Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------
ΚΑΙ Θ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
-------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
------
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες : Δ. Κερερές
: Χρ. Αγγελή
: Μ. Λαγγούση
Τηλέφωνα : 210 3443516, 2103443090
FAX : 210-3442210
E-mail: physgram@minedu.gov.gr
Μαρούσι, 25/01/2018
Αρ. Πρωτ: 12669/Δ5

ΠΡΟΣ :
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας
2. Δ.Δ.Ε. της χώρας
3. Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
4. Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ11 (μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
5. Ομάδες Φυσικής Αγωγής (μέσω των Δ.Δ.Ε.)
6. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-2018 »


Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ. 220861/Δ5/23.12.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β4561/30.12.2016) και ειδικότερα το Κεφάλαιο 17.6 της αριθ. πρωτ. 9712/Δ5/19.1.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ80/τ.Β΄/22.1.2018) με θέμα «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
2. την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03.02.2014(ΦΕΚ224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθ. πρωτ. 2/11420/ΔΕΠ/24.02.2016 (ΦΕΚ 516/ τ. Β΄/ 01.03.16) Κοινή Υπουργική Απόφαση και με την αριθ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582/ τ. Β΄/ 22.08.16),
3. τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Παιδείας και ειδικότερα στη συμμετοχή και συνεργασία των σχολικών μονάδων τους σε κοινές αθλητικές διοργανώσεις,
5. τη σύσταση των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ( Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και των Ομάδων Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α. )των Οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκ/σης.


Αποφασίζουμε

Προκηρύσσουμε την έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου και άλλες σχολικές αθλητικές δραστηριότητες για το σχολικό έτος 2017-2018. Με την παρούσα απόφαση καλούνται οι κατά τόπους Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) όπως προβούν, σε συνεργασία τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής (Ο.Φ.Α.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., κατά προτεραιότητα στα ομαδικά αθλήματα: α) Χειροσφαίριση, β) Πετοσφαίριση, γ) Ποδόσφαιρο και δ) Καλαθοσφαίριση, καθώς επίσης και στο ατομικό άθλημα Κλασικού Αθλητισμού, τους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» και άλλες σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, όπως περιγράφονται στην αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αρμόδια για την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων και των απαραίτητων ενεργειών για την διεξαγωγή των ανωτέρω αναφερόμενων αγώνων είναι η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με το Κεφάλαιο 17.6 της αριθ. πρωτ. 9712/Δ5/19.1.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ80/τ.Β΄/22.1.2018).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε.
5. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
6. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
7. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
8. Αυτοτελές τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων
9. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
10. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ