ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ UNESCO

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ UNESCO

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Θεσμός της ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ είναι παράγοντας εκπαίδευσης –ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ – για την διαμόρφωση του κοινωνικού προτύπου ( μοντέλου ), στη βιολογική, πολιτιστική και κοινωνική εξέλιξη του ανθρώπου. Η σύγχρονη κοσμοαντίληψη αναγνωρίζει ότι η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, σαν παράγοντας της γενικότερης Παιδείας – Αγωγής, έχει σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να προσεγγίσει μία ευτυχισμένη μορφή ζωής. Η βελτίωση της σωματικής του ανάπτυξης και υγείας, η εξασφάλιση της βιολογικής του στάθμης, η καλλιέργεια των ηθικών αρχών και των ψυχοπνευματικών του ικανοτήτων, έχουν τελικό σκοπό την διαμόρφωση του σύγχρονου ιδανικού ανθρώπου, σαν μία ελεύθερη, αυτόνομη, αυτάρκη και υπεύθυνη προσωπικότητα, στην υπηρεσία της κοινωνίας και των πανανθρώπινων ιδανικών της ΕΙΡΗΝΗΣ και της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ στον σημερινό και τον μελλοντικό κόσμο.


ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Το Γενικό Συνέδριο του Εκπαιδευτικού Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ( UNESCO ) που έγινε στο Παρίσι στις 21 Νοεμβρίου 1978, και οι σύνεδροί του,

λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών οι λαοί διακηρύσσουν την πίστη τους στις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσαν επίσημα την απόφασή τους για την προαγωγή της κοινωνικής εξέλιξης και του επιπέδου ζωής,

έχοντας την πεποίθηση ότι μια από τις ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η ελευθερία του καθένα να διατηρεί και να αναπτύσσει τις φυσικές, πνευματικές και ηθικές του δυνάμεις, και ότι το δικαίωμα στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό πρέπει κατά συνέπεια να εξασφαλισθεί σε όλους,

πιστεύοντας ότι η διατήρηση και η ανάπτυξη των φυσικών, πνευματικών και ηθικών δυνάμεων του ανθρώπου, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και ότι η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός πρέπει να έχει μια πιο αποτελεσματική συμβολή στην εγχάραξη των βασικών ανθρωπίνων αξιών, για να αποτελέσει θεμέλιο στην ολοκληρωμένη και αρμονική ανάπτυξη του ανθρώπου,

υπογραμμίζοντας επιπλέον ότι η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός στοχεύει στη στενότερη ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των λαών και των ατόμων, μαζί με την αμερόληπτη άμιλλα, αλληλεγγύη και αδελφοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση, καθώς και τον πλήρη σεβασμό στην ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου,

διακηρύσσουν αυτόν το Διεθνή Χάρτη, με σκοπό την ανάπτυξη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση, προαγωγή και βελτίωση του ανθρώπου, προτρέποντας κυβερνήσεις, αρμοδίους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς, οικογένειες και άτομα μεμονωμένα να καθοδηγούνται από αυτόν, να τον διαδίδουν και να τον εφαρμόζουν στην πράξη.Άρθρο 1. Η ενασχόληση με τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό αποτελεί βασικό δικαίωμα για όλους.
1.1. Κάθε άνθρωπος έχει το θεμελιώδες δικαίωμα της ενασχόλησης με τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, που θεωρείται ουσιώδες για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του.

1.2. Ο καθένας πρέπει να έχει ισάριθμες ευκαιρίες, για συμμετοχή στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.

1.3. Ειδικές ευκαιρίες πρέπει να παρέχονται στους νέους, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς επίσης και στους ηλικιωμένους και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.Άρθρο 2. Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο αγωγής για όλη μας τη ζωή μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

2.1 Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως μια ουσιώδης διάσταση αγωγής και κουλτούρας πρέπει να αναπτύσσει τις ικανότητες της θέλησης και της αυτοπειθαρχίας σε κάθε άνθρωπο.

2.2 Σε ατομικό επίπεδο, η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός συμβάλλουν στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας, παρέχουν μια υγιεινή ευχάριστη και διασκευαστική απασχόληση και μας καθιστούν ικανούς να ξεπεράσουμε τις δυσμενείς επιδράσεις της μοντέρνας ζωής.

2.3 Σε κοινωνικό επίπεδο, εμπλουτίζουν τις κοινωνικές σχέσεις και αναπτύσσουν το σεβασμό στον έντιμο συναγωνισμό, πράγμα που είναι ουσιαστικό όχι μόνο για τον Αθλητισμό αλλά και για την ίδια τη ζωή μέσα στην κοινωνία μας.
Άρθρο 3. Τα προγράμματα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού πρέπει να εκπληρώνουν τις ατομικές και κοινωνικές ανάγκες.

3.1 Τα προγράμματα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά αυτών που συμμετέχουν σ’ αυτά, καθώς επίσης και τις πολιτιστικές, κοινωνικοοικονομικές και κλιματολογικές συνθήκες κάθε χώρας.

3.2 Ακόμα και όταν υπάρχει έντονη ιδιομορφία ο αγωνιστικός Αθλητισμός πρέπει πάντα να σκοπεύει, σε εναρμόνιση με την Ολυμπιακή Ιδέα και να εξυπηρετεί τον εκπαιδευτικό Αθλητισμό. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να επηρεαστεί από την εμπορευματοποίηση και τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται αυτή.


Άρθρο 4. Η διδασκαλία, η προπόνηση και η διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

4.1 Όλο το προσωπικό, που αναλαμβάνει επαγγελματική ευθύνη για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, πρέπει να έχει κατάλληλη ειδίκευση και εξάσκηση. Πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένο σε ικανοποιητικό αριθμό και να του χορηγηθεί προκαταρκτική καθώς και επιπλέον επιμόρφωση.

4.2 Κατάλληλη συγκρότηση πρέπει να καθιερωθεί για την εκπαίδευση προσωπικού της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού. Προσωπικό που έχει την ανάλογη εκπαίδευση πρέπει να του παραχωρηθεί αρμόδια θέση, γιατί μπορεί να συμβάλλει ανεκτίμητα στην κατανόηση και ανάπτυξη του Αθλητισμού και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του πληθυσμού στην άσκηση και στην οργάνωση φυσικών και Αθλητικών δραστηριοτήτωνΆρθρο 5. Οι επαρκείς εγκαταστάσεις και η υλικοτεχνική υποδομή είναι ουσιαστικά στοιχεία για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.

5.1 Κατάλληλα και ικανοποιητικά μέσα και όργανα πρέπει να παρέχονται και να τοποθετούνται σε εγκαταστάσεις που εκπλήξουν τις ανάγκες της εντατικής και αφαλούς συμμετοχής στα ανάλογα εφαρμοζόμενα προγράμματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μέσα στα Σχολεία και έξω από αυτά.

5.2 Επιβάλλεται η κυβέρνηση, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία και οι ανάλογες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε επίπεδο, να σχεδιάζουν από κοινού, ώστε να γίνεται ιδανική χρήση των εγκαταστάσεων, των μέσων και των οργάνων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.

5.3 Είναι ουσιαστικό όσον αφορά τα σχέδια για την ανάπτυξη της υπαίθρου και της πόλης, ότι πρέπει να περιλαμβάνουν προβλέψεις για μακροχρόνιες ανάγκες, στο τομέα των εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το φυσικό περιβάλλον.Άρθρο 6. Η έρευνα και η αξιολόγηση είναι επιτακτικό στοιχείο για την ανάπτυξη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.

6.1 Η έρευνα και η αξιολόγηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να γίνεται για την πρόοδο όλων των αθλημάτων και να βοηθά στο να επιτευχθεί βελτίωση στην υγεία για την ασφάλεια αυτών που συμμετέχουν.

6.2 Επιπλέον το εκπαιδευτικό σύστημα θα ωφεληθεί από τις μελετημένες μεταρρυθμίσεις (καινοτομίες), θα αναπτύξει καλύτερες μεθόδους διδασκαλίας και κριτήρια αξιολόγησης.

Περισσότερα ΕΔΩ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ