Συγκρότηση επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010.

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.

Δ/ΝΣΗ OΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β’

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες: Π. Πολίτου

Τηλέφωνο: 210 3442072

FAX: 210 3442098

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:


ΜΑΡΟΥΣΙ 13 - 5 - 2009

Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Φ.252/ 53623/Β6

ΠΡΟΣ:1) κ.κ. Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπ/σης

2) κ.κ. Διευθυντές Δ.Ε. και

Προϊσταμένους Γραφείων Δ.Ε. και

Ε.Ε. (με την παράκληση να

ενημερωθούν όλα τα Λύκεια

Της περιφέρειάς σας)

3) κ.κ. Νομάρχες

4)κ.κ.Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής

Αγωγής και Προϊσταμένους

Γραφείων Φυσικής Αγωγής

(μέσω την φροντίδα των Δ/νσεων

Β/θμιας Εκπ/σης)


ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών υγειονομικής

εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των

Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, ακαδημαϊκού

Έτους 2009-2010.


1. Σας γνωστοποιούμε ότι με την αριθμ. Φ.253/44020/15-4-2009 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που σας κοινοποιούμε, ορίστηκαν οι έδρες και οι επόπτες των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ακαδημαϊκού έτους 2009-2010.

2. Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπ/σης στις περιφέρειες των οποίων ανήκουν οι παρακάτω Δ/νσεις και Γραφεία Δ.Ε.: Α' Αθήνας, Β' Αθήνας, Γ' Αθήνας, Δ' Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσ/νίκης, Δυτικής Θεσ/νίκης, Βοιωτίας, Αχαϊας, Αρκαδίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Κοζάνης, Καβάλας, ΄Εβρου, Ηρακλείου, 7ου Γραφείου Α' Αθήνας, 1ου Γραφείου Β' Αθήνας, 3ου Γραφείου Γ΄ Αθήνας, 3ου Γραφείου Ανατολικής Θεσ/νίκης 1ου Γραφείου Δυτικής Θεσ/νίκης, παρακαλούνται σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής να προχωρήσουν στη συγκρότηση των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., που θα λειτουργήσουν από 22 Ιουνίου μέχρι και 3 Ιουλίου 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ1538 τ. Β/10-12-02) Υπουργικής Απόφασης.

Επίσης να ορίσουν 2, 3 ή 4 Νομούς, αν είναι δυνατόν όμορους, από τους οποίους θα προέλθουν τα 4 μέλη κάθε επιτροπής και να το γνωστοποιήσουν στους Προϊσταμένους Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης των νομών αυτών.

    • Διευκρινίζεται ότι από κάθε νομό μπορούν να ορισθούν 1 έως 2 καθηγητές Φυσικής Αγωγής για κάθε επιτροπή που λειτουργεί σε άλλο Νομό.

3. Παρακαλούμε να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε κατά τη συγκρότηση των επιτροπών, να μη χρησιμοποιηθούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής για τρίτο (3ο) συνεχόμενο έτος.

4. Σημειώνεται, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής που: α) έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που θα εξετάζεται στην οικεία επιτροπή και β) κατά τη διάρκεια της χρονιάς προετοίμαζαν υποψηφίους για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

5. Προκειμένου να επιτευχθεί στον υψηλότερο δυνατό βαθμό η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιτροπών και γενικά η διαδικασία της επιλογής, αλλά και να αμβλυνθούν τα παράπονα των ενδιαφερομένων, που υποβάλλονται κατά καιρούς στην υπηρεσία μας, παρακαλούμε να τηρούνται σχολαστικά από τις επιτροπές οι σχετικές οδηγίες, του Υπουργείου, ώστε και οι διαδικασίες να είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους, αλλά και τα τυχόν αναφυόμενα προβλήματα να αντιμετωπίζονται ενιαία.

6. Παρακαλούμε να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε στις Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης να υπάρχει οπωσδήποτε και οφθαλμίατρος.

7. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου 11 της αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ1538 τ. Β/10-12-02) Υπουργικής Απόφασης όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου μόνο της Φ. 253/27465/Β6 (ΦΕΚ 493τ.Α/ 18-3-2009) Υπουργικής Απόφασης, οι καταχωρίσεις των επιδόσεων και των βαθμολογιών των υποψηφίων από τις επιτροπές από φέτος θα γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο (σύμφωνα με εγκύκλιο που θα σας αποσταλεί εντός των προσεχώς ημερών) και τις σχετικές οδηγίες που θα σταλούν από την εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ», η οποία θα έχει την ηλεκτρονική υποστήριξη .

Για το λόγο αυτό κατά τις ημέρες διεξαγωγής των αγωνισμάτων, στον στεγασμένο χώρο του σταδίου που θα λειτουργήσει η γραμματεία πρέπει να εγκατασταθούν από δύο Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και δύο εκτυπωτές για κάθε επιτροπή. Για την εξεύρεση (από σχολείο ή τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), την εγκατάσταση, τη μεταφορά του υπολογιστή και του εκτυπωτή καθώς και για την προμήθεια του χαρτιού μεγέθους Α4 (για την εκτύπωση των καταστάσεων των αιτήσεων κ.λ.π.), θα πρέπει ο Προϊστάμενος του γραφείου Φυσικής Αγωγής να έλθει σε συνεννόηση με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα επειδή όλες οι καταχωρίσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά, στη γραμματεία της κάθε επιτροπής (δύο τουλάχιστον βοηθοί γραμματείς) θα πρέπει να είναι καθηγητές πληροφορικής ή καθηγητές άλλης ειδικότητας ή διοικητικοί που να έχουν γνώσεις πληροφορικής.

9. Επειδή στα εξεταζόμενα αγωνίσματα περιλαμβάνεται προαιρετικά και η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο), που για ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει, όπως έχει ανακοινωθεί, να διεξαχθεί σε κολυμβητήριο των 50μ. και λαμβανομένου υπόψη ότι στις πόλεις Τρικάλων και της Θήβας δεν υπάρχει κολυμβητήριο των 50μ., το αγώνισμα αυτό δεν θα διεξαχθεί στις πόλεις αυτές.

Επομένως πρέπει να γνωστοποιηθεί, με ανακοίνωση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής των περιφερειών αυτών προς τα Λύκεια των όμορων νομών, ότι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν και στην κολύμβηση, θα πρέπει και στα τρία (3) αγωνίσματα να προσέλθουν για δοκιμασία στην επιτροπή της Λάρισας.

Επίσης οι υποψήφιοι που προέρχονται από τους νομούς Βοιωτίας ή από όμορους νομούς, οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν στην κολύμβηση μπορούν να προσέρχονται για εξέταση και των τριών (3) αγωνισμάτων στις επιτροπές που λειτουργούν στις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας και Πειραιά.

Λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ. στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαϊδας. Για ο λόγο αυτό η επιτροπή κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγωνίσματος θα μεταφερθεί στην πόλη της Πτολεμαϊδας.

Η Επιτροπή που εδρεύει στο Νομό ΄Εβρου λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ., πρέπει να μεριμνήσει σε συνεργασία με τη Νομαρχία, ώστε την ημέρα που θα οριστεί η διεξαγωγή του σχετικού αγωνίσματος να μεταφερθεί στο νομό Ροδόπης (Κομοτηνή) όπου υπάρχει κολυμβητήριο 50μ. Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του νομού ΄Εβρου να ανακοινώσει έγκαιρα στα Λύκεια της Θράκης, τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής του αγωνίσματος της κολύμβησης.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία (1) επιτροπές.

10. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης στους οποίους απευθύνεται η εγκύκλιος αυτή, παρακαλούνται για την έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας δεκατριών (13) ημερών στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής που θα απαιτηθεί να μετακινηθούν για να συμμετάσχουν στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.

11. Παρακαλούνται οι κ.κ. Νομάρχες των αναφερομένων Νομαρχιών, στις οποίες θα λειτουργήσουν οι 23 επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, όπως παραχωρήσουν τα στάδια και τις πισίνες που θα ζητηθούν από τις επιτροπές αυτές.

ΣΥΝ/ΝΑ:

1.Εντυπο οδηγιών προς τους Επόπτες

και τα μέλη των Επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και

Πρακτικής Δοκιμασίας.

2. Οι αναφερόμενες Υπουργικές ΑποφάσειςΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ


Εσωτερική διανομή

1. Γραφεία κ.κ. Υπουργού,

Γεν. Γραμματέα

2. Δ/νση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης

3. Δ/νση Φυσικής Αγωγής

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ