Kαθήκοντα και Aρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Αριθμ. 158733/ΓΔ
Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περιπτ. α' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018)
«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτο βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α'/23-2-2018)
«Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη σκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 4. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22-9-2015) «Ανα σύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]».
5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α'/05-11-2016) με θέμα:
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπο λογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.1/Γ/397/158698/ Β1/24-9-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αποστολή των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
1. Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδι ασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), ο συντονισμός των Κέντρων Εκπαιδευ τικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δη μόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του προ γραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο (παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4547/2018).
2. Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεργάζονται ιδίως:
α) με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), από το οποίο και υποστηρίζονται ιδίως σε επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα, όπως αυτά της εισαγωγής και εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, προγραμ μάτων σπουδών, παιδαγωγικής έρευνας, ενταξιακής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, καθώς και στο πλαίσιο της οργάνωσης και υλοποίησης κεντρικά σχεδιασμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων,
β) με τα Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμο διότητάς τους και
γ) με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευ σης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.), με τα οποία επεξεργάζο νται και συνδιαμορφώνουν προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων, των Ε.Κ., των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της οικείας πε ριφέρειας.

Άρθρο 2
Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
1. Η οργανωτική διάρθρωση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. περιλαμβά νει: α) την Ολομέλεια, β) τον Οργανωτικό Συντονιστή και τον αναπληρωτή του, γ) τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και δ) το διοικητικό προσωπικό γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης, το οποίο τοποθετείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Για το ωράριο εργασίας των Συντονιστών Εκπαιδευ τικού Έργου και του λοιπού προσωπικού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εφαρμόζεται η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ. 1692/27-6-2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη σης και Αποκέντρωσης (Β'769), όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, συμπεριλαμ βανομένου του Οργανωτικού Συντονιστή και του ανα πληρωτή του, συγκροτούν την Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή συνεδριά ζουν και αποφασίζουν επί των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και αφορούν στο περιεχόμενο, τον τρόπο άσκησης και τον συντονισμό του επιστημο νικού και παιδαγωγικού τους έργου.
4. Η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το δεκαπενθήμερο, και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο. Στην Ολομέλεια συμμετέ χουν υποχρεωτικά όλοι οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Με απόφαση του Οργανωτικού Συντονιστή ή της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καλούνται να παραστούν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας οι Προϊστάμενοι των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Ε.Α., όταν κριθεί αναγκαίο, βάσει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
5. Ο Οργανωτικός Συντονιστής συγκαλεί και προε δρεύει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ενώ, σε περίπτωση απουσίας του, προεδρεύει ο Αναπλη ρωτής του. Ο Πρόεδρος της συνεδρίασης οργανώνει και συντονίζει τις εργασίες της και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού οργάνου.
6. Η πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση γνωστοποι είται στα μέλη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με ευθύνη του προέδρου, γραπτά ή ηλεκτρονικά, εγκαίρως και τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται: α) ο χώρος και ο χρόνος που θα λάβει χώρα η συνεδρίαση και β) τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
7. Εισηγητής των θεμάτων που επιλέγονται προς συ ζήτηση είναι ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο ανατίθεται η αρμοδιότητα εισήγησης από τον Πρόεδρο.
8. Έκτακτη συνεδρίαση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μπορεί να συ γκληθεί: (α) κατόπιν συγκέντρωσης υπογραφών τουλά χιστον του 1/3 των μελών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και (β) από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
9. Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης συνεδρίασης λόγω συγκέντρωσης υπογραφών από μέλη του σώμα τος, το κείμενο που περιλαμβάνει το θέμα της ημερήσιας διάταξης και τις υπογραφές των αιτούντων την έκτακτη συνεδρίαση, κατατίθεται στον Οργανωτικό Συντονιστή ή, σε περίπτωση απουσίας του, στον νόμιμο Αναπληρω τή του, και η συνεδρίαση ορίζεται εντός πενθημέρου από την ημερομηνία κατάθεσης.
10. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά και τα κα θήκοντα Γραμματέα ανατίθενται, με απόφαση του Περι φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε μέλος του διοι κητικού προσωπικού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που ασκεί καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης. Στα πρακτικά αναφέρονται ιδίως ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα ονόματα των παριστάμενων μελών, περιληπτική απόδοση των θεμάτων που συζητήθηκαν, τα αποτελέσματα των ψηφο φοριών, καθώς και οι ληφθείσες αποφάσεις. Το πρακτικό που συντάσσεται από τον Γραμματέα, υπογράφεται από τα μέλη και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.
11. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλο γικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α'45).
12. Με απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σχεδι άζεται ο ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων του στην αρχή του σχολικού έτους και τίθενται συγκεκριμέ νοι στόχοι για την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Σε τακτικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., παρακολουθείται η υλοποίηση του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματι σμού αυτού και τη διαρκή βελτίωσή του. Με τη λήξη του σχολικού έτους, η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προβαίνει σε έκθεση αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τον τρόπο αντιμετώπισης τους, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Τόσο ο προγραμματισμός όσο και η έκθεση αποτίμησης υποβάλλονται, διά του Περιφερει ακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στο Ι.Ε.Π. και στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι ας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους, αντίστοιχα.
13. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δημιουργεί ειδική ιστοσελίδα στον ιστότοπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ο Οργανωτικός Συντονιστής έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων. Με ευθύνη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στον ίδιο ιστότοπο δημιουργείται, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κοινό ψηφιακό αποθετήριο με εκπαιδευτι κό υλικό προσβάσιμο από κάθε ενδιαφερόμενο.
14. Κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. φέρει σφραγίδα με την ονομασία του και τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο εισερχομένων/ εξερχόμενων εγγράφων.


Άρθρο 3
Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου


1. Έργο των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) είναι η προαγωγή των σκοπών της εκπαιδευ τικής πολιτικής και η διευκόλυνση της εφαρμογής της, μέσω της επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων, των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσι κών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.). Παράλληλα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ή/και εισηγούνται προς τα αρμόδια όργανα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., εκπαιδευτικά μέτρα και αλλαγές για τα θέματα εκπαίδευσης που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους. Στο πλαίσιο δε της συλλογικής και διεπιστημονικής δράσης τους, εργάζονται για την υλοποίηση της αποστο λής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., συνδιαμορφώνουν τον στρατηγικό σχεδιασμό του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οργανώνουν και υλοποιούν τον ετήσιο προγραμματισμό και την αποτί μησή του.
2. Με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λειτουρ γούν συλλογικά σε Ολομέλεια και διαμορφώνουν από κοινού τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Προσδιορίζουν το σύνολο των στόχων, των διαδικασιών, των πολιτικών, των αρχών και των ενεργειών τους σε ένα κοινό πλαίσιο επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης και υπο στήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., του εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α., καθώς και των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλη τισμού και Ε.Κ.Φ.Ε.. Επίσης, με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου συνε δριάζουν ανά ομάδες είτε ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, είτε ανά γνωστική περιοχή ανεξαρτήτως βαθμίδας, με σκοπό την επεξεργασία ειδικών θεμάτων και τη διαμόρφωση εισηγήσεων προς την Ολομέλεια.
3. Για την επιτέλεση του έργου τους, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου:
α) Μελετούν τις ετήσιες εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευ θύνη, καθώς και των δομών υποστήριξης του εκπαιδευ τικού έργου της περιοχής αρμοδιότητάς τους, αποδελτι ώνουν τα αιτήματα, διαπιστώνουν τις ανάγκες τους για υποστηρικτική βοήθεια και, με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή, συλλογικά προβαίνουν σε λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διαμόρφωση του σχεδιασμού -προ γραμματισμού του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
β) Στο πλαίσιο της από κοινού, συλλογικής και διεπι στημονικής λήψης αποφάσεων, ανταλλάσσουν συστη ματικά πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων της περιοχής αρμοδιότητάς τους και συνερ γάζονται για την ομαδοποίηση των αναγκών και την οργάνωση της απαραίτητης επιμορφωτικής στήριξης των σχολικών μονάδων με κοινές ανάγκες.
γ) Στο πλαίσιο των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για το συλλογικό προγραμματισμό της δράσης του, οργανώνουν τον μηνιαίο ατομικό προγραμματισμό του έργου τους, τον οποίον καταθέτουν στον Οργανω τικό Συντονιστή. Στον ατομικό προγραμματισμό κατα γράφονται με σαφήνεια οι δράσεις, όπως επιμορφώσεις, συναντήσεις με Διευθυντές Εκπαίδευσης ή Διευθυντές ή Προϊσταμένους σχολικών μονάδων ή άλλων δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, παρουσία σε συ νεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων ή Ομάδων Σχολείων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσε ων αυτών. Στο τέλος του σχολικού έτους καταθέτουν ετήσιο απολογισμό της δράσης τους στον Οργανωτικό Συντονιστή.
δ) Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες στις διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, διερευνούν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, εν θαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων που συναποτελούν Ομάδα Σχο λείων. Με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή και σε συνδυασμό με τα κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα, οργανώνουν το πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστη μονικές απαιτήσεις και διδακτικές ανάγκες, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους για επαγγελματική ανάπτυξη. Επι πλέον, παρέχουν συνεχή επιστημονική καθοδήγηση στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης ενδοσχολικής επιμόρφωσης, σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή ομάδας σχολείων.
ε) Υποστηρίζουν την εφαρμογή των Αναλυτικών Προ γραμμάτων Σπουδών και την εφαρμογή εκπαιδευτικών καινοτομιών στις εκπαιδευτικές δομές των οποίων έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη και καθοδή γηση, σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά δεδομένα της περι οχής αρμοδιότητάς τους, με στόχο τη βέλτιστη υποστή ριξη του εκπαιδευτικού έργου.
στ) Έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ανατίθενται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου: αα) οι σχολικές μονάδες των οποί ων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και ββ) οι σχολικές μο νάδες για τις οποίες έχουν την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του ν. 4547/2018. Ο Οργανωτικός Συ-ντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο Αναπληρωτής του ασκούν τα καθήκοντα επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά τους.
ζ) Επισκέπτονται, τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ., συνεργάζονται με τους Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων, σε επίπεδο περιοχής ή Ομάδας Σχολείων ή/και σχολικής μονάδας, και τους παρέχουν την επιστη μονική και συμβουλευτική υποστήριξή τους σε θέματα εκπαιδευτικής λειτουργίας και παιδαγωγικής πρακτικής. Δύνανται να παρίστανται, είτε μετά από πρόσκληση των σχολικών μονάδων είτε με δική τους πρωτοβουλία, σε συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να τους παράσχουν την επιστημονική, εκπαιδευτική και συμβουλευτική υποστήριξή τους για ποικίλα θέματα, όπως είναι μεταξύ άλλων ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαι δευτικού έργου, η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμ μάτων, η διαχείριση κρίσεων, η διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιλογή και αξιοποίηση εκπαι δευτικού υλικού.
η) Ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και συνεργασιών, για τη βελτιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης και την επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών.
θ) Οργανώνουν ενημερωτικές επιμορφωτικές συνα ντήσεις με εκπαιδευτικούς ίδιων ειδικοτήτων ή τάξεων και, εφόσον ενδείκνυται από τη θεματολογία των συ ναντήσεων, συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ., τα Κ.Ε.Α., τα Ε.Κ.Φ.Ε ή και τους Υπευθύνους Φυσικής Αγωγής Αθλητι σμού και Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για θέμα τα που αφορούν στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, στα νέα σχολικά βιβλία, στους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών, στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική, στην ενταξιακή εκπαίδευση, στην εφαρμογή καινοτόμων δρά σεων και προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, στα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού υλικού, στους τρόπους γραπτής ή προφορικής εξέτασης των μαθητών, στη διαμόρφωση ερωτήσεων στις εξετάσεις και στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση των γραπτών, στις καλές παιδαγωγικές πρακτικές, στις νέες παιδαγωγικές/ διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς και στους σύγχρονους τρόπους αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη διοικητική λειτουργία της σχολικής μονάδας και τη διδακτική πράξη.
ι) Έχουν την ευθύνη επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών του κλάδου τους. Υπο στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στις διαδικασίες σχε διασμού και υλοποίησης διδακτικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, μεριμνούν για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων επιμορφωτικών αναγκών τους και προτείνουν εναλλακτικές λύσεις σε ζητήματα που ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να διαχειριστούν.
ια) Αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο και τις δυνατό τητες αμφίδρομης επικοινωνίας που παρέχουν οι Τ.Π.Ε., συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για θέματα παιδαγωγικού, διδακτικού και επιστημονικού ενδιαφέ ροντος και εστιάζουν στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην καθημερινή εκπαιδευτική λειτουργία και πρακτική. Δίνουν έμφαση στην υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών και οργανώνουν κατά περίπτωση πα ρουσιάσεις δειγματικών διδασκαλιών, συνεργαζόμενοι με τους εκπαιδευτικούς και αποφασίζοντας από κοινού για το περιεχόμενο του μαθήματος, τη μεθοδολογία, τα μέσα, τις στρατηγικές και την αποτίμηση της μαθησιακής διαδικασίας.
ιβ) Οργανώνουν με ευθύνη τους και συμμετέχουν σε κοινές συσκέψεις με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., τους Προ ϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. για την εξέταση γενικότερων εκπαιδευτικών/παιδαγωγικών θεμάτων, την προσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα δεδομένα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, την οργάνωση της επιμόρ φωσης των εκπαιδευτικών, τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων.
ιγ) Συνεργάζονται με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκ παίδευσης και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για κάθε θέμα που αφορά στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην παροχή παιδαγωγικής και επιστημονικής υπο στήριξης των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., με σκοπό τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαί δευσης. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας τους, όταν εντο πίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητας τους, παιδαγωγικού ή επιστημονικού χαρακτήρα, ενημερώνουν, διά του Ορ γανωτικού Συντονιστή, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εισηγού νται τρόπους αντιμετώπισης.
ιδ) Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματο ποιούν τουλάχιστον τρεις συσκέψεις με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α., μετά από από φαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στις οποίες ο ίδιος προεδρεύει. Αντικείμενο των συσκέψεων είναι ο συντονισμός των ενεργειών τους για τη βέλτιστη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου καθώς και η εξέτα ση ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και η εξειδίκευση και προσαρμογή της πολιτικής αυτής στα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
ιε) Συνεργάζονται με τους Διευθυντές ή τους Προϊστα μένους των σχολικών μονάδων σε επίπεδο περιοχής ή ομάδας σχολείων ή/και σχολικής μονάδας, για θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, τον προγραμματισμό των παι δαγωγικών συναντήσεων με το διδακτικό προσωπικό, την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων και των σχολικών βιβλι οθηκών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, παρέχουν τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά την παιδαγωγική/διδακτική διαδικασία και δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί μόνο από το Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων.

ιστ) Συνεργάζονται με τις μαθητικές κοινότητες, τους συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών, τα όργα να λαϊκής συμμετοχής, τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Συλλόγους Γονέων, τους πολιτιστικούς και επιστημονικούς συλλόγους, επιστή μονες και φορείς της τοπικής κοινωνίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις υπάρχουσες δυνατότητες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και του ρόλου εκάστου φορέα, προκειμένου να επιτευχθούν σε βέλτιστο βαθμό οι σκο ποί και οι στόχοι της εκπαίδευσης και να ενδυναμωθούν οι σχέσεις του σχολείου με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
ιζ) Σε ό,τι αφορά τα γνωστικά αντικείμενα του κλάδου τους, έχουν την αρμοδιότητα της επιστημονικής και παι δαγωγικής καθοδήγησης προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης που υλοποιούνται ή/και άλλων προγραμμάτων αντισταθ μιστικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
ιη) Οργανώνουν επιμορφωτικές δράσεις και θεματι κά σεμινάρια που απευθύνονται σε γονείς/κηδεμόνες, με στόχο την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου και την προαγωγή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας καθώς και ημερίδες ή/και ενημερωτικές συναντήσεις γονέων/ κηδεμόνων για θέματα που σχετίζονται με προβλήματα αγωγής, μάθησης και συμπεριφοράς των μαθητών σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή για θέματα Περιβάλλοντος, Αγωγής Υγείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α.
4. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ακόλου θων κλάδων ασκούν, πέραν των οριζομένων στην προη γούμενη παράγραφο, και τα εξής ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες:
α) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους και τους Συλλόγους Εκπαι δευτικού Προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και με τους Συλλόγους Διδασκόντων, για θέματα διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και τη σχολική ζωή, αντιμε τώπισης φαινομένων μαθησιακών δυσκολιών, σχολικής εγκατάλειψης, σχολικού εκφοβισμού επαγγελματικού προσανατολισμού κ.ά.. Ενισχύουν το συμβουλευτικό και υποστηρικτικό έργο των Κ.Ε.Σ.Υ. και συμβάλλουν με τις παρεμβάσεις τους στη μέγιστη αποτελεσματικό τητα του προσφερόμενου έργου των Κ.Ε.Σ.Υ., ιδιαίτερα στην εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προ γραμμάτων, στη διαχείριση κρίσεων, στην προαγωγή της ενταξιακής εκπαίδευσης και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και διδασκαλίας, με σκοπό την αντιμετώ πιση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων. Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στα ανωτέρω θέματα, υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις οι οποίες εντάσσο νται στον προγραμματισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλο ποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. Η προβλεπόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4547/2018 τριμελής επιτροπή είναι υπεύθυνη για την
παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των Κ.Ε.Σ.Υ. και έχει την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία τους.
β) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία έχουν την επιστημονική ευθύνη για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιό τητάς τους για θέματα εκπαίδευσης για την αειφορία. Συνεργάζονται με τους Προϊσταμένους και τις Παιδα γωγικές Ομάδες των Κ.Ε.Α. και τους Συλλόγους Διδα σκόντων με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή δρά σεων εκπαίδευσης για την αειφορία και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που αφορούν στο περιβάλλον, στον πολιτισμό και στην υγεία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών. Υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε ζητήματα εκπαίδευσης για την αειφορία, οι οποίες εντάσσονται στον σχεδιασμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλοποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Α. Είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του προγραμματισμού και της αποτί μησης του εκπαιδευτικού έργου των Κ.Ε.Α. και έχουν την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία τους.
γ) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επι στημών υποστηρίζουν τη λειτουργία των Ε.Κ.Φ.Ε., επο πτεύουν το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο των Υπευθύνων τους και συμβάλλουν στη διδακτική αξιοποί ηση του υλικού και του εξοπλισμού των Κέντρων αυτών. Υλοποιούν επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα του κλάδου τους, οι οποίες εντάσσονται στον σχεδιασμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλοποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τους υπευθύνους των Ε.Κ.Φ.Ε.
δ) Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγω γής και Πληροφορικής εποπτεύουν το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και των Υπευθύνων Πληροφορι κής και Νέων Τεχνολογιών, αντίστοιχα. Υλοποιούν επι μορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευ τικών σε θέματα του κλάδου τους, οι οποίες εντάσσονται στον σχεδιασμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και για την υλοποίηση των οποίων μπορούν να συνεργάζονται με τους Υπευθύνους του προηγούμενου εδαφίου.

Άρθρο 4
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


-------

ΦΕΚ 158733/ΓΔ :
 "Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου"


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

«Τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι ουκ εμόν εστίν ούτ’ άλλου των κατοικούντων ἐν ταύτη· ...»