Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Προϊσταμένων των Τμημάτων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Α/ΘΜΙΑΣ  &  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ Δ΄

----------
Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: http://www.ypepth.gr
Πληροφορίες: Μ. Ντούσσα-Φ. Αθανασοπούλου
Τηλ:  210-3443258, 3442268
Fax:  210-3443194
Mail: stelexi@ypepth.gr
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:


Μαρούσι,  15 Απριλίου  2010
Αρ.Πρωτ.  Βαθμός Προτερ
       Y-54 / 41297 /Δ2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                                                       
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Προϊσταμένων των Τμημάτων Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε.  των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης».

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

Έχοντας υπόψη:
1)   Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2986/2002 ( ΦΕΚ 24 τ. Α΄) «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ……και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 τ.Α’) «Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
2)   Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.2986/2002 ( ΦΕΚ 24 τ. Α΄) « Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…… και άλλες διατάξεις»
3)   Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου «Μεταβατικές διατάξεις» του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 τ. Α΄) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων …..και λοιπές διατάξεις»
4)    Την υπ’ αριθ. Υ-131/88980/Δ2/8-8-2007 απόφαση Υπουργού Παιδείας «Τοποθέτηση Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», καθώς και τις Υ.Α. κάλυψης των κενούμενων θέσεων από τον αξιολογικό πίνακα, ο οποίος επανεπικυρώθηκε με τις υπ’ αριθ. Υ-147/107381/Δ2 (ΦΕΚ 1960 τ.Β’/4-10-2007), Υ-195/145105/Δ2 (ΦΕΚ 2468 τ.Β’/31-12-2007), Υ-4/5082/Δ2 (ΦΕΚ 72 τ.Β’/22-01-2008) και Υ-278/145798/Δ2 (ΦΕΚ 2409 τ.Β’/ 26-11-2008) αποφάσεις Υπουργού Παιδείας.

Καλούμε


Τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν στη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης:  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, από 16/04/2010 έως 21/04/2010.
 Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: www.ypepth.gr.
 Περιλαμβάνει σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα αποδεικτικά των επικαλούμενων προσόντων και δραστηριοτήτων.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την παρούσα πρόσκληση με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.  Τυχόν υποβληθείσες δηλώσεις ενδιαφέροντος πριν την ανακοίνωση της παρούσας πρόσκλησης δεν θα ληφθούν υπόψη.                                                                                           Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                          ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ           
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
      
2. Σχολικούς Συμβούλους Β/θμιας Εκπ/σης
     (Μέσω των  αντίστοιχων Περιφερειακών  Δ/νσεων Εκπαίδευσης )

3. ΠΕΣΣ (Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων)
    Ξενοφώντος 15Α (7ος όροφος) Αθήνα, 105 57
 Εσωτερική διανομή
1.   Γραφείο κ. Υπουργού                                        
2.   Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4.  Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή               
5.  Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. -Τμήμα Δ΄  
6.  Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών                     ================================


Φόρμα Υποβολής:


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ