Συγκρότηση επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ 24 - 4 -2008

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΤΜΗΜΑ Β΄ Φ.252/ 54405 /Β6 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37

15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΡΟΣ: 1)κ.κ.Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης

         2) κ.κ. Διευθυντές Δ.Ε.

          Πληροφορίες: Π. Πολίτου & Προϊσταμένους Γραφείων ΔΕ

          Τηλέφωνο:210 3442072

          (με την παράκληση να ενημερωθούν όλα τα Λύκεια της περιφέρειάς σας)

ΚΟΙΝ:1.κ.κ. Νομάρχες
2.Σχολικούς συμβούλους Φυσικής Αγωγής
και
Προϊσταμένους Γραφείων Φ.Α.
(με την
φροντίδα των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης).


ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

1. Σας γνωστοποιούμε ότι με την αριθμ. Φ.253/49023/16-4-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που σας κοινοποιούμε, ορίστηκαν οι έδρες και οι επόπτες των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ακαδημαϊκού έτους 2008-2009.

2. Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης στις περιφέρειες των οποίων ανήκουν οι παρακάτω Δ/νσεις και Γραφεία Δ.Ε.: Α' Αθήνας, Β' Αθήνας, Γ' Αθήνας, Δ' Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσ/νίκης, Δυτικής Θεσ/νίκης, Φθιώτιδας, Αχαϊας, Αρκαδίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Κοζάνης, Καβάλας, Εβρου, Ηρακλείου, 7ου Γραφ Α' Αθήνας, 1ου Γραφ Β' Αθήνας, 3ου Γραφ Γ΄Αθήνας, 3ου Γραφ Ανατολικής Θεσ/νίκης, παρακαλούνται σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής να προχωρήσουν στη συγκρότηση των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., που θα λειτουργήσουν από 19 Ιουνίου μέχρι και 27 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ1538 τ. Β/10-12-02) Υπουργικής Απόφασης.

Επίσης να ορίσουν 2, 3 ή 4 Νομούς, αν είναι δυνατόν όμορους, από τους οποίους θα προέλθουν τα 4 μέλη κάθε επιτροπής και να το γνωστοποιήσουν στους Προϊσταμένους Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης των νομών αυτών.

Διευκρινίζεται ότι από κάθε νομό μπορούν να ορισθούν 1 έως 2 καθηγητές Φυσικής Αγωγής για κάθε επιτροπή που λειτουργεί σε άλλο Νομό.

3. Παρακαλούμε να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε κατά τη συγκρότηση των επιτροπών, να μη χρησιμοποιηθούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής για τρίτο (3ο) συνεχόμενο έτος.

4. Σημειώνεται, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθηγητές Φυσ. Αγωγής που: α) έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που θα εξετάζεται στην οικεία επιτροπή και β) κατά τη διάρκεια της χρονιάς προετοίμαζαν υποψηφίους για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

5. Προκειμένου να επιτευχθεί στον υψηλότερο δυνατό βαθμό η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιτροπών και γενικά η διαδικασία της επιλογής, αλλά και να αμβλυνθούν τα παράπονα των ενδιαφερομένων, που υποβάλλονται κατά καιρούς στην υπηρεσία μας, παρακαλούμε να τηρούνται σχολαστικά από τις επιτροπές οι σχετικές οδηγίες, του Υπουργείου, ώστε και οι διαδικασίες να είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους, αλλά και τα τυχόν αναφυόμενα προβλήματα να αντιμετωπίζονται ενιαία.

6. Παρακαλούμε να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης να υπάρχει οπωσδήποτε και οφθαλμίατρος.

7. Επειδή στα εξεταζόμενα αγωνίσματα περιλαμβάνεται προαιρετικά και η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο), που για ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει, όπως έχει ανακοινωθεί, να διεξαχθεί σε κολυμβητήριο των 50μ. και λαμβανομένου υπόψη ότι στις πόλεις Τρικάλων και Λαμίας δεν υπάρχει κολυμβητήριο των 50μ., το αγώνισμα αυτό δεν θα διεξαχθεί στις πόλεις αυτές.

Επομένως πρέπει να γνωστοποιηθεί, με ανακοίνωση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής των περιφερειών αυτών προς τα Λύκεια των όμορων νομών, ότι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν και στην κολύμβηση, θα πρέπει και στα τρία (3) αγωνίσματα να προσέλθουν για δοκιμασία στην επιτροπή της Λάρισας .

Επίσης λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ. στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαϊδας. Για ο λόγο αυτό η επιτροπή κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγωγίσματος θα μεταφερθεί στην πόλη της Πτολεμαϊδας.

Η Επιτροπή που εδρεύει στο Νομό ΄Εβρου λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ., πρέπει να μεριμνήσει σε συνεργασία με τη Νομαρχία, ώστε την ημέρα που θα οριστεί η διεξαγωγή του σχετικού αγωνίσματος να μεταφερθεί στο νομό Ροδόπης (Κομοτηνή) όπου υπάρχει κολυμβητήριο 50μ. Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του νομού ΄Εβρου να ανακοινώσει έγκαιρα στα Λύκεια της Θράκης, τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής του αγωνίσματος της κολύμβησης.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές.

7. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης στους οποίους απευθύνεται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται για την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας δέκα (10) ημερών στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα απαιτηθεί να μετακινηθούν για να συμμετάσχουν στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.

8. Παρακαλούνται οι κ.κ. Νομάρχες των αναφερομένων Νομαρχιών, στις οποίες θα λειτουργήσουν οι 22 επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, όπως παραχωρήσουν τα στάδια και τις πισίνες που θα ζητηθούν από τις επιτροπές αυτές.

ΣΥΝ/ΝΑ: Εντυπο οδηγιών προς τους Επόπτες

και τα μέλη των Επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και

Πρακτικής Δοκιμασίας.

Εσωτερική διανομή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού,

Γεν. Γραμματέα

2. Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΤΗΣ

3. Δ/νση Φυσικής Αγωγής

4. Δνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής εξετάσεων

n Τμήμα Β΄


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ