ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
(Κ.Α.Π.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Άρθρο 13
Παρατηρητής αγώνα
1. Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητάς της, η διοργανώτρια έχει την υποχρέωση να
ορίζει έναν εκπρόσωπο της (παρατηρητή αγώνα), από πίνακα που καταρτίζεται
κατά την απόλυτη κρίση της.
2. Στις κατηγορίες επαγγελματικών πρωταθλημάτων, με ειδικό κανονισμό που
εγκρίνεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. η οικεία επαγγελματική ένωση καθορίζει
αναλυτικότερα: το έργο των παρατηρητών, τα προσόντα και κωλύματα τους,
τον αριθμό των παρατηρητών για κάθε πρωτάθλημα και κάθε άλλο θέμα που
αφορά τους παρατηρητές των αγώνων αρμοδιότητάς της. Για τα ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα και κύπελλο συντάσσεσαι από την Ε.Π.Ο. ανάλογος
Κανονισμός Παρατηρητών Αγώνων
3. Για τους αγώνες του Κυπέλου επαγγελματικών ομάδων εφαρμόζεται ο
Κανονισμός Παρατηρητών της Ε.Π.Ο. Ο ίδιος Κανονισμός εφαρμόζεται
αναλογικά και στην περίπτωση που διοργανώτρια επαγγελματικού
πρωταθλήματος δεν έχει συντάξει ειδικό κανονισμό για τους αγώνες της
αρμοδιότητάς της.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου

MAIOΣ 2015

Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ........................... 3
Άρθρο 1ο Παρατηρητής και Βοηθός Παρατηρητή Αγώνα ......................... 3
Άρθρο 2ο Αριθμός Παρατηρητών .............................................................. 4
Άρθρο 3ο Τυπικά προσόντα παρατηρητών .............................................. 4
Άρθρο 4ο Διαδικασία επιλογής κατάρτισης του πίνακα παρατηρητών ..... 4
Άρθρο 5ο Ασυμβίβαστα – Κωλύματα Παρατηρητή .................................... 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ............................................................................................... 6
Άρθρο 6ο Καθήκοντα Παρατηρητή............................................................. 6
Άρθρο 7ο Έκθεση Παρατηρητή .................................................................. 8
Άρθρο 8ο Συμπεριφορά – Ενδυμασία ........................................................ 9
Άρθρο 9ο Αποζημίωση Παρατηρητή ........................................................ 10
Άρθρο 10ο Αξιολόγηση Παρατηρητών ..................................................... 10
Άρθρο 11ο Ποινές Παρατηρητών ............................................................. 10
Άρθρο 12ο Μεταβατικές διατάξεις ........................................................... 11ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Άρθρο 1ο Παρατηρητής και Βοηθός Παρατηρητή Αγώνα
Παρατηρητής αγώνα είναι ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) που ορίζεται, υποχρεωτικά, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόντα κανονισμό σε κάθε αγώνα της αρμοδιότητάς της.
Η Ε.Π.Ο. έχει το δικαίωμα σε αγώνες «ειδικής βαρύτητας» να ορίζει Βοηθό Παρατηρητή Αγώνα, ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα υποβολής έκθεσης. Ο Παρατηρητής δεν δεσμεύεται να δεχθεί τις απόψεις του Βοηθού του.
Για τους φιλικούς αγώνες ελληνικών ομάδων, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, με ομάδες του εξωτερικού, οι παρατηρητές ορίζονται από την Ε.Π.Ο.
Οι παρατηρητές ορίζονται ονομαστικά πέντε (5) μέρες πριν από τον αγώνα στον οποίο θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους, τα δε ενδιαφερόμενα σωματεία ενημερώνονται άμεσα.
Αν, για οποιοδήποτε λόγο, απουσιάσει ο παρατηρητής που όρισε η διοργανώτρια, καθήκοντα αναλαμβάνει ο βοηθός του (εφ’ όσον έχει οριστεί από τη διοργανώτρια), ο οποίος συντάσσει και τη σχετική έκθεση. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί βοηθός παρατηρητή ή απουσιάσουν και οι δύο, τότε οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν από ένα πρόσωπο η καθεμιά και ο διαιτητής διενεργεί κλήρωση για να αναδειχτεί ο παρατηρητής του αγώνα. Σ’ αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στο Φ.Α.
Οι Παρατηρητές Αγώνα περιλαμβάνονται κάθε αγωνιστική περίοδο σε ειδικό πίνακα Παρατηρητών Αγώνων με βάση τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους.


Άρθρο 2ο Αριθμός Παρατηρητών
Ο αριθμός των παρατηρητών καθορίζεται πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής Διοργανώσεων και Γηπέδων της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 3ο Τυπικά προσόντα παρατηρητών
Για την επιλογή παρατηρητών και βοηθών παρατηρητών στον πίνακα της Ε.Π.Ο. απαιτούνται τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
α. Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου
β. Ηλικία 35 έως 65 ετών
γ. Λευκό ποινικό μητρώο
δ. Να διαθέτουν ιατρικώς αποδεδειγμένη ικανοποιητική όραση.
ε. Nα διαμένουν εντός της διοικητικής περιφέρειας στην οποία ανήκει η Ε.Π.Σ. που τους προτείνει.
Πτυχιακός τίτλος σπουδών, γνώση (καλή) της αγγλικής γλώσσας, γνώση χρήσης Η/Υ ή ειδικότερες δεξιότητες είναι επιθυμητές.

Άρθρο 4ο Διαδικασία επιλογής κατάρτισης του πίνακα παρατηρητών
Η διαδικασία κατάρτισης του πίνακα παρατηρητών γίνεται ως ακολούθως:
α. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους οι Ε.Π.Σ. – Μέλη της Ε.Π.Ο. προτείνουν εγγράφως στην Ε.Π.Ο. πίνακα υποψηφίων που πληρούν τα προσόντα του άρθρου 3 και έχουν πιστοποιηθεί από την Ε.Π.Σ. Κάθε Ε.Π.Σ. μπορεί να περιλαμβάνει στον προτεινόμενο πίνακα έως πέντε (5) υποψηφίους.
β. Οι προεπιλεγέντες θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα διοργανώνει η Ε.Π.Ο. και θα παίρνουν υποχρεωτικά μέρος στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις
γ. Όσοι προάγονται επιτυχώς από τις εξετάσεις θα εγγραφούν (μέσω σχετικού διοριστηρίου) στον πίνακα παρατηρητών της αγωνιστικής περιόδου. Ο πίνακας θα εγκρίνεται από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 5ο Ασυμβίβαστα – Κωλύματα Παρατηρητή
α. Απαγορεύεται η υπόδειξη υποψηφίων από σωματεία – μέλη Ε.Π.Σ.
β. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του Παρατηρητή με την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.
γ. Είναι ασυμβίβαστη η ιδιότητα του παρατηρητή με την ιδιότητα μέλους δικαστικής επιτροπής ή δικαιοδοτικού οργάνου της Ε.Π.Ο. ή της Ε.Π.Σ.
Παρατηρητής που συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα Παρατηρητών της Ε.Π.Ο. μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του και σε αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών υπό τον όρο προηγούμενης ενημέρωσης και συναίνεσης της Ε.Π.Ο.
Σε αντίθετη περίπτωση, ο εν λόγω Παρατηρητής διαγράφεται από τον Πίνακα Παρατηρητών της Ε.Π.Ο.
Ο Παρατηρητής δεν πρέπει να εμπίπτει στα κωλύματα που ορίζονται στο Παράρτημα Α του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Άρθρο 6ο Καθήκοντα Παρατηρητή
α. Ο παρατηρητής έχει ως έργο του τη μέριμνα για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ομαλής διεξαγωγής του αγώνα, μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου, με εξαίρεση τον εσωτερικό χώρο εντός των αποδυτηρίων ομάδων και διαιτητών και τον κυρίως αγωνιστικό χώρο. Ο παρατηρητής έχει υποχρέωση να περιγράφει λεπτομερώς στην έκθεσή του τυχόν ενέργειες ή πράξεις βίας των οπαδών των ομάδων στον εν γένει χώρο του γηπέδου. Επίσης, ο παρατηρητής υποχρεούται να ασκεί όσα καθήκοντα του ανατίθενται με κανονιστικές πράξεις ή με αποφάσεις της, κατά περίπτωση, διοργανώτριας.
β. Στον αγωνιστικό χώρο (ΚΑΠ Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων) ο παρατηρητής επιτρέπει, βάσει καταστάσεων που του παραδίδουν τα διαγωνιζόμενα σωματεία, να εισέρχονται και να παραμένουν, εφ’ όσον του επιδείξουν την ταυτότητά τους (αστυνομική ή επαγγελματική), μόνο τα εξής πρόσωπα:
α. Ο γιατρός του αγώνα κι ένας γιατρός κάθε ομάδας
β. Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας
γ. Ο φυσικοθεραπευτής της κάθε ομάδας
δ. Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του.
ε. Δύο τραυματιοφορείς
Οι Ε.Π.Σ. και η Ε.Π.Ο. με τις προκηρύξεις τους δύνανται να καθορίζουν και να εκδίδουν ταυτότητες (διαπιστεύσεις-πιστοποιήσεις εισόδου) πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων για όλη την αγωνιστική περίοδο στα υπό στοιχεία α, β, γ και δ πρόσωπα.
Μόνο ο προπονητής, ο κάτοχος του αντιστοίχου της κατηγορίας του σωματείου διπλώματος, και ο βοηθός αυτού, φέροντες αμφότεροι τα εκδοθέντα από τους αρμοδίους φορείς (Ε.Π.Ο. – Ε.Π.Σ.) Δελτία Πιστοποίησης, έχουν το δικαίωμα να εκτελούν καθήκοντα προπονητή εντός της τεχνικής περιοχής και κανείς άλλος εξ όσων δηλώνονται στο φύλλο αγώνος και παραβρίσκονται στον πάγκο υπό άλλες ιδιότητες.
γ. Πλέον των ανωτέρω προσώπων ο παρατηρητής επιτρέπει την είσοδο και παραμονή στον ίδιο χώρο και των παρακάτω προσώπων: α. Φωτογράφων των επίσημων πρακτορείων τύπου και μελών των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεργείων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφ’ όσον τα μέλη των τελευταίων έχουν τη σχετική άδεια από τη διοργανώτρια. β. Νεαρών ατόμων για την επαναφορά της μπάλας όταν βγαίνει από τα όρια του γηπέδου παιχνιδιού.
δ. Ο παρατηρητής υποχρεούται να ζητήσει από τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται στο γήπεδο την απομάκρυνση, από τον χώρο αυτό, οποιουδήποτε προσώπου που εμποδίζει -κατά την κρίση του- την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
ε. Στο χώρο της αρμοδιότητας του παρατηρητή ανήκουν, επίσης, ο χώρος που βρίσκεται μπροστά από τα αποδυτήρια των διαιτητών, το προαύλιο, οι διάδρομοι, η καταπακτή και οι τυχόν άλλοι συναφείς χώροι.
Μέσα σ’ αυτούς τους χώρους επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή, μόνο κατά την αναγραφή των ονομάτων των ποδοσφαιριστών στο Φ.Α., την καταχώρηση ενστάσεων και την υπογραφή του Φ.Α., των εξής προσώπων: α. του παρατηρητή του αγώνα και β. των αρχηγών (ποδοσφαιριστών) των διαγωνιζομένων ομάδων.
στ. Σε περίπτωση που από τους θεατές του αγώνα αναρτώνται πανό ή εκφωνούνται συνθήματα και φράσεις με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο κατά οποιουδήποτε προσώπου, ή συνθήματα που προσβάλλουν την εθνική συνείδηση ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων ομάδων ή αγώνα, φιλάθλων και τη μνήμη τεθνεώτων, ο Παρατηρητής του αγώνα κάνει προειδοποίηση – έκκληση, μέσω των μεγαφώνων να σταματήσουν τα συνθήματα και ζητά από τις ομάδες να αποσυρθούν τα πανό, με παράλληλη επισήμανση των κυρώσεων που θα υποστεί η ομάδα τους.
ζ. Ο παρατηρητής οφείλει να συντάξει, σε οποιαδήποτε περίπτωση, αμέσως μετά την λήξη του αγώνα έκθεση σε ειδικό έντυπο της διοργανώτριας που απευθύνεται προς αυτήν.
η. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. β και γ του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή. Κατά των ομάδων ή των προσώπων, που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές του παρατηρητή, επιβάλλεται, εκτός των άλλων προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα (50) ευρώ.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Παρατηρητής οφείλει να ελέγξει εάν τηρήθηκαν από τη γηπεδούχο ομάδα οι διατάξεις του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων για τη διοργάνωση των αγώνων.
θ. Ο Παρατηρητής ή ο Βοηθός του οφείλει να πηγαίνει στους εξωτερικούς από τα αποδυτήρια χώρους για να βεβαιωθεί ότι μέσα στους χώρους αυτούς δεν κινούνται άλλα άτομα πέραν των αθλητών και των διαπιστευμένων προσώπων και ότι δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός που πρέπει να αναφερθεί. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να παραμείνει στη θέση του μέχρι να διαπιστώσει ότι η αποχώρηση των φιλάθλων διεξάγεται ομαλά.
O Παρατηρητής αποχωρεί από το στάδιο μετά την αποχώρηση των ομάδων, του διαιτητή και των βοηθών του.

Άρθρο 7ο Έκθεση Παρατηρητή
α. Ο Παρατηρητής οφείλει να συντάξει, μετά τη λήξη του αγώνα, Έκθεση, σε ειδικό έντυπο της Ε.Π.Ο., στην οποία αναφέρει όλα τα πραγματικά περιστατικά που υπέπεσαν στην αντίληψή του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα.
β. Σε κάθε περίπτωση, ο Παρατηρητής θα αποστέλλει αντίγραφο της Έκθεσης με φαξ στο αρμόδιο τμήμα της Ε.Π.Ο., το αργότερο έως τις 12:00 μ.μ. της επόμενης από τον αγώνα ημέρας.
γ. Ο Παρατηρητής οφείλει να γνωρίζει καλά το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού και του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Παρατηρητής ο οποίος δεν αποδίδει επακριβώς τα γεγονότα του χώρου ευθύνης του, δυσχεραίνοντας έτσι τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων παραβάσεων, τιμωρείται με βαση τις προβλέψεις του άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8ο Συμπεριφορά – Ενδυμασία
α. Ο παρατηρητής οφείλει να έχει κόσμια συμπεριφορά απέναντι στις διαγωνιζόμενες ομάδες και στους αξιωματούχους του αγώνα και των ομάδων. Να αναφέρεται πάντα στις προβλέψεις των κανονισμών και να εγγυάται την πλήρη εφαρμογή τους στην προετοιμασία και διεξαγωγή του αγώνα. Σκοπός του είναι να διευκολύνει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση του επιπέδου του πρωταθλήματος.
β. Ο παρατηρητής δεν κοινολογεί το περιεχόμενο της έκθεσής του σε κανένα τρίτο, ούτε αναφέρεται δημόσια σε πλευρές άσκησης των καθηκόντων του. Έχει το καθήκον της εχεμύθειας για όσα περιστατικά υπέπεσαν στην αντίληψή του και τα έχει περιλάβει στην έκθεσή του.
γ. Δεν επιτρέπεται ο παρατηρητής να παραχωρεί συνεντεύξεις για όλα τα θέματα που αφορούν στους αγώνες που έχει οριστεί, να διατυπώνει δημόσιες κρίσεις για την απόδοση της διαιτησίας ή άλλων αξιωματούχων του αγώνα, ούτε να ζητά ή να δέχεται αναμνηστικά δώρα από τις ομάδες, ούτε να συνοδεύει φιλάθλους για την είσοδό τους στο γήπεδο.
δ. Η ενδυμασία του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, πρέπει να είναι αποδεκτή κοινωνικά, να συνδέεται άμεσα με το ρόλο που του έχει ανατεθεί στο πλαίσιο των διεξαγόμενων αγώνων των πρωταθλημάτων και να προωθεί τη δημόσια εικόνα της διοργανώτριας αρχής την οποία και εκπροσωπεί.

Άρθρο 9ο Αποζημίωση Παρατηρητή
Οι παρατηρητές δικαιούνται αποζημίωση για τις υπηρεσίες τους. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, είναι ανάλογο της κατηγοριοποίησης τους και βαρύνει τη γηπεδούχο ομάδα. Οι Βοηθοί παρατηρητών δικαιούνται το ίδιο ποσό αποζημίωσης.
Τα έξοδα μετακίνησης καταβάλλονται στον παρατηρητή από τη γηπεδούχο ομάδα με βάση τον πίνακα αποζημίωσης χιλιομετρικής απόστασης που ισχύει κάθε φορά μετά την έγκρισή του από την Ε.Π.Ο.

Άρθρο 10ο Αξιολόγηση Παρατηρητών
Οι παρατηρητές που περιλαμβάνονται στον πίνακα των παρατηρητών της Ε.Π.Ο. αξιολογούνται, ανά αγώνα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α. Καταγραφή συμβάντων
β. Γνώση και τήρηση κανονισμών
γ. Επικοινωνία
δ. Οργανωτικές ικανότητες
ε. Γενική παρουσία
Η κλίμακα αξιολόγησης είναι από ένα (1) έως πέντε (5) και η αντιστοιχία είναι 1=πολύ χαμηλή απόδοση, 2=χαμηλή απόδοση, 3=μέτρια απόδοση, 4= υψηλή απόδοση, 5= εξαιρετική απόδοση

Άρθρο 11ο Ποινές Παρατηρητών
Στους Παρατηρητές Αγώνων που δεν τηρούν τον παρόντα κανονισμό και τις διατάξεις των άλλων κανονισμών της Ε.Π.Ο. επιβάλλονται, μετά από την έγγραφη απολογία τους, εντός τριημέρου από τον αγώνα στον οποίο ορίστηκαν, από τα αρμόδια δικαστικά όργανα της Ε.Π.Ο. , οι ακόλουθες ποινές:
α. Επίπληξη
β. Εξαίρεση από τον ορισμό για ορισμένο χρονικό διάστημα
γ. Διαγραφή από τον πίνακα Παρατηρητών

Άρθρο 12ο Μεταβατικές διατάξεις
Έως τη συγκρότηση των πινάκων παρατηρητών με τις διαδικασίες των άρθρων 2, 3 και 4 εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες διαδικασίες ορισμού τους.

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. στη συνεδρίαση στις 22 Μαΐου 2015(Νο 43)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ                             ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ


--------------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΚ 2011

∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Ο.Κ.


ΑΡΘΡΟ 38 - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ ΑΓΩΝΩΝ
1. Ο κοµισάριος κάθε αγώνα ορίζεται από τη Κεντρική Επιτροπή
∆ιαιτησίας και πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. να µην έχει οποιοδήποτε συµφέρον από το αποτέλεσµα του
διεξαγόµενου αγώνα
β. να µην έχει την ιδιότητα του µέλους ή οποιαδήποτε άλλη σχέση και
εξάρτηση µε ένα από τα σωµατεία του αγώνα και παράγοντές του
γ. η όλη του εµφάνιση και συµπεριφορά θα πρέπει να είναι ανάλογη της
ευθύνης που χαρακτηρίζει το έργο του.
2. Καθήκοντα του Κοµισάριου είναι:
α. να προσέρχεται στον αγώνα µισή ώρα πριν από την προγραµµατισµένη
ώρα έναρξης του αγώνα
β. να µεριµνά, µέσω του υπεύθυνου του γηπεδούχου σωµατείου, για την
έγκαιρη τοποθέτηση στο τραπέζι της Γραµµατείας των απαραίτητων
οργάνων (Φύλλο Αγώνα, χρονόµετρα κ.λ.π.), για την έναρξη του αγώνα
στην προγραµµατισµένη ώρα
γ. σε περίπτωση µη προσέλευσης των κριτών, να ορίζει αντικαταστάτες
τους
δ. κατά τη διάρκεια του αγώνα, να παρακολουθεί, χωρίς όµως να έχει
δικαίωµα επέµβασης, τους κριτές για τη σωστή άσκηση των καθηκόντων
τους
ε. σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο της Αστυνοµικής δύναµης, να µεριµνά
για τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων τήρησης της τάξης, για την
απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα
στ. µετά τη λήξη του αγώνα, να υπογράφει το Φύλλο Αγώνα, το πρότυπο
του οποίου λαµβάνει και υποβάλει στην Οργανωτική Επιτροπή την
επόµενη ηµέρα της διεξαγωγής του
ζ. να επιστρέφει τα δελτία των αθλητών στα δύο σωµατεία, εκτός εκείνων
που ανήκουν σε αθλητές που αναφέρθηκαν από τους διαιτητές στο Φύλλο
Αγώνα ή εκείνων κατά των οποίων υποβλήθηκε ένσταση αντικανονικής
συµµετοχής.
3. Ο Κοµισάριος θα πρέπει, απαραίτητα, να είναι κάτοχος απολυτηρίου
Λυκείου ή του εξαταξίου παλαιού Γυµνασίου και να µην υπερβαίνει το
60ο έτος της ηλικίας του.
4. Τον Κοµισάριο, που αν και έχει ορισθεί δεν προσήλθε σε αγώνα,
αναπληρώνει πρόσωπο που έχει τις ιδιότητες των παραγράφων 1 και 3 του
παρόντος άρθρου, που ορίζεται από παριστάµενο µέλος της Κ.Ε.∆.
και σε περίπτωση απουσίας αυτών, από τον Α΄ διαιτητή του αγώνα κατά
την απόλυτη κρίση του µεταξύ προσώπων που προτείνουν οι αρχηγοί των
διαγωνιζόµενων οµάδων.

ΑΡΘΡΟ 39 - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
1. Η Κ.Ε.∆. έχει δικαίωµα να ορίσει παρατηρητή σε κάθε αγώνα είτε από
τα µέλη της είτε από τα µέλη του ∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή των Τοπικών
Ενώσεων και Επιτροπών αλλά και από τα µέλη ειδικού σώµατος
Παρατηρητών.
- Η Επιτροπή Πρωταθλήµατος έχει δικαίωµα να ορίσει στους αγώνες
Πρωταθληµάτων και Κυπέλλου Ελλάδας Παρατηρητή αγώνων είτε από το
∆.Σ. της Ε.Ο.Κ. ή των Αθλητικών Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών είτε
από τα µέλη της είτε από τα µέλη ειδικού σώµατος Παρατηρητών οι
οποίοι θα εκθέτουν µε έγγραφη έκθεσή τους προς την Επιτροπή γεγονότα
που συνέβησαν στον αγώνα που είχαν οριστεί και τα οποία πρέπει να
αντιµετωπισθούν από τα αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα.
3. Ο Παρατηρητής δεν έχει δικαίωµα να κάθεται εντός του αγωνιστικού
χώρου και να επεµβαίνει στις αποφάσεις των άλλων παραγόντων του
αγώνα.
4. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του Παρατηρητή είναι τα ίδια µε
εκείνα του Κοµισάριου.
5. Ο Παρατηρητής ενεργεί παράλληλα µε τον ορισµένο Κοµισάριο του
αγώνα, αλλά δεν τον καλύπτει και δεν τον αναπληρώνει, εκτός µόνο στη
περίπτωση της αποχώρησής του για οποιαδήποτε αιτία από τον αγώνα.
6. Η αρµοδιότητα του Παρατηρητή διαιτησίας περιορίζεται στην
υποχρέωση σύνταξης έκθεσης για το έργο των διαιτητών του αγώνα, η
οποία λαµβάνεται υπόψη κατά την εκδίκαση των ενστάσεων, σε
πειθαρχική σε βάρος τους δίκη καθώς και από την Ε.Π. αν περιέχει
στοιχεία που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν εισηγήσεις αυτής όπως
π.χ. για παραποµπή των διαιτητών στην Κ.Ε.∆. για καταλογισµό ευθυνών.

---------------------------------------------

Καθήκοντα παρατηρητή

α. Ο παρατηρητής έχει ως έργο του τη μέριμνα για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ομαλής διεξαγωγής του αγώνα, μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου, με εξαίρεση τον εσωτερικό χώρο εντός των αποδυτηρίων ομάδων και διαιτητών και τον κυρίως αγωνιστικό χώρο. Ο παρατηρητής έχει υποχρέωση να περιγράφει λεπτομερώς στην έκθεση του τυχόν ενέργειες ή πράξεις βίας των οπαδών των ομάδων στον εν γένει χώρο του γηπέδου. Επίσης, ο παρατηρητής υποχρεούται να ασκεί όσα καθήκοντα του ανατίθενται με κανονιστικές πράξεις ή με αποφάσεις της, κατά περίπτωση, διοργανώτριας.

β. Στον αγωνιστικό χώρο (ΚΑΠ Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων) ο παρατηρητής επιτρέπει, βάσει καταστάσεων που του παραδίδουν τα διαγωνιζόμενα σωματεία, να εισέρχονται και να παραμένουν, εφ’ όσον του επιδείξουν την ταυτότητα τους (αστυνομική ή επαγγελματική), μόνο τα εξής πρόσωπα:

1. Ο γιατρός του αγώνα κι ένας γιατρός κάθε ομάδας

2. Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας

3. Ο φυσικοθεραπευτής της κάθε ομάδας

4. Ο προπονητής κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του

5. Δύο τραυματιοφορείς

Οι ΕΠΣ και η ΕΠΟ με τις προκηρύξεις τους δύνανται να καθορίζουν και να εκδίδουν ταυτότητες (διαπιστεύσεις – πιστοποιήσεις εισόδου) πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων για όλη την αγωνιστική περίοδο στα υπό στοιχεία α, β, γ, δ πρόσωπα. 

Μόνο ο προπονητής, ο κάτοχος του αντιστοίχου της κατηγορίας του σωματείου διπλώματος και ο βοηθός αυτού, φέροντες αμφότεροι τα εκδοθέντα από τους αρμόδιους φορείς (ΕΠΟ – ΕΠΣ) Δελτία Πιστοποίησης, έχουν το δικαίωμα να εκτελούν καθήκοντα προπονητή εντός της τεχνικής περιοχής και κανείς άλλος εξ όσων δηλώνονται στο φύλλο αγώνος και παραβρίσκονται στον πάγκο υπό άλλες ιδιότητες.

γ. Πλέον των ανωτέρω προσώπων ο παρατηρητής επιτρέπει την είσοδο και παραμονή στον ίδιο χώρο και των παρακάτω προσώπων: α. Φωτογράφων των επίσημων πρακτορείων τύπου και μελών των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεργείων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, εφ’ όσον τα μέλη των τελευταίων έχουν την σχετική άδεια από τη διοργανώτρια. β. Νεαρών ατόμων για την επαναφορά της μπάλας όταν βγαίνει από τα όρια του γηπέδου του παιχνιδιού.

δ. Ο παρατηρητής υποχρεούται να ζητήσει από τον επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που βρίσκεται στο γήπεδο την απομάκρυνση, από τον χώρο αυτό, οποιουδήποτε προσώπου που εμποδίζει – κατά την κρίση του – την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

ε. Στο χώρο της αρμοδιότητας του παρατηρητή ανήκουν, επίσης, ο χώρος που βρίσκεται μπροστά από τα αποδυτήρια των διαιτητών, το προαύλιο, οι διάδρομοι, η καταπακτή και οι τυχόν άλλοι συναφείς χώροι.

Μέσα σε αυτούς τους χώρους επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή, μόνο κατά την αναγραφή των ονομάτων των ποδοσφαιριστών στο Φ.Α., την καταχώρηση ενστάσεων και την υπογραφή του Φ.Α., των εξής προσώπων: α. του παρατηρητή του αγώνα και β. των αρχηγών (ποδοσφαιριστών) των διαγωνιζομένων ομάδων.

στ. Σε περίπτωση που από τους θεατές του αγώνα αναρτώνται πανό ή εκφωνούνται συνθήματα  και φράσεις με υβριστικό και προσβλητικό περιεχόμενο κατά οποιουδήποτε προσώπου, ή συνθήματα που προσβάλλουν την εθνική συνείδηση ποδοσφαιριστών, αξιωματούχων ομάδων ή αγώνων, φιλάθλων και τη μνήμη τεθνεώτων, ο Παρατηρητής του αγώνα κάνει προειδοποίηση – έκκληση, μέσω των μεγαφώνων να σταματήσουν τα συνθήματα και ζητά από τις ομάδες να αποσυρθούν τα πανό, με παράλληλη επισήμανση των κυρώσεων που θα υποστεί η ομάδα τους.

ζ. Ο παρατηρητής οφείλει να συντάξει, σε οποιαδήποτε περίπτωση, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα έκθεση σε ειδικό έντυπο της διοργανώτριας που απευθύνεται προς αυτήν.

η. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. β και γ του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή. Κατά των ομάδων ή των προσώπων, που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές του παρατηρητή, επιβάλλεται, εκτός των άλλων προβλεπομένων πειθαρχικών ποινών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα (50) ευρώ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Παρατηρητής οφείλει να ελέγξει εάν τηρήθηκαν από τη γηπεδούχο ομάδα οι διατάξεις του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων για τη διοργάνωση των αγώνων.

θ. Ο Παρατηρητής ή ο Βοηθός του οφείλει να πηγαίνει στους εξωτερικούς από τα αποδυτήρια χώρους για να βεβαιωθεί ότι μέσα στους χώρους αυτούς δεν κινούνται άλλα άτομα πέραν των αθλητών και των διαπιστευμένων προσώπων και ότι δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός που πρέπει να αναφερθεί. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να παραμείνει στη θέση του μέχρι να διαπιστωθεί ότι η αποχώρηση των φιλάθλων διεξάγεται ομαλά.


Ο Παρατηρητής αποχωρεί από το στάδιο μετά την αποχώρηση των ομάδων, του διαιτητή και των βοηθών του.

(Πηγή: http://www.epskavalas.gr/sxetikaa/paratirites-agonon  )

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ