2018, Σύσταση Επιτροπής για την εφαρμογή της διδασκαλίας της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής,


Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Σύσταση και ορισμός μελών της άμισθης Επιτροπής για την εφαρμογή της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στις σχολικές μονάδες της χώρας»

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρ. 55 του Ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 167/ Β’/30.09.1985), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα
Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ.18 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και
Θρησκευμάτων».
4. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 225/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. 1807631/Γ1/25-10-2017 (Φ.Ε.Κ. 536/τ. ΥΟΔΔ/27-10-2017 «Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
7. Την αριθμ. πρωτ. 40023/Υ1/09-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΔΙ04653ΠΣ-Λ5Ψ) Υ.Α. με θέμα «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «
με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,…
καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου 63 του Ν.1566/1985 «Δομή και λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-
09-1985).
9. Την αριθ. Γ4/931/671/13-11-1986 Κανονιστική Απόφαση «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις»
(ΦΕΚ 99/26-2-1987 τ. Β΄ ), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296/30-12-1988
τ. Α΄). 
10. Την υπ. αριθμ. 190677/Δ5 Υ.Α. (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) «Αθλητικές δραστηριότητες
σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/3-2-2014 (Φ.Ε.Κ. 224/τ. Β΄/5-2-2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την παρ. 3 του άρ. 87 του Ν. 3528/2007 « Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το από 29-09-2016 Σύμφωνο Συνεργασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ με το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού και την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.).
14. Το Πρακτικό αρ. 42/20-10-2016 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
15. Την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης όπως αναφέρεται στο Διαθεματικό Ενιαίο
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Φυσικής
Αγωγής για τη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υ.Α. 21072β/Γ2, ΦΕΚ
304/τΒ/13.3.2003).
16. Την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής για την εύρυθμη λειτουργία και υλοποίηση του Συμφώνου
Συνεργασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Κολυμβητική
Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.). για τη διδασκαλία του αντικειμένου της Κολύμβησης στο
πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στους μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων της
χώρας.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού δεδομένου ότι δεν προβλέπεται αποζημίωση του Προέδρου και των μελών
του εν λόγω συλλογικού οργάνου.Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Τη σύσταση άμισθης Επιτροπής για την εφαρμογή και παρακολούθηση της διδασκαλίας του αντικειμένου της Κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής που υλοποιείται στους μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων της χώρας, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Άξονες της δράσης της Επιτροπής είναι:

 • Ο σχεδιασμός, συντονισμός,
 •  εποπτεία,
 • επιστημονική παρακολούθηση,
 •  αξιολόγηση, και
 • η γενικότερη οργάνωση του αντικειμένου της κολύμβησης στις σχολικές μονάδες της χώρας με στόχο την ενσωμάτωση και διεύρυνση της κολύμβησης στη σχολική Φυσική Αγωγή για την απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας των μαθητών/τριών.
Η Επιτροπή   αποτελείται από τα εξής μέλη:
 • 1.Κερερέ Δημήτριο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Α γωγής, Προϊστάμενο  Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως Πρόεδρος.
 • 2. Γιαννιώτη Σπυρίδωνα, Ολυμπιονίκη κολύμβησης, ως μέλος.
 • 3.Ορφανού Χρυσούλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, αποσπασμένη στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων με τοποθέτηση στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, ως μέλος.
 • 4.Τυλιπάκη Ιωάννη, Διοικητικό Υπάλληλο, Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης, Επεξεργασίας και Αξιολόγησης στοιχείων φορέων ΠΑγΟ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,ως μέλος.
 • 5. Μανταλούφα Μάρκο, πρώην μέλος ΕΕΔΙΠ της ΣΕΦΑΑ του Ε.Κ.Π.Α. με ειδικότητα στην κολύμβηση, πρώην Ομοσπονδιακός Προπονητής της Κ.Ο.Ε., ως μέλος.
 • 6. Νικοδέλη Θωμά, εκπαιδευτικό κλάδουΠΕ11 Φυσικής Αγωγής μέλος ΕΕΔΙΠ της ΣΕΦΑΑ του Α.Π.Θ., ως μέλος.
 • 7.Χούμα Χριστόδουλο, πρώην μέλος ΕΕΔΙΠ της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ με ειδικότητα κολύμβηση, Τεχνικός Σύμβουλος και Εθνικός Προπονητής στην Κ.Ο.Ε., ως μέλος.
 • 8. Διονυσόπουλο Αθανάσιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 με ειδικότητα στην Κολύμβηση, Σχολικός Σύμβουλος, ως μέλος.
 • 9.Μπουντίνο Αναστάσιο, κλάδου ΠΕ10 καθηγητών, Σύμβουλο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ως μέλος.


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ