Δηλώσεις-αποκαλύψεις-καταγγελίες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή.:
Yποθέσεις για τις οποίες, ενώ είχαν εντοπιστεί παραβάσεις, αυτές καλύφθηκαν αναδρομικά ύστερα από την ψήφιση σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων από τη Βουλή.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
    ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.  Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδ.: 106 74, Αθήνα

Τηλέφωνα: 213 1313142, 213 1313040
FAX: 210 3389145

e-mail: k.νouli@ydmed .goν.gr
e. mail: e.giannakou@ydmed.goν.gr
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: ΤΚΕ/Φ.2/26891ΠΡΟΣ:
Τη  Βουλή των  Ελλήνων
Δ/νση   Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ:
1. Υπουργό Επικρατείας
2. Βουλευτή κ. Πάνο Κομμένο


Τμήμα Ερωτήσεων


Σε απάντηση της 2757/19.9.2014 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής, κ. Πάνος  Κομμένος με θέμα: "Δηλώσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή", και μας διαβιβάστηκε με το Α.Π.:1879/13...10.2014 έγγραφο , του Υπουργού Επικρατείας , συνημμένα σας υποβάλλουμε το με Α.Π.: 26186/17 .10.2014, έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ).


Επιπλέον, επισημαίνεται  ότι  εφαρμόζονται  απαρεγκλίτως   οι διατάξεις  που  σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και ιδίως η διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 7 του ν.3345/2005 (ΦΕΚ Α'/138). Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  δεν θεωρεί ότι πρέπει να εισηγηθεί οποιαδήποτε διάταξη , η οποία θα επεμβαίνει στην άσκηση των καθηκόντων του Γ.Ε.Δ.Δ. ή μεταβάλλει τις έννομες συνέπειες των εκθέσεών του.

Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης

-------------------ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γενικός  Επιθεωρητής
Δημόσιας Διοίκησης


Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Τηλ:2103470070- 74

Αθήνα, 17/10/2014
Αρ.Πρωτ. 26186


ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Βασιλίσσης Σοφίας 15 10674


Σε συνέχεια του από 16-10-2014 εγγράφου σας (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΓΕΔΔ 26086/17-10-2014) με το oπoίo διαβιβάζεται η με αριθμ. πρωτ. 2757/19- 2014 ερώτηση του βουλευτή κ. Πάνου Καμμένου και επί των σημείων που αφορούν στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Δεδομένου ότι η αποκάλυψη προσώπων που έχουν απαλλαγεί με απαλλακτικά βουλεύματα αποτελεί το ποινικό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης και παράλληλα παράβαση της νομοθεσίας περί ευαίσθητωv προσωπικών δεδομένων, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναφερθούν μόνο ενώπιον του δικαστικού λειτουργού στον  οποίο  ανετέθη  η διαταχθείσα  από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διακριβωθούν  ενδεχόμενες ευθύνες  δικαστικών  λειτουργών που  εξέδωσαν απαλλακτικά βουλεύματα..

2. Ακολούθως αναφέρονται ενδεικτικά νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες καλύφθηκαν αναδρομικά παραβάσεις ή απαλλάσσουν σε παρόντα και μέλλοντα χρόνο από ευθύνες δημοσίων λειτουργών:
α. Το 2009  ο ΓΕΔΔ διενήργησε έλεγχο  στον  Οργανισμό  Σχολικών  Κτηρίων (ΟΣΚ), όπου εντοπίστηκαν σοβαρές μισθολογικές υπερβάσεις ύψους περίπου 30  εκατομ.  €.   Με  τις  διαπιστώσεις της  Έκθεσης   συμφώνησε   ομόφωνα   η   Ολομέλεια του ΝΣΚ. Οι υπερβάσεις επιβεβαιώθηκαν σrη συνέχεια από έλεγχο μισθοδοσίας που διεvηργησε το ΓΛΚ, το οποίο ξεκίνησε τη διαδικασία επιστροφής τους, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Η Έκθεση Ελέγχου του ΓΕΔΔ διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος ξεκίνησε τις διώξεις για αmστlα των μελών του Δ.Σ. του ΟΣΚ. Ωστόσο, με τη διάταξη του άρθρ. 39 παρ. 12 του ν. 4024/2011*, νομιμοποιήθηκαν αναδρομικά οι εν λόγω υπερβάσεις και σταμάτησε κάθε διαδικασlα.  
* "12. Δαπάνες που δημιουργήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε εκτέλεση όρων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας ή αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΣΚ ΑΕ), για πληρωμές σε πρόσωπα απασχολούμενα στην άνω ανώνυμη εταιρεία και σε βάρος του προϋπολογισμού της και αφορούν τακτικές αποδοχές και αποζημιώσεις κάθε είδους, επιδόματα και εφάπαξ παροχές ένεκα συνταξιοδότησης, θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν νόμιμα"
β. Το 2010 ο ΓΕΔΔ διενήργησε έλεγχο στον ΟΚΑΝΑ, όπου διαπιστώθηκαν μισθολογικές υπερβάσεις, οι οποiες επιβεβαιώθηκαν από έλεγχο μισθοδοσίας που διενήργησε το ΓΛΚ. Η Έκθεση του ΓΛΔ διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ωστόσο, με τη διάταξη του άρθρου 111 του ν. 4172/2013*, δεν αναζητούνται οι καταβληθείσες πάσης φύσεως uπερβάσεις. 
.* " 9. Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν χορηγηθεί ως επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), για το χρονικό διάστημα από 1.9.2005 μέχρι 31.9.2010. Τυχόν καταλογισμοί που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αίρονται με την δημοσίευση του παρόντος."

γ. Με τους νόμους 4071/2012 και 4170/2013 διαγράφηκαν rα χρέη όλων των δημοτικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, η 49/2014 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, ερμηνεuοvτας τις διατάξεις αυτές, αποφαίνεται όπ απαλλάσσονται οι διοικούντες τις δημοτικές επιχειρήσεις από κάθε προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη, αλλά κοι οι συνυπόχρεοι ιδιώτες.

δ.    Με  τη  διάταξη  τοu  άρθρου  πρώτου  παρόγρ.  ΙΕ.12  του  ν.  4254/2014τροποποιήθηκε το άρθρο 263α του Π.Κ., ώστε κατηγορίες προσώπων να παύσουν να θεωρούνται υπάλληλοι νομικών προσώπων  ιδιωτικού  δικαίου, στα οποίο  μπορούν να  διατεθούν επιχορηγήσεις κλπ. από Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες κλπ και, άρα,   δυνάμει υποκείμενο εγκλημάτων σχετικών με την Υπηρεσία. Η πρότερη διάταξη επανήλθε 20 μέρες αργότερα με το άρθρο 50 τοu ν. 4262/2014**, ωστόσο δημιοuργείται μείζον θέμα, καθόσον για όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις θα γίνει επίκληση της ευvοϊκότερης διάταξης, έστω και αν ίσχυσε γιο μια ημέρα.
*  "Το άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής «1. Για την εφαρμογή των άρθρων 235, 236, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262 και 263 υπάλληλοι θεωρούνται και όσοι υπηρετούν μόνιμα ή πρόσκαιρα και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση: α) σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που ανήκουν στο Κράτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και που εξυπηρετούν με αποκλειστική ή προνομιακή εκμετάλλευση την προμήθεια ή την παροχή στο κοινό νερού, φωτισμού, θερμότητας, κινητήριας δύναμης ή μέσων συγκοινωνίας ή επικοινωνίας ή μαζικής ενημέρωσης, β) σε τράπεζες που εδρεύουν στην ημεδαπή κατά το νόμο ή το καταστατικό τους, γ) σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από νομικά πρόσωπα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, εφόσον τα ιδρυτικά νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη διοίκησή τους ή, αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, στο κεφάλαιό της ή τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι επιφορτισμένα με εκτέλεση κρατικών προγραμμάτων οικονομικής ανασυγκρότησης ή ανάπτυξης και δ)σε όργανα ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μελών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης."
*   Στην παράγραφο 1 του άρθρου 263Α του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:  «ε) Σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις μπορούν να διατεθούν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από τις πιο πάνω τράπεζες, επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις.»
ε. Με το άρθρο 20 παράγρ. 6 εδ. β΄ rου ν. 4255/2014* παύουν οριστικά οι εκκpεμείς ποινικές διώξεις που αφορούν σε κάθε είδους πράξεις και παραλεiψεις σχετιζόμενες με διάθεση πόρων του ΟΑΕΕ για rην εξυπηρέτηση του σκοπού του.
β. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού παύει οριστικά κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις ή παραλείψεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου 1, όπως προστέθηκε με την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, στο τέλος των παραγράφων: α) 3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και β) 2 του άρθρου 44 του v. 3986/2011, όπως η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί από τo άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).
στ. Με το άρθρο 51 παράγρ. 9 του ν. 3918/2011* παύει η αναζήτηση ως χρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ττου χορηγήθηκαν ως επιδόματα μεταrιτυχιακών σπουδών στους προϊσταμέvους των Γενικών Διευθύνσεων κλπ φορέων του Υπουργείου Υγεlας και Κοινωvικής Αλληλεγγύης για το χρονικό διάστημα από 1-9-2005 έως 31-9-2010 κ:αι η εκ των υστέρων άρση τυχόν γενομένων κσταλογισμών.
* " 9. Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν χορηγηθεί ως επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), για το χρονικό διάστημα από 1.9.2005 μέχρι 31.9.2010. Τυχόν καταλογισμοί που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αίρονται με την δημοσίευση του παρόντος."

ζ. Με το άρθρο 68 του ν. 4139/2013* τροποποιήθηκε το άρθρο 235 του Π.Κ. και ορίστηκε ότι "Δεν συνιστά δωpοδοκlα η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης". Η διάταξη αυτή καταργήθηκε μετά από έντονες διαμαρτuρίες του ΓΕΔΔ, με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4198/2013**.
  • *Άρθρο 68 Το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:  «Άρθρο 235
    Παθητική δωροδοκία
    1. Υπάλληλος, ο οποίος, κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, για ενέργεια ή...
3. Δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης.» 
  • * * 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 235 του Ποινικού Κώδικα καταργείται.
η. Με το άρθρο 3 παρ. 8, 9 και 10 του ν. 4046/2012 * απαλλάσσονται οπό κάθε ευθύνη τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών, που αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων αλλά και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση συμμετοχής του Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και των Ασφαλιστικών Φορέων σε πρόγραμμα. 
*8. Στο τέλος της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α' 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η απόφαση συμμετοχής ή μη του Κ.Κ. Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, κατ' εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του Κ. Κ., η οποία, καθώς και τα στελέχη της, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.» 
9. Η απόφαση συμμετοχής ή μη, ημεδαπών εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στο διοικητικό τους συμβούλιο και εάν δεν προβλέπεται από το νόμο ή τις οικείες καταστατικές διατάξεις τέτοιο, από το ανώτατο συλλογικό όργανο διοικήσεώς τους, κατά παρέκκλιση από τυχόν αντίθετη διάταξη νόμου ή καταστατικού. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του συλλογικού οργάνου διοίκησης, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμιά ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.
θ. Με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 4  του ν. 4141/2013* ορίστηκε ότι αναστέλλεται η ποινική δiωξη των προσώπων στα οποlα εiχε, έχει ή πρόκειται να ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκpατικοποιήσεων των μεσοπρόθεσμων πλαισίων δημοσιονομικής πολιτικής 2011-2015 και 2013-2016  για  οφεtλές  των εταιρειών προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισμούς και ΟΤΑ α΄ και β' βαθμού. Η αναστολή των προηγούμενων περιπτώσεων διαρκεί  μέχρι την ολοκλήρωση εiτε της αποκρατικοποiησης της εταιρείας για οφειλές της οποίας  διώκεται ο νόμιμος εκπρόσωπος  της  ή  έχουν  επισπευσθεί μέτρα εκτέλεσης,  είτε  μέχρι την  αξιοποίηση  επιμέρους περιουσιακών   στοιχείων  αυτής είτε μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της στο ΤΑΙΠΕΔ είτε με τη θέση της σε λύση και εκκαθάριση, οπότε' α!ρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οριστικά τόσο οι ποινικές διώξεις όσο και κάθε πράξη ή μέτρο εκτέλεσης κατά των φυσικών προσώπων, ενώ η ευθύνη εξόφλησης των οφειλών αυτών παραμένει στα νομικά πρόσωπα και βαρύνει τα περιουσιακά τους στοιχεiα.
* 4.α. Αναστέλλεται, μέχρι το χρόνο που ορίζεται στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου, η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία είχε, έχει ή πρόκειται να ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων των μεσοπρόθεσμων πλαισίων δημοσιονομικής πολιτικής 2011-2015 και 2013-2016, που εγκρίθηκαν με τους νόμους 3985/2011 (Α' 151) και 4093/2013 (Α'222) αντίστοιχα, για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισμούς και ΟΤΑ α' και β' βαθμού.  β. Κατά των εταιριών και των προσώπων της προηγούμενης περίπτωσης α' και μέχρι το χρόνο που ορίζεται στην επόμενη περίπτωση γ' δεν επισπεύδονται πράξεις ή μέτρα εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων ή άλλον ειδικό νόμο για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισμούς και ΟΤΑ α' και β' βαθμού. Πράξεις ή μέτρα που έχουν ασκηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναστέλλονται μέχρι το χρόνο που ορίζεται στην επόμενη περίπτωση γ'. γ. Η αναστολή των προηγούμενων περιπτώσεων α' και β' διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση είτε της αποκρατικοποίησης της εταιρείας για οφειλές της οποίας διώκεται ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή έχουν επισπευσθεί μέτρα εκτέλεσης είτε μέχρι την αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων αυτής είτε μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων τους στο ΤΑΙΠΕΔ είτε με τη θέση τους σε λύση και εκκαθάριση, οπότε αίρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οριστικά τόσο οι ποινικές διώξεις όσο και κάθε πράξη ή μέτρο εκτέλεσης κατά των φυσικών προσώπων των περιπτώσεων α' και β' του παρόντος, ενώ η ευθύνη εξόφλησης των οφειλών αυτών παραμένει στα νομικά πρόσωπα και βαρύνει τα περιουσιακά τους στοιχεία.

ι. Στο, άρθρο 78 τοu ν. 4146/2013 * ορίζεται όπ δεν συνιστά απιστία, κοτά την έννοια των άρθρων 256 και '390 τοu Ποινικού Κώδικα, για τον Πρόεδρο, τα μέλη  του  Δ.Σ.  και  τα  στελέχη  των  Τραπεζών  η  σύναψη δανείων  ' Πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίοu, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται  κατά νόμο, καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  α) υφίσταντσι αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας και β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγηση τους, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ) .
* "Δεν συνιστά απιστία, κατά την έννοια των άρθρων 256 και 390 του Ποινικού Κώδικα, για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη των Τραπεζών, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά νόμο, καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας και β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή τους, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ)."

ια. Με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4224/2013* ορίζεται ότι τα μέλη τοu διοικητικού συμβουλίου  ή άλλου  συλλογικού  οργάνου  διοίκησης της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» δεν υπέχουν καμία ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη κατά τηv άσκηση  των αποκρατικοποίησης ή στην της  «Γ.Μ.Μ.Α.Ε.  ΜΡΚΟ». Επίσης, τα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου  ή άλλου συλλογικού οργάνου διοlκησης της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη εuθιJνη και δεν λαμβάνονται ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα αvαyκασηκ ς εκτέλεσης κατά αυτών για χρέη της εταιρεiας προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς του Δημοσίου.
 * "2.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2014 αναστέλλονται οι πά− σης φύσεως πράξεις ή μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής ή συλλογικής διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικο− νομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόμου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως δανειστές της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡ− ΚΟ» για οποιαδήποτε αιτία.β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» δεν υπέχουν καμία ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη κατά την άσκη− ση των καθηκόντων τους που αφορούν στη διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην αξιοποίηση επιμέρους περι− ουσιακών στοιχείων της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ». Επίσης, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου διοίκησης της «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» δεν υπέχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη και δεν λαμβά− νονται ατομικά διοικητικά μέτρα ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά αυτών για χρέη της εταιρείας προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργα− νισμούς του Δημοσίου."
ιβ. Με τη διάταξη του άρθρου 19 του ν. 422412013 * αναστέλλονται όλες οι ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για rους Προέδρους και  τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού, καθώς και για τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές, τους Διαχειριστές, τους Γραμματείς, τους Ταμίες των Οργανώσεων αυτών, εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξει μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με την προϋπόθεση ότι οι οργανώσεις αυτές συγχωνεύονται ή/και μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εκκαθαρίσεως και αυτή δεν έχει περατωθεί.
* "Άρθρο 19
Η παρ. 2 του άρθρου 19α του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) με εξαίρεση το προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 8 περίπτωση β΄ του ν. 4138/2013, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, με εξαίρεση τις φορολογι− κές παραβάσεις της παραγράφου 1 του εδαφίου 4 του άρθρου αυτού, όπως ισχύουν, του άρθρου 55 του ν. 2859/2000, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες δια− τάξεις νόμων, οι οποίες προβλέπουν ατομική και αλλη− λέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό πρόσωπο ή προσωπική κράτηση ή διοικητικά μέτρα ή διοικητικές κυρώσεις ή ποινική ή αστική ευθύνη, για τη μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, αναστέλλονται, τα δε επι− βληθέντα αίρονται, για χρονικό διάστημα ενός έτους, για τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμ− βουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού (του ν. 2810/ 2000, όπως ισχύει, συμπερι− λαμβανομένων και των συνεταιριστικών εταιρειών ΑΕ του άρθρου 32 του ιδίου νόμου), καθώς και για τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές, τους Διαχειρι− στές, τους Γραμματείς, τους Ταμίες των Οργανώσεων αυτών, εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει καθ’ οι− ονδήποτε τρόπο λήξει μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με την προϋπόθεση ότι οι οργανώσεις αυτές συγχωνεύονται ή/και μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ή τίθενται σε κα− θεστώς εκκαθάρισης ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εκκαθαρίσεως και αυτή δεν έχει περατωθεί. Για τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής, χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται και όλες οι ποινικές υποθέσεις, που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών δι− καστηρίων, για τα προαναφερόμενα πρόσωπα και για τις ίδιες αιτίες. Η άνω διάταξη δεν έχει εφαρμογή για τις περιπτώσεις, που τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για αδικήματα από δόλο σε βάρος της περιουσίας όλων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα ενός έτους με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»"

ιγ.  Με τη διάταξη του άρθρου 55 του ν. 4262/2014, από την υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδlκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κεpδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντlδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη των παραπάνω νομικών προσώπων, που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα, και αντιμετωπlζουν προβλήματα βιωσιμότητας, εκπονούν και υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σχέδιο Εξυγίανσης. Επίσης, για όσο χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η παραγραφή των αδικημάτων αυτών. Σε περίπτωση συνολικής εξόφλησης των οφειλών που έxouν uπαχθεί σε ρύθμιση, παύει κάθε σχετική ποινική αξlωση.
* "5... 
6. Από την υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς κατά τις προηγούμενες παραγράφους, και για όσο διάστημα ισχύει και τηρείται η ρύθμιση, αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η οποία αφορά τις εν λόγω οφειλές. Επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η παραγραφή των αδικημάτων αυτών. Σε περίπτωση συνολικής εξόφλησης των οφειλών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, παύει κάθε σχετική ποινική αξίωση.

7. Από την υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς κατά τις προηγούμενες παραγράφους και για όσο διάστημα ισχύει η ρύθμιση, αναστέλλονται οι, κατά του φορέα και κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου για οφειλές που εμπίπτουν στη ρύθμιση.

8...."
ιδ. Με τη διάταξη του άρθρου 63 του ν. 4280/2014, προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος «χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Σχινιά - Μαραθωvα ως Εθνικού Πάρκου» σύμφωνα με την οποlα «Οι υφιστάμενες προ του έτους 1955 ταβέρνες διατηρούνται μέχρι να εγκριθεί η μετεγκατάστασή τους στη Ζώνη 82 η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από τη σύνταξη της έκθεσης - μελέτης για τη ζώνη Β2 ...... και σε κάθε περίπτωση για ένα χρόνο». Η Ζώνη Β2 θεσπίζεται οπό το προεδρικό διάταγμα σαν «Περιοχή αναψυχής, αθλητισμού και κοτοικίας. Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η ανέγερση  και λειτοuργrα  αναψυκτηρίων,  εστιατορίων,  ταβερνών,  υπαιθρίων εγκαταστάσεων αθλητισμού και κατοικίας. Το Ε' Τμ μα του ΣτΕ με την αριθμ. 1318/2001 απόφασή rου απαγόρευσε την ίδρυση και λειτουργtα ταβερνών, εστιατοpfων και αναψυκτηρίων στη Ζώνη 82 και στη Ζώνη Α3 όπου βρίσκεται το αισθητικό δάσος του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Στη Ζώνη Α3 λειτουργούσαν έξι παράνομες ταβέρνες που αποτελούσαν αυθαίρετες επεκτάσεις παλαιών ποιμνιοστασίων, προκαλούσαν ανεπανόρθωτες  βλάβες στο Εθνικό Πάρκο και για το λόγο αυτό εtχαν κριθεί κατεδαφιστέες. Ο Α. Υπουργός nΕΚΑ έκανε δεκτή τροπολογlα βουλευτών παρα-rεiνοντας για ένα χρόνο τη λειτουργiα τwν έξι αuθσlρετων ταβερνών, εκ των οποlων 01 πέντε είχαν ήδη παύσει να λειτουργούν ύστερα αιιό αφαίρεση  των  αδειών λειτουργίας τους και την απόφαση σφράγισής τους από το Δήμο Μαραθώνα. Η επlμαχη διάταξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την απόφαση του ΣτΕ με την οτrοία απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργlα ταβερνών, εστιατορίων και αναψυκτηρίων στη Ζώνη 82 κυρίως διότι αυτή εκτεfνεται μεταξύ του έλους και του πευκοδάσους, που αποτελούν τα δύο οιιουδαιότερα οικοσυστήματα, ειδικής προστασrας του NATURA 2000, του Εθνικού Πάρκου Σχινισ Μαραθώνα. Αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου οι εγκαταλελλειμένες ττσράνομες ταβέρνες .λειτσίιργησαν αuθαfρετα, χωρlς άδειες λεπουργίας.
*"Στο άρθρο 4 του από 22−6/3.7.2000 προεδρικού διατάγματος «χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Σχινιά − Μαραθώνα ως Εθνικού Πάρκου» (Δ΄ 395/2000) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:  «10. Οι υφιστάμενες προ του έτους 1955 ταβέρνες διατηρούνται μέχρι να εγκριθεί η μετεγκατάστασή τους στη Ζώνη Β2, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από τη σύνταξη της έκθεσης − μελέτης για τη ζώνη Β2, που προβλέπεται στο κεφάλαιο Β΄ παράγραφος IV.11α της υπ’ αριθ. 32473/7718/17.12.2001 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας «Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά − Μαραθώνα (Ν. Αττικής) και Σχέδιο Διαχείρισης αυτού» (Β΄ 1830) και σε κάθε περίπτωση για ένα χρόνο.»"
3. Τέλος, όσον αφορά τα εμπόδια που ενίοτε έχουν τεθεl από δημόσιοuς φορείς στο έργο τοu ΓΕΔΔ αυτά αφορούν στη μη σύμπραξη ή αποστολή απαραlτητων για τον έλεγχο στοιχείων, στη μη υλοποίηση πορισμάτων και εκθέσεων ελέγχου, στην αποφυγή αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών εμπλεκόμενων υπαλλήλων, οργάνων ή λειτουργών του δημόσιου τομέα (ειδικά των αιρετών).

Ενδεικτικά αναφέρεται: Ο ΓΕΔΔ, στον οποίο κοινοποιούνται όλα τα πορίσματα και οι εκθέσεις των σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου, διαπιστώνοντας από τα πορίσματα των οικονομικών επιθεωρητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης την ανεπάρκεια φορολογικών ελέγχων από τις Δ.0.Υ. της χώρας σε κρίσιμοuς τομείς γνωστοποίησε σε αυτές την αναγκαιότητα προγραμματισμού   και εντατικοποίησης των ελέγχων σε Μ.Κ.Ο., εξωχώριες εταιρείες, κληροδοτήματα κλπ, πάντα σε γvώση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Η γνωστοποίηση αυτής της αναγκαιότητας έγινε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΓΕΔΔ, όπως προκύπτουν από το θεσμικό τοu ρόλο, δηλαδή της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης (άρθρο 1 του v.3074102), της οποίας η φορολογική διοίκηση είναι αναπόσπαστο μέρος. Είναι προφανές ότι αφορούσε στην καθοδήγηση των Δ.Ο.Υ. προς την κατεύθυνση προγραμματισμένων ελέγxωv στους προαναφερόμενους τομείς χωρίς να αποτελεί  απευθείας εντολή του για έλεγχο φυσικών προσώπων ή εταιρειών.                                                                
Με την αιτιολογία ότι οι φορολογικοί έλεγχοι προγραμματίζονται πλέον από την κεντρική υπηρεσία τοu Υπουργείου Οικονομικών μέσω ειδικού συστήματος ανάλυσης κινδύνου με συγκεκριμένες εντολές προς τις Δ.Ο.Υ., η Γενική, Γραμματεία Δημοσίωv Εσόδων τοu υπουργείου ζήτησε από τον ΓΕΔΔ να μην υποδεικνύονται πλέον εκ μέρους του συγκεκριμένες φορολογικές δράσεις νομικών ή φυσικών προσώπων ή ακόμα και εμπλεκόμενων σε υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών.

Ο ΓΕΔΔ πλέον ενημερώνει για την αναγκαιότητα συγκεκριμένων φορολογικών δράσεων απευθείας τη Γενική Γραμματεiα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ συνεχiζει βέβαια να παρακολουθεί την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και της φορολογικής διοίκησης, την παρακολούθηση της δράσης όλων των σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.


Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης

Λέανδρος Ρακιντζής
Αρεοπαγίτης ε.τ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ κ. ΡΑΚΙΤΖΗ (σε μορφή .pdf)

(πηγές: Εθνικό Τυπογραφείο, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ