ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα 24 -4- 2008

ΤΜΗΜΑ Β΄ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

1. Είναι απαραίτητη η έγκαιρη ανακοίνωση του προγράμματος των δοκιμασιών και η κοινοποίησή του σε όλα τα Λύκεια της κάθε περιφέρειας, για την ενημέρωση των υποψηφίων.

2. Να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε να μην παίρνει μέρος στη δοκιμασία της συγκεκριμένης ομάδας υποψηφίων μέλος της επιτροπής, που τυχόν συνδέεται με υποψήφιο με σχέση καθηγητή - μαθητή.

3. Να δίνεται η ευχέρεια στους ίδιους τους υποψήφιους να συμμετέχουν στη διαδικασία των δοκιμασιών και συγκεκριμένα με την υπόδειξη εκ μέρους τους ορισμένων από αυτούς, για να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων, ώστε να εξασφαλίζεται με την παρουσία τους αυτή το αδιάβλητο της διαδικασίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να λαμβάνουν γνώση των επιδόσεών τους και της σωστής αναγραφής τους από τη Γραμματεία, υπογράφοντας οι ίδιοι στη στήλη "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ" του πινακίου, αμέσως μετά τη λήξη των προσπαθειών τους.

4. Οι υποψήφιοι δηλώνουν κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους τα τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα που επιθυμούν να εξεταστούν.

5. Για να δοθεί η ευχέρεια στους υποψηφίους να αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, κρίνεται σκόπιμο η εξέταση των αγωνισμάτων να γίνεται με την ακόλουθη σειρά: α) σφαιροβολία, β) άλμα σε μήκος και γ) δρόμος. Στα δύο (2) πρώτα αγωνίσματα ο υποψήφιος πρέπει να εξετάζεται την ίδια ημέρα, δηλαδή και στα δύο (2) το πρωί ή το απόγευμα ή στη σφαιροβολία το πρωί και στο μήκος το απόγευμα, εφ' όσον βέβαια η επιτροπή λειτουργεί και απογευματινές ώρες, στο δε αγώνισμα του δρόμου την επομένη ή άλλη ημέρα.

Ο υποψήφιος μπορεί, αν το επιθυμεί και το ζητήσει, να εξεταστεί το πρωί στα δύο (2) πρώτα αγωνίσματα και το απόγευμα στο αγώνισμα του δρόμου, εφόσον βέβαια υπάρχει η δυνατότητα αυτή από την επιτροπή.

Για την κολύμβηση να ορισθούν δύο (2) ημέρες εξέτασης με διαφορά μεταξύ τους τουλάχιστον τριών (3) ημερών.

6. Επειδή κατά τις ίδιες ημέρες διενέργειας των δοκιμασιών γίνονται και Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι απαραίτητο να διευκολύνονται οι υποψήφιοι, που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις αυτές, σχετικά με το πρόγραμμα των δοκιμασιών.

7. Να μην επιτρέπεται η είσοδος στο στίβο και στις κερκίδες σε άτομα, που δε συμμετέχουν στην επιτροπή ή δεν είναι υποψήφιοι.

8. Δεν επιτρέπεται η μεμονωμένη εξέταση υποψηφίου, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, π.χ. διαπιστωμένο ατύχημα ή ασθένεια του υποψηφίου με επίσημα δικαιολογητικά Νοσοκομείου ή Γιατρού και σε κάθε περίπτωση μετά από αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής.

Στην περίπτωση αυτή η εξέταση γίνεται παρουσία όλων των μελών της επιτροπής, του προέδρου και του επόπτη.

9. Πιστή τήρηση των διεθνών κανονισμών κατά τη διενέργεια των δοκιμασιών (κανόνες διεξαγωγής, μετρήσεις, χρονομετρήσεις, καιρικές συνθήκες κ.λ.π.). Ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με τους διεθνείς κανονισμούς και τις διαδικασίες που θα τηρηθούν κατά τη διενέργεια των δοκιμασιών.

Πρέπει οι εξεταστές να επιστήσουν την προσοχή των υποψηφίων που θα εξεταστούν στην κολύμβηση ότι στην εκκίνηση δεν υπάρχει το παράγγελμα "έτοιμοι" αλλά μετά το παράγγελμα "λάβετε θέσεις" δίνεται το σήμα εκκίνησης.

10. Το άλμα σε μήκος πρέπει να διεξάγεται στο ίδιο σκάμα για όλους τους υποψηφίους.

Επειδή όμως πολλοί υποψήφιοι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κανονική βαλβίδα, κρίνεται σκόπιμη η κατασκευή και δεύτερης σε απόσταση 1,5 μ. από το σκάμα και ο υποψήφιος να επιλέγει βαλβίδα δηλώνοντας τούτο στους εξεταστές πριν από την προσπάθεια. Η πρόσθετη αυτή βαλβίδα μπορεί να χαραχθεί στον ίδιο διάδρομο ή στον διάδρομο του τριπλούν, όμως υποχρεωτικά στο ίδιο σκάμα και με την ίδια φορά. Επειδή έχουν διατυπωθεί διαμαρτυρίες σχετικά με την δυσκολία ορισμένων υποψηφίων να διακρίνουν από την αρχή του διαδρόμου το ακριβές σημείο της βαλβίδας, παρακαλούμε να φροντίσετε η βαλβίδα είτε κανονική, είτε πρόσθετη, να έχει χρώμα λευκό και να είναι ορατή από την αρχή του διαδρόμου.

Κατά τη μέτρηση στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία η αρχή της μετροταινίας πρέπει να έχει προσδεθεί δέκα (10) εκατοστά πάνω από την αιχμή ενός ακοντίου, το οποίο κατά τη μέτρηση θα τοποθετείται κάθετα.

11. Οι υποψήφιοι να προτρέπονται, ώστε να εξέρχονται μετά τη ρίψη της σφαίρας από το πίσω (μισό) μέρος της βαλβίδας και μετά από κάθε άλμα σε μήκος από το εμπρός μέρος του σκάματος.

12. Οι σφαίρες που θα χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν ζυγιστεί και να έχουν επισημανθεί, ώστε να αποκλείεται η χρησιμοποίηση άλλης σφαίρας εκτός από εκείνη της επιτροπής.

13. Στα αγωνίσματα της σφαιροβολίας και του άλματος σε μήκος οι ομάδες των εξεταζομένων να αποτελούνται το πολύ από δέκα (10) υποψηφίους.

14. Στο αγώνισμα του δρόμου να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε οι υποψήφιοι να εξετάζονται ανά τρείς (3), να φέρουν δε στο στήθος τους τον αριθμό (1 ή 2 ή 3) του κουλουάρ στο οποίο τρέχουν, προκειμένου να διευκολύνονται οι κριτές και οι χρονομέτρες.

15. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν για το αγώνισμα του δρόμου χρονόμετρα εκατοστού του δευτερολέπτου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο χρόνος κάθε υποψηφίου να αναγράφεται σε δέκατα του δευτερολέπτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους διεθνείς κανονισμούς (π.χ. αν η ένδειξη του χρονομέτρου είναι μεταξύ 55", 11 και 55",19, ως χρόνος του υποψηφίου θα γραφεί 55",2). Τα χρονόμετρα δεν θα μηδενίζονται, αν προηγουμένως δεν ελεγχθούν οι ενδείξεις τους από τον έφορο, παρουσία των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

16. 'Οσον αφορά την κολύμβηση πρέπει να επισημαίνεται στους υποψήφιους ότι μετά από την πρώτη άκυρη εκκίνηση, η δεύτερη εκκίνηση γίνεται χωρίς ανάκληση και όποιος πραγματοποιήσει εσφαλμένη εκκίνηση, ανεξάρτητα αν ήταν υπαίτιος ή όχι της πρώτης, μετά το τέλος του αγωνίσματος μηδενίζεται.

17. Παρακαλούμε να ελέγχεται με σχολαστικότητα η ταυτότητα των υποψηφίων και αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται ειδικό μηχάνημα πλαστικοποίησης του δελτίου του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος θα διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ 253/128314/Β6/29-11-2002(ΦΕΚ 1538τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, έχετε υποχρέωση να επιβάλετε τις κυρώσεις, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

18. Μετά το τέλος της εξέτασης κάθε ομάδας εξεταζομένων, οι εξεταστές ελέγχουν, εάν στα πινάκια για τους υποψήφιους που δεν παρουσιάστηκαν να εξετασθούν, υπάρχει η παρατήρηση "ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ" και υπογράφουν στην πρώτη κενή σειρά κάτω από το όνομα του τελευταίου εξεταζόμενου. Το κλείσιμο του πινάκιου πρέπει να γίνεται από τον Γραμματέα με το πέρας των εξετάσεων και παρουσία των μελών της επιτροπής.

19. Μετά το τέλος των αγωνισμάτων κάθε ημέρας, το πρώτο απόκομμα (λευκού χρώματος) των πινακίων θα παραδίδεται στον επόπτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής θα τα διαβιβάζει στη Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ. Το δεύτερο απόκομμα των πινακίων θα αναρτάται κάθε μέρα με ευθύνη της Γραμματείας σε πίνακα ανακοινώσεων στο χώρο εξέτασης, ώστε να ενημερώνονται όλοι οι υποψήφιοι.

20. Αυστηρή τήρηση του πίνακα αντιστοιχίας επιδόσεων – βαθμολογίας για κάθε αγώνισμα.

Η σύνταξη των ονομαστικών καταστάσεων των υποψηφίων με τη βαθμολογία της καλύτερης επίδοσης σε κάθε αγώνισμα να γίνεται εφόσον είναι δυνατόν με αλφαβητική σειρά και με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα, ώστε οι αναγραφόμενες βαθμολογίες να είναι σύμφωνες με τις πραγματικές επιδόσεις των υποψηφίων.

Κάθε σελίδα των καταστάσεων αυτών, πρέπει να περιλαμβάνει τα πραγματικά στοιχεία του υποψηφίου και να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη τουλάχιστον από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της επιτροπής. Ακόμα οποιαδήποτε διόρθωση ονομαστικών ή βαθμολογικών κ.λ.π. στοιχείων του υποψηφίου πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της επιτροπής. Οι ονομαστικές καταστάσεις πρέπει να παραδίδονται στο Υπουργείο Παιδείας με ειδικό απεσταλμένο της Δ/νσης Δ.Ε., με πρακτικό παράδοσης - παραλαβής.

Στις καταστάσεις αυτές δεν θα αναφέρονται τα ονομαστικά στοιχεία των αθλητών οι οποίοι έχουν αποκτήσει παγκόσμιες ή πανευρωπαϊκές ή πανελλήνιες νίκες (με την ένδειξη αθλητής ή πρωταθλητής), και οι οποίοι θα προσέλθουν στην επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας προκειμένου να καταθέσουν μόνο τις υγειονομικές εξετάσεις ( ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας) αλλά δεν θα συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες, αφού για την εισαγωγή των παραπάνω υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ ακολουθείται ξεχωριστή διαδικασία.

21. Επίσης στις ονομαστικές καταστάσεις και στην στήλη με τίτλο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», για στατιστικούς και μόνο λόγους, θα αναγράφεται για κάθε υποψήφιο και η Διεύθυνση Δευτροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Γραφείο στο οποίο υπάγεται το Λύκειο αποφοιτησής του.

22. Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε το κεφάλαιο Ε΄ περίπτωση ζ΄ της αριθμ. Φ.125/130140/Β6/19-11-2007 συνημμένης εγκυκλίου μας η οποία αναφέρεται στις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των αθλητών στα ΤΕΦΑΑ.

Η τήρηση των παραπάνω οδηγιών και η αρμονική συνεργασία του κάθε επόπτη με την οικεία επιτροπή, πιστεύουμε ότι θα συντελέσει στην άψογη εκτέλεση του έργου των επιτροπών και στη δημιουργία πεποίθησης στους υποψηφίους για το αδιάβλητο των διαδικασιών.

Συνημμένα: Εγκύκλιος Φ. 125/130140/Β6/ 19-11-2007

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΛΙΚΟΣ

Εσωτερική Διανομή

Δ/νση Οργάνωσης και

Διεξαγωγής Εξετάσεων

Τμήμα Β΄

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ