2010, Ορισμός μελών Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ).
Πρόεδρος: Στ. Δασκαλάκης


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ− ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 παράγραφος 51 του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/14−3−2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 50 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121/Α/17−6−99) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλ− λες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 7 του Ν. 1849/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990).

δ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005) «Κωδικοποί− ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ− νητικά Όργανα».

ε) Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9−2−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

στ) Του Π.Δ. 187/2009 «Ορισμός Υπουργών και Υφυ− πουργών» (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/7−10−2009)

ζ) Του άρθρου 17 παράγραφος 2δ΄ εδάφιο ii του Ν. 3205/2003 «Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων» (ΦΕΚ 297/Α/23−12−2003).

η) Του Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194/Α).

θ) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κι− νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/22−12−1978, όπως ισχύει.

1. Την υπ’ αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β’/8−1−2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθηση και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. 45262/Γ4/23−04−2010 (ΦΕΚ 607/τ.Β΄/7− 5−2010), «Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 670/Γ4/27−06−2001 (ΦΕΚ 837/τ.Β΄/2−7−2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση της ΚΕΑΤ».

3. Την υπ’ αριθμ. 110048/Γ4/5−10−2007 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 424) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 467) (όπου δημοσιεύθηκε διόρθω− ση σφάλματοςκοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πο− λιτισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».

4. Την υπ’ αριθμ. 133237/Γ4/16−10−2008 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 428) και (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 463 όπου δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος) κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι− δείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτι− σμού «Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».

6. Την υπ’ αριθμ. 71337/Γ4/19−06−2009 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 282) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Ανα− συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων»,
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) για τριετή θητεία, ως ακολούθως:
Δασκαλάκης Στυλιανός του Ανδρέα Προϊστάμενος Δ/ νσης Φυσικής Αγωγής Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. Πρόεδρος .....


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ