεν καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας, εκτός από αυτόν στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος, καλύπτει αυτήν.

Γ) Έξοδα μετακίνησης
Τα έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας περιλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων των συγκοινωνιακών μέσων, την χιλιομετρική αποζημίωση όπου επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικού μέσου μετακίνησης (IX επιβατικού αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, μοτοποδήλατου), τη δαπάνη διοδίων και το ναύλο του μέσου μετακίνησης σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς.
Οι μετακινούμενοι δικαιούνται να ταξιδεύουν ανάλογα με την ιδιότητα τους και τον βαθμό τους στις παρακάτω θέσεις:
-    Κατηγορία Π: Με πλοίο και τρένο στην Α' θέση, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α' θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση.
-    Κατηγορία III: Με πλοίο και τρένο στην Β' θέση, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β' θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση.
-    Κατηγορία IV: Με πλοίο και τρένο στην Β' θέση και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση.
Δ) Μετακίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (IX επιβατικού αυτοκίνητου, μοτοσυκλέτας, μοτοποδήλατου)
Η κίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα επιτρέπεται στις εκτός έδρας κάτωθι περιπτώσεις:
-    Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού στον οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι ή της περιφέρειας για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.
-    Για μετακινήσεις εκτός έδρας και εκτός των ορίων του νομού ή της περιφέρειας, εάν πρόκειται να μεταβούν διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές.
-    Για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα, όταν από τον τόπο προορισμού του υπαλλήλου προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση.
-    Για μετακίνηση όσων συμμετέχουν σε συνέδρια ή σεμινάρια.
Η χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινούμενων για υπηρεσία υπαλλήλων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, καθορίζεται ως εξής:

  •  α) Για μετακίνηση με επιβατικά αυτοκίνητα σε δεκαπέντε λεπτά (0,15€) για κάθε χιλιόμετρο.
  • β) Για μετακίνηση με μοτοσυκλέτες σε πέντε λεπτά (0,05€) για κάθε χιλιόμετρο.
  • γ) Για μετακίνηση με μοτοποδήλατα σε τρία λεπτά (0,03€) για κάθε χιλιόμετρο.


Προσοχή:
1)    Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των αντίστοιχων εξόδων κίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, δαπάνη διοδίων, ναύλος αυτοκινήτου ή αντίτιμο εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου αντίστοιχης διαδρομής όταν δεν δικαιολογείται η μετακίνηση με IX.) είναι η προσκόμιση αποδείξεων διοδίων και Ferry-boat, οι οποίες, εκτός του ότι είναι δικαιολογητικά στοιχεία της δαπάνης, αποτελούν και αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματοποίηση της μετακίνησης, διαφορετικά καμία δαπάνη δεν αναγνωρίζεται.
2)    Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής.
3)    Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί).

Ε) Δικαιολογητικά πληρωμής για την αποζημίωση των εκτός έδρας δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης
1)    Απόφαση - Εντολή μετακίνησης του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της.
2)    Πρωτότυπο εισιτήριο.
3)    Ονομαστική απόδειξη πληρωμής εισιτηρίου με τα στοιχεία του μετακινούμενου.
4)    Κάρτες επιβίβασης εφόσον πρόκειται για αεροπορική μετακίνηση.
5)    Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 για μετακίνηση με επιβατικό μεταφορικό μέσο που υποχρεωτικά πρέπει ν' ανήκει στους ίδιους ή τις συζύγους τους, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και ο αριθμός άδειας οδήγησης του ίδιου.
6)    Βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών που προκύπτουν οι χιλιομετρικές αποστάσεις (αναλυτικά)
7)    Αποδείξεις διοδίων ή Ferry-boat.
8)    Εξοφλημένο αναλυτικό τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του μετακινούμενου και θα αναγράφονται οι ημερομηνίες διαμονής, ο αριθμός του δωματίου και ο αριθμός των ατόμων που διανυκτέρευσαν. Στην περίπτωση που η κράτηση του ξενοδοχείου γίνεται μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου πρέπει να επισυνάπτεται το σχετικό voucher ή fax. Όταν το κατάλυμα αφορά ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι αποδείξεις που εκδίδει δεν είναι θεωρημένες, θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα στην απόδειξη όπου θα αναγράφεται η διάταξη νόμου που το επιτρέπει.
9)    Στην περίπτωση χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης (taxi) οι αποδείξεις θα αναγράφουν το όνομα του οδηγού, τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ποσό και τη διαδρομή.
10)  Ημερολογιακή κατάσταση κίνησης, που θα έχει υπογραφεί από τον δικαιούχο και τον Υπεύθυνο του έργου, όπου θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση του ταξιδιού καθώς και η μη υπέρβαση του ανωτάτου ορίου εξήντα (60) ημερών εσωτερικού και εξωτερικού του μετακινούμενου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις συμμετοχής των υπαλλήλων σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση (ΥΑ αριθ.2/70417/0022, άρθρο 1-ΦΕΚ1967/99), όπως και των μετακινούμενων για υλοποίηση εγκεκριμένου συγχρηματοδοτούμενου έργου. Στην παραπάνω κατάσταση θα αναφέρονται επίσης, η ημερομηνία μετακίνησης, ο τόπος μετάβασης, η χιλιομετρική απόσταση, η διανυκτέρευση, το μέσον μετακίνησης, η δαπάνη των εισιτηρίων ή η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος Ferry-boat, καθώς και η συνολική δαπάνη (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο).

Σημείωση:
1.    Η έγκριση μετακίνησης υπογεγραμμένη πρέπει ν' αναρτάται στο διαδίκτυο (Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια»).
2.    Η χιλιομετρική αποζημίωση, οι προϋποθέσεις και οι δαπάνες διανυκτέρευσης ως και η ημερησία αποζημίωση, όπως ισχύουν καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες.
3.    Όλα τα παραπάνω παραστατικά πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται πρωτότυπα και να μην φέρουν αλλοιώσεις.
4.    Εκτός των παραπάνω βασικών παραστατικών για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινηθέντων για εκτέλεση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη και η προσκόμιση βεβαίωσης αποδοχών και έντυπου ατομικών στοιχείων των δικαιούχων (επισυνάπτεται σχετικό έντυπο) και κάθε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την εκκαθαρίζουσα υπηρεσία, για τη θεμελίωση του δικαιώματος του υπαλλήλου.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40/15-03-2010) 
Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
(...)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΙΩΣΗ ΟΡΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 9. Δαπάνες μετακινήσεων
1. Το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παρ. 3 του άρθρου
2. του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες. Η υπέρβαση του ανωτέρω ορίου που προβλέπεται από τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες κατ' έτος.
2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2685/ 1999, του άρθρου 10 του π.δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α), του άρθρου 10 της αριθμ. 2/72000/0022/4.12.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1702 Β), καθώς και του άρθρου 10 της αριθμ. 2/66739/0022/19.10.2000 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1394 Β) καταργούνται.
3. Το όριο των πεντακοσίων (500) χιλιομέτρων της περίπτωσης β' της παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 2685/1999 μειώνεται σε τριακόσια (300) χιλιόμετρα μηνιαίως.
4. Τα όρια των εκατόν είκοσι (120) και ογδόντα (80) χιλιομέτρων της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2685/1999 αυξάνονται σε εκατόν εξήντα (160) και εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα αντίστοιχα.
5. Οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών που προβλέπονται από τα άρθρα 6 παρ. 2, 8 παράγραφοι 2 και 3 και 9 του ν. 2685/1999, καθώς και το ύψος αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις διαμορφούμενες κάθε φορά συνθήκες.
6. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 2Γ περίπτωση γ' και 3 του ν. 2685/1999, των άρθρων 7 παράγραφοι 7α, 7β ως προς τον καθορισμό του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης και 17 παράγραφος 6 εδάφιο β' του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α) καταργούνται και οι εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων κοινές υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως την έκδοση της προβλεπόμενης από την προηγούμενη παράγραφο απόφασης.
7. Το όριο των τριάντα (30) χιλιομέτρων της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2685/1999 αυξάνεται σε πενήντα (50) χιλιόμετρα.
7. Το ανωτέρω επίδομα αλλοδαπής περικόπτεται κατά το ποσό της αποζημίωσης ή αμοιβής που τυχόν καταβάλλεται από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή πηγή κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή.»
8. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2685/ 1999, όπως προστέθηκαν με τις όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α) καταργούνται.
9. Το όριο των πενήντα (50) χιλιομέτρων της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2685/1999 αυξάνεται σε εβδομήντα (70) χιλιόμετρα. Το όριο των πενήντα (50) χιλιομέτρων των περιπτώσεων β' και γ' της ίδιας παραγράφου αυξάνεται σε εβδομήντα (70) χιλιόμετρα. Το όριο των εκατό (100) χιλιομέτρων της περίπτωσης δ' της ίδιας παραγράφου αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα.
10. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2685/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και για αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών (φορολογικοί έλεγχοι, στελέχωση περιφερειακών αερολιμένων κατά τη θερινή περίοδο) μπορεί να καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος νόμου και για χρονικό διάστημα έως εβδομήντα (70) ημέρες συνολικά κατ' έτος για κάθε απόσπαση. Οι ημέρες αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.»
11. Το όριο των εκατό (100) χιλιομέτρων των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 14 του ν. 2685/1999 αυξάνεται σε εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα.
12. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 2685/1999, διαγράφεται η φράση «και το τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού που προβλέπεται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος».
13. Στο άρθρο 17 του ν. 2685/1999 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως εξής:
«6. Το ποσοστό του επιδόματος αλλοδαπής των παραγράφων 2 και 3 καταβάλλεται μειωμένο, κατά περίπτωση, ως εξής:
α) κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση από φορέα άλλον από εκείνον στον οποίον ανήκει ο μετακινούμενος,
β) κατά τριάντα τοις εκατό (30%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και ημιδιατροφή από τον ως άνω φορέα,
γ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν διανυκτέρευση και πλήρης διατροφή από τον προαναφερόμενο φορέα,
14. Στην περίπτωση β' της παρ. 2Α του άρθρου 21 του ν. 2685/1999, διαγράφεται η φράση «και επιστροφής».
15. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του π.δ. 200/1993 (ΦΕΚ 75 Α) απόσταση άνω των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων, καθώς και η προβλεπόμενη απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιόμετρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της αριθμ. 2/73099/0022/19.2.2008 (ΦΕΚ 344 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται σε εξήντα (60) χιλιόμετρα ως προς την καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης.
16. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 200/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας καθορίζεται με τον ισχύοντα εκάστοτε νόμο περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»
17. Το όριο των εκατόν είκοσι (120) ημερών του άρθρου 23 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α) και της αριθμ. 2/14889/0022/2.5.2003 (ΦΕΚ 643 Β) απόφασης μειώνεται σε εξήντα (60) ημέρες. Το όριο των τριάντα (30) χιλιομέτρων της προηγούμενης απόφασης αυξάνεται σε εξήντα (60) χιλιόμετρα.
18. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α) τροποποιείται ως εξής:
«Για διανυκτερεύσεις που πραγματοποιούνται σε μετακινήσεις από εξήντα (60) χιλιόμετρα και άνω καταβάλλεται διπλάσια αποζημίωση από την προβλεπόμενη στην αριθμ. 2/14889/0022/2.5.2003 (ΦΕΚ 643 Β) απόφαση όπως ισχύει.»
19. Το άρθρο 1 του ν.δ. 1106/1972 (ΦΕΚ 17 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 23/1973 (ΦΕΚ 131 Α), καταργείται.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Πιο αναλυτικά επί του θέματος εδώ:
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_education/5_symvouloi_metakinisi-diamoni.htm

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ