135800/Δ2/23-08-2016 Υ.Α - Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο. (ΦΕΚ Β΄ 2732/31-08-2016)

 https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/epipedaagllika.pdf

135800/Δ2/23-08-2016 Υ.Α   (ΦΕΚ Β΄ 2732/31-08-2016)

    
Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας  υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/ 1985 (Α ́167) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του  άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α ́ 188).

2. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 73/2015 (Α ́ 116)  «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,  Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί- ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που  κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).

4. Την με αριθμ. 29/21-07-2016 Πράξη του Δ.Σ. του  Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τη διενέργεια στην Α ́ τάξη διαγνωστικής δοκιμασίας στην αγγλική γλώσσα εντός της πρώτης εβδομάδας  των μαθημάτων, προκειμένου να σχεδιαστεί η διδασκα- λία σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών  κάθε τμήματος.

2. Σε περίπτωση που από τη διαγνωστική δοκιμασία  διαπιστωθεί  μεγάλη  ανομοιογένεια  στο  επίπεδο  των   γνώσεων των μαθητών ενός ή περισσότερων τμημάτων  στην αγγλική γλώσσα και κριθεί από τους καθηγητές της  αγγλικής ότι ενδείκνυται η κατανομή των μαθητών σε  δύο επίπεδα, ο σύλλογος των διδασκόντων δύναται να  αποφασίσει αυτή την ανακατανομή χωρίς αύξηση του  αριθμού των υφιστάμενων τμημάτων ως εξής:
α) Στις σχολικές μονάδες που έχουν δύο τμήματα ανά  τάξη, οι μαθητές μπορούν να κατανεμηθούν ως εξής π.χ.  για την Α ́ τάξη: Α1-Α2 Επίπεδο 1 και Α1-Α2 Επίπεδο 2. 

β)  Στις  σχολικές  μονάδες  που  έχουν  τρία  τμήματα   ανά τάξη οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα δύο τμήμα- τα των οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανομοιογένεια στο επίπεδο των γνώσεών τους και μπο-ρούν να εφαρμόσουν σε αυτά τα δύο τμήματα την κα-τανομή της περίπτωσης α.

γ) Στις σχολικές μονάδες που έχουν τέσσερα τμήματαανά τάξη μπορεί να ακολουθηθεί εις διπλούν το σχήματης περίπτωσης α.

δ) Στις σχολικές μονάδες που έχουν πέντε τμήματα ανάτάξη οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα δύο ή τα τέσσερατμήματα των οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύ-τερη ανομοιογένεια στο επίπεδο των γνώσεών τους καιμπορούν να εφαρμόσουν σε αυτά τα ζεύγη τμημάτωντην κατανομή της περίπτωσης α.


Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικόέτος 2016-2017.

Η με αρ. πρωτ. 141276/Γ2/08-09-2014 υπουργική απόφαση (Β ́2409) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016


Ο Υπουργός


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ