ΑΣΕΠ Σάββατο 31-1-2009,, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΕ 11),
Γνωστικό αντικείμενο (με απαντήσεις)

ΑΣΕΠ 2008
Κλάδος: ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Γνωστικό αντικείμενο

Σάββατο 31-1-2009


Να απαντήσετε στις ογδόντα (80) ισοδύναμες ερωτήσεις του επόμενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Κάθε ερώτηση συμμετέχει κατά 1,25 % στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της πρώτης θεματικής ενότητας.

Επιπλέον Επιλογές:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
για Φ.Α.

2009, Ειδική Διδακτική
2009, Παιδαγωγικά -Γενική Διδακτική
2009, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


1. Στην κινητική μάθηση, σύμφωνα με τη θεωρία του Schmidt, το σχήμα ανάκλησης σχετίζεται με:
α) την ορθότητα μιας κίνησης.
β) τη λειτουργία μιας κίνησης.
γ) την ένταση μιας κίνησης.
δ) την παραγωγή μιας κίνησης.2. Το εύρος ζώνης ανατροφοδότησης αναφέρεται:
α) σε ένα προκαθορισμένο πλάτος ανοχής λαθών που κάνει ο ασκούμενος.
β) στην ανάπτυξη της ικανότητας γενίκευσης και μεταφοράς της γνώσης.
γ) στην παροχή ενός προκαθορισμένου αριθμού πληροφοριών που δέχεται ο ασκούμενος.
δ) σε τίποτε από τα παραπάνω.3. Στην κινητική μάθηση, οι πληροφορίες από το μηχανισμό αντίληψης:
α) καθορίζονται εξολοκλήρου από προηγούμενες εμπειρίες.
β) δίνουν την εντολή στους μυς για την πραγματοποίηση της κινητικής ενέργειας.
γ) αποθηκεύονται στη μνήμη για μελλοντική ανάλυση και πρόβλεψη γεγονότων
δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.

4. Στην κινητική μάθηση, η συμβολική εξάσκηση συμβάλλει:
α) στη βελτίωση της μάθησης σε προχωρημένο επίπεδο.
β) στο διαχωρισμό μεταξύ γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων.
γ) στην πρόβλεψη και στην εμπέδωση των κινητικών δεξιοτήτων
δ) σε όλα τα παραπάνω.

5. Οι «κυρίως αντιληπτικές» κινητικές δεξιότητες ΔΕΝ αναφέρονται:
α) στην ενεργοποίηση των αισθητηρίων οργάνων.
β) στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
γ) στην ενέργεια των μυών.
δ) σε κλειστές κινητικές δεξιότητες.

6. Η συνειρμική φάση μάθησης αναφέρεται:
α) στην αρχή της μάθησης.
β) στην αμφίπλευρη μεταφορά της μάθησης.
γ) στην αρνητική μεταφορά της μάθησης.
δ) στην ταχύτητα και στν αποτελεσματικότητα της μάθησης.

7. Η θεωρία του ενστίκτου προσπαθεί να εξηγήσει το φαινόμενο:
α) του χαρακτηριστικού άγχους.
β) της κοινωνικής μάθησης.
γ) της ηγεσίας.
δ) της επιθετικότητας.

8. Αποτελέσματα πολλών ερευνών έχουν δείξει ότι το γνωστικό άγχος:
α) είναι χαμηλό αρκετές ημέρες πριν τον αγώνα.
β) είναι υψηλό αρκετές ημέρες πριν τον αγώνα.
γ) έχει πρωταρχική σημασία κατά τη διάρκεια του αγώνα.
δ) κορυφώνεται λίγο πριν την έναρξη του αγώνα.

9. Σύμφωνα με τη θεωρία του Bandura, η πρώτη πηγή της αυτο-αποτελεσματικότητας είναι:
α) τα μοντέλα ή οι υποκατάστατες εμπειρίες.
β) οι προηγούμενες εμπειρίες.
γ) η λεκτική πειθώ και ο αυτοδιάλογος (self-talk).
δ) η φυσιολογική κατάσταση.

10. Η συστηματική αποευαισθητοποίηση είναι τεχνική:
α) ελέγχου του στρες.
β) ελέγχου του σωματικού άγχους.
γ) εξάλειψης φόβων.
δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.

11. Σύμφωνα με το μοντέλο του αντεστραμμένου U:
α) η σχέση μεταξύ διέγερσης και απόδοσης είναι γραμμική.
β) η υπερβολικά μεγάλη διέγερση βοηθά την απόδοση.
γ) η χαμηλή διέγερση είναι απαραίτητη σε αθλήματα που απαιτούν δύναμη.
δ) δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.12. Σύμφωνα με την Harter, ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την εσωτερική παρακίνηση είναι:
α) η επιτυχία/αποτυχία.
β) η αντιλαμβανόμενη ικανότητα.
γ) η υλική αμοιβή.
δ) ο προσανατολισμός στη «δουλειά».

13. Η μεγάλη ανάπτυξη της Αθλητικής Ψυχολογίας διεθνώς ξεκίνησε:
α) τη δεκαετία του 1950.
β) τη δεκαετία του 1960.
γ) τη δεκαετία του 1970.
δ) τη δεκαετίατου 1980.


14. Σχετικά με την επιστράτευση των μυϊκών ινών κατά τη μυϊκή προσπάθεια ισχύει ότι:
α) οι αργές ίνες επιστρατεύονται μόνο σε αργές κινήσεις και οι γρήγορες αποκλειστικά σε γρήγορες κινήσεις.
β) οι γρήγορες ίνες δε δραστηριοποιούνται σε ισομετρικές συστολές, όπου η ταχύτητα συστολής είναι μηδέν.
γ) όταν η ένταση της μυϊκής συστολής είναι μέγιστη, συμμετέχουν ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες όχι μόνο οι αργές, αλλά και οι γρήγορες ίνες.
δ)
Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω.
15. Κατά την εκτέλεση ενός ορισμένου υπομέγιστου έργου σε υψόμετρο χωρίς εγκλιματισμό:
α) παράγεται περισσότερο γαλακτικό οξύ από ό,τι στο επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας.
β) επιταχύνεται η μεταβατική φάση της άσκησης.
γ) μειώνεται το έλλειμμα οξυγόνου.
δ) συμβαίνουνόλα τα παραπάνω.

16. Η αρτηριοφλεβική διαφορά οξυγόνου (Ο2) κατά την έντονη μυϊκή προσπάθεια είναι:
α) ~ 5 ml Ο2 / 100 ml αίματος.
β) ~ 10 ml Ο2 / 100 ml αίματος.
γ) ~ 15 ml Ο2 / 100 ml αίματος.
δ) ~ 30 ml Ο2 / 100 ml αίματος.

17. Υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ του αναερόβιου κατωφλιού και:
α) του ποσοστού μυϊκών ινών ταχείας συστολής.
β) του ποσοστού μυϊκών ινών βραδείας συστολής.
γ) της δραστηριοποίησης του ενζύμου φωσφοφρουκτοκινάση.
δ) όλων των παραπάνω.

18. Ένα μόριο γλυκόζης αποδίδει περισσότερα μόρια ATP κατά τη διάσπασή του:
α) στην αναερόβια γλυκόλυση.
β) στον κύκλο του Krebs.
γ) στην οξειδωτική φωσφορυλίωση.
δ) στη γλυκογονόλυση.

19. Η υψηλή συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στο αίμα:
α) εμποδίζει το σχηματισμό των εγκάρσιων γεφυρών ακτομυοσίνης.
β) ενισχύει τη δράση των ενζύμων της αναερόβιας γλυκόλυσης.
γ) διευκολύνει τη μεταβίβαση των νευρικών ώσεων στην τελική κινητική πλάκα.
δ) αυξάνει την τιμή του pHστοαίμα.


20. Στην εξουδετέρωση του γαλακτικού οξέος και στη διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας ΔΕΝ συμβάλλει/συμβάλλουν:
α) τα ρυθμιστικά συστήματα του αίματος.
β) το αναπνευστικό σύστημα.
γ) το ερειστικό σύστημα.
δ) τα νεφρά.ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ για: ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΡ.

ΑΠ.

ΕΡ.

ΑΠ.

1

δ

11

δ

2

α

12

β

3

γ

13

γ

4

γ

14

γ

5

δ

15

α

6

δ

16

γ

7

δ

17

β

8

β

18

γ

9

β

19

α

10

γ

20

γ
Περισσότερα ΕΔΩ


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ